Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 3 septembrie 2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 septembrie 2008 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 3 septembrie 2008privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 septembrie 2008

Având în vedere:- solicitarea formulată de Ambasada Franţei în România, adresată Guvernului României, de a sprijini construirea unui nou liceu francez în România, prin atribuirea unui teren care să permită realizarea facilităţilor necesare unităţii de învăţământ;- necesitatea finalizării lucrărilor fără întârziere, astfel încât procesul de învăţământ să se desfăşoare în bune condiţii;- faptul că edificarea acestei instituţii este necesară pentru realizarea de urgenţă a continuităţii educării tinerilor;- luând în considerare relaţiile de cooperare internaţională stabilite între cele două state,ţinând seama de faptul că un răspuns prompt al statului român, prin Guvernul României, în calitatea sa de administrator al bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului, are efecte benefice pentru întărirea bunelor relaţii şi legăturilor culturale de tradiţie dintre cele două state, se impune ca măsurile necesare implementării deciziei de punere la dispoziţie să fie luate imediat, lipsa acestor măsuri putând avea consecinţe grave asupra calităţii procesului educaţional,ţinând cont de faptul ca elementele sus-menţionate determină o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia. Articolul 2 (1) Se aprobă darea imobilului prevăzut la art. 1 în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România, în vederea construirii unui nou sediu pentru Liceul "Anna de Noailles", pe durata existenţei construcţiei cu această destinaţie. (2) Dreptul de folosinţă gratuită încetează dacă imobilul nu este folosit în conformitate cu destinaţia sa. Articolul 3Predarea-preluarea imobilului dat în folosinţă gratuită potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, şi Ambasada Franţei în România, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 4 (1) Se aprobă trecerea imobilului, identificat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 368/2007, aflat în administrarea Ministerului Apărării, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează dreptul de folosinţă al Ambasadei Franţei în România asupra imobilului transmis prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007, aprobată prin Legea nr. 368/2007. (3) Predarea-preluarea imobilului identificat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007, aprobată prin Legea nr. 368/2007, se face pe bază de protocol încheiat între Ambasada Franţei în România şi Ministerul Apărării, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 21 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 368/2007, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul afacerilor externe,Lazăr ComănescuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 101. Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care trece din domeniul public în domeniul privat al statului pentru a fi dat în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România┌───────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────┬───────────────┐│ Adresa │ Persoana │ Persoana │Caracteris- │ Numar în ││ imobilului │juridică de la │juridică la care│ticile │ inventarul ││ │ care se │ se transmite │tehnice ale │ bunurilor ││ │ transmite │ folosinţa │imobilului │ domeniului ││ │ imobilul │ gratuită a │ │ public al, ││ │ │ imobilului │ │ statului, ││ │ │ │ │atribuit la MEF│├───────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────┤│Municipiul │Statul român - │Ambasada Franţei│Suprafaţa │35.344 ││Bucureşti, │Ministerul │în România │terenului = │(parţial) ││Aleea │Internelor şi │ ┤24.000,0 mp │ ││Privighetorilor│Reformei │ │ │ ││nr. 1A, │Administrative -│ │ │ ││sectorul 1 │Academia de │ │ │ ││ │Poliţie │ │ │ ││ │"Alexandru Ioan │ │ │ ││ │Cuza" din │ │ │ ││ │Bucureşti │ │ │ │└───────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────┴───────────────┘___________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 539 din 25 noiembrie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes naţional a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucureşti, incluzând Noul Centru Civic şi Centrul Istoric, şi stabilirea condiţiilor de realizare a investiţiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă
 • LEGE Nr. 52 din 21 iunie 1996 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiana referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 7 din 5 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 11/1988 privind amnistierea unor infracţiuni şi reducerea unor pedepse
 • LEGEA nr. 42 din 18 decembrie 1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 157 din 11 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 319 din 11 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 3 din 24 ianuarie 1992 privind instituirea "Timbrului olimpic"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie
 • LEGE nr. 146 din 22 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 24 septembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 28 octombrie 1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 135 din 13 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 24 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 92 din 25 mai 1999 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • LEGE nr. 108 din 3 mai 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 6 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi a Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice şi financiare şi prin Memorandumul tehnic de înţelegere suplimentar, convenite la Bucureşti şi la Washington, prin scrisoarea părţii române din 3 octombrie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 15 octombrie 2003
 • LEGE nr. 11 din 7 martie 1994 privind unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 44 din 8 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 502 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 54 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizaţiei interguvernamentale pentru transporturile internaţionale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF)
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 141 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Praga la 24 octombrie 1994, inclusiv a Declaraţiei comune, semnată la aceeaşi dată
 • LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 69 din 2 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale
 • LEGE nr. 92 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGEA nr. 19 din 9 octombrie 1990 pentru aderarea României la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
 • LEGE nr. 493 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 6 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 256 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 • LEGE nr. 131 din 20 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind înfiinţarea, pe bază de reciprocitate, de centre de cultura şi informaţii şi activitatea acestora, semnat la Bonn la 29 noiembrie 1990, precum şi a schimbului de note verbale referitor la modificarea art. 1 alin. (2) din acord
 • LEGE nr. 15 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat la Londra la 28 martie 1995
 • LEGE nr. 149 din 22 octombrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 123 din 4 mai 2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 148 din 12 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 67 din 2 aprilie 1998 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 5 mai 2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficientă a energiei*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021