Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009

Urgenţa adoptării prezentului act normativ este determinată de necesitatea luării unor măsuri pentru reducerea cheltuielilor la nivelul administraţiei publice centrale, prin reducerea numărului maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi de armonizarea unor prevederi legislative referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6^1, alineatul (1) se abrogă.2. Articolul 7 se abrogă.3. La articolul 26, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii, în condiţii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autorităţii, precum şi în anexele la acestea."4. La anexa nr. 1, definiţia Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va avea următorul cuprins:"- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru;". Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru."2. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctul 37 va avea următorul cuprins:"37. elaborează programele naţionale în domeniul sanitar-veterinar;".3. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al preşedintelui, în cadrul direcţiilor generale şi al direcţiilor se pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare. Funcţiile publice de director adjunct, şef serviciu şi şef birou se stabilesc prin ordin al preşedintelui. (2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii este de 396, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui."4. Articolul 6 se abrogă.5. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuPreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 martie 2009.Nr. 27. Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 130/2006)--------------------------------------------------*Font 8*    Numărul maxim de posturi (inclusiv demnitarii, cabinetul preşedintelui,    funcţiile publice şi contractuale) - 396.                               ┌───────────────────┐                               │PREŞEDINTE-SECRETAR│                      ┌─────┬──┤ DE STAT ├──────────┐                      │ │ └─────────┬──┬──────┘ │ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ ┌------------┐ │ CORP DE │ │ │ │ │ │ |CONSILIUL | │ CONTROL AL ├───┤ ┌─┴────────┐ │ │ ├──┤ŞTIINŢIFIC | │ PREŞEDINTELUI*)│ │ │ CABINETUL│ │ │ │ └------------┘ └────────────────┘ │ │ PREŞEDIN-│ │ │ │ ┌------------┐ ┌────────────────┐ │ │ TELUI │ │ │ │ |CONSILIUL | │ AUDIT PUBLIC │ │ └──────────┘ │ │ ├──┤CONSULTATIV | │ INTERN*) ├───┤ ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │ └------------┘ └────────────────┘ │ │ VICEPRE- │ │ │ │ DIRECŢIA │ │ ┌------------┐ ┌────────────────┐ │ │ ŞEDINŢE- │ │ │ │ JURIDICĂ │ │ |UNITATEA DE | ┌-----------┐ │ SERVICIUL │ │ │ SUB- ├───┤ ├──┤ŞI RESURSE│ │ |IDENTIFICARE| | COMITETUL | │ COMUNICARE, IT │ │ │ SECRETAR │ │ │ │ UMANE │ ├──┤ŞI EVALUARE ├───┤INTERMINIS-| │ ŞI RELAŢII CU ├───┤ │ DE STAT │ │ │ └──────────┘ │ |A RISCULUI | | TERIAL | │ MASS-MEDIA │ │ └──────────┘ │ │ │ └------------┘ └-----------┘ └────────────────┘ │ ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │ ┌------------┐ ┌────────────────┐ │ │ VICEPRE- │ │ │ │DIRECŢIA │ ├──┤CELULA DE | │ CONSILIERI │ │ │ ŞEDINŢE- │ │ │ │ECONOMICĂ │ │ |CRIZĂ | │ AFACERI ├───┤ │ SUB- ├───┤ └──┤ ŞI │ │ └------------┘ │ EUROPENE │ │ │ SECRETAR │ │ │FINANCIAR-│ │ ┌─────────────┐ └────────────────┘ │ │ DE STAT │ │ │CONTABILĂ │ │ │ DIRECŢIA │ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │ └──────────┘ │ └──────────┘ │ │ COORDONARE │ │ INSTITUTUL │ │ UNITATEA DE │ │ │ │ │ TEHNICĂ A │ ┌──┤ DE DIAGNOSTIC │ │ IMPLEMENTARE │ │ ┌────────┐ │ │ │INSTITUTELOR │ │ │ ŞI SĂNĂTATE │ │ A PROGRAMELOR ├───┘ │SECRETAR│ │ ├──┤DE REFERINŢĂ,│ │ │ ANIMALĂ │ │ CU FINANŢARE UE│ │GENERAL ├─┤ │ │ LSVSA ŞI │ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────┘ │ │ │FARMACOVIGI- │ │ ┌────────────────┐                                         │ │ │ LENŢĂ │ │ │ INSTITUTUL │                                         │ │ └─────────────┘ │ │ DE IGIENĂ ŞI │                                         │ └──────────────────┼──┤SĂNĂTATE PUBLICĂ│                                         │ │ │ VETERINARĂ │                                         │ │ └────────────────┘                                         │ │ ┌────────────────┐                                         │ │ │ INSTITUTUL │                                         │ │ │PENTRU CONTROLUL│                                         │ │ │ PRODUSELOR │                                         │ └──┤ BIOLOGICE ŞI │                                         │ │ MEDICAMENTELOR │                                         │ │DE UZ VETERINAR │            ┌────────────────────┬───────┼───────┬──────────────────┐ └────────────────┘   ┌────────┴──────────┐ ┌─────┴────┐ │ ┌────┴────┐ ┌─────────┴───────────┐   │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │   │SANITARĂ VETERINARĂ│ │ DE │ │ │ DE │ │SIGURANŢA ALIMENTELOR│   └────────┬──────────┘ │ RELAŢII │ │ │INSPECŢII│ └────────────┬────────┘       ┌────┴────┐ │ INTERNA- │ │ │ ŞI │ ┌─────┴────┐       │ │ │ ŢIONALE │ │ │ COORDO- │ │ │ ┌─────┴───┐ ┌───┴────┐ │ ŞI │ │ │ NARE │ ┌──────┴────┐ ┌───┴────────┐ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA│ │ PROGRAME │ │ │ PIF │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DE │ │ DE │ │COMUNITARE│ │ └─────────┘ │ DE │ │ CALITATEA │ │SĂNĂTATE │ │ IGIENĂ │ └──────────┘ │ │ SIGURANŢĂ │ │ALIMENTELOR,│ │ ŞI │ │ VETE- │ │ │ALIMENTARĂ │ │ STANDARDE │ │BUNĂSTARE│ │ RINARĂ │ │ │ŞI SISTEMUL│ │ ŞI │ │ ANIMALĂ │ │ │ ┌────────────┴─────────┐ │ DE ALERTĂ │ │ MĂRCI │ └─────────┘ └────────┘ │ 42 de direcţii │ └───────────┘ └────────────┘                            │ sanitar-veterinare │                            │ şi pentru siguranţa │                            │ alimentelor, cu │                            │laboratoarele aferente│                            └──────────────────────┘    LEGENDA:    *) - se poate organiza, în condiţiile legii, la nivel de compartiment, birou sau serviciu.    ┌-----------┐    | | - se întruneşte la convocarea preşedintelui Autorităţii Naţionale    └-----------┘ Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 550 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 13 martie 2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 497 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea comunei Comăneşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 26 din 27 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 103/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului "Piaţa de Gros" Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 133 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din administraţia publică, alte unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihnă neefectuat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 mai 2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 49 din 30 mai 1995 cu privire la actualizarea pensiilor militare de stat în raport cu solda de grad
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 78 din 8 aprilie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 34 din 30 mai 1994 privind impozitul pe venitul agricol
 • LEGE nr. 8 din 29 decembrie 1957 pentru graţierea unor pedepse şi încetarea procesului penal pentru unele infracţiuni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 272 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 aprilie 2005 privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 297 din 7 noiembrie 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 16 noiembrie 2004 pentru completarea Codului penal
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 58 din 10 iulie 1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 204 din 19 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 9 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 62 din 12 aprilie 2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 15 martie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 319 din 6 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2004 privind desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 39 din 14 februarie 1998 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997
 • LEGE nr. 604 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 142 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 280/2000 pentru modificarea anexei nr. 3/11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 454 din 1 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 262 din 2 octombrie 2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 18 din 15 mai 1997 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de produse de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 203 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern
 • LEGE nr. 18 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 26 din 12 mai 1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 62 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • LEGE nr. 161 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere
 • LEGE nr. 276 din 12 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
 • LEGE nr. 183 din 28 iunie 1930 pentru autorizarea Epitropiei Generale a Casei Spitalelor şi Ospiciilor Sf. Spiridon din Iaşi a contracta un împrumut de 40.000.000 lei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021