Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008

Având în vedere:- obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind facilitarea accesării fondurilor comunitare destinate sectorului agricol;- necesitatea transpunerii prevederilor comunitare în scopul implementării politicii agricole comune şi, în special, a prevederilor referitoare la constituirea şi recunoaşterea organizaţiilor interprofesionale, care au un rol important în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare specifice printre ai căror beneficiari sunt şi organizaţiile interprofesionale;- că lansarea măsurii 1.1.1. "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe" şi a măsurii 1.4.3. "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori" este programată în trimestrul al treilea, este necesară urgentarea creării cadrului legislativ pentru recunoaşterea organizaţiilor interprofesionale beneficiare ale acestor măsuri;- că riscul de a pierde fonduri comunitare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi prin Fondul European Agricol pentru Garantarea în Agricultură (FEGA) trebuie redus, aprobarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe va crea premisele necesare continuării procesului de reformă a sectoarelor agricultură şi dezvoltare rurală prin asigurarea unui grad ridicat de absorbţie financiară.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru un produs sau un grup de produse agroalimentare, la nivel naţional sau regional, denumite în continuare OIPA, principalele obiective, activităţi, drepturi şi obligaţii ale acestora. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetală sau animală, inclusiv bioproduse şi produse semiprelucrate, procesate şi/sau conservate, derivate din cele naturale şi destinate consumului uman; b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relaţii funcţionale care leagă producătorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comercianţii şi/sau bursele de mărfuri care tranzacţionează acelaşi produs sau grup de produse, în vederea utilizării şi/sau a consumului acestuia sau acestora; c) organizaţii profesionale - forme asociative cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, constituite la iniţiativa reprezentanţilor activităţilor economice din cadrul filierei pe produs agroalimentar; d) acord interprofesional - ansamblu de reguli elaborate în cadrul unei organizaţii interprofesionale şi asumate în unanimitate de organizaţiile profesionale membre, în scopul armonizării cererii şi ofertei de produse, şi având ca obiectiv creşterea calităţii pe filiera de produs agroalimentar; e) organizaţia comună a pieţelor agricole - sistem de reguli şi mecanisme obligatorii la nivelul statelor membre care reglementează producţia, comerţul şi procesarea produselor agricole. Articolul 3 (1) OIPA trebuie să reprezinte o parte semnificativă a producţiei şi/sau a comercializării şi/sau a procesării produselor agroalimentare în regiunea ori în regiunile în cauză şi, în cazul în care este vorba de mai multe regiuni, acestea trebuie să poată demonstra un nivel minim de reprezentativitate în fiecare regiune, pentru fiecare domeniu pe care îl acoperă. (2) Criteriile de reprezentare, procedura de acordare sau de retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a OIPA, organizarea şi funcţionarea OIPA, precum şi delegarea de atribuţii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 4 (1) OIPA este persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, fără scop lucrativ şi este recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) OIPA se înfiinţează la iniţiativa tuturor organizaţiilor sau a unei părţi a organizaţiilor profesionale de pe filiera produsului care urmăresc îndeplinirea a cel puţin două dintre următoarele obiective: a) contribuţia la buna funcţionare a pieţelor, prin promovarea unor produse adaptate cerinţelor pieţei din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) asigurarea transparenţei necesare în funcţionarea corectă a organizării comune a pieţelor agricole; c) realizarea contractelor standard compatibile cu reglementările comunitare; d) contribuţia la aplicarea, în sistem descentralizat, a politicilor agricole naţionale şi comunitare; e) întărirea siguranţei alimentare, în special prin asigurarea trasabilităţii produselor, acţionând în interesul utilizatorilor şi al consumatorilor; f) îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta, concentrarea şi coordonarea ofertei şi comercializarea produselor membrilor producători; g) realizarea unei mai bune valorificări a produselor, în special prin acţiuni de marketing şi cercetare de piaţă, urmărind promovarea acestora pe piaţa internă şi externă; h) participarea organizaţiilor profesionale membre la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintă; i) realizarea de proiecte de cercetare şi studii cu privire la metodele noi de producţie, procesare, distribuţie şi la evoluţia pieţei; j) dezvoltarea metodelor şi a instrumentelor necesare îmbunătăţirii calităţii produselor pe parcursul etapelor de producţie şi procesare; k) promovarea unor practici şi tehnologii de producţie integrate şi ecologice, care să asigure protecţia mediului înconjurător; l) punerea în valoare şi protejarea agriculturii biologice şi a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate şi a indicaţiilor geografice; m) furnizarea de servicii de consultanţă şi instruire destinate organizaţiilor profesionale membre şi apărarea intereselor acestora în relaţiile acestora cu organisme guvernamentale şi ale administraţiei de stat, precum şi soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre organizaţiile profesionale membre; n) legătura şi conlucrarea cu organismele finanţatoare din ţară sau din străinătate pentru contractarea de credite şi implementarea unor programe care să asigure dezvoltarea unor unităţi de producţie viabile şi competitive. Articolul 5 (1) Înfiinţarea OIPA are la bază încheierea de acorduri interprofesionale între organizaţiile profesionale din cadrul aceleiaşi filiere de produs agroalimentar, în scopul creării unui mediu de afaceri stabil şi predictibil, prin dezvoltarea unui sector agroalimentar competitiv şi în concordanţă cu aşteptările consumatorilor. (2) OIPA au ca misiune promovarea intereselor comune şi complementare ale organizaţiilor profesionale de pe filiera unui produs agroalimentar. (3) Pentru a crea un mediu de afaceri stabil şi predictibil, OIPA acţionează în sensul consolidării capacităţii membrilor organizaţiilor profesionale de a se organiza şi a participa activ în procesul decizional, local şi central, asigurând valorificarea produselor proprii şi facilitarea accesului pe pieţele locale, naţionale, comunitare şi internaţionale. (4) OIPA recunoscute sunt consultate în privinţa definirii, orientării şi reglementării politicilor de filieră. (5) OIPA contribuie, împreună cu autoritatea administrativă competentă, la implementarea politicilor agroalimentare naţionale şi comunitare şi poate prelua, prin delegare, atribuţii ale acesteia. Articolul 6Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate promova pe o durată determinată, în totalitate sau parţial, acordurile interprofesionale încheiate prin contracte-standard, convenţii şi/sau acţiuni comune în cadrul unei OIPA recunoscute, care sunt conforme interesului general, sunt compatibile cu regulile politicii agricole comune şi favorizează: a) reglementarea ofertei şi cererii; b) adaptarea şi regularizarea ofertei; c) punerea în aplicare a mecanismelor de introducere pe piaţă a produselor agroalimentare şi, dacă este cazul, a mecanismelor de gestionare a ajutoarelor naţionale şi europene; d) creşterea calităţii produselor, scop în care acordurile pot să prevadă mai ales elaborarea şi aplicarea regulilor privind calitatea şi a regulilor de definire, condiţionare, transport şi prezentare, dacă este necesar până la stadiul de vânzare en detail a produselor. Pentru produsele cu denumire de origine controlată sau indicaţie geografică, aceste acorduri pot să prevadă în special punerea în aplicare a procedurilor privind controlul calităţii; e) stabilirea de relaţii interprofesionale în cadrul sectorului interesat, mai ales pentru stabilirea normelor tehnice şi a programelor de cercetare aplicată şi dezvoltare; f) promovarea produsului agroalimentar pe piaţa internă şi externă; g) demersurile colective ale organizaţiilor profesionale membre, în scopul combaterii riscurilor economice, de mediu, climatice. Articolul 7 (1) O OIPA ce funcţionează în una sau în mai multe regiuni, reprezentativă pentru producţia şi/sau comercializarea şi/sau prelucrarea unui produs agroalimentar dat, poate solicita Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să recunoască, prin ordin, drept obligatorii unele dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate, convenite în cadrul OIPA respective, pe o perioadă limitată, pentru toţi operatorii ce activează în regiunea sau în regiunile respective, indiferent dacă aceştia sunt persoane fizice ori juridice, care nu aparţin OIPA respective, în măsura în care aceste acorduri, decizii sau practici sunt în interesul public. (2) Normele pentru care poate fi solicitată extinderea obligativităţii respectării acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate de către toţi operatorii trebuie: a) să vizeze unul dintre următoarele obiective:- raportări referitoare la producţie şi la piaţă;- reguli de producţie mai stricte decât cele stabilite prin reglementările comunitare sau naţionale;- întocmirea de contracte-standard compatibile cu reglementările comunitare;- reguli de comercializare;- reguli de protecţie a mediului;- măsuri de promovare şi exploatare a potenţialului produselor;- măsuri de protecţie a agriculturii organice, precum şi a denumirii de origine, a etichetelor de calitate şi a indicaţiilor geografice; b) să fi fost în vigoare timp de cel puţin un an de comercializare; c) să fie obligatorii pentru o perioadă de timp determinată; d) să nu afecteze în mod negativ alţi operatori din România sau din restul Comunităţii Europene. Articolul 8Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trebuie să sesizeze Consiliul Concurenţei cu privire la acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite în cadrul OIPA, ori de câte ori acestea sunt considerate incompatibile cu normele Comunităţii Europene şi ale Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi care: a) pot duce la împărţirea sub orice formă a pieţelor în cadrul Comunităţii Europene; b) pot afecta buna funcţionare a organizării pieţei; c) pot crea distorsionări ale concurenţei care nu sunt esenţiale în îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune urmărite prin măsura adoptată de OIPA; d) pot crea discriminări sau pot elimina concurenţa pentru o parte semnificativă a produselor vizate; e) pot conduce la fixarea preţurilor, fără a aduce atingere activităţilor desfăşurate de OIPA în aplicarea normelor specifice ale Comunităţii Europene. Articolul 9 (1) Organizaţiile interprofesionale constituite în baza Legii nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, cu modificările ulterioare, funcţionează în continuare, având obligaţia de a se adapta la noile reglementări în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Organizaţiile interprofesionale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 778/2001, cu modificările ulterioare, pot fi recunoscute ca organizaţii interprofesionale pentru un produs sau pentru un grup de produse agroalimentare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 14 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşDepartamentul pentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,secretar de statBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 103.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 55 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 73 din 17 iulie 1992 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de prietenie şi cooperare dintre România şi Regatul Spaniei
 • LEGE nr. 594 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 127 din 14 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59 din 24 august 1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţionala în baza acordurilor comerciale şi de plăti guvernamentale
 • LEGE nr. 5 din 19 ianuarie 1948 pentru modificarea unor dispoziţiuni din codul penal
 • LEGE nr. 551 din 14 octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 24 noiembrie 2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 7 noiembrie 2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 171 din 4 noiembrie 1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa
 • LEGE nr. 124 din 5 mai 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 166 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 171 din 9 aprilie 2001 pentru modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 83 din 8 aprilie 2008 privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 254 din 2 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 140 din 21 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 3.594 din 17 octombrie 1938 pentru modificarea legii asupra contractelor de muncă
 • LEGE nr. 589 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • LEGE nr. 23 din 17 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 603 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 225 din 11 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 365 din 20 noiembrie 2009 privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional, propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 28 aprilie 2008, şi, respectiv, prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 5 mai 2008
 • LEGE nr. 509 din 28 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 9 octombrie 2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 10 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 100 din 19 iunie 2000 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică, adiţional la Acordul dintre Republica Socialistă România şi Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanţiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 57 din 1 august 1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • LEGE nr. 369 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 20 februarie 2003
 • LEGE nr. 80 din 15 noiembrie 1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE din 19 martie 1937 privitoare la organizarea şi încurajarea agriculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021