Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 25 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008

Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 604/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 25 iunie 2008, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea prevederilor art. 121 alin. (1)-(3) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare, fapt care a determinat suspendarea prevederilor care reglementau calea de atac împotriva hotărârii de respingere a accesului la procedura de azil în România,ţinând cont de faptul că asigurarea finalităţii dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unui stat terţ, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 50 din 25 februarie 2003, presupune instituirea unor norme speciale de procedură, derogatorii de la dreptul comun,având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări a prezentei situaţii pe calea ordonanţei de urgenţă, pe de o parte, Oficiul Român pentru Imigrări se află în imposibilitatea de a asigura continuitatea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege pentru implementarea politicilor României în domeniul azilului şi, pe de altă parte, nu este posibilă asigurarea accesului direct şi efectiv al solicitanţilor de azil la instanţa de judecată în cadrul procedurilor speciale prevăzute de Legea nr. 122/2006, cu modificările ulterioare,luând în considerare faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, iar reglementarea lor nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICLegea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Hotărârea prin care se soluţionează cererea de azil se redactează şi va cuprinde, în mod obligatoriu, situaţia în fapt şi în drept, precum şi informaţii privind calea de atac de care beneficiază, termenul de depunere a plângerii, precum şi organul sau instanţa competentă la care se depune plângerea împotriva unei hotărâri de respingere."2. La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Pentru motive justificate de interesul public, securitatea naţională, ordinea, sănătatea şi morala publică, protecţia drepturilor şi libertăţilor altor persoane - chiar dacă străinul are mijloace materiale necesare pentru întreţinere - Oficiul Român pentru Imigrări, pe toată durata procedurii de azil sau a procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil, după caz, îi poate stabili un loc de reşedinţă şi poate dispune transportarea lui cu însoţitor în acel loc, din oficiu sau la solicitarea autorităţilor competente."3. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 54Comunicarea hotărârii de soluţionare a cererii de azil (1) Admiterea sau respingerea cererii de azil se face prin hotărâre, care se comunică de îndată, în scris, solicitantului, prin comunicare directă de către reprezentanţii Oficiului Român pentru Imigrări sau prin trimitere poştală, cu confirmare de primire, la ultima reşedinţă declarată a acestuia. (2) În cazul în care comunicarea hotărârii nu este posibilă în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceasta se face prin afişarea la sediul structurii Oficiului Român pentru Imigrări emitente a unei note de informare ce va cuprinde: numărul documentului temporar de identitate al solicitantului, numărul şi data hotărârii, soluţia cu privire la cererea de azil, termenul de depunere a plângerii şi instanţa competentă cu soluţionarea acesteia, în cazul hotărârilor de respingere a cererii de azil, precum şi data afişării. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), nota de informare este afişată pe toată durata termenului de depunere a plângerii, iar hotărârea se consideră a fi comunicată de la data afişării notei de informare. (4) Motivele de acordare a unei forme de protecţie nu se comunică."4. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. b) şi c) se poate face plângere, în termen de 10 zile de la comunicare."5. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Plângerea motivată se depune la structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea sau la instanţa competentă şi va fi însoţită de copia de pe hotărârea de respingere a cererii de azil, precum şi de înscrisurile sau orice alte elemente pe care se sprijină plângerea."6. La articolul 56, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Plângerea motivată depusă la structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări se înaintează de îndată instanţei competente, însoţită de înscrisurile sau orice alte elemente care au stat la baza emiterii hotărârii.(1^2) În cazul în care plângerea a fost depusă de solicitant direct la instanţa de judecată, se citează de îndată Oficiul Român pentru Imigrări la adresa structurii specializate pe probleme de azil care a emis hotărârea de respingere a cererii de azil."7. La articolul 80, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător."8. La articolul 85, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător."9. La articolul 89, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul prevăzut la alin. (2) se va emite de îndată o hotărâre prin care se justifică neacordarea permisiunii de a rămâne pe teritoriul României. Această hotărâre se comunică direct străinului care a fost informat cu privire la data la care trebuie să se prezinte la sediul structurii specializate pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări. În cazul în care străinul nu se prezintă la data stabilită şi nici nu prezintă motive care să justifice absenţa sa, comunicarea se face potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (2) şi (3), care se aplică în mod corespunzător."10. La articolul 89, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător."11. La articolul 93, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător."12. La articolul 95, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Împotriva hotărârii solicitantul poate depune plângere. Dispoziţiile art. 56-69 se aplică în mod corespunzător."13. La articolul 111, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător."14. La articolul 120, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Hotărârea se comunică potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător."15. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 121Calea de atac (1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 120 alin. (3) se poate face plângere în termen de două zile de la comunicare. Efectuarea transferului în statul membru responsabil este suspendată până la expirarea termenului legal de depunere a plângerii. (2) Plângerea se depune, personal sau prin reprezentant, în condiţiile art. 56, şi este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. (3) Instanţa de judecată soluţionează plângerea în termen de 5 zile şi pronunţă o hotărâre motivată prin care: a) respinge plângerea şi menţine hotărârea Oficiului Român pentru Imigrări; b) admite plângerea, anulează dispoziţia de transfer în statul responsabil şi dispune acordarea accesului la procedura de azil în România. (4) Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă. (5) În cazul în care prin hotărârea instanţei de judecată se admite plângerea şi se dispune acordarea accesului la procedura de azil naţională, iar solicitantul de azil a fost deja transferat în statul membru responsabil, Oficiul Român pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare în vederea readmiterii solicitantului pe teritoriul României."16. La articolul 122, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Hotărârea se comunică potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător."17. La articolul 123, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 122 alin. (5) se poate face plângere în termen de două zile de la comunicare. Efectuarea transferului în statul membru responsabil este suspendată până la expirarea termenului legal de depunere a plângerii. (2) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător."18. La articolul 123, alineatul (3) se abrogă.19. La articolul 125, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În vederea realizării transferului în statul membru responsabil, îndepărtarea străinului de pe teritoriu se face sub escortă, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul afacerilor externe,Lazăr Comănescup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 187.----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 154 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Focşani, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 151 din 24 iulie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 348 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice ”Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ”ROMAG-TERMO” şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 167 din 16 decembrie 2014 privind exercitarea profesiei de bonă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 9 noiembrie 2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 62 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 301 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 48 din 19 martie 2008 privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 105 din 17 mai 2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 20 noiembrie 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 445 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 513 din 23 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 18 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 63 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 5 din 7 ianuarie 2015 pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013
 • LEGE nr. 25 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • LEGE nr. 201 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 244 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 21 din 2 decembrie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 315/1988 privind asigurarea producţiei de energie, folosirea raţională a energiei electrice, termice şi a gazelor naturale şi regimul de lucru al unităţilor economice şi sociale pe perioada de iarna 1988-1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 2000 pentru autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 75 din 4 mai 2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia din 18 august 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre, semnat la Budapesta la 26 martie 1998
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005-2006
 • LEGE nr. 184 din 2 iulie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 396 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 24 noiembrie 2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 6 martie 2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 94 din 21 mai 2010 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 13 iunie 2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 265 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey la 17 ianuarie 2011
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021