Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 4 decembrie 2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 4 decembrie 2008privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

Având în vedere modificarea algoritmului de plată a costurilor naţionale de participare, datorate de statele membre ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu AIEA, începând cu anul 2005, aprobat de către Consiliul Guvernatorilor AIEA prin Documentul GOV/2004/46 şi prin Documentul GOV/IN F/2006/8 referitor la analizarea implementării iniţiale a costurilor naţionale de participare,ţinând cont de faptul că neachitarea contribuţiei de 5% din valoarea bugetului alocat proiectului conduce la anularea acestuia şi la blocarea Programului de cooperare tehnică AIEA - România,luând în considerare faptul că sunt deja în derulare proiectele de cooperare tehnică din ciclul 2007-2008 şi începând cu data de 1 ianuarie 2009 se vor derula proiectele de cooperare tehnică din ciclul 2009-2011, proiecte care trebuie să se supună noilor reglementări, prevăzute în Documentul GOV/2004/46 AIEA,având în vedere necesitatea asigurării unui cadru legal pentru plata costurilor naţionale de participare către AIEA şi implementării unei proceduri unitare naţionale,considerând că plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu AIEA reprezintă şi un aspect important de imagine a României, care este stat membru fondator al AIEA şi a ratificat Statutul Agenţiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA), semnat la New York la 23 octombrie 1956, prin Decretul nr. 124/1957, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 26 aprilie 1957,în temeiul art. 115 alin, (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect unele măsuri privind reglementarea unitară a plăţii costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA). Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) AIEA - Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, organizaţie sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu sediul la Viena, Austria; b) costuri naţionale de participare - contribuţiile financiare în valută pentru participarea la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu AIEA; c) proiecte - proiectele naţionale, regionale şi interregionale din cadrul Programului de cooperare tehnică cu AIEA; d) Programul de cooperare tehnică cu AIEA - programul prin care fiecare stat membru AIEA primeşte asistenţă tehnică prin intermediul proiectelor naţionale, regionale şi interregionale; e) beneficiarii proiectelor - instituţiile, autorităţile publice şi alte organizaţii implicate în derularea proiectelor din cadrul Programului de cooperare tehnică cu AIEA; f) responsabil de proiect- instituţia, autoritatea publică sau altă organizaţie care coordonează activităţile desfăşurate în proiectul din cadrul Programului de cooperare tehnică cu AIEA. Articolul 3 (1) În calitatea sa de Punct naţional de contact al României pentru Programul de cooperare tehnică cu AIEA, Agenţia Nucleară, denumită în continuare AN, este instituţia statului român abilitată să efectueze, în numele Guvernului României, plata costurilor naţionale de participare, reprezentând 5% din valoarea proiectelor din cadrul Programului de cooperare tehnică cu AIEA. (2) AIEA notifică către AN la începutul lunii decembrie a anului anterior începerii activităţilor din proiecte bugetul total al proiectului la care participă şi valoarea costurilor naţionale de participare ce trebuie achitate pentru fiecare proiect ce urmează a fi desfăşurat. (3) AN comunică responsabilului de proiect, în termen de 5 zile calendaristice de la notificarea AIEA, bugetul total al proiectului la care participă şi valoarea costurilor naţionale de participare care trebuie achitate către AIEA. Capitolul II Procedura de plată Articolul 4 (1) Responsabilii de proiecte şi, respectiv, beneficiarii proiectelor, finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat, precum şi cei finanţaţi integral din venituri proprii au obligaţia să prevadă în bugetele anuale, respectiv în bugetele de venituri şi cheltuieli fondurile necesare pentru plata costurilor naţionale de participare corespunzătoare bugetelor aferente propunerilor de proiecte înaintate către AIEA. (2) Responsabilii de proiecte şi, respectiv, beneficiarii proiectelor, cu excepţia instituţiilor publice, indiferent de finanţare, au obligaţia ca odată cu propunerea de proiect să prezinte şi o scrisoare de garanţie bancară în favoarea AN, valabilă pe toată perioada derulării proiectelor, care să acopere valoarea costurilor naţionale de participare. (3) Responsabilii de proiecte au obligaţia să efectueze către AN plata costurilor naţionale de participare, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării efectuate de AN, în două tranşe: a) o tranşă reprezentând jumătate din suma rezultată ca urmare a aplicării procentului de 5 % la bugetul estimat şi aprobat la începutul proiectului şi; b) a doua tranşă reprezentând diferenţa rezultată şi din regularizarea făcuta de AIEA ca urmare a aplicării procentului de 5 % la bugetul cheltuit până în momentul finalizării proiectului. Articolul 5 (1) În cazul proiectelor care au mai mulţi beneficiari, se încheie un protocol care stabileşte cota-parte din costurile naţionale de participare ce trebuie plătită de fiecare dintre aceştia. (2) Plata costurilor naţionale de participare în situaţia prevăzută la alin. (1) se efectuează de responsabilul de proiect, după colectarea de la beneficiari a cotei-părti din costul naţional de participare care le revine conform protocolului încheiat. Articolul 6 (1) Plata sumelor reprezentând valoarea costurilor naţionale de participare se face în lei, la cursul Băncii Naţionale a României din ziua transferului, în contul AN deschis la o instituţie financiar-bancară din România. (2) AN transferă sumele reprezentând valoarea costurilor naţionale de participare, prin licitaţie valutară la cursul Băncii Naţionale a României din ziua transferului, în contul AIEA Viena, deschis în dolari SUA. Articolul 7În cazul în care unul dintre responsabilii de proiecte sau beneficiarii proiectelor nu îşi achită costurile naţionale de participare în termenul prevăzut la art. 4 alin. (3), AN utilizează scrisoarea de garanţie bancară. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 8 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, AN va deschide un cont în lei şi un cont în valută la o înstituţie financiar-bancară din România. (2) AN notifică responsabililor de proiecte cu privire la informaţiile contului în lei în care se face plata. (3) Sumele reprezentând comisioanele, taxele de întreţinere a conturilor prevăzute la alin. (1), diferenţele de curs valutar şi spezele bancare sunt suportate din bugetul AN pe anul în curs. Articolul 9Costurile naţionale de participare de 8% restante, corespunzătoare proiectelor de cooperare tehnică desfăşurate până la sfârşitul anului 2005, se plătesc în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 29/1998 privind plata contribuţiei de 8% din valoarea asistenţei tehnice primite de la Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică - Viena (A.I.E.A.), aprobată prin Legea nr. 183/1998. Articolul 10Se autorizează Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii Publice, să achite în contul AN deschis potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) costurile naţionale de participare de 5% restante, corespunzătoare Proiectului de cooperare tehnică cu AIEA desfăşurat în perioada 2005-2007, până la sfârşitul lunii iunie 2009.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul economieişi finanţelor,Varujan Vosganianp. Ministrul afacerilorexterne,Anton Niculescu,secretar de statBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 205.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 555 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 258 din 30 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 213 din 21 noiembrie 2000 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi scutirea de la plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României
 • LEGE nr. 11 din 24 februarie 1992 privind acceptarea de către România a majorării capitalului sau autorizat la Corporaţia Financiară Internaţionala - C.F.I. - conform Proiectului de rezoluţie "Creşterea generală de capital 1991" al Consiliului Directorilor din C.F.I.
 • LEGE nr. 235 din 9 iunie 2006 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Ungara privind regimul frontierei de stat româno-ungare, cooperarea şi asistenţa reciproca, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 27 mai 2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 129 din 23 iunie 2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 5 din 1 ianuarie 1949 pentru impozitul pe spectacole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 24 octombrie 1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
 • LEGE nr. 78 din 17 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 84 din 21 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta şi de a garanta, prin Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligaţiuni în valută de pe pieţele externe de capital
 • LEGE nr. 21 din 12 martie 1992 cu privire la rectificarea bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991
 • LEGE nr. 742 din 6 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 57 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 261/1971 pentru modificarea Decretului nr. 1171/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţămîntului astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 700/1969
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 207 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 335 din 3 decembrie 2007 camerelor de comerţ din România
 • LEGE nr. 289 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice*)
 • LEGE nr. 524 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe
 • LEGE nr. 209 din 25 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 25 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 153 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2001 şi la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni - etapa de tratare biologica, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 1 aprilie 2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă
 • LEGE nr. 289 din 7 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 222 din 27 noiembrie 2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 113 din 28 noiembrie 1994 pentru acceptarea Protocolului de menţinere în vigoare a Aranjamentului privind comerţul internaţional cu textile, încheiat la Geneva la 9 decembrie 1993
 • LEGE nr. 18 din 3 martie 2015 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013
 • LEGE nr. 375 din 28 decembrie 2007 pentru înfiinţarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 252 din 30 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1998 privind activitatea de confecţionare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în atelierele Inspectoratului General al Poliţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 11 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 581 din 22 decembrie 2003 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 232 din 13 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 376 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021