Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008

Având în vedere:- obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind facilitarea accesării fondurilor comunitare destinate sectorului agricol;- necesitatea transpunerii prevederilor comunitare în scopul implementării politicii agricole comune şi, în special, a prevederilor referitoare la constituirea şi recunoaşterea organizaţiilor interprofesionale, care au un rol important în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare specifice printre ai căror beneficiari sunt şi organizaţiile interprofesionale;- că lansarea măsurii 1.1.1. "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe" şi a măsurii 1.4.3. "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori" este programată în trimestrul al treilea, este necesară urgentarea creării cadrului legislativ pentru recunoaşterea organizaţiilor interprofesionale beneficiare ale acestor măsuri;- că riscul de a pierde fonduri comunitare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi prin Fondul European Agricol pentru Garantarea în Agricultură (FEGA) trebuie redus, aprobarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe va crea premisele necesare continuării procesului de reformă a sectoarelor agricultură şi dezvoltare rurală prin asigurarea unui grad ridicat de absorbţie financiară.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru un produs sau un grup de produse agroalimentare, la nivel naţional sau regional, denumite în continuare OIPA, principalele obiective, activităţi, drepturi şi obligaţii ale acestora. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetală sau animală, inclusiv bioproduse şi produse semiprelucrate, procesate şi/sau conservate, derivate din cele naturale şi destinate consumului uman; b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relaţii funcţionale care leagă producătorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comercianţii şi/sau bursele de mărfuri care tranzacţionează acelaşi produs sau grup de produse, în vederea utilizării şi/sau a consumului acestuia sau acestora; c) organizaţii profesionale - forme asociative cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, constituite la iniţiativa reprezentanţilor activităţilor economice din cadrul filierei pe produs agroalimentar; d) acord interprofesional - ansamblu de reguli elaborate în cadrul unei organizaţii interprofesionale şi asumate în unanimitate de organizaţiile profesionale membre, în scopul armonizării cererii şi ofertei de produse, şi având ca obiectiv creşterea calităţii pe filiera de produs agroalimentar; e) organizaţia comună a pieţelor agricole - sistem de reguli şi mecanisme obligatorii la nivelul statelor membre care reglementează producţia, comerţul şi procesarea produselor agricole. Articolul 3 (1) OIPA trebuie să reprezinte o parte semnificativă a producţiei şi/sau a comercializării şi/sau a procesării produselor agroalimentare în regiunea ori în regiunile în cauză şi, în cazul în care este vorba de mai multe regiuni, acestea trebuie să poată demonstra un nivel minim de reprezentativitate în fiecare regiune, pentru fiecare domeniu pe care îl acoperă. (2) Criteriile de reprezentare, procedura de acordare sau de retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a OIPA, organizarea şi funcţionarea OIPA, precum şi delegarea de atribuţii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 4 (1) OIPA este persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, fără scop lucrativ şi este recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) OIPA se înfiinţează la iniţiativa tuturor organizaţiilor sau a unei părţi a organizaţiilor profesionale de pe filiera produsului care urmăresc îndeplinirea a cel puţin două dintre următoarele obiective: a) contribuţia la buna funcţionare a pieţelor, prin promovarea unor produse adaptate cerinţelor pieţei din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) asigurarea transparenţei necesare în funcţionarea corectă a organizării comune a pieţelor agricole; c) realizarea contractelor standard compatibile cu reglementările comunitare; d) contribuţia la aplicarea, în sistem descentralizat, a politicilor agricole naţionale şi comunitare; e) întărirea siguranţei alimentare, în special prin asigurarea trasabilităţii produselor, acţionând în interesul utilizatorilor şi al consumatorilor; f) îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta, concentrarea şi coordonarea ofertei şi comercializarea produselor membrilor producători; g) realizarea unei mai bune valorificări a produselor, în special prin acţiuni de marketing şi cercetare de piaţă, urmărind promovarea acestora pe piaţa internă şi externă; h) participarea organizaţiilor profesionale membre la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintă; i) realizarea de proiecte de cercetare şi studii cu privire la metodele noi de producţie, procesare, distribuţie şi la evoluţia pieţei; j) dezvoltarea metodelor şi a instrumentelor necesare îmbunătăţirii calităţii produselor pe parcursul etapelor de producţie şi procesare; k) promovarea unor practici şi tehnologii de producţie integrate şi ecologice, care să asigure protecţia mediului înconjurător; l) punerea în valoare şi protejarea agriculturii biologice şi a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate şi a indicaţiilor geografice; m) furnizarea de servicii de consultanţă şi instruire destinate organizaţiilor profesionale membre şi apărarea intereselor acestora în relaţiile acestora cu organisme guvernamentale şi ale administraţiei de stat, precum şi soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre organizaţiile profesionale membre; n) legătura şi conlucrarea cu organismele finanţatoare din ţară sau din străinătate pentru contractarea de credite şi implementarea unor programe care să asigure dezvoltarea unor unităţi de producţie viabile şi competitive. Articolul 5 (1) Înfiinţarea OIPA are la bază încheierea de acorduri interprofesionale între organizaţiile profesionale din cadrul aceleiaşi filiere de produs agroalimentar, în scopul creării unui mediu de afaceri stabil şi predictibil, prin dezvoltarea unui sector agroalimentar competitiv şi în concordanţă cu aşteptările consumatorilor. (2) OIPA au ca misiune promovarea intereselor comune şi complementare ale organizaţiilor profesionale de pe filiera unui produs agroalimentar. (3) Pentru a crea un mediu de afaceri stabil şi predictibil, OIPA acţionează în sensul consolidării capacităţii membrilor organizaţiilor profesionale de a se organiza şi a participa activ în procesul decizional, local şi central, asigurând valorificarea produselor proprii şi facilitarea accesului pe pieţele locale, naţionale, comunitare şi internaţionale. (4) OIPA recunoscute sunt consultate în privinţa definirii, orientării şi reglementării politicilor de filieră. (5) OIPA contribuie, împreună cu autoritatea administrativă competentă, la implementarea politicilor agroalimentare naţionale şi comunitare şi poate prelua, prin delegare, atribuţii ale acesteia. Articolul 6Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate promova pe o durată determinată, în totalitate sau parţial, acordurile interprofesionale încheiate prin contracte-standard, convenţii şi/sau acţiuni comune în cadrul unei OIPA recunoscute, care sunt conforme interesului general, sunt compatibile cu regulile politicii agricole comune şi favorizează: a) reglementarea ofertei şi cererii; b) adaptarea şi regularizarea ofertei; c) punerea în aplicare a mecanismelor de introducere pe piaţă a produselor agroalimentare şi, dacă este cazul, a mecanismelor de gestionare a ajutoarelor naţionale şi europene; d) creşterea calităţii produselor, scop în care acordurile pot să prevadă mai ales elaborarea şi aplicarea regulilor privind calitatea şi a regulilor de definire, condiţionare, transport şi prezentare, dacă este necesar până la stadiul de vânzare en detail a produselor. Pentru produsele cu denumire de origine controlată sau indicaţie geografică, aceste acorduri pot să prevadă în special punerea în aplicare a procedurilor privind controlul calităţii; e) stabilirea de relaţii interprofesionale în cadrul sectorului interesat, mai ales pentru stabilirea normelor tehnice şi a programelor de cercetare aplicată şi dezvoltare; f) promovarea produsului agroalimentar pe piaţa internă şi externă; g) demersurile colective ale organizaţiilor profesionale membre, în scopul combaterii riscurilor economice, de mediu, climatice. Articolul 7 (1) O OIPA ce funcţionează în una sau în mai multe regiuni, reprezentativă pentru producţia şi/sau comercializarea şi/sau prelucrarea unui produs agroalimentar dat, poate solicita Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să recunoască, prin ordin, drept obligatorii unele dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate, convenite în cadrul OIPA respective, pe o perioadă limitată, pentru toţi operatorii ce activează în regiunea sau în regiunile respective, indiferent dacă aceştia sunt persoane fizice ori juridice, care nu aparţin OIPA respective, în măsura în care aceste acorduri, decizii sau practici sunt în interesul public. (2) Normele pentru care poate fi solicitată extinderea obligativităţii respectării acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate de către toţi operatorii trebuie: a) să vizeze unul dintre următoarele obiective:- raportări referitoare la producţie şi la piaţă;- reguli de producţie mai stricte decât cele stabilite prin reglementările comunitare sau naţionale;- întocmirea de contracte-standard compatibile cu reglementările comunitare;- reguli de comercializare;- reguli de protecţie a mediului;- măsuri de promovare şi exploatare a potenţialului produselor;- măsuri de protecţie a agriculturii organice, precum şi a denumirii de origine, a etichetelor de calitate şi a indicaţiilor geografice; b) să fi fost în vigoare timp de cel puţin un an de comercializare; c) să fie obligatorii pentru o perioadă de timp determinată; d) să nu afecteze în mod negativ alţi operatori din România sau din restul Comunităţii Europene. Articolul 8Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trebuie să sesizeze Consiliul Concurenţei cu privire la acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite în cadrul OIPA, ori de câte ori acestea sunt considerate incompatibile cu normele Comunităţii Europene şi ale Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi care: a) pot duce la împărţirea sub orice formă a pieţelor în cadrul Comunităţii Europene; b) pot afecta buna funcţionare a organizării pieţei; c) pot crea distorsionări ale concurenţei care nu sunt esenţiale în îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune urmărite prin măsura adoptată de OIPA; d) pot crea discriminări sau pot elimina concurenţa pentru o parte semnificativă a produselor vizate; e) pot conduce la fixarea preţurilor, fără a aduce atingere activităţilor desfăşurate de OIPA în aplicarea normelor specifice ale Comunităţii Europene. Articolul 9 (1) Organizaţiile interprofesionale constituite în baza Legii nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, cu modificările ulterioare, funcţionează în continuare, având obligaţia de a se adapta la noile reglementări în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Organizaţiile interprofesionale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 778/2001, cu modificările ulterioare, pot fi recunoscute ca organizaţii interprofesionale pentru un produs sau pentru un grup de produse agroalimentare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 14 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşDepartamentul pentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,secretar de statBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 103.--------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 octombrie 2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 21 ianuarie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • LEGE nr. 346 din 22 decembrie 2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 244 din 12 iulie 2007 pentru stabilirea modalităţilor de plată a taxelor aferente apostilei prevăzute la art. 3 alin. 1 din Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 545 din 1 octombrie 2002 privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 132 din 29 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 297 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 19 septembrie 2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 58 din 8 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 113 din 14 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 130 din 29 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 decembrie 2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • LEGE nr. 125 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare
 • LEGE nr. 55 din 24 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 310 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 109 din 3 iunie 2010 privind completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 276 din 23 iunie 2003 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 101 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 9 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 409 din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor SAPARD
 • LEGE nr. 341 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 62 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă
 • LEGE nr. 169 din 31 mai 2013 privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 40 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 268 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 61 din 12 aprilie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienta a energiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 24 noiembrie 2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Sociκtκ Gκnκrale
 • LEGE nr. 238 din 13 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta Guvernului nr. 178/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1^1) al art. 109 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021