Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ au fost stabilite creşterile salariale ce se acordă în anul 2008 personalului din învăţământ. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat urmau să beneficieze, în perioada octombrie-decembrie 2008, de o creştere salarială de 9%.Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, care a stabilit următoarele creşteri salariale:● 55% profesorii universitari;● 37% personalul didactic din învăţământul universitar (conferenţiari, lectori, preparatori etc.) şi din învăţământul preuniversitar.Având în vedere faptul că efortul financiar al măririi salariilor cadrelor didactice nu putea fi susţinut, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 a fost amânată aplicarea Legii nr. 221/2008 pentru luna aprilie a anului 2009.Conştienţi de necesitatea creşterilor salariale pentru personalul din învăţământ şi din dorinţa de a atrage în sistem personal calificat şi valoros, pentru anul 2009, pornind de la solicitările sindicatelor din învăţământ şi de la poziţia adoptată de Senatul României în cadrul şedinţei de plen din data de 10 noiembrie 2008, în sensul menţinerii respectivelor creşteri salariale, şi luând în considerare, totodată, faptul că aplicarea creşterilor salariale prevăzute de Legea nr. 221/2008 ar conduce la discrepanţe foarte mari între diferitele categorii de cadre didactice, se impune adoptarea unor creşteri diferenţiate pentru cadrele didactice, astfel încât personalul din învăţământ cu salarii mici să beneficieze de creşteri semnificativ mai importante decât cele ale personalului cu salarii mari.Ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecinţe negative directe, în sensul amplificării nemulţumirilor reale, pe fondul acutizării discrepanţelor existente între categoriile de cadre didactice, şi având în vedere presiunea socială care se exercită în prezent pe acest subiect,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestei situaţii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art.1. - (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează: a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei; b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, faţă de nivelul din 31 decembrie 2007; c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei. (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5."3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) În cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3, se majorează după cum urmează: a) pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a; b) pentru perioada 1 martie-31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b; c) pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b. (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 şi 5."4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, respectiv în anexele nr. 1.1a, 1.2a şi 2a şi în anexele nr. 1.1b, 1.2b şi 2b, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ. (2) Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţii didactice cu tranşe de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de bază."5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, respectiv în anexele nr. 1.1a, 1.2a şi 2a şi în anexele nr. 1.1b, 1.2b şi 2b, este cuprins în coeficienţii de multiplicare, corespunzător tuturor tranşelor de vechime recunoscute în învăţământ. (2) Pentru personalul didactic auxiliar, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 3, 3a şi 3b cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui grad/fiecărei trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru funcţiile didactice auxiliare se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare."6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În coeficienţii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 şi 1.2, respectiv din anexele nr. 1.1a, 1.2a şi din anexele nr. 1.1b şi 1.2b, prevăzuţi la ultimele două tranşe de vechime recunoscută de 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În coeficienţii de multiplicare cuprinşi în anexele nr. 2, 2a şi în anexele nr. 1.1b şi 1.2b, prevăzuţi la ultimele 3 tranşe de vechime recunoscută de 30-35 ani, 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare."7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 şi 1^1 se pot acorda în limita sumelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare."8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din învăţământ, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, şi acordarea salariilor de bază conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2008, respectiv până la finele lunii mai 2009. (2) Promovarea personalului din învăţământ încadrat pe funcţia de debutant, precum şi a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile existenţei unor lucrări de complexitate care să necesite studii superioare, se face prin transformarea postului pe care acesta este încadrat într-un post de nivel superior. Absolvenţii studiilor superioare de lungă durată, a studiilor superioare cu licenţă sistem Bologna şi a studiilor superioare de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere de până la 20% a salariului de bază avut în conformitate cu necesitatea activităţilor desfăşurate în instituţie. (3) Promovarea personalului din învăţământ şi stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanţelor profesionale individuale se vor face la gradul profesional/treapta profesională imediat superioară, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008, respectiv pe anul 2009."9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5, anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, precum şi anexele 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."10. Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă.11. După anexa nr. 5 se introduc opt noi anexe, care au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1.1a, 1.1b, 1.2a, 1.2b, 2a, 2b, 3a şi 3b la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IIPrevederile art. 4, 8 şi ale anexelor nr. 4 şi 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică în continuare pe întreg parcursul anului 2009. Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Anton AntonMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 noiembrie 2008.Nr. 151. Anexa 1.1 Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 230,247 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 244,061 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 266,026 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                           
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
  până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
  1Profesor universitarS---10,96511,67812,31113,07314,06615,12716,257
  ---21,60722,36623,43624,42726,28428,26730,379
_________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
Anexa 1.1a Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 266,026 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                           
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
  până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
  1Profesor universitarS---10,96511,67812,31113,07314,06615,12716,257
  ---21,60722,36623,43624,42726,28428,26730,379
_________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
Anexa 1.1b Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie-decembrie 2009 = 266,026 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                           
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
  până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
  1Profesor universitarS---10,96511,67812,31113,07314,06615,12716,257
  ---21,60722,36623,43624,42726,28428,26730,379
_________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
Anexa 1.2 Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                           
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
  până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
  1Conferenţiar universitarS--5,5916,7537,2537,5297,9458,1938,6918,857
  --9,71711,47111,50111,61111,71812,12512,55513,004
  2Şef lucrări (lector universitar)S-5,2035,2865,8685,9786,0346,1616,5766,854-
  -7,8487,9928,9209,0179,0479,0869,4949,966-
  3Asistent universitarS4,7164,7884,8715,4535,4805,5075,5365,5635,591-
  6,1856,2316,2406,9547,0477,0887,1797,4777,792-
  4Preparator universitarS4,3284,405**)4,483**)-------
  6,0856,190**)6,243**)-------
__________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic Notă **) Pentru preparatorii din domeniul medical.
Anexa 1.2a Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                           
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
  până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
  1Conferenţiar universitarS--5,5916,7537,2537,5297,9458,1938,6918,857
  --9,71711,47111,50111,61111,71812,12512,55513,004
  2Şef lucrări (lector universitar)S-5,2035,2865,8685,9786,0346,1616,5766,854-
  -7,8487,9928,9209,0179,0479,0869,4949,966-
  3Asistent universitarS4,7164,7884,8715,4535,4805,5075,5365,5635,591-
  6,1856,2316,2406,9547,0477,0887,1797,4777,792-
  4Preparator universitarS4,3284,405**)4,483**) -------
  6,0856,190**)6,243**) -------
__________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic Notă **) Pentru preparatorii din domeniul medical.
Anexa 1.2b Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie-decembrie 2009 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                           
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
  până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
  1Conferenţiar universitarS--5,6686,8327,2537,5297,9458,1938,6918,857
  --9,71711,47111,50111,61111,71812,12512,55513,004
  2Şef lucrări (lector universitar)S-5,3345,4186,0006,0186,0346,1616,5766,854-
  -7,8487,9928,9209,0179,0479,0869,4949,966-
  3Asistent universitarS5,1515,3015,4345,4535,4805,5075,5365,5635,591-
  6,1856,2316,246,9547,0477,0887,1797,4777,792-
  4Preparator universitarS5,0005,041**)5,084**)-------
  6,0856,190**)6,243**)-------
_____________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic Notă **) Pentru preparatorii din domeniul medical.
Anexa 2 Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
                             
  Nr. crt.FUNCŢIA*)Nivelul studiilorVechimea în învăţământ
  până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  1ProfesorS                      
  - cu grad didactic I--4,7225,3735,5935,7186,0316,3086,6206,9657,315
  - cu grad didactic II-3,9654,0434,6104,7034,8915,1465,4075,6015,8526,097
  - definitiv-3,8083,8554,3744,4374,5624,9125,0575,3145,5535,789
  - debutant3,782----------
  2ProfesorSSD                      
  - cu grad didactic I--4,0434,5104,6824,8085,0635,3765,5955,8776,190
  - cu grad didactic II-3,6363,7094,1734,3614,4564,7584,9855,2385,4895,716
  - definitiv-3,6253,6524,0174,0794,1734,2984,4664,6594,8575,170
  - debutant3,600----------
  3Institutor IS                      
  - cu grad didactic I--3,9654,4314,6044,7304,9855,2985,5175,7996,112
  - cu grad didactic II-3,5683,6044,0644,1274,3154,5024,7324,9565,2075,431
  - definitiv-3,4013,4433,9394,0014,0954,3154,3874,5684,8135,063
  - debutant3,338----------
  4Institutor IISSD                      
  - cu grad didactic I--3,8404,2914,4164,5784,8595,1415,4245,6435,955
  - cu grad didactic II-3,4593,5263,9394,0014,1274,3154,5444,7325,0195,243
  - definitiv-3,3553,3803,8763,9394,0014,2204,2624,4564,6544,873
  - debutant3,235----------
  5Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructorM                      
  - cu grad didactic I--3,7144,1034,2914,3854,6884,9545,2365,4855,705
  - cu grad didactic II-3,3963,5053,8913,9394,0224,1274,3824,5654,7835,055
  - definitiv-3,2813,3073,7823,8293,9234,0644,1214,2874,5284,743
  - debutant3,229----------
  6Profesor, învăţător, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M2,2422,3212,3732,8172,8692,9212,9733,0263,0783,1823,350
____________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
Anexa 2a Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
                             
  Nr. crt.FUNCŢIA*)Nivelul studiilorVechimea în învăţământ
  până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  1ProfesorS                      
  - cu grad didactic I--4,7225,3735,5935,7186,0316,3086,6206,9657,315
  - cu grad didactic II-3,9654,0434,6104,7034,8915,1465,4075,6015,8526,097
  - definitiv-3,8083,8554,3744,4374,5624,9125,0575,3145,5535,789
  - debutant3,782----------
  2ProfesorSSD                      
  - cu grad didactic I--4,0434,5104,6824,8085,0635,3765,5955,8776,190
  - cu grad didactic II-3,6363,7094,1734,3614,4564,7584,9855,2385,4895,716
  - definitiv-3,6253,6524,0174,0794,1734,2984,4664,6594,8575,170
  - debutant3,600----------
  3Institutor IS                      
  - cu grad didactic I--3,9654,4314,6044,7304,9855,2985,5175,7996,112
  - cu grad didactic II-3,5683,6044,0644,1274,3154,5024,7324,9565,2075,431
  - definitiv-3,4013,4433,9394,0014,0954,3154,3874,5684,8135,063
  - debutant3,338----------
  4Institutor IISSD                      
  - cu grad didactic I--3,8404,2914,4164,5784,8595,1415,4245,6435,955
  - cu grad didactic II-3,4593,5263,9394,0014,1274,3154,5444,7325,0195,243
  - definitiv-3,3553,3803,8763,9394,0014,2204,2624,4564,6544,873
  - debutant3,235----------
  5Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructorM                      
  - cu grad didactic I--3,7144,1034,2914,3854,6884,9545,2365,4855,705
  - cu grad didactic II-3,3963,5053,8913,9394,0224,1274,3824,5654,7835,055
  - definitiv-3,2813,3073,7823,8293,9234,0644,1214,2874,5284,743
  - debutant3,229----------
  6Profesor, învăţător, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M2,2422,3212,3732,8172,8692,9212,9733,0263,0783,1823,350
____________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
Anexa 2b Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie - decembrie 2009 = 299,933 lei
                             
  Nr. crt.FUNCŢIA*)Nivelul studiilorVechimea în învăţământ
  până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-4 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  1ProfesorS                      
  - cu grad didactic I--5,3346,0016,1346,2516,4016,6416,9547,3017,651
  - cu grad didactic II-4,6844,7515,3345,4345,5345,6345,7075,9016,1546,398
  - definitiv-4,6774,7015,2675,2715,2975,3815,5575,6275,8546,091
  - debutant4,667----------
  2ProfesorSSD                      
  - cu grad didactic I--4,7015,2175,2675,3175,5015,6775,8976,1786,491
  - cu grad didactic II-4,2674,2844,7344,7674,8675,0675,2875,5415,7916,018
  - definitiv-4,2344,2674,6174,6344,6614,7014,7344,9275,1245,437
  - debutant4,200----------
  3Institutor IS                      
  - cu grad didactic I--4,6015,1015,1345,2315,4545,6015,8176,1016,414
  - cu grad didactic II-4,1674,2004,7014,7344,8174,9715,0345,2575,5075,731
  - definitiv-4,0344,0674,6174,6344,6514,6674,6874,8715,1145,364
  - debutant4,000----------
  4Institutor IISSD                      
  - cu grad didactic I--4,4674,9515,0045,0675,2945,4745,7575,9786,291
  - cu grad didactic II-4,0344,0674,5014,5514,6614,7514,8445,0345,3215,544
  - definitiv-3,9003,9344,4674,4844,5014,5344,5644,7574,9545,174
  - debutant3,867----------
  5Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructorM                      
  - cu grad didactic I--4,3004,7344,8274,8875,1245,2875,5715,8216,041
  - cu grad didactic II-4,0004,0404,4344,4674,5344,6174,6844,8675,0845,357
  - definitiv-3,8843,9344,4674,5014,5344,5674,6174,6674,8645,077
  - debutant3,834----------
  6Profesor, învăţător, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M2,8772,9232,9403,3173,3703,4243,4403,4943,5143,5843,717
--------- Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
Anexa 3 Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2008 = 259,593 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2008 = 275,168 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2008 = 299,933 leiCoeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)minimmaxim
     
    Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
  1Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***)S3,6215,327
  2Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS3,2495,172
  3Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS2,6954,967
  4Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS2,5713,820
  5Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS2,368  
  6Bibliotecar, documentarist, redactor gradul ISSD3,0544,488
  7Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IISSD2,6244,029
  8Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIISSD2,5683,533
  9Bibliotecar, documentarist, redactor debutantSSD2,332  
  10Informatician gradul IAS3,8235,467
  11Informatician gradul IS3,4405,310
  12Informatician gradul IIS3,0045,058
  13Informatician gradul IIIS2,5313,928
  14Informatician gradul IVS2,4153,557
  15Informatician debutantS2,368  
  16Informatician gradul ISSD2,9024,488
  17Informatician gradul IISSD2,6924,029
  18Informatician gradul IIISSD2,4053,533
  19Informatician debutantSSD2,332  
  20Instructor-animator gradul IS2,7723,780
  21Instructor-animator gradul IIS2,4873,275
  22Instructor-animator gradul IIIS2,4152,995
  23Instructor-animator debutantS2,368  
  24Instructor-animator gradul ISSD2,6013,478
  25Instructor-animator gradul IISSD2,4313,025
  26Instructor-animator gradul IIISSD2,3782,644
  27Instructor-animator debutantSSD2,332  
  28Asistent social gradul IS3,0234,082
  29Asistent social gradul IIS2,5213,427
  30Asistent social gradul IIIS2,4153,043
  31Asistent social debutantS2,368  
  32Asistent social gradul ISSD2,5233,416
  33Asistent social gradul IISSD2,3372,955
  34Asistent social debutantSSD2,322  
  35Corepetitor gradul IS2,7723,780
  36Corepetitor gradul IIS2,4873,275
  37Corepetitor gradul IIIS2,4152,995
  38Corepetitor debutantS2,368  
  39Corepetitor gradul ISSD2,6013,478
  40Corepetitor gradul IISSD2,4313,025
  41Corepetitor gradul IIISSD2,3782,762
  42Corepetitor debutantSSD2,332  
  43Secretar IA****)S3,7165,467
  44Secretar I******)S3,3375,310
  45Secretar II******)S2,8495,058
  46Secretar III******)S2,5313,928
  47Secretar IV******)S2,4153,557
  48Secretar debutant******)S2,368  
  49Secretar I******)SSD2,6374,609
  50Secretar II******)SSD2,4954,121
  51Secretar III******)SSD2,4143,601
  52Secretar IV******)SSD2,3682,938
  53Secretar debutant******)SSD2,322  
  54Secretar IA******)M2,3883,954
  55Secretar I******)M2,3473,603
  56Secretar II******)M2,3053,192
  57Secretar III******)M2,2622,860
  58Secretar debutant******)M2,217  
  59Bibliotecar, documentarist, redactor IAPL/M2,3253,851
  60Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M2,2833,506
  61Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M2,2413,105
  62Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M2,217  
  63Informatician IAPL/M2,3883,954
  64Informatician IPL/M2,3473,603
  65Informatician IIPL/M2,3053,192
  66Informatician IIIPL/M2,2622,860
  67Informatician debutantPL/M2,217  
  68Instructor-animator IAM2,3252,996
  69Instructor-animator IM2,2832,599
  70Instructor-animator IIM2,2412,358
  71Instructor-animator debutantM2,2170,000
  72Instructor de educaţie extraşcolară IAM2,3883,077
  73Instructor de educaţie extraşcolară IM2,3472,822
  74Instructor de educaţie extraşcolară IIM2,3052,475
  75Instructor de educaţie extraşcolară IIIM2,2622,351
  76Instructor de educaţie extraşcolară debutantM2,217  
  77Asistent social IPL/M2,5453,445
  78Asistent social IIPL/M2,2832,943
  79Asistent social IIIPL/M2,2412,504
  80Asistent social debutantPL/M2,217  
  81Corepetitor IM2,3252,645
  82Corepetitor IIM2,2832,402
  83Corepetitor IIIM2,2412,329
  84Corepetitor debutantM2,217  
  85Tehnician IA*****)M2,3883,628
  86Tehnician I*****)M2,3473,463
  87Tehnician II*****)M2,3053,144
  88Tehnician III*****)M2,2622,927
  89Tehnician debutant*****)M2,217  
  90Laborant IAS3,4654,704
  91Laborant IS3,1044,235
  92Laborant IIS2,5923,892
  93Laborant ISSD2,3494,166
  94Laborant IISSD2,3373,834
  95Laborant IIISSD2,3223,395
  96Laborant IPL/M2,2623,235
  97Laborant IIPL/M2,2202,871
  98Laborant debutantPL/M2,197  
  99Pedagog şcolar IAS3,4654,704
  100Pedagog şcolar IS3,1044,235
  101Pedagog şcolar IIS2,5923,892
  102Pedagog şcolar ISSD2,3494,166
  103Pedagog şcolar IISSD2,3373,834
  104Pedagog şcolar IIISSD2,3223,395
  105Pedagog şcolar IAM2,2623,028
  106Pedagog şcolar IM2,2202,711
  107Pedagog şcolar IIM2,197  
  108Analist, programator, inginer sistem; IAS3,1265,959
  109Analist, programator, inginer sistem; IS2,8205,644
  110Analist, programator, inginer sistem; IIS2,5554,940
  111Analist, programator, inginer sistem; IIIS2,4834,247
  112Analist, programator, inginer sistem; IVS2,4153,779
  113Analist, programator, inginer sistem; deb.S2,368  
  114Analist (programator) ajutor; IAM2,3883,954
  115Analist (programator) ajutor; IM2,3473,603
  116Analist (programator) ajutor; IIM2,3053,192
  117Analist (programator) ajutor; IIIM2,2622,860
  118Analist (programator) ajutor; debutantM2,217  
  119Operator, controlor date; IM2,3883,666
  120Operator, controlor date; IIM2,3473,250
  121Operator, controlor date; IIIM2,3052,913
  122Operator, controlor date; IVM2,2622,589
  123Operator, controlor date; debutantM2,217  
  124Maestru (balet-dans. corepetit.), dirij. cor; IS3,0266,053
  125Maestru (balet-dans. corepetit.), dirij. cor; IIS2,5225,043
  126Maestru (balet-dans. corepetit.), dirij. cor; IIIS2,3684,284
  127ComandantS2,4395,661
  128Şef mecanicS2,3164,576
  129Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS2,3163,644
  130CăpitanM2,1683,394
  131Şef mecanicM2,1683,320
  132Ofiţer punteM2,1683,094
  133Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM2,1683,017
  134Şef echipajM2,1683,169
  135Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM2,1682,205
  136Inginer gradul IAS2,5524,934
  137Inginer gradul lS2,4954,628
  138Inginer gradul IIS2,4614,243
  139Inginer gradul IIIS2,4153,848
  140Inginer gradul debutantS2,368  
  141Subinginer gradul ISSD2,4034,241
  142Subinginer gradul IISSD2,3923,924
  143Subinginer gradul IIISSD2,3683,463
  144Subinginer debutantSSD2,322  
  145Medic primarS3,0806,163
  146Medic specialistS2,9675,657
  147MedicS2,6595,320
  148Medic stagiarS2,368  
  149Farmacist primarS3,0806,163
  150Farmacist specialistS2,6865,374
  151FarmacistS2,4154,480
  152Farmacist stagiarS2,368  
  153Dentist principalSSD2,3494,166
  154OculistSSD2,3373,834
  155Dentist debutantSSD2,322  
  156Tehnician dentar principalM2,2623,746
  157Tehnician dentarM2,2203,410
  158Tehnician dentar debutantM2,197  
  159Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS3,0806,163
  160Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS2,6865,374
  161Biolog, biochimist, chimist, fizicianS2,4154,480
  162Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutantS2,368  
  163Psiholog, sociolog principalS2,6375,277
  164Psiholog, sociologS2,4284,695
  165Psiholog, sociolog debutantS2,368  
  166Cercetător ştiinţific principal IS3,0806,163
  167Cercetător ştiinţific principal IIS2,9675,657
  168Cercetător ştiinţific principal IIIS2,6595,320
  169Cercetător ştiinţificS2,4134,665
  170Asistent de cercetare ştiinţificăS2,3724,401
  171Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS2,326  
  172Asistent IM2,3253,851
  173Asistent IIM2,2833,506
  174Asistent IIIM2,2413,105
  175Asistent stagiarM2,217  
  176Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS3,2456,493
  177Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS3,1175,942
  178Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS2,7595,522
  179Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS2,5314,893
  180Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS2,4154,129
  181Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS2,368  
  182Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IS3,0475,808
  183Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS2,7475,496
  184Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS2,5094,851
  185Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS2,4154,129
  186Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutantS2,368  
  187Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   2,2073,319
  188Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   2,1862,872
  189Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III   2,1652,554
  190Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant   2,054  
  191Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS2,5805,162
  192Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS2,4394,414
  193Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS2,4154,129
  194Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS2,368  
  195Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   2,3253,851
  196Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   2,2833,506
  197Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   2,2413,105
  198Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   2,217  
  199Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS2,5805,162
  200Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS2,4394,525
  201Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS2,4154,371
  202Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutantS2,368  
  203Muzeograf, bibliograf ISSD2,4034,241
  204Muzeograf, bibliograf IISSD2,3923,924
  205Muzeograf, bibliograf IIISSD2,3683,463
  206Muzeograf, bibliograf debutantSSD2,322  
  207Secretar de redacţie, tehnoredactor IAM2,3253,851
  208Secretar de redacţie, tehnoredactor IM2,2833,506
  209Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM2,2413,105
  210Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM2,217  
  211Regizor scenă (culise) IM2,3253,851
  212Regizor scenă (culise) IIM2,2833,506
  213Regizor scenă (culise) IIIM2,2413,105
  214Regizor scenă (culise) debutantM2,217  
  215Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS2,3724,293
  216Ofiţer aspirantS2,326  
  217Şef staţie RTGM2,1683,590
  218Ofiţer RTG IM2,2903,133
  219Ofiţer RTG IIM2,2622,860
  220Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirantM2,168  
  221Medic veterinar IS2,9665,656
  222Medic veterinar IIS2,4874,808
  223Medic veterinar IIIS2,4154,129
  224Medic veterinar debutantS2,368  
  225Inginer agronom, zootehnist, pedolog IS2,4864,805
  226Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS2,4394,205
  227Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS2,4154,129
  228Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS2,368  
  229Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IAS3,0806,163
  230Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IS2,4874,821
  231Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IIS2,4154,371
  232Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutantS2,368  
  233Conservator, restaurator ISSD2,4184,241
  234Conservator, restaurator IISSD2,3923,924
  235Conservator, restaurator IIISSD2,3683,463
  236Conservator, restaurator debutantSSD2,322  
  237Conservator, restaurator, custode sală IM2,3253,851
  238Conservator, restaurator, custode sală IIM2,2833,506
  239Conservator, restaurator, custode sală IIIM2,2413,105
  240Conservator, restaurator, custode sală debutantM2,217  
  241Mânuitor carteM/G2,1682,422
  242Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)S2,7305,387
  243Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ.S5,46010,775
  244Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)S2,6824,310
  245Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)S2,6073,966
  246Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)S2,368  
  247Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)SSD2,4184,241
  248Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)SSD2,3923,924
  249Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)SSD2,3683,463
  250Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)SSD2,322  
  251Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******)M2,6093,628
  252Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******)M2,5153,463
  253Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******)M2,4252,862
  254Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)M2,217  
  255Antrenor categoria I   2,6955,388
  256Antrenor categoria II   2,4104,532
  257Antrenor categoria III   2,3684,281
  258Antrenor categoria IV   2,3263,889
  259Antrenor categoria V   2,2823,402
  260Antrenor debutant   2,238  
  261Şef atelier-şcoală IM2,4772,871
  262Şef atelier-şcoală IIM2,4422,767
  263Şef atelier-şcoală IIIM2,4322,582
  264Instructor IM2,4762,688
  265Instructor IIM2,4542,550
  266Model IM2,4762,582
  267Model IIM2,4542,550
  268Supraveghetor noapteG2,3742,467
  269Medic primarînvăţământ specialS3,6007,096
  270Medic specialistînvăţământ specialS2,9675,657
  271Medicînvăţământ specialS2,6595,320
  272Medic stagiarînvăţământ specialS2,368  
  273Asistent medical principalînvăţământ specialSSD2,5234,127
  274Asistent medicalînvăţământ specialSSD2,3373,694
  275Asistent medical debutantînvăţământ specialSSD2,322  
  276Asistent medical Iînvăţământ specialPL/M2,5454,070
  277Asistent medical IIînvăţământ specialPL/M2,2833,636
  278Asistent medical debutantînvăţământ specialPL/M2,217  
  279Infirmierăînvăţământ specialG2,1682,422
  280Mediator şcolar IM/G2,2412,422
  281Mediator şcolar IIM/G2,2172,351
  282Mediator şcolar debutantM/G2,1
-------- Notă *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare. Notă **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Notă ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. Notă ****) Se utilizeaza numai pentru secretar şef de universitate Notă *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală. Notă ******) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005. Notă *******) Se utilizează şi pentru funcţiile: ec., ing., referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005.NOTĂ:Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acordă la salariul de bază personalului din prezenta anexă.
Anexa 3a Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 leiCoeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)minimmaxim
     
    Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
  1Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***)S3,6215,327
  2Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS3,2495,172
  3Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS2,6954,967
  4Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS2,5713,820
  5Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS2,368  
  6Bibliotecar, documentarist, redactor gradul ISSD3,0544,488
  7Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IISSD2,6244,029
  SBibliotecar, documentarist, redactor gradul IIISSD2,5683,533
  9Bibliotecar, documentarist, redactor debutantSSD2,332  
  10Informatician gradul IAS3,8235,467
  11Informatician gradul IS3,4405,310
  12Informatician gradul IIS3,0045,058
  13Informatician gradul IIIS2,5313,928
  14Informatician gradul IVS2,4153,557
  15Informatician debutantS2,368  
  16Informatician gradul ISSD2,9024,488
  17Informatician gradul IISSD2,6924,029
  18Informatician gradul IIISSD2,4053,533
  19Informatician debutantSSD2,332  
  20Instructor-animator gradul IS2,7723,780
  21Instructor-animator gradul IIS2,4873,275
  22Instructor-animator gradul IIIS2,4152,995
  23Instructor-animator debutantS2,368  
  24Instructor-animator gradul ISSD2,6013,478
  25Instructor-animator gradul IISSD2,4313,025
  26Instructor-animator gradul IIISSD2,3782,644
  27Instructor-animator debutantSSD2,332  
  2SAsistent social gradul IS3,0234,082
  29Asistent social gradul IIS2,5213,427
  30Asistent social gradul IIIS2,4153,043
  31Asistent social debutantS2,368  
  32Asistent social gradul ISSD2,5233,416
  33Asistent social gradul IISSD2,3372,955
  34Asistent social debutantSSD2,322  
  35Corepetitor gradul IS2,7723,780
  36Corepetitor gradul IIS2,4873,275
  37Corepetitor gradul IIIS2,4152,995
  38Corepetitor debutantS2,368  
  39Corepetitor gradul ISSD2,6013,478
  40Corepetitor gradul IISSD2,4313,025
  41Corepetitor gradul IIISSD2,3782,762
  42Corepetitor debutantSSD2,332  
  43Secretar IA****)S3,7165,467
  44Secretar I******)S3,3375,310
  45Secretar II******)S2,8495,058
  46Secretar III******)S2,5313,928
  47Secretar IV******)S2,4153,557
  48Secretar debutant******)S2,368  
  40Secretar I******)SSD2,6374,609
  50Secretar II******)SSD2,4954,121
  51Secretar III******)SSD2,4143,601
  52Secretar IV******)SSD2,3682,938
  53Secretar debutant******)SSD2,322  
  54Secretar IA******)M2,3883,954
  55Secretar I******)M2,3473,603
  56Secretar II******)M2,3053,192
  57Secretar III******)M2,2622,860
  58Secretar debutant******)M2,217  
  59Bibliotecar, documentarist, redactor IAPL/M2,3253,851
  60Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M2,2833,506
  61Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M2,2413,105
  62Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M2,217  
  63Informatician IAPL/M2,3883,954
  64Informatician IPL/M2,3473,603
  65Informatician IIPL/M2,3053,192
  66Informatician IIIPL/M2,2622,860
  67Informatician debutantPL/M2,217  
  68Instructor-animator IAM2,3252,996
  69Instructor-animator IM2,2832,599
  70Instructor-animator IIM2,2412,358
  71Instructor-animator debutantM2,2170,000
  72Instructor de educaţie extraşcolară IAM2,3883,077
  73Instructor de educaţie extraşcolară IM2,3472,822
  74Instructor de educaţie extraşcolară IIM2,3052,475
  75Instructor de educaţie extraşcolară IIIM2,2622,351
  76Instructor de educaţie extraşcolară debutantM2,217  
  77Asistent social IPL/M2,5453,445
  78Asistent social IIPL/M2,2832,943
  79Asistent social IIIPL/M2,2412,504
  80Asistent social debutantPL/M2,217  
  81Corepetitor IM2,3252,645
  82Corepetitor IIM2,2832,402
  83Corepetitor IIIM2,2412,329
  84Corepetitor debutantM2,217  
  85Tehnician IA*****)M2,3883,628
  86Tehnician I*****)M2,3473,463
  87Tehnician II*****)M2,3053,144
  88Tehnician III*****)M2,2622,927
  89Tehnician debutant*****)M2,217  
  90Laborant IAS3,4654,704
  91Laborant IS3,1044,235
  92Laborant IIS2,5923,892
  93Laborant ISSD2,3494,166
  94Laborant IISSD2,3373,834
  95Laborant IIISSD2,3223,395
  96Laborant IPL/M2,2623,235
  97Laborant IIPL/M2,2202,871
  98Laborant debutantPL/M2,197  
  99Pedagog şcolar IAS3,4654,704
  100Pedagog şcolar IS3,1044,235
  101Pedagog şcolar IIS2,5923,892
  102Pedagog şcolar ISSD2,3494,166
  103Pedagog şcolar IISSD2,3373,834
  104Pedagog şcolar IIISSD2,3223,395
  105Pedagog şcolar IAM2,2623,028
  106Pedagog şcolar IM2,2202,711
  107Pedagog şcolar IIM2,197  
  108Analist, programator, inginer sistem; IAS3,1265,959
  109Analist, programator, inginer sistem; IS2,8205,644
  110Analist, programator, inginer sistem; IIS2,5554,940
  111Analist, programator, inginer sistem; IIIS2,4834,247
  112Analist, programator, inginer sistem; IVS2,4153,779
  113Analist, programator, inginer sistem; deb.S2,368  
  114Analist (programator) ajutor; IAM2,3883,954
  115Analist (programator) ajutor; IM2,3473,603
  116Analist (programator) ajutor; IIM2,3053,192
  117Analist (programator) ajutor; IIIM2,2622,860
  118Analist (programator) ajutor; debutantM2,217  
  119Operator, controlor date; IM2,3883,666
  120Operator, controlor date; IIM2,3473,250
  121Operator, controlor date; IIIM2,3052,913
  122Operator, controlor date; IVM2,2622,589
  123Operator, controlor date; debutantM2,217  
  124Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IS3,0266,053
  125Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIS2,5225,043
  126Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIIS2,3684,284
  127ComandantS2,4395,661
  128Şef mecanicS2,3164,576
  129Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS2,3163,644
  130CăpitanM2,1683,394
  131Şef mecanicM2,1683,320
  132Ofiţer punteM2,1683,094
  133Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM2,1683,017
  134Şef echipajM2,1683,169
  135Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM2,1682,205
  136Inginer gradul IAS2,5524,934
  137Inginer gradul IS2,4954,628
  138Inginer gradul IIS2,4614,243
  139Inginer gradul IIIS2,4153,848
  140Inginer gradul debutantS2,368  
  141Subinginer gradul ISSD2,4034,241
  142Subinginer gradul IISSD2,3923,924
  143Subinginer gradul IIISSD2,3683,463
  144Subinginer debutantSSD2,322  
  145Medic primarS3,0806,163
  146Medic specialistS2,9675,657
  147MedicS2,6595,320
  148Medic stagiarS2,368  
  149Farmacist primarS3,0806,163
  150Farmacist specialistS2,6865,374
  151FarmacistS2,4154,480
  152Farmacist stagiarS2,368  
  153Dentist principalSSD2,3494,166
  154DentistSSD2,3373,834
  155Dentist debutantSSD2,322  
  156Tehnician dentar principalM2,2623,746
  157Tehnician dentarM2,2203,410
  158Tehnician dentar debutantM2,197  
  159Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS3,0806,163
  160Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS2,6865,374
  161Biolog, biochimist, chimist, fizicianS2,4154,480
  162Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutantS2,368  
  163Psiholog, sociolog principalS2,6375,277
  164Psiholog, sociologS2,4284,695
  165Psiholog, sociolog debutantS2,368  
  166Cercetător ştiinţific principal IS3,0806,163
  167Cercetător ştiinţific principal IIS2,9675,657
  168Cercetător ştiinţific principal IIIS2,6595,320
  169Cercetător ştiinţificS2,4134,665
  170Asistent de cercetare ştiinţificăS2,3724,401
  171Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS2,326  
  172Asistent IM2,3253,851
  173Asistent IIM2,2833,506
  174Asistent IIIM2,2413,105
  175Asistent stagiarM2,217  
  176Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS3,2456,493
  177Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS3,1175,942
  178Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS2,7595,522
  179Regizor artistic, pictor, scenograf coregraf consultant artistic IVS2,5314,893
  180Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS2,4154,129
  181Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS2,368  
  182Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet IS3,0475,808
  183Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS2,7475,496
  184Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS2,5094,851
  185Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS2,4154,129
  186Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutantS2,368  
  187Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   2,2073,319
  188Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   2,1862,872
  189Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III   2,1652,554
  190Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant   2,054  
  191Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS2,5805,162
  192Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS2,4394,414
  193Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS2,4154,129
  194Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS2,368  
  195Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   2,3253,851
  196Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   2,2833,506
  197Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   2,2413,105
  198Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   2,217  
  199Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS2,5805,162
  200Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS2,4394,525
  201Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS2,4154,371
  202Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutantS2,368  
  203Muzeograf, bibliograf ISSD2,4034,241
  204Muzeograf, bibliograf IISSD2,3923,924
  205Muzeograf, bibliograf IIISSD2,3683,463
  206Muzeograf, bibliograf debutantSSD2,322  
  207Secretar de redacţie, tehnoredactor IAM2,3253,851
  208Secretar de redacţie, tehnoredactor IM2,2833,506
  209Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM2,2413,105
  210Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM2,217  
  211Regizor scenă (culise) IM2,3253,851
  212Regizor scenă (culise) IIM2,2833,506
  213Regizor scenă (culise) IIIM2,2413,105
  214Regizor scenă (culise) debutantM2,217  
  215Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS2,3724,293
  216Ofiţer aspirantS2,326  
  217Şef staţie RTGM2,1683,590
  218Ofiţer RTG IM2,2903,133
  219Ofiţer RTG IIM2,2622,860
  220Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer dragor; aspirantM2,168  
  221Medic veterinar IS2,9665,656
  222Medic veterinar IIS2,4874,808
  223Medic veterinar IIIS2,4154,129
  224Medic veterinar debutantS2,368  
  225Inginer agronom, zootehnist. pedolog IS2,4864,805
  226Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS2,4394,205
  227Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS2,4154,129
  228Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS2,368  
  229Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IAS3,0806,163
  230Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IS2,4874,821
  231Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IIS2,4154,371
  232Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutantS2,368  
  233Conservator, restaurator ISSD2,4184,241
  234Conservator, restaurator IISSD2,3923,924
  235Conservator, restaurator IIISSD2,3683,463
  236Conservator, restaurator debutantSSD2,322  
  237Conservator, restaurator, custode sală IM2,3253,851
  238Conservator, restaurator, custode sală IIM2,2833,506
  239Conservator, restaurator, custode sală IIIM2,2413,105
  240Conservator, restaurator, custode sală debutantM2,217  
  241Mânuitor carteM/G2,1682,422
  242Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)S2,7305,387
  243Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ.S5,46010,775
  244Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)S2,6824,310
  245Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)S2,6073,966
  246Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)S2,368  
  247Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)SSD2,4184,241
  248Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)SSD2,3923,924
  249Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)SSD2,3683,463
  250Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)SSD2,322  
  251Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******)M2,6093,628
  252Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******)M2,5153,463
  253Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******)M2,4252,862
  254Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)M2,217  
  255Antrenor categoria I   2,6955,388
  256Antrenor categoria II   2,4104,532
  257Antrenor categoria III   2,3684,281
  258Antrenor categoria IV   2,3263,889
  259Antrenor categoria V   2,2823,402
  260Antrenor debutant   2,238  
  261Şef atelier-şcoală IM2,4772,871
  262Şef atelier-şcoală IIM2,4422,767
  263Şef atelier-şcoală IIIM2,4322,582
  264Instructor IM2,4762,688
  265Instructor IIM2,4542,550
  266Model IM2,4762,582
  267Model IIM2,4542,550
  268Supraveghetor noapteG2,3742,467
  269Medic primarînvăţământ specialS3,6007,096
  270Medic specialistînvăţământ specialS2,9675,657
  271Medicînvăţământ specialS2,6595,320
  272Medic stagiarînvăţământ specialS2,368  
  273Asistent medical principalînvăţământ specialSSD2,5234,127
  274Asistent medicalînvăţământ specialSSD2,3373,694
  275Asistent medical debutantînvăţământ specialSSD2,322  
  276Asistent medical Iînvăţământ specialPL/M2,5454,070
  277Asistent medical IIînvăţământ specialPL/M2,2833,636
  278Asistent medical debutantînvăţământ specialPL/M2,217  
  279Infirmierăînvăţământ specialG2,1682,422
  280Mediator şcolar IM/G2,2412,422
  281Mediator şcolar IIM/G2,2172,351
  282Mediator şcolar debutantM/G2,1
-------- Notă *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare. Notă **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Notă ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. Notă ****) Se utilizeaza numai pentru secretar şef de universitate Notă *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-scoală. Notă ******) Se utilizeza şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005. Notă *******) Se utilizeza şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi functionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005.Notă: Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acordă la salariul de bază personalului din prezenta anexă.
Anexa 3b Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie-decembrie 2009 = 299,933 leiCoeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)minimmaxim
     
  1Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***)S3,9145,594
  2Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS3,5115,433
  3Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS2,9405,216
  4Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS2,8314,050
  5Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS2,726  
  6Bibliotecar, documentarist, redactor gradul ISSD3,3294,716
  7Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IISSD2,8904,273
  8Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIISSD2,8283,746
  9Bibliotecar, documentarist, redactor debutantSSD2,614  
  10Informatician gradul IAS4,1305,687
  11Informatician gradul IS3,7165,577
  12Informatician gradul IIS3,2745,314
  13Informatician gradul IIIS2,7874,167
  14Informatician gradul IVS2,7263,771
  15Informatician debutantS2,726  
  16Informatician gradul ISSD3,1654,716
  17Informatician gradul IISSD2,9364,273
  18Informatician gradul IIISSD2,6483,746
  19Informatician debutantSSD2,614  
  20Instructor-animator gradul 1S3,0244,008
  21Instructor-animator gradul IIS2,7363,507
  22Instructor-animator gradul IIIS2,7263,237
  23Instructor-animator debutantS2,726  
  24Instructor-animator gradul ISSD2,8643,690
  25Instructor-animator gradul IISSD2,6773,239
  26Instructor-animator gradul IIISSD2,6192,886
  27Instructor-animator debutantSSD2,614  
  28Asistent social gradul IS3,2964,329
  29Asistent social gradul IIS2,7763,633
  30Asistent social gradul IIIS2,7263,257
  31Asistent social debutantS2,726  
  32Asistent social gradul ISSD2,7763,622
  33Asistent social gradul IISSD2,6033,194
  34Asistent social debutantSSD2,603  
  35Corepetitor gradul IS3,0244,008
  36Corepetitor gradul IIS2,7363,507
  37Corepetitor gradul IIIS2,7263,237
  38Corepetitor debutantS2,726  
  39Corepetitor gradul ISSD2,8643,690
  40Corepetitor gradul IISSD2,6773,239
  41Corepetitor gradul IIISSD2,6192,985
  42Corepetitor debutantSSD2,614  
  43Secretar IA ****)S4,0155,687
  44Secretar I******)S3,6045,577
  45Secretar II******)S3,1075,314
  46Secretar III******)S2,7874,167
  47Secretar IV******)S2,7263,771
  48Secretar debutant******)S2,726  
  49Secretar I******)SSD2,9014,842
  50Secretar II******)SSD2,7474,372
  51Secretar III******)SSD2,6593,820
  52Secretar IV******)SSD2,6083,176
  53Secretar debutant******)SSD2,603  
  54Secretar IA******)M2,6304,191
  55Secretar I******)M2,6053,820
  56Secretar II******)M2,5613,418
  57Secretar III******)M2,5133,089
  58Secretar debutant******)M2,483  
  59Bibliotecar, documentarist, redactor IAPL/M2,5834,085
  60Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M2,5353,718
  61Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M2,4913,325
  62Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M2,483  
  63Informatician IAPL/M2,6304,191
  64Informatician IPL/M2,6053,820
  65Informatician IIPL/M2,5613,418
  66Informatician IIIPL/M2,5133,089
  67Informatician debutantPL/M2,483  
  68Instructor-animator IAM2,5833,237
  69Instructor-animator IM2,5352,835
  70Instructor-animator IIM2,4912,573
  71Instructor-animator debutantM2,483  
  72Instructor de educaţie extraşcolară IAM2,6303,293
  73Instructor de educaţie extraşcolară IM2,6053,050
  74Instructor de educaţie extraşcolară IIM2,5612,700
  75Instructor de educaţie extraşcolară IIIM2,5132,566
  76Instructor de educaţie extraşcolară debutantM2,483  
  77Asistent social IPL/M2,8023,654
  78Asistent social IIPL/M2,5353,180
  79Asistent social IIIPL/M2,4912,733
  80Asistent social debutantPL/M2,483  
  81Corepetitor IM2,5832,886
  82Corepetitor IIM2,5352,620
  83Corepetitor IIIM2,4912,540
  84Corepetitor debutantM2,483  
  85Tehnician IA*****)M2,6303,849
  86Tehnician I*****)M2,6053,672
  87Tehnician II*****)M2,5613,364
  88Tehnician III*****)M2,5133,162
  89Tehnician debutant*****)M2,483  
  90Laborant IAS3,7454,940
  91Laborant IS3,3524,492
  92Laborant IIS2,8534,128
  93Laborant ISSD2,6094,418
  91Laborant IISSD2,5944,064
  95Laborant IIISSD2,5793,601
  96Laborant IPL/M2,5133,464
  97Laborant IIPL/M2,4653,104
  98Laborant debutantPL/M2,461  
  99Pedagog şcolar IAS3,7454,940
  100Pedagog şcolar IS3,3524,492
  101Pedagog şcolar IIS2,8534,128
  102Pedagog şcolar ISSD2,6094,418
  103Pedagog şcolar IISSD2,5944,064
  104Pedagog şcolar IIISSD2,5793,601
  105Pedagog şcolar IAM2,5133,243
  106Pedagog şcolar IM2,4652,931
  107Pedagog şcolar IIM2,461  
  108Analist, programator, inginer sistem; IAS3,3786,200
  109Analist, programator, inginer sistem; IS3,0745,870
  110Analist, programator, inginer sistem; IIS2,8135,188
  111Analist, programator, inginer sistem; IIIS2,7324,502
  112Analist, programator, inginer sistem; IVS2,7264,008
  113Analist, programator, inginer sistem; deb.S2,726  
  114Analist (programator) ajutor; IAM2,6304,191
  115Analist (programator) ajutor; IM2,6053,820
  116Analist (programator) ajutor; IIM2,5613,418
  117Analist (programator) ajutor; IIIM2,5133,089
  118Analist (programator) ajutor; debutantM2,483  
  119Operator, controlor date; IM2,6303,888
  120Operator, controlor date; IIM2,6053,478
  121Operator, controlor date; IIIM2,5613,147
  122Operator, controlor date; IVM2,5132,824
  123Operator, controlor date; debutantM2,483  
  124Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IS3,3006,297
  125Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIS2,7765,297
  126Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIIS2,6084,499
  127ComandantS2,6855,888
  128Şef mecanicS2,5724,807
  129Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS2,5723,863
  130CăpitanM2,4093,598
  131Şef mecanicM2,4093,553
  132Ofiţer punteM2,4093,411
  133Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM2,4093,329
  134Şef echipajM2,4093,293
  135Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM2,4093,283
  136Inginer gradul IAS2,8095,181
  137Inginer gradul IS2,7474,863
  138Inginer gradul IIS2,7324,499
  139Inginer gradul IIIS2,7264,082
  140Inginer gradul debutantS2,726  
  141Subinginer gradul ISSD2,6444,499
  142Subinginer gradul IISSD2,6334,160
  143Subinginer gradul IIISSD2,6083,672
  144Subinginer debutantSSD2,603  
  145Medic primarS3,3276,411
  146Medic specialistS3,2345,884
  147MedicS2,9005,587
  148Medic stagiarS2,726  
  149Farmacist primarS3,3276,411
  150Farmacist specialistS2,9295,643
  151FarmacistS2,7264,705
  152Farmacist stagiarS2,726  
  153Dentist principalSSD2,6094,418
  154DentistSSD2,6034,064
  155Dentist debutantSSD2,603  
  156Tehnician dentar principalM2,5133,972
  157Tehnician dentarM2,4653,615
  158Tehnician dentar debutantM2,461  
  159Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS3,3276,411
  160Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS2,9295,643
  161Biolog, biochimist, chimist, fizicianS2,7264,705
  162Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutantS2,726  
  163Psiholog, sociolog principalS2,9015,542
  164Psiholog, sociologS2,7264,933
  165Psiholog, sociolog debutantS2,726  
  166Cercetător ştiinţific principal IS3,3276,411
  167Cercetător ştiinţific principal IIS3,2345,884
  168Cercetător ştiinţific principal IIIS2,9005,587
  169Cercetător ştiinţificS2,6554,901
  170Asistent de cercetare ştiinţificăS2,6764,625
  171Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS2,676  
  172Asistent IM2,5834,085
  173Asistent IIM2,5353,718
  174Asistent IIIM2,4913,325
  175Asistent stagiarM2,483  
  176Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS3,5076,755
  177Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS3,3676,182
  178Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS3,0095,746
  179Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS2,7875,139
  180Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS2,7264,379
  181Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS2,726  
  182Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IS3,3226,044
  183Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunetS2,9955,718
  184Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunetS2,7625,094
  185Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunetS2,7264,379
  186Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunetS2,726  
  187Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   2,4503,553
  188Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   2,4283,104
  189Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III   2,4062,787
  190Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant   2,283  
  191Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS2,8395,423
  192Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS2,7874,635
  193Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS2,7324,379
  194Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS2,726  
  195Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   2,5834,085
  196Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   2,5353,718
  197Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   2,4913,325
  198Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   2,483  
  199Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artisticS2,8395,423
  200Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artisticS2,7874,754
  201Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artisticS2,7324,593
  202Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artisticS2,726  
  203Muzeograf, bibliograf ISSD2,6444,499
  204Muzeograf, bibliograf IISSD2,6334,160
  205Muzeograf, bibliograf IIISSD2,6083,672
  206Muzeograf, bibliograf debutantSSD2,603  
  207Secretar de redacţie, tehnoredactor IAM2,5834,085
  208Secretar de redacţie, tehnoredactor IM2,5353,718
  209Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM2,4913,325
  210Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM2,483  
  211Regizor scenă, (culise) IM2,5834,085
  212Regizor scenă, (culise) IIM2,5353,718
  213Regizor scenă, (culise) IIIM2,4913,325
  214Regizor scenă, (culise) debutantM2,483  
  215Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS2,6764,509
  216Ofiţer aspirantS2,676  
  217Şef staţie RTGM2,4093,806
  218Ofiţer RTG IM2,5423,353
  219Ofiţer RTG IIM2,5133,089
  220Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirantM2,431  
  221Medic veterinar IS3,2345,884
  222Medic veterinar IIS2,7365,052
  223Medic veterinar IIIS2,7264,379
  224Medic veterinar debutantS2,726  
  225Inginer agronom, zootehnist, pedolog IS2,8395,048
  226Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS2,7874,460
  227Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS2,7324,379
  228Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS2,726  
  229Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IAS3,3276,411
  230Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IS2,7365,062
  231Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IIS2,7264,593
  232Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutantS2,726  
  233Conservator, restaurator ISSD2,6634,499
  234Conservator, restaurator IISSD2,6334,160
  235Conservator, restaurator IIISSD2,6083,672
  236Conservator, restaurator debutantSSD2,603  
  237Conservator, restaurator, custode sală IM2,5834,085
  238Conservator, restaurator, custode sală IIM2,5353,718
  239Conservator, restaurator, custode sală IIIM2,4913,325
  240Conservator, restaurator, custode sală debutantM2,483  
  241Mânuitor carteM/G2,4092,642
  242Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)S2,9765,657
  243Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ.S5,78910,776
  244Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)S2,9254,527
  245Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)S2,8684,206
  246Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)S2,726  
  247Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)SSD2,6634,499
  248Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)SSD2,6334,160
  249Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)SSD2,6083,672
  250Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)SSD2,603  
  251Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******)M2,8723,849
  252Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******)M2,7693,672
  253Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******)M2,6703,093
  254Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)M2,483  
  255Antrenor categoria I   2,9405,661
  256Antrenor categoria II   2,6524,761
  257Antrenor categoria III   2,6084,499
  258Antrenor categoria IV   2,5834,124
  259Antrenor categoria V   2,5353,608
  260 261Antrenor debutant Şef atelier-şcoală IM2,509 2,7253,104
  262Şef atelier-şcoală IIM2,6882,989
  263Şef atelier-şcoală IIIM2,6772,816
  264Instructor IM2,7252,906
  265Instructor IIM2,7032,780
  266Model IM2,7252,816
  267Model IIM2,7032,780
  268Supraveghetor noapteG2,6152,689
  269Medic primarînvăţământ specialS3,8897,382
  270Medic specialistînvăţământ specialS3,2345,884
  271Medicînvăţământ specialS2,9005,587
  272Medic stagiarînvăţământ specialS2,726  
  273Asistent medical principalînvăţământ specialSSD2,7764,375
  274Asistent medicalînvăţământ specialSSD2,6033,916
  275Asistent medical debutantînvăţământ specialSSD2,603  
  276Asistent medical Iînvăţământ specialPL/M2,8024,315
  277Asistent medical IIînvăţământ specialPL/M2,5353,856
  278Asistent medical debutantînvăţământ specialPL/M2,483  
  279Infirmierăînvăţământ specialG2,4092,642
  280Mediator şcolar IM/G2,4912,642
  281Mediator şcolar IIM/G2,4612,566
  282Mediator şcolar debutantM/G2,4  
------- Notă *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare. Notă **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Notă ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. Notă ****) Se utilizeaza numai pentru secretar şef de universitate Notă *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-scoală. Notă ******) Se utilizeza şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005. Notă *******) Se utilizeza şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi functionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005.Notă: Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acordă la salariul de bază personalului din prezenta anexă.
Anexa 4 Indemnizaţii de conducere specifice1. Funcţiile didactice din învăţământul superior*)
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  minimmaxim
  1.Rector3545
  2.Prorector2530
  3.Director general administrativ al universităţii2530
  4.Decan2030
  5.Secretar ştiinţific al senatului universitar2025
  6.Prodecan1520
  7.Administrator Şef al facultăţii1520
  8.Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii1015
  9.Director de departament2025
  10.Şef de catedră2025
---------*) Indemnizaţia se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legeanr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional, liceal, de maiştri şi alte unităţi*)
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
  minimmaxim
  1.Director de şcoală sau de liceu2535
  2.Director adjunct de şcoală sau de liceu2025
  3.Director (educatoare, învăţător sau institutor)1525
  4.Directorul Casei Corpului Didactic**)2535
-----------*) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice.**) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice şi se aplicăinclusiv la judeţele-pilot. 3. Funcţiile didactice din unităţile de învăţământ ale judeţelor-pilot *)
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază**) - % -
  maxim
  1.Director al unităţii de învăţământpână la 50
  2.Director adjunct al unităţii de învăţământpână la 40
---------*) Indemnizaţia se calculează conform prevederilor art. 51 alin. (1^1)şi (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.**) Salariul de bază stabilit conform art. 51 alin. (1) din Legeanr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.4. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
  1.Secretar-şef instituţie învăţământ superior30
  2.Secretar-şef facultate25
  3.Secretar-şef *)20
---------    *) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţileşcolare stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Anexa 5 Indemnizaţii şi sporuri pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului1. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază didactice de predare, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
  1.Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*)10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute
------------    *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) dinLegea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.2. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază
  1.Indemnizaţiile pentru activitatea preşedinţilor comisiilor de bacalaureat se stabilesc prin ordin al ministrului fără a depăşi salariul de bază al funcţiei didactice (grilă). Preşedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care deţine titlul ştiinţific de doctor, inspector şcolar, director de liceu, cu gradul didactic I
  2.Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogicăun spor de 10-25% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 144 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 283 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 15 martie 2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 146 din 3 aprilie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • LEGE nr. 40 din 24 mai 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, semnată de România la New York la 8 aprilie 1982
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 140 din 21 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 723 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 48 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 289 din 29 decembrie 2000 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 119 din 12 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/1998 pentru acceptarea de către România a Proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaţional, aprobat prin Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr. 52-4 din 23 septembrie 1997
 • LEGE nr. 119 din 1 aprilie 1937 pentru autorizarea Regiei Autonome C.F.R. de a vinde un teren în staţia Leordeni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 12 iunie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 75 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012
 • LEGE nr. 74 din 6 iunie 1995 (*republicată*) privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 118 din 16 octombrie 1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 11 mai 2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 30 august 2001 pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 48 din 12 martie 2001 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România şi Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 2 octombrie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 191 din 23 iunie 2005 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 decembrie 2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • LEGE nr. 53 din 6 martie 2018 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 673 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică şi de plăti dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2000
 • LEGE nr. 98 din 4 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 14 februarie 2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
 • LEGE nr. 97 din 8 aprilie 2009 privind înfiinţarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 14 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 17/1976 pentru modificarea Decretului nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, devenit Legea nr. 77/1971
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021