Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 24 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 24 iunie 2009pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009

Având în vedere înfiinţarea, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, a Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, cu scopul de a asigura supravegherea în interes public a auditorilor, astfel fiind transpuse prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 9 iunie 2006,luând în considerare că, potrivit art. 53 alin. (3) din actul normativ sus-menţionat, Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar era prevăzut să funcţioneze până la data de 31 decembrie 2008 pe lângă Ministerul Finanţelor Publice, iar începând cu data de 1 ianuarie 2009, pe lângă Cancelaria Primului-Ministru,ţinând cont, pe de o parte, de faptul că de la înfiinţare nu au fost angajate niciun fel de cheltuieli pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, iar pe de altă parte, de faptul că activitatea acestui organism presupune cunoştinţe şi experienţă în domeniul auditului,fiind cunoscut faptul că funcţionarea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar reprezintă o cerinţă esenţială a Comisiei Europene,luând în considerare riscul de a fi afectată credibilitatea implementării măsurilor naţionale care să răspundă cerinţelor europene în domeniul auditului statutar, risc creat prin blocajul instituţional existent în prezent,ţinând cont de consecinţele negative care ar putea interveni, în sensul penalizării României de către Comisia Europeană, aspecte ce reprezintă premisele unei situaţii extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 53, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Consiliul funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice."2. La articolul 68, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Preşedintele Consiliului superior reprezintă Consiliul în raporturile cu terţii. Prin dispoziţie scrisă a preşedintelui Consiliului superior, unele atribuţii pot fi delegate directorului executiv coordonator, cu precizarea limitelor şi condiţiilor delegării."3. La articolul 75, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Personalul Consiliului este format din funcţionari publici şi personal contractual."4. La articolul 77, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Subvenţiile de la bugetul de stat se asigură prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice."5. La articolul 77, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Pentru anul 2009, finanţarea Consiliului se asigură exclusiv din contribuţiile instituţiilor reprezentate în Consiliu, iar procentele prevăzute la art. 78 alin. (2) se aplică la totalul cheltuielilor prevăzute în bugetul aferent anului 2009."6. La articolul 78, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) Plata contribuţiilor prevăzute la alin. (2) este obligatorie şi se efectuează semestrial, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, în baza înştiinţării de plată comunicată de Consiliul superior. Înştiinţarea de plată se transmite odată cu bugetul aprobat şi va cuprinde termenele de plată şi contul în care urmează a se efectua aceasta.(2^2) Prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare se stabileşte procedura de înştiinţare şi plată a contribuţiilor.(2^3) Înştiinţarea de plată constituie titlu executoriu, iar în caz de neplată la termen, Consiliul este îndreptăţit să solicite efectuarea executării silite potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă."7. La articolul 78, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Până la data desemnării directorului executiv coordonator, preşedintele Consiliului superior îndeplineşte funcţia de ordonator de credite."8. La articolul 79, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Personalul Consiliului beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite potrivit legii pentru personalul din aparatul de lucru al Guvernului."9. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 83Ministerul Finanţelor Publice va detaşa, în condiţiile legii, personal care va desfăşura operaţiuni legate de înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului." Articolul IIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşBucureşti, 24 iunie 2009.Nr. 78.__________

Noutăți

 • LEGE nr. 363 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 5 din 12 noiembrie 1982 privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 14 octombrie 2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian şi
 • LEGE nr. 304 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • LEGE nr. 190 din 24 iulie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 1 februarie 1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 20 din 16 februarie 1971 a organizării contribuţiei băneşti şi în munca pentru efectuarea unor lucrări de interes obştesc
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare*)
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 375 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 28 mai 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 108 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 41 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 89/1971 privind schimbarea denumirii Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • LEGE nr. 247 din 12 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenta
 • LEGE nr. 367 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 18 iunie 2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 3 din 28 martie 1974 (*republicată*) Legea presei din Republica Socialistă România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 2 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii
 • LEGE nr. 157 din 12 octombrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 25 din 6 martie 1991 pentru acceptarea de către România a Statutului Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 320 din 27 mai 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001
 • LEGE nr. 82 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 19 septembrie 2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 103 din 16 noiembrie 1995 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind rambursarea cotei de participare a României la realizarea complexului "Las Camariocas", semnat la Havana la 5 februarie 1995
 • LEGE nr. 289 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
 • LEGE nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 104 din 19 iunie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 141 din 30 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles la 13 iunie 2012
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 30 mai 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 5 din 23 martie 1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma
 • LEGE nr. 210 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 149 din 15 iulie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 33 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 178 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului
 • LEGE nr. 19 din 4 aprilie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 30 iunie 2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021