Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 13 ianuarie 1998 -
LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 1998pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 13 ianuarie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 29 octombrie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Autoritatea naţionala competenţa în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevăzute în prezenta lege, este Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aflată în subordinea Guvernului."2.Articolul 4 alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) O cota-parte din tarifele încasate de comisie, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de expertizare tehnica, examinare şi control, în vederea autorizării activităţilor nucleare prevăzute la art. 2, se face venit la bugetul de stat; restul din tarifele încasate poate fi utilizat de comisie pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, dotări şi investiţii specifice acestor activităţi, evidentiindu-se într-un cont separat ca surse extrabugetare. Cotele respective se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sau a permiselor de exercitare, reautorizarea sau eliberarea unui nou permis se fac în condiţiile prevăzute la art. 8-10 şi la art. 13."4. Articolul 16 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Activităţile în care se utilizează materiale cu activitate totală sau cu concentraţie masica scăzută, generatorii de radiatii ionizante de tipul aprobat de comisie şi orice tuburi electronice care îndeplinesc limitele şi criteriile de exceptare prevăzute în standardele internaţionale, astfel încât riscurile aferente activităţii sau sursei sunt minimum acceptate, se exceptează, în parte sau în totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare prevăzut în prezenta lege."5. Articolul 19 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Combustibilul nuclear poate fi deţinut numai de persoane juridice. Se interzice deţinerea combustibilului nuclear fără a poseda pentru acesta autorizaţia de deţinere, precum şi una dintre următoarele autorizaţii: de producere, depozitare, tratare, prelucrare, utilizare, transport, import sau export, în acord cu activităţile pe care le desfăşoară, eliberate în conformitate cu prevederile art. 18 şi art. 20-22."6. La articolul 28 se introduc alineatele (3) şi (4), care vor avea următorul cuprins:"(3) Autorizaţia sau permisul de exercitare, emis în baza prevederilor prezentei legi, nu îl scuteşte pe titular de respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. (4) Comisia va stabili modalităţile concrete de aplicare a prezentei legi ori de câte ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de alta natura, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice în materie, acordând prioritate respectării condiţiilor de desfăşurare în siguranţa a activităţilor nucleare."7. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) În exercitarea mandatului lor, organele cu drept de control al activităţilor nucleare, prevăzute în anexa nr. 3, au drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi obligaţiile şi atribuţiile prevăzute la art. 32, în limitele competentelor stabilite de lege. (2) În caz de nesupunere la control sau de nesupunere faţă de oricare dintre dispoziţiile sale, comisia poate cere autorităţilor competente fie sa procedeze la executarea silită, fie sa întreprindă o ancheta. Comisia poate cere intervenţia reprezentanţilor Inspectoratului General al Poliţiei sau, în cazuri de urgenta, poate întreprinde, din proprie iniţiativă, măsuri asiguratorii de securitate nucleara, urmând ca toate cheltuielile aferente să fie rambursate de către titularul autorizaţiei de bunăvoie sau prin executare silită."8. Capitolul V va avea următorul titlu:"Atribuţii şi raspunderi"9. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - În afară atribuţiilor prevăzute explicit de lege, comisia: a) propune iniţierea proiectelor de lege, de hotărâri ale Guvernului şi elaborează reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii; b) elaborează instrucţiuni cu caracter obligatoriu, precum şi reglementări de securitate nucleara privind asigurarea calităţii şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, protecţia împotriva radiatiilor nucleare a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului înconjurător şi a bunurilor materiale, protecţia fizica, evidenta, păstrarea şi transportul materialelor radioactive şi a materialelor fisionabile speciale, precum şi gestionarea deşeurilor radioactive; c) aproba, potrivit legii, planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participa la asigurarea intervenţiei; d) elaborează proceduri pentru urmărirea radioactivitatii mediului şi asigura supravegherea permanenta a acesteia pe teritoriul naţional; e) iniţiază, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relaţiile cu Agenţia Internationala pentru Energia Atomica (A.I.E.A.), cu Agenţia pentru Energia Nucleara (A.E.N.) şi cu alte organizaţii internaţionale specializate în domeniul reglementărilor şi controlului activităţilor nucleare; cooperează, în condiţiile legii, cu instituţii similare din alte state; f) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizica, transportul materialelor fisionabile şi radioactive, protecţia împotriva radiatiilor, asigurarea calităţii şi securitatea nucleara a instalaţiilor; g) informează prompt autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi Ministerul Apărării Naţionale asupra oricărei cresteri semnificative a radioactivitatii mediului; h) cooperează cu ale organisme care au, potrivit legii, atribuţii în domeniul funcţionarii în condiţii de siguranţă a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, în corelatie cu cerinţele de protecţie a mediului şi a populaţiei; i) asigura informarea publicului prin publicaţii oficiale, comunicate de presa; organizează audieri sau anchete, după caz; j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul reglementărilor şi al controlului activităţilor nucleare."10. Articolul 37 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Comisia va organiza, potrivit legii, reţeaua de supraveghere a radioactivitatii mediului pe teritoriul României, asigurând fluxul informaţional necesar sistemului integrat de monitorizare a parametrilor mediului."11. Articolul 37 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Comisia informează, ori de câte ori este necesar, autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi Ministerului Apărării Naţionale asupra celor constatate în activitatea de supraveghere exercitată şi colaborează cu acestea în vederea stabilirii măsurilor necesare."12. Articolul 38 alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:"b) introducerea în domeniul medical, pentru diagnostic şi tratament medical, a surselor închise, deschise, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante şi a produselor farmaceutice care conţin materiale radioactive;"13. Articolul 44 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Efectuarea unei activităţi dintre cele prevăzute la art. 2, la art. 24 alin. (1) şi la art. 38 alin. (1), fără a avea autorizaţie corespunzătoare prevăzută de lege, constituie infracţiune şi se pedepseşte după cum urmează: a) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, activităţile prevăzute la art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, amplasarea, producţia, construcţia sau montajul obiectivelor sau instalaţiilor nucleare, la art. 2 lit. b), d) şi g), la art. 24 alin. (1), precum şi la art. 38 alin. (1); b) cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activităţi prevăzute la art. 2 lit. a) privitoare la punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul sau exportul instalaţiilor nucleare şi la art. 2 lit. c), e) şi f)."14. Punctul 1 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:"1. Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare." Articolul 2Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANU ---------

Noutăți

 • LEGE nr. 488 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 144 din 24 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 6 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 17 aprilie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 561 din 7 decembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Perşinari prin reorganizarea comunei Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 63 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • LEGE nr. 291 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 467 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
 • LEGE nr. 138 din 12 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 351 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 18 din 8 aprilie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 6 din 13 martie 1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Hanoi la 8 iulie 1995
 • LEGE nr. 71 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 27 decembrie 2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
 • LEGE nr. 269 din 29 iunie 2006 pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinţei părţilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 115 din 27 aprilie 2007 pentru modificarea art. 4^1 din Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 223 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
 • LEGE nr. 115 din 29 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 26 februarie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019
 • LEGE nr. 60 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
 • LEGE nr. 21 din 11 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 104 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 14 august 1992
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 29 decembrie 2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 354 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 72 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • LEGE nr. 296 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 154 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 54 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craio
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 386 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • COD PENTRU CONSTRUCŢIA NAVELOR SPECIALE din 17 iunie 1983 Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluţia MSC.30(61) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 decembrie 1992*)
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 18 martie 2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 52 din 14 martie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 604 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 24 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021