Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009

Urgenţa adoptării prezentului act normativ este determinată de necesitatea luării unor măsuri pentru reducerea cheltuielilor la nivelul administraţiei publice centrale, prin reducerea numărului maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi de armonizarea unor prevederi legislative referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6^1, alineatul (1) se abrogă.2. Articolul 7 se abrogă.3. La articolul 26, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii, în condiţii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autorităţii, precum şi în anexele la acestea."4. La anexa nr. 1, definiţia Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va avea următorul cuprins:"- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru;". Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru."2. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctul 37 va avea următorul cuprins:"37. elaborează programele naţionale în domeniul sanitar-veterinar;".3. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al preşedintelui, în cadrul direcţiilor generale şi al direcţiilor se pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare. Funcţiile publice de director adjunct, şef serviciu şi şef birou se stabilesc prin ordin al preşedintelui. (2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii este de 396, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui."4. Articolul 6 se abrogă.5. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuPreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 martie 2009.Nr. 27. Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 130/2006)--------------------------------------------------*Font 8*    Numărul maxim de posturi (inclusiv demnitarii, cabinetul preşedintelui,    funcţiile publice şi contractuale) - 396.                               ┌───────────────────┐                               │PREŞEDINTE-SECRETAR│                      ┌─────┬──┤ DE STAT ├──────────┐                      │ │ └─────────┬──┬──────┘ │ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ ┌------------┐ │ CORP DE │ │ │ │ │ │ |CONSILIUL | │ CONTROL AL ├───┤ ┌─┴────────┐ │ │ ├──┤ŞTIINŢIFIC | │ PREŞEDINTELUI*)│ │ │ CABINETUL│ │ │ │ └------------┘ └────────────────┘ │ │ PREŞEDIN-│ │ │ │ ┌------------┐ ┌────────────────┐ │ │ TELUI │ │ │ │ |CONSILIUL | │ AUDIT PUBLIC │ │ └──────────┘ │ │ ├──┤CONSULTATIV | │ INTERN*) ├───┤ ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │ └------------┘ └────────────────┘ │ │ VICEPRE- │ │ │ │ DIRECŢIA │ │ ┌------------┐ ┌────────────────┐ │ │ ŞEDINŢE- │ │ │ │ JURIDICĂ │ │ |UNITATEA DE | ┌-----------┐ │ SERVICIUL │ │ │ SUB- ├───┤ ├──┤ŞI RESURSE│ │ |IDENTIFICARE| | COMITETUL | │ COMUNICARE, IT │ │ │ SECRETAR │ │ │ │ UMANE │ ├──┤ŞI EVALUARE ├───┤INTERMINIS-| │ ŞI RELAŢII CU ├───┤ │ DE STAT │ │ │ └──────────┘ │ |A RISCULUI | | TERIAL | │ MASS-MEDIA │ │ └──────────┘ │ │ │ └------------┘ └-----------┘ └────────────────┘ │ ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │ ┌------------┐ ┌────────────────┐ │ │ VICEPRE- │ │ │ │DIRECŢIA │ ├──┤CELULA DE | │ CONSILIERI │ │ │ ŞEDINŢE- │ │ │ │ECONOMICĂ │ │ |CRIZĂ | │ AFACERI ├───┤ │ SUB- ├───┤ └──┤ ŞI │ │ └------------┘ │ EUROPENE │ │ │ SECRETAR │ │ │FINANCIAR-│ │ ┌─────────────┐ └────────────────┘ │ │ DE STAT │ │ │CONTABILĂ │ │ │ DIRECŢIA │ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │ └──────────┘ │ └──────────┘ │ │ COORDONARE │ │ INSTITUTUL │ │ UNITATEA DE │ │ │ │ │ TEHNICĂ A │ ┌──┤ DE DIAGNOSTIC │ │ IMPLEMENTARE │ │ ┌────────┐ │ │ │INSTITUTELOR │ │ │ ŞI SĂNĂTATE │ │ A PROGRAMELOR ├───┘ │SECRETAR│ │ ├──┤DE REFERINŢĂ,│ │ │ ANIMALĂ │ │ CU FINANŢARE UE│ │GENERAL ├─┤ │ │ LSVSA ŞI │ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────┘ │ │ │FARMACOVIGI- │ │ ┌────────────────┐                                         │ │ │ LENŢĂ │ │ │ INSTITUTUL │                                         │ │ └─────────────┘ │ │ DE IGIENĂ ŞI │                                         │ └──────────────────┼──┤SĂNĂTATE PUBLICĂ│                                         │ │ │ VETERINARĂ │                                         │ │ └────────────────┘                                         │ │ ┌────────────────┐                                         │ │ │ INSTITUTUL │                                         │ │ │PENTRU CONTROLUL│                                         │ │ │ PRODUSELOR │                                         │ └──┤ BIOLOGICE ŞI │                                         │ │ MEDICAMENTELOR │                                         │ │DE UZ VETERINAR │            ┌────────────────────┬───────┼───────┬──────────────────┐ └────────────────┘   ┌────────┴──────────┐ ┌─────┴────┐ │ ┌────┴────┐ ┌─────────┴───────────┐   │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │   │SANITARĂ VETERINARĂ│ │ DE │ │ │ DE │ │SIGURANŢA ALIMENTELOR│   └────────┬──────────┘ │ RELAŢII │ │ │INSPECŢII│ └────────────┬────────┘       ┌────┴────┐ │ INTERNA- │ │ │ ŞI │ ┌─────┴────┐       │ │ │ ŢIONALE │ │ │ COORDO- │ │ │ ┌─────┴───┐ ┌───┴────┐ │ ŞI │ │ │ NARE │ ┌──────┴────┐ ┌───┴────────┐ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA│ │ PROGRAME │ │ │ PIF │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DE │ │ DE │ │COMUNITARE│ │ └─────────┘ │ DE │ │ CALITATEA │ │SĂNĂTATE │ │ IGIENĂ │ └──────────┘ │ │ SIGURANŢĂ │ │ALIMENTELOR,│ │ ŞI │ │ VETE- │ │ │ALIMENTARĂ │ │ STANDARDE │ │BUNĂSTARE│ │ RINARĂ │ │ │ŞI SISTEMUL│ │ ŞI │ │ ANIMALĂ │ │ │ ┌────────────┴─────────┐ │ DE ALERTĂ │ │ MĂRCI │ └─────────┘ └────────┘ │ 42 de direcţii │ └───────────┘ └────────────┘                            │ sanitar-veterinare │                            │ şi pentru siguranţa │                            │ alimentelor, cu │                            │laboratoarele aferente│                            └──────────────────────┘    LEGENDA:    *) - se poate organiza, în condiţiile legii, la nivel de compartiment, birou sau serviciu.    ┌-----------┐    | | - se întruneşte la convocarea preşedintelui Autorităţii Naţionale    └-----------┘ Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 54 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 249/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi a comisiilor de expertiza medico-militară
 • LEGE nr. 251 din 30 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 208 din 31 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999
 • LEGE nr. 30 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 403/1982 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 74 din 14 aprilie 2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative
 • LEGE nr. 124 din 27 mai 2008 privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 26 august 2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 319 din 11 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 939 din 27 noiembrie 1946 pentru crearea Regiei Autonome a Exploatarilor Agricole Zootehnice, a Industriilor Agricole şi Maşinilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • LEGE nr. 347 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • LEGE nr. 122 din 17 mai 1930 pentru autorizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor de a încheia o tranzacţiune cu d-na Elena Rahtivan, Lt.-colonel Em. Lupaşcu şi sătenii din comuna Costienii-Mari (R.-Sărat), privitor la moşiile expropriate Costienii-Mari şi Argetoaia
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 7 iunie 2001 privind aprobarea achiziţiei unui imobil de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
 • LEGE nr. 248 din 29 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valută de pe piaţa internă
 • LEGE nr. 151 din 14 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 5 februarie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 266 din 11 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 223 din 28 octombrie 2008 privind susţinerea învăţământului preşcolar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 213 din 21 noiembrie 2000 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi scutirea de la plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României
 • LEGE nr. 10 din 29 ianuarie 1991 LEGE privind finanţele publice
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 26 august 2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 103 din 23 septembrie 1996 (*republicată*) fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului*)
 • LEGE nr. 160 din 22 iunie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 133 din 14 septembrie 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxa
 • LEGE nr. 361 din 18 decembrie 2013 privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013
 • LEGE nr. 205 din 21 noiembrie 2000 pentru ratificarea Tratatului O.M.P.I. privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996
 • LEGE nr. 510 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007
 • LEGE nr. 35 din 6 aprilie 1992 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Elena
 • LEGE nr. 42 din 13 iunie 1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 35 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 564/1968 privind modificarea unor prevederi referitoare la impozite şi taxe
 • LEGE nr. 155 din 18 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2016 privind impozitul specific unor activităţi
 • LEGE nr. 74 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021