Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 1998 privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 13 ianuarie 1998 -
LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 1998privind prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe umane Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 13 ianuarie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prelevarea şi transplanul de tesuturi şi organe umane se fac în scop terapeutic, în condiţiile prezentei legi. (2) Prin prelevare se înţelege recoltarea de tesuturi şi/sau organe umane sanatoase, morfologic şi funcţional, în vederea realizării unui transplant. (3) Prin transplant de tesuturi şi/sau organe umane se înţelege acea activitate medicală complexa care, în scop terapeutic, înlocuieşte tesuturi şi/sau organe umane compromise, morfologic şi funcţional, din corpul unui subiect uman cu alte structuri similare, dovedite ca fiind sanatoase. (4) În înţelesul prezentei legi, prin donator se înţelege subiectul în viaţa sau subiectul în stare de moarte cerebrala, compatibil genetic cu potenţialul primitor care, în scop terapeutic, doneaza tesuturi şi/sau organe umane. (5) Prin primitor se înţelege subiectul care beneficiază de realizarea unui transplant. Articolul 2 (1) Prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe umane nu pot face obiectul vreunei tranzacţii. (2) Donarea în timpul vieţii sau consimţământul scris pentru prelevarea de tesuturi şi organe, după moarte, dat de donator sau de membrii familiei ori de rude prevăzute de lege, după moartea acestuia, reprezintă un act profund umanitar, care poate permite salvarea vieţii unui om. (3) Prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe ca urmare a exercitării unei constrângeri de natura fizica sau morala asupra unei persoane fizice sunt interzise. Articolul 3 (1) Necesitatea efectuării prelevarii şi a transplantului de tesuturi şi organe umane, coordonarea şi supravegherea acestor activităţi medicale revin Comisie de transplant de tesuturi şi organe umane, care funcţionează în cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi centrelor regionale de transplant. (2) Componenta, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestei comisii, precum şi ale centrelor regionale de transplant se stabilesc prin regulament, avizat de Colegiul Medicilor din România şi aprobat de ministrul sănătăţii. Articolul 4 (1) Se interzice divulgarea oricărei informaţii care ar permite primitorului identificarea celui care a donat un tesut sau un organ. De la aceasta dispoziţie se poate deroga numai în caz de necesitate terapeutică. (2) Se interzice publicitatea în favoarea donarii de tesuturi şi organe în folosul unei persoane sau al unei instituţii spitaliceşti determinate. Capitolul 2 Prelevarea de tesuturi şi organe umane Articolul 5 (1) Prelevarea de tesuturi şi organe umane în scop terapeutic se poate efectua de la persoane majore în viaţa, cu capacitate mintală deplina, numai dacă nu exista un pericol pentru viaţa donatorului şi cu consimţământul scris, liber, prealabil şi expres al acestuia, conform modelului cuprins în anexa nr. 1. (2) Controlul prealabil, clinic şi de laborator, al donatorului este obligatoriu. (3) Consimţământul se da numai după ce donatorul a fost informat de medic asupra eventualelor riscuri şi consecinţe pe plan fizic, psihic, familial şi profesional, rezultate din faptul prelevarii. (4) Donatorul poate reveni înainte de prelevare asupra consimţământului dat. Articolul 6Se interzice prelevarea de organe şi tesuturi umane de la potenţiali donatori minori, precum şi de la persoanele lipsite de discernământ, aflate în viaţa. Articolul 7 (1) Prelevarea de maduva osoasa poate fi efectuată şi de un minor, numai în beneficiul fratelui sau al surorii sale. (2) Prelevarea de maduva osoasa de la minori se poate face numai cu consimţământul fiecăruia dintre titularii autorităţii părinteşti sau al reprezentantului legal al minorului. Consimţământul se exprima în faţa preşedintelui tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, în a cărui raza de activitate domiciliază minorul, ori în faţa unui magistrat, după efectuarea obligatorie a unei anchete de către autoritatea tutelara competenţa. (3) Refuzul minorului împiedica orice prelevare. Articolul 8 (1) Prelevarea de tesuturi şi organe umane de la persoanele decedate se efectuează numai dacă moartea a fost confirmată medical. (2) Prelevarea se face în acest caz cu consimţământul scris al membrilor majori ai familiei sau al rudelor, în următoarea ordine: soţ, părinte, copil, frate ori sora. În absenta acestora, consimţământul va fi luat de la persoana autorizata în mod legal sa îl reprezinte pe defunct, în ambele situaţii procedându-se conform modelului cuprins în anexa nr. 2. (3) Dacă persoana posesoare a cărţii de donator, decedata, a exprimat, în scris, în timpul vieţii, dorinţa de a dona organe şi/sau tesuturi, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 4, nu este necesar consimţământul cerut la alin. (2). (4) Dacă donatorul decedat este minor, prelevarea de organe şi/sau tesuturi se poate face numai cu consimţământul scris al părinţilor sau al reprezentantului legal, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 3. Articolul 9 (1) Elementele şi criteriile pe baza cărora se face confirmarea medicală a morţii cerebrale, precum şi datele pe care trebuie să le conţină actul constatator sunt prevăzute în anexa nr. 5. (2) Medicii care constata moartea cerebrala, pe de o parte, şi cei care efectuează prelevarea sau transplantul de organe, pe de altă parte, trebuie să facă parte din unităţi functionale sau servicii sanitare distincte. (3) Comisia de transplant de tesuturi şi organe umane din Ministerul Sănătăţii trebuie să fie informată despre orice prelevare şi transplant de organe, în condiţiile legii. (4) Medicii care au procedat la prelevarea de organe sau tesuturi de la o persoană decedata sunt obligaţi să asigure restaurare decenta a acesteia. Articolul 10 (1) Prelevarea de tesuturi şi organe umane se poate efectua numai dacă s-a manifestat consimţământul în scris de a se face asemenea activităţi, precum şi dacă prin actul prelevarii nu se compromite o autopsie medico-legală solicitată, în condiţiile legii. (2) Introducerea sau scoaterea din ţara de tesuturi, organe şi alte elemente sau produse ale corpului uman se poate face numai pe baza autorizaţiei speciale emise de Comisia de transplant de tesuturi şi organe din cadrul Ministerului Sănătăţii, pentru fiecare situaţie, fără a prejudicia stocurile din rezerva naţionala. (3) Donatorul viu nu poate ceda organe unice sau vitale. (4) Prelevarea de organe unice se poate face numai de la cadavre. Capitolul 3 Transplantul de tesuturi şi organe umane Articolul 11 (1) Transplantul de tesuturi şi organe umane se efectuează numai în scop terapeutic şi cu consimţământul scris al primitorului, dat în prezenta medicului-şef al secţiei în care este operat şi a doi martori, conform modelului cuprins în anexa nr. 6. (2) În cazul în care primitorul este în imposibilitatea de a-şi da consimţământul, acesta poate fi dat în scris, în următoarea ordine: de către unul dintre membrii familiei, de o alta ruda sau de reprezentantul legal al acestuia. (3) Pentru minori sau persoanele lipsite de discernământ, consimţământul va fi dat de părinţi sau, după caz, de reprezentantul legal al acestora, conform modelului cuprins în anexa nr. 7. (4) Consimţământul poate fi dat numai după ce medicul a informat primitorul sau, după caz, persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) asupra eventualelor riscuri de ordin medical rezultate din transplant. Articolul 12Transplantul de tesuturi şi organe umane se poate face fără consimţământul prevăzut la art. 11, dacă, datorită unor împrejurări obiective, legătură cu familia ori cu reprezentanţii legali ai primitorului, aflat în imposibilitatea de a-şi da consimţământul, nu se poate lua în timp util, iar întârzierea ar conduce inevitabil la moartea acestuia, fapt consemnat de medicul-şef de secţie şi de doi martori, conform modelului cuprins în anexa nr. 8. Capitolul 4 Sancţiuni Articolul 13Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 14Prelevarea sau transplantul de tesuturi şi/sau organe umane fără consimţământul dat, în condiţiile prezentei legi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani. Articolul 15Fapta persoanei care a dispus sau a efectuat prelevarea atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, solicitată în condiţiile legii, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani. Articolul 16 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani fapta persoanei de a dona tesuturi şi/sau organe umane în scopul obţinerii unor foloase. (2) Determinarea cu rea-credinţa sau constrângerea unei persoane sa doneze tesuturi şi/sau organe umane, indiferent sub ce forma, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani. Articolul 17Organizarea şi/sau efectuarea prelevarii şi/sau transplantului de tesuturi şi/sau organe umane, în scopul obţinerii vreunui profit, din vânzarea tesuturilor şi/sau organelor umane, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 7 ani. Articolul 18Încălcarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 6 ani. Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 19 (1) Prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe umane se efectuează de medici de specialitate şi numai în spitalele autorizate de Ministerul Sănătăţii şi care sunt centre regionale de transplant. (2) Condiţiile de autorizare a spitalelor prevăzute la alin. (1) sunt avizate de Colegiul Medicilor din România şi se stabilesc prin regulamentul de autorizare a prelevarii şi a transplantului de tesuturi şi organe umane, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 20Donarea voluntara în timpul vieţii sau consimţământul scris pentru prelevarea de organe şi tesuturi după moartea cerebrala, în scopul transplantului, act profund umanitar, da dreptul celui în cauza la înregistrarea şi primirea Cărţii de donator, conform modelelor cuprinse în anexele nr. 4 şi 9. Articolul 21Costul investigatiilor, spitalizarii, operaţiilor, medicamentelor, materialelor sanitare şi de întreţinere, precum şi al ingrijirilor postoperatorii se suporta de către spitalul în care sunt internati donatorii şi primitorii de tesuturi şi organe umane, de către asigurările de sănătate şi de către persoana în cauza, după caz, în condiţiile legii. Articolul 22Activitatea de prelevare şi transplant de tesuturi şi organe umane se poate face şi în cadrul reţelelor medicale proprii ale altor ministere, în condiţiile legii. Articolul 23Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 24 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Romanie. (2) Pe aceeaşi dată, dispoziţiile art. 129-137 din cadrul secţiunii 2, intitulata "Terapia cu sânge şi derivate din sânge. Prelevarea şi transplantarea de tesuturi şi organe umane", a capitolului V din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 24 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUPREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN Anexa 1              DECLARAŢIE
   
  Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . ., informat(ă) şi conştient(ă) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe şi ţesuturi, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare, declar că sunt de acord cu donarea următoarelor organe şi/sau ţesuturi: . . . . . . . . . . . . . pentru transplant, către . . . . . . . . . , care este . . . . . . . . . . . . . . . . (gradul de rudenie DA/NU).
  Înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute nici un fel de presiuni. Sunt de acord să nu solicit sau să nu primesc, eu sau familia mea, nici un fel de recompensă.
   
  Donator . . . . . . . . . . . . .
  Data . . . . . .
  Medic-şef de secţie . . . . . . . . . .
Anexa 2              DECLARAŢIE
     
  Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de soţ(soţie), părinte, copil major, frate, soră a numitului(numitei) . . . . . . . . . . . . , decedat(ă), declar că sunt de acord cu recoltarea şi cu donarea următoarelor organe şi ţesuturi: . . . . . . . . . . . . . .
  Declar că înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar şi nu am nici un fel de pretenţii materiale.
   
  Data . . . . . . . .
    Reprezentantul donatorului,
    (gradul de rudenie)
    . . . . . . . . . . . . . .
Anexa 3              DECLARAŢIE
     
  Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
  (tatăl/mama, reprezentantul legal) al numitului(numitei) . . . . . . . . . ., minor(ă), informat(ă) şi conştient(ă) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe şi ţesuturi, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, declar că sunt de acord cu recoltarea şi donarea următoarelor organe şi ţesuturi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute nici un fel de presiuni. Sunt de acord să nu primesc, eu sau familia mea, nici un fel de recompensă.
   
  Data . . . . . . . . . . .
    Tatăl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Reprezentantul legal . . . . . . . . . . .
Anexa 4             DECLARAŢIE
     
  Subsemnatul(a). . . . . . . . . . . . . ., în speranţa că după moartea mea îi pot ajuta pe ceilalţi semeni ai mei, declar că accept ca după decesul meu să-mi fie recoltate şi donate următoarele organe şi ţesuturi anatomice . . . . . . . . . . . . . ., în vederea transplantului.
   
  Data . . . . . . . . .
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Acest document este conform cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane.
   
  Comisia de transplant de ţesuturi şi organe umane . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexa 5 CRITERII DE DIAGNOSTIC pentru confirmarea morţii cerebraleI. Diagnosticul morţii cerebrale se stabileşte pe baza următoarelor criterii:1. Examen clinic:- starea de coma profunda, flasca, areactiva;- absenta reflexelor de trunchi cerebral (în mod special, absenta reflexelor fotomotor şi corneean).2. Absenta ventilatiei spontane, confirmată de testul de apnee (la un Pa CO/2 de 60 mm Hg).3. Doua trasee EEG, efectuate la 6 ore, care să ateste lipsa electrogenezei corticale.II. Cauza care a determinat moartea cerebrala trebuie să fie clar stabilită.III. Excluderea altor cauze reversibile care ar putea produce un tablou clinic şi un traseu EEG, asemănătoare cu cele din moartea cerebrala (hipotermia, mai mica de 35 grade C, medicamente depresoare ale sistemului nervos central, hipotensiune arteriala - presiune arteriala medie mai mica de 55 mm Hg.IV. Diagnosticul de moarte cerebrala va fi stabilit de doi anestezisti reanimatori diferiţi sau de un anestezist reanimator şi un neurolog sau neurochirurg, prin doua examinari repetate la un interval de 6 ore. Anexa 6            DECLARAŢIE
     
  Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . ., informat(ă) şi conştient(ă) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe şi ţesuturi, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, declar că sunt de acord cu primirea următoarelor organe şi/sau ţesuturi anatomice: . . . . . . . . . . . . .
   
  Data . . . . . . . . . . .
    Medic-şef de secţie . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexa 7                 DECLARAŢIE
     
  Subsemnatul(ţii) . . . . . . . . . . . . , părinţi (copil major, frate, soră, reprezentanţi legali) ai numitului(numitei) . . . . . . . . . . . . ., minor(ă) (handicapat(ă) mintal), informat(ţi) şi conştient(ţi) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe şi ţesuturi, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, declar(declarăm) că sunt(suntem) de acord cu primirea următoarelor organe şi/sau ţesuturi anatomice: . . . . . . . . . . . .
   
  Data . . . . . . . . . .
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Medic-şef de secţie . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexa 8 DECLARAŢIE-DECIZIE
     
  Comisia de transplant de ţesuturi şi organe umane din cadrul Ministerului Sănătăţii a încercat, prin toate mijloacele uzuale, să ia legătura cu familia (urmaşii, reprezentanţii legali) numitului(numitei) . . . . . . . . . . . . . ., aflat(ă) pe lista de aşteptare în vederea transplantului de . . . . . . . . . .
  Întrucât acest lucru nu a fost posibil în intervalul de timp avut la dispoziţie, pentru evitarea decesului primitorului, comisia a hotărât începerea transplantului în ziua de . . . . . , ora . . . . .
     
  Data . . . . . . . . . . . . .  
    Medic-şef de secţie . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . .
  Comisia de transplant de ţesuturi şi organe umane:  
  1. . . . . . . . . . . .  
  2. . . . . . . . . . . .  
  3. . . . . . . . . . . .  
  4. . . . . . . . . . . .  
  5. . . . . . . . . . . .
Anexa 9 DECLARAŢIE-DECIZIE
     
  Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., informat(ă) şi conştient(ă) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe şi ţesuturi, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, declar că sunt de acord cu înscrierea mea ca donator voluntar post-mortem pentru următoarele organe şi ţesuturi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Sunt de acord cu investigarea mea periodică şi gratuită privind starea mea de sănătate, primind în schimb Cartea de donator.
  Potrivit legii, asupra hotărârii mele pot reveni oricând, sub condiţia ca actul scris de revenire să fie semnat şi de doi martori.
   
  Data . . . . . . . . . . . . .  
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . .
  Comisia de transplant de ţesuturi şi organe umane:  
  1. . . . . . . . . . . .  
  2. . . . . . . . . . . .  
  3. . . . . . . . . . . .  
  4. . . . . . . . . . . .  
  5. . . . . . . . . . . .  
   
  De acord cu donarea organelor şi ţesuturilor menţionate mai sus şi cu eliberarea Cărţii de donator.
   
  Data . . . . . . . . . . .  
    Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . . .
-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 20 din 8 aprilie 1996 privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea campaniei agricole din primăvara anului 1996, ca urmare a stării de urgenta din agricultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 1 iunie 2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 111 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 aprilie 2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
 • LEGE nr. 54 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 226 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 18 februarie 2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 117 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 440 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 677 din 19 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 406 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 1968 pentru modificarea unor articole din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 89 din 28 mai 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 martie 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 223 din 27 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 • LEGE nr. 142 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 280/2000 pentru modificarea anexei nr. 3/11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 3 din 18 aprilie 1989 privind interzicerea creditelor din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • LEGE nr. 152 din 20 mai 2005 pentru aprobarea participării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, în calitate de observator, la Asociaţia "Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie ale Uniunii Europene"
 • LEGE nr. 54 din 24 ianuarie 2003 Legea sindicatelor
 • LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 197 din 9 noiembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 291 din 28 septembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 95 din 21 mai 2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 225 din 25 noiembrie 2010 privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 59 din 22 iunie 1992 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 27 februarie 1992
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 28 august 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 48 din 21 mai 1992 LEGEA audiovizualului
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 198 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021