Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 1998 privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 13 ianuarie 1998 -
LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 1998privind prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe umane Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 13 ianuarie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prelevarea şi transplanul de tesuturi şi organe umane se fac în scop terapeutic, în condiţiile prezentei legi. (2) Prin prelevare se înţelege recoltarea de tesuturi şi/sau organe umane sanatoase, morfologic şi funcţional, în vederea realizării unui transplant. (3) Prin transplant de tesuturi şi/sau organe umane se înţelege acea activitate medicală complexa care, în scop terapeutic, înlocuieşte tesuturi şi/sau organe umane compromise, morfologic şi funcţional, din corpul unui subiect uman cu alte structuri similare, dovedite ca fiind sanatoase. (4) În înţelesul prezentei legi, prin donator se înţelege subiectul în viaţa sau subiectul în stare de moarte cerebrala, compatibil genetic cu potenţialul primitor care, în scop terapeutic, doneaza tesuturi şi/sau organe umane. (5) Prin primitor se înţelege subiectul care beneficiază de realizarea unui transplant. Articolul 2 (1) Prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe umane nu pot face obiectul vreunei tranzacţii. (2) Donarea în timpul vieţii sau consimţământul scris pentru prelevarea de tesuturi şi organe, după moarte, dat de donator sau de membrii familiei ori de rude prevăzute de lege, după moartea acestuia, reprezintă un act profund umanitar, care poate permite salvarea vieţii unui om. (3) Prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe ca urmare a exercitării unei constrângeri de natura fizica sau morala asupra unei persoane fizice sunt interzise. Articolul 3 (1) Necesitatea efectuării prelevarii şi a transplantului de tesuturi şi organe umane, coordonarea şi supravegherea acestor activităţi medicale revin Comisie de transplant de tesuturi şi organe umane, care funcţionează în cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi centrelor regionale de transplant. (2) Componenta, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestei comisii, precum şi ale centrelor regionale de transplant se stabilesc prin regulament, avizat de Colegiul Medicilor din România şi aprobat de ministrul sănătăţii. Articolul 4 (1) Se interzice divulgarea oricărei informaţii care ar permite primitorului identificarea celui care a donat un tesut sau un organ. De la aceasta dispoziţie se poate deroga numai în caz de necesitate terapeutică. (2) Se interzice publicitatea în favoarea donarii de tesuturi şi organe în folosul unei persoane sau al unei instituţii spitaliceşti determinate. Capitolul 2 Prelevarea de tesuturi şi organe umane Articolul 5 (1) Prelevarea de tesuturi şi organe umane în scop terapeutic se poate efectua de la persoane majore în viaţa, cu capacitate mintală deplina, numai dacă nu exista un pericol pentru viaţa donatorului şi cu consimţământul scris, liber, prealabil şi expres al acestuia, conform modelului cuprins în anexa nr. 1. (2) Controlul prealabil, clinic şi de laborator, al donatorului este obligatoriu. (3) Consimţământul se da numai după ce donatorul a fost informat de medic asupra eventualelor riscuri şi consecinţe pe plan fizic, psihic, familial şi profesional, rezultate din faptul prelevarii. (4) Donatorul poate reveni înainte de prelevare asupra consimţământului dat. Articolul 6Se interzice prelevarea de organe şi tesuturi umane de la potenţiali donatori minori, precum şi de la persoanele lipsite de discernământ, aflate în viaţa. Articolul 7 (1) Prelevarea de maduva osoasa poate fi efectuată şi de un minor, numai în beneficiul fratelui sau al surorii sale. (2) Prelevarea de maduva osoasa de la minori se poate face numai cu consimţământul fiecăruia dintre titularii autorităţii părinteşti sau al reprezentantului legal al minorului. Consimţământul se exprima în faţa preşedintelui tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, în a cărui raza de activitate domiciliază minorul, ori în faţa unui magistrat, după efectuarea obligatorie a unei anchete de către autoritatea tutelara competenţa. (3) Refuzul minorului împiedica orice prelevare. Articolul 8 (1) Prelevarea de tesuturi şi organe umane de la persoanele decedate se efectuează numai dacă moartea a fost confirmată medical. (2) Prelevarea se face în acest caz cu consimţământul scris al membrilor majori ai familiei sau al rudelor, în următoarea ordine: soţ, părinte, copil, frate ori sora. În absenta acestora, consimţământul va fi luat de la persoana autorizata în mod legal sa îl reprezinte pe defunct, în ambele situaţii procedându-se conform modelului cuprins în anexa nr. 2. (3) Dacă persoana posesoare a cărţii de donator, decedata, a exprimat, în scris, în timpul vieţii, dorinţa de a dona organe şi/sau tesuturi, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 4, nu este necesar consimţământul cerut la alin. (2). (4) Dacă donatorul decedat este minor, prelevarea de organe şi/sau tesuturi se poate face numai cu consimţământul scris al părinţilor sau al reprezentantului legal, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 3. Articolul 9 (1) Elementele şi criteriile pe baza cărora se face confirmarea medicală a morţii cerebrale, precum şi datele pe care trebuie să le conţină actul constatator sunt prevăzute în anexa nr. 5. (2) Medicii care constata moartea cerebrala, pe de o parte, şi cei care efectuează prelevarea sau transplantul de organe, pe de altă parte, trebuie să facă parte din unităţi functionale sau servicii sanitare distincte. (3) Comisia de transplant de tesuturi şi organe umane din Ministerul Sănătăţii trebuie să fie informată despre orice prelevare şi transplant de organe, în condiţiile legii. (4) Medicii care au procedat la prelevarea de organe sau tesuturi de la o persoană decedata sunt obligaţi să asigure restaurare decenta a acesteia. Articolul 10 (1) Prelevarea de tesuturi şi organe umane se poate efectua numai dacă s-a manifestat consimţământul în scris de a se face asemenea activităţi, precum şi dacă prin actul prelevarii nu se compromite o autopsie medico-legală solicitată, în condiţiile legii. (2) Introducerea sau scoaterea din ţara de tesuturi, organe şi alte elemente sau produse ale corpului uman se poate face numai pe baza autorizaţiei speciale emise de Comisia de transplant de tesuturi şi organe din cadrul Ministerului Sănătăţii, pentru fiecare situaţie, fără a prejudicia stocurile din rezerva naţionala. (3) Donatorul viu nu poate ceda organe unice sau vitale. (4) Prelevarea de organe unice se poate face numai de la cadavre. Capitolul 3 Transplantul de tesuturi şi organe umane Articolul 11 (1) Transplantul de tesuturi şi organe umane se efectuează numai în scop terapeutic şi cu consimţământul scris al primitorului, dat în prezenta medicului-şef al secţiei în care este operat şi a doi martori, conform modelului cuprins în anexa nr. 6. (2) În cazul în care primitorul este în imposibilitatea de a-şi da consimţământul, acesta poate fi dat în scris, în următoarea ordine: de către unul dintre membrii familiei, de o alta ruda sau de reprezentantul legal al acestuia. (3) Pentru minori sau persoanele lipsite de discernământ, consimţământul va fi dat de părinţi sau, după caz, de reprezentantul legal al acestora, conform modelului cuprins în anexa nr. 7. (4) Consimţământul poate fi dat numai după ce medicul a informat primitorul sau, după caz, persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) asupra eventualelor riscuri de ordin medical rezultate din transplant. Articolul 12Transplantul de tesuturi şi organe umane se poate face fără consimţământul prevăzut la art. 11, dacă, datorită unor împrejurări obiective, legătură cu familia ori cu reprezentanţii legali ai primitorului, aflat în imposibilitatea de a-şi da consimţământul, nu se poate lua în timp util, iar întârzierea ar conduce inevitabil la moartea acestuia, fapt consemnat de medicul-şef de secţie şi de doi martori, conform modelului cuprins în anexa nr. 8. Capitolul 4 Sancţiuni Articolul 13Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 14Prelevarea sau transplantul de tesuturi şi/sau organe umane fără consimţământul dat, în condiţiile prezentei legi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani. Articolul 15Fapta persoanei care a dispus sau a efectuat prelevarea atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, solicitată în condiţiile legii, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani. Articolul 16 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani fapta persoanei de a dona tesuturi şi/sau organe umane în scopul obţinerii unor foloase. (2) Determinarea cu rea-credinţa sau constrângerea unei persoane sa doneze tesuturi şi/sau organe umane, indiferent sub ce forma, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani. Articolul 17Organizarea şi/sau efectuarea prelevarii şi/sau transplantului de tesuturi şi/sau organe umane, în scopul obţinerii vreunui profit, din vânzarea tesuturilor şi/sau organelor umane, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 7 ani. Articolul 18Încălcarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 6 ani. Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 19 (1) Prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe umane se efectuează de medici de specialitate şi numai în spitalele autorizate de Ministerul Sănătăţii şi care sunt centre regionale de transplant. (2) Condiţiile de autorizare a spitalelor prevăzute la alin. (1) sunt avizate de Colegiul Medicilor din România şi se stabilesc prin regulamentul de autorizare a prelevarii şi a transplantului de tesuturi şi organe umane, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 20Donarea voluntara în timpul vieţii sau consimţământul scris pentru prelevarea de organe şi tesuturi după moartea cerebrala, în scopul transplantului, act profund umanitar, da dreptul celui în cauza la înregistrarea şi primirea Cărţii de donator, conform modelelor cuprinse în anexele nr. 4 şi 9. Articolul 21Costul investigatiilor, spitalizarii, operaţiilor, medicamentelor, materialelor sanitare şi de întreţinere, precum şi al ingrijirilor postoperatorii se suporta de către spitalul în care sunt internati donatorii şi primitorii de tesuturi şi organe umane, de către asigurările de sănătate şi de către persoana în cauza, după caz, în condiţiile legii. Articolul 22Activitatea de prelevare şi transplant de tesuturi şi organe umane se poate face şi în cadrul reţelelor medicale proprii ale altor ministere, în condiţiile legii. Articolul 23Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 24 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Romanie. (2) Pe aceeaşi dată, dispoziţiile art. 129-137 din cadrul secţiunii 2, intitulata "Terapia cu sânge şi derivate din sânge. Prelevarea şi transplantarea de tesuturi şi organe umane", a capitolului V din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 24 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUPREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN Anexa 1              DECLARAŢIE
   
  Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . ., informat(ă) şi conştient(ă) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe şi ţesuturi, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare, declar că sunt de acord cu donarea următoarelor organe şi/sau ţesuturi: . . . . . . . . . . . . . pentru transplant, către . . . . . . . . . , care este . . . . . . . . . . . . . . . . (gradul de rudenie DA/NU).
  Înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute nici un fel de presiuni. Sunt de acord să nu solicit sau să nu primesc, eu sau familia mea, nici un fel de recompensă.
   
  Donator . . . . . . . . . . . . .
  Data . . . . . .
  Medic-şef de secţie . . . . . . . . . .
Anexa 2              DECLARAŢIE
     
  Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de soţ(soţie), părinte, copil major, frate, soră a numitului(numitei) . . . . . . . . . . . . , decedat(ă), declar că sunt de acord cu recoltarea şi cu donarea următoarelor organe şi ţesuturi: . . . . . . . . . . . . . .
  Declar că înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar şi nu am nici un fel de pretenţii materiale.
   
  Data . . . . . . . .
    Reprezentantul donatorului,
    (gradul de rudenie)
    . . . . . . . . . . . . . .
Anexa 3              DECLARAŢIE
     
  Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
  (tatăl/mama, reprezentantul legal) al numitului(numitei) . . . . . . . . . ., minor(ă), informat(ă) şi conştient(ă) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe şi ţesuturi, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, declar că sunt de acord cu recoltarea şi donarea următoarelor organe şi ţesuturi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute nici un fel de presiuni. Sunt de acord să nu primesc, eu sau familia mea, nici un fel de recompensă.
   
  Data . . . . . . . . . . .
    Tatăl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Reprezentantul legal . . . . . . . . . . .
Anexa 4             DECLARAŢIE
     
  Subsemnatul(a). . . . . . . . . . . . . ., în speranţa că după moartea mea îi pot ajuta pe ceilalţi semeni ai mei, declar că accept ca după decesul meu să-mi fie recoltate şi donate următoarele organe şi ţesuturi anatomice . . . . . . . . . . . . . ., în vederea transplantului.
   
  Data . . . . . . . . .
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Acest document este conform cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane.
   
  Comisia de transplant de ţesuturi şi organe umane . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexa 5 CRITERII DE DIAGNOSTIC pentru confirmarea morţii cerebraleI. Diagnosticul morţii cerebrale se stabileşte pe baza următoarelor criterii:1. Examen clinic:- starea de coma profunda, flasca, areactiva;- absenta reflexelor de trunchi cerebral (în mod special, absenta reflexelor fotomotor şi corneean).2. Absenta ventilatiei spontane, confirmată de testul de apnee (la un Pa CO/2 de 60 mm Hg).3. Doua trasee EEG, efectuate la 6 ore, care să ateste lipsa electrogenezei corticale.II. Cauza care a determinat moartea cerebrala trebuie să fie clar stabilită.III. Excluderea altor cauze reversibile care ar putea produce un tablou clinic şi un traseu EEG, asemănătoare cu cele din moartea cerebrala (hipotermia, mai mica de 35 grade C, medicamente depresoare ale sistemului nervos central, hipotensiune arteriala - presiune arteriala medie mai mica de 55 mm Hg.IV. Diagnosticul de moarte cerebrala va fi stabilit de doi anestezisti reanimatori diferiţi sau de un anestezist reanimator şi un neurolog sau neurochirurg, prin doua examinari repetate la un interval de 6 ore. Anexa 6            DECLARAŢIE
     
  Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . ., informat(ă) şi conştient(ă) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe şi ţesuturi, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, declar că sunt de acord cu primirea următoarelor organe şi/sau ţesuturi anatomice: . . . . . . . . . . . . .
   
  Data . . . . . . . . . . .
    Medic-şef de secţie . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexa 7                 DECLARAŢIE
     
  Subsemnatul(ţii) . . . . . . . . . . . . , părinţi (copil major, frate, soră, reprezentanţi legali) ai numitului(numitei) . . . . . . . . . . . . ., minor(ă) (handicapat(ă) mintal), informat(ţi) şi conştient(ţi) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe şi ţesuturi, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, declar(declarăm) că sunt(suntem) de acord cu primirea următoarelor organe şi/sau ţesuturi anatomice: . . . . . . . . . . . .
   
  Data . . . . . . . . . .
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Medic-şef de secţie . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexa 8 DECLARAŢIE-DECIZIE
     
  Comisia de transplant de ţesuturi şi organe umane din cadrul Ministerului Sănătăţii a încercat, prin toate mijloacele uzuale, să ia legătura cu familia (urmaşii, reprezentanţii legali) numitului(numitei) . . . . . . . . . . . . . ., aflat(ă) pe lista de aşteptare în vederea transplantului de . . . . . . . . . .
  Întrucât acest lucru nu a fost posibil în intervalul de timp avut la dispoziţie, pentru evitarea decesului primitorului, comisia a hotărât începerea transplantului în ziua de . . . . . , ora . . . . .
     
  Data . . . . . . . . . . . . .  
    Medic-şef de secţie . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . .
  Comisia de transplant de ţesuturi şi organe umane:  
  1. . . . . . . . . . . .  
  2. . . . . . . . . . . .  
  3. . . . . . . . . . . .  
  4. . . . . . . . . . . .  
  5. . . . . . . . . . . .
Anexa 9 DECLARAŢIE-DECIZIE
     
  Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., informat(ă) şi conştient(ă) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe şi ţesuturi, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, declar că sunt de acord cu înscrierea mea ca donator voluntar post-mortem pentru următoarele organe şi ţesuturi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Sunt de acord cu investigarea mea periodică şi gratuită privind starea mea de sănătate, primind în schimb Cartea de donator.
  Potrivit legii, asupra hotărârii mele pot reveni oricând, sub condiţia ca actul scris de revenire să fie semnat şi de doi martori.
   
  Data . . . . . . . . . . . . .  
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . .
    Martor . . . . . . . . . . . . . . . .
  Comisia de transplant de ţesuturi şi organe umane:  
  1. . . . . . . . . . . .  
  2. . . . . . . . . . . .  
  3. . . . . . . . . . . .  
  4. . . . . . . . . . . .  
  5. . . . . . . . . . . .  
   
  De acord cu donarea organelor şi ţesuturilor menţionate mai sus şi cu eliberarea Cărţii de donator.
   
  Data . . . . . . . . . . .  
    Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . . .
-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 38 din 14 februarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 23 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 293 din 7 iulie 2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenţia Espoo (Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 48 din 31 martie 1999 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 182 din 13 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 30 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 64 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 81 din 24 iunie 2014 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 27 septembrie 2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 29 septembrie 2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 10 iulie 1997 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea graului din recolta anului 1997, proprietate a producătorilor agricoli şi a arendaşilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 52 din 2 martie 2018 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 614 din 13 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 124 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 19 mai 2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale
 • LEGE nr. 165 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007
 • LEGE nr. 8 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 27 martie 2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 25 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 104 din 22 septembrie 1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedura penală şi a altor legi, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 şi a Decretului nr. 218/1977
 • LEGE nr. 102 din 26 mai 1998 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 22 iulie 1997
 • LEGE nr. 244 din 29 noiembrie 2016 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova
 • LEGE nr. 331 din 8 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice
 • LEGE nr. 222 din 17 noiembrie 2016 privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 92 din 11 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 8 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021