Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 8 octombrie 2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acţiuni
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 28 octombrie 2008 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 8 octombrie 2008privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acţiuni Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 28 octombrie 2008

Având în vedere că obiectivul general al dezvoltării sectorului energetic îl constituie acoperirea integrală a consumului intern de energie în condiţii de creştere a securităţii energetice a ţării, de dezvoltare durabilă şi cu asigurarea unui nivel corespunzător de competitivitate,ţinând seama de necesitatea atragerii în regim de urgenţă a fondurilor necesare pentru investiţiile de mediu şi de retehnologizare fără de care continuarea activităţii complexurilor energetice este periclitată, fiind ştiut că un grup mai mare de firme este mult mai credibil şi deci eligibil la atragerea unor fonduri de la instituţiile financiare de credit,luând în considerare posibilele consecinţe ale actualei crize financiare înregistrate la nivelul unor ţări dezvoltate şi necesitatea creării unor entităţi economice stabile la nivel naţional, apte să acţioneze atât pe piaţa regională de energie, cât şi pe piaţa unică europeană,în considerarea faptului că aceste elemente vizează un interes public, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se transferă din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S., întregul pachet de acţiuni nominative deţinut de stat la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" -S.A., denumită în continuare "Hidroelectrica" - S.A. (2) În termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei de autorizare a concentrării economice prevăzute la art. 6, Consiliul de administraţie al "Hidroelectrica" - S.A. va proceda la înregistrarea acestui transfer în registrul acţionarilor, precum şi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Articolul 2 (1) Se autorizează A.V.A.S. să mandateze reprezentanţii săi în Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"- S.A., denumită în continuare "Electrica" - S.A., să aprobe toate operaţiunile şi demersurile necesare pentru: a) majorarea capitalului social al "Electrica" - S.A. cu aportul statului prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând întregul pachet de acţiuni nominative deţinute de stat la "Hidroelectrica" - S.A.; b) majorarea capitalului social al "Electrica" - S.A. cu aportul statului prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând întregul pachet de acţiuni nominative deţinute de stat la Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.; c) majorarea capitalului social al "Electrica" - S.A. cu aportul statului prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând întregul pachet de acţiuni nominative deţinute de stat la Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A.; d) emiterea de noi acţiuni ale "Electrica" - S.A. care revin statului prin A.V.A.S., în schimbul aporturilor prevăzute la lit. a), b) şi c). (2) A.V.A.S. va efectua toate demersurile necesare în vederea evaluării aporturilor la capitalul social al "Electrica" - S.A., menţionate la alin. (1) lit. a), b) şi c). Articolul 3În termen de 30 de zile de la data majorării capitalului social al "Electrica" - S.A. consiliile de administraţie ale "Hidroelectrica" - S.A., Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. şi Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A. vor proceda, în mod corespunzător, la înregistrarea transferurilor acţiunilor nominative de la A.V.A.S. către "Electrica" - S.A. Articolul 4Mandatul pentru reprezentanţii în adunările generale ale "Electrica" - S.A. se acordă prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui A.V.A.S. Articolul 5 (1) Se autorizează A.V.A.S. să constituie în favoarea "Electrica" - S.A. un drept de uzufruct asupra pachetelor de acţiuni prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c). "Electrica" - S.A. va exercita dreptul de uzufruct asupra acestor pachete de acţiuni potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dreptul de uzufruct prevăzut la alin. (1) încetează la data înregistrării "Electrica" - S.A. în registrul comerţului ţinut de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în calitatea sa de titular al dreptului de proprietate asupra fiecăruia dintre pachetele de acţiuni prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c), în mod corespunzător. (3) Transmiterea dreptului de uzufruct se realizează cu titlu oneros reprezentat de contravaloarea dividendelor aferente pachetelor de acţiuni ce fac obiectul dreptului de uzufruct, calculate până la data încetării acestui drept conform alin. (2). (4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, consiliile de administraţie ale "Hidroelectrica" - S.A., Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. şi Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A. vor proceda la înregistrarea dreptului de uzufruct al "Electrica" - S.A. în registrele acţionarilor respectivelor societăţi comerciale, precum şi în registrul comerţului ţinut de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Articolul 6Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică după emiterea deciziei de autorizare a concentrării economice, în condiţiile legii, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Preşedintele Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 128._________

Noutăți

 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
 • LEGE nr. 59 din 24 aprilie 2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 30 octombrie 2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 88 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 102 din 26 mai 1998 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 22 iulie 1997
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 6 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 358/1988 privind extinderea aplicării prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 69/1984 şi la produsele agricole livrate la fondul de stat de către unităţile de morărit în regim prestator din sectorul socialist
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 82 din 20 iulie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 353 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 246 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 18 din 13 ianuarie 1999 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 337 din 18 decembrie 2015 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
 • LEGE nr. 96 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia în domeniul transporturilor internaţionale rutiere şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind serviciile aeriene, semnate la Erevan la 25 martie 1996
 • LEGE nr. 509 din 28 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 31 martie 2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 554 din 14 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 485 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 31 martie 2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 306 din 21 noiembrie 2013 pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei privind crearea Organizaţiei internaţionale pentru colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO" în relaţie cu România
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
 • LEGE nr. 102 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 9 din 5 februarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Costa Rica privind evitarea dublei impuneri în materie de impozit pe venit şi pe capital
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului*)
 • LEGE nr. 86 din 13 mai 2010 pentru înfiinţarea comunei Racşa, judeţul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Oraşu Nou
 • LEGE nr. 199 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 212 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 254 din 30 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 25 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 478/1971 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • LEGE nr. 3.472 din 23 iulie 1921 pentru organizarea Dobrogei Noua
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 35 din 25 februarie 1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 197 din 22 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 350 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 116 din 21 mai 2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 353 din 21 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021