Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 11 martie 2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 11 martie 2009privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009

Având în vedere necesitatea creării condiţiilor pentru rambursarea împrumutului acordat Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. din contul curent general al Trezoreriei Statului, în valoare de 190 milioane lei, prin Hotărârea Guvernului nr. 252/2004 privind finanţarea deficitului Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pe anul 2003, care nu s-ar putea achita din veniturile proprii ale acestei companii, în anul 2009,cazul excepţional prevăzut de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în diminuarea încasărilor Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. din aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi a celorlalte tarife stabilite conform legii, pe fondul crizei economice mondiale, fapt care determină imposibilitatea rambursării împrumutului acordat din contul curent general al Trezoreriei Statului, în valoare de 190 milioane lei, prin Hotărârea Guvernului nr. 252/2004, din venituri proprii.Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă conduce, în fapt, la imposibilitatea achitării împrumutului, care ar determina executarea silită a obligaţiilor de plată şi blocarea conturilor Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., companie de interes strategic naţional, care astfel nu îşi va mai putea realiza obligaţiile privind activităţile de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor, cu consecinţe deosebit de grave în asigurarea transportului rutier la nivel naţional.Având în vedere că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, este necesar a fi luate măsuri imediate pentru refinanţarea împrumutului acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 252/2004.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) În scopul refinanţării împrumutului acordat din Trezoreria Statului în baza Hotărârii Guvernului nr. 252/2004 privind finanţarea deficitului Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pe anul 2003, se acordă Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. un împrumut în sumă de 190 milioane lei din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului. (2) Împrumutul se acordă în luna martie 2009, pe o perioadă de 2 ani, din care primul an de graţie, cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei de politică monetară practicate de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 puncte procentuale. Articolul 2Suma prevăzută la art. 1 se virează de Ministerul Finanţelor Publice într-un cont de disponibilităţi distinct, deschis la Trezoreria Statului pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Articolul 3 (1) Rambursarea împrumutului se efectuează începând cu luna martie 2010, în 4 tranşe trimestriale egale. (2) Dobânda se plăteşte trimestrial, începând cu luna iunie 2009, şi va fi calculată prin aplicarea ratei menţionate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului. Articolul 4Pentru neplata la termen a ratelor şi dobânzilor scadente la împrumutul acordat din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanţelor bugetare. Majorările de întârziere calculate urmează regimul juridic al creanţelor bugetare. Articolul 5Ministerul Finanţelor Publice va încheia o convenţie cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi condiţiile de derulare a împrumutului acordat.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 21._____________

Noutăți

 • LEGE nr. 79 din 20 iulie 1992 cu privire la constituirea şi utilizarea fondului special din sumele încasate din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului
 • LEGE nr. 248 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 198 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
 • LEGE nr. 384 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 19 din 23 octombrie 1986 pentru modificarea unor prevederi din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 97 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afară fondului forestier, situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vinatului
 • LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 12 octombrie 1998 privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiţie, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucureşti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2
 • LEGE nr. 263 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 97 din 26 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizand Convenţia internaţionala privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, şi a Protocolului adiţional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de ruta din 12 februarie 1981 la regimul anexei IV ("Dispoziţii privind sistemul comun de tarife de ruta") la Convenţia internaţionala privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL, armonizata prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997
 • LEGE nr. 638 din 7 decembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societăţii Comerciale "Petrotel" - S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, şi la protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul petrolier
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 1.150 din 25 noiembrie 1864 asupra instructiunii a Principateloru-Unite-Romane
 • LEGE nr. 304 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 179 din 4 noiembrie 1997 pentru completarea Legii nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • LEGE nr. 114 din 17 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 119 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • LEGE nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar
 • LEGE nr. 89 din 26 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 5 octombrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 6 din 12 noiembrie 1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 47 din 4 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/1996 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 434 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2002 (2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002
 • LEGE nr. 391 din 28 septembrie 2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 313 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 19 aprilie 2001 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 privind Legea pomiculturii
 • LEGE nr. 178 din 13 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 578 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 122 din 7 iulie 2000 privind declararea oraşului Săcele, judeţul Braşov, municipiu
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase
 • LEGE nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
 • LEGE nr. 202 din 16 iulie 2015 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
 • LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 84 din 29 aprilie 2016 pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021