Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 12 ianuarie 1998 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 12 ianuarie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Serviciul de Informaţii Externe este organul de stat specializat în domeniul informaţiilor externe privind siguranţa naţionala şi apărarea României şi a intereselor sale. Articolul 2 (1) Serviciul de Informaţii Externe face parte din sistemul naţional de apărare. Activitatea sa este organizată şi coordonata de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii. (2) Anual sau ori de câte ori se impune, directorul Serviciului de Informaţii Externe prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Tarii rapoarte referitoare la modul de îndeplinire de către Serviciul de Informaţii Externe a atribuţiilor ce-i revin. Articolul 3 (1) Controlul asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe este exercitat de Parlamentul României, cu respectarea secretului asupra mijloacelor şi surselor de informare. În acest scop se constituie o comisie specială formată din trei deputaţi şi doi senatori, aleşi din cadrul comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala ale celor două Camere. (2) Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordanţei activităţii Serviciului de Informaţii Externe cu Constituţia României şi cu politica statului român. Organizarea, funcţionarea şi modalităţile de exercitare a controlului stabilesc printr-o hotărâre comuna a celor două Camere. Articolul 4 (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, cat şi pentru asigurarea unei politici unitare şi coerente a comunităţii informative în plan extern, Serviciul de Informaţii Externe conlucreaza cu ministere, instituţii publice şi alte persoane juridice stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii. (2) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, Serviciul de Informaţii Externe poate stabili relaţii cu organisme similare din străinătate. Capitolul 2 Organizarea şi conducerea Serviciului de Informaţii Externe Articolul 5 (1) Serviciul de Informaţii Externe se organizează şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă. (2) Structura organizatorică, efectivele, regulamentul de funcţionare şi atribuţiile Serviciului de Informaţii Externe se aproba de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii. Articolul 6 (1) Conducerea Serviciului de Informaţii Externe se asigura de către un director, cu rang de ministru, numit de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea Preşedintelui României. (2) La numirea în funcţie, directorul depune în faţa Preşedintelui României următorul jurământ: "Eu, ..., jur ca voi îndeplini cu buna-credinţa şi nepartinire, în deplinul respect al Constituţiei şi al legilor tarii, atribuţiile ce imi revin în calitate de director al Serviciului de Informaţii Externe." Articolul 7 (1) Directorul Serviciului de Informaţii Externe conduce întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte persoane juridice publice şi private din ţara, precum şi cu organisme similare din străinătate. (2) Directorul Serviciului de Informaţii Externe aproba încadrarea, atribuţiile, dotarea, normele de funcţionare, regulamentele şi structurile organizatorice ale unităţilor componente. (3) În executarea atribuţiilor ce revin Serviciului de Informaţii Externe, directorul emite ordine şi instrucţiuni, potrivit legii. Articolul 8 (1) În cadrul Serviciului de Informaţii Externe funcţionează Consiliul director, organ consultativ, compus din adjunctii directorului şi şefii unor unităţi din structura Serviciului de Informaţii Externe. Lucrările Consiliului director sunt conduse de directorul Serviciului de Informaţii Externe, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre adjunctii săi, desemnat de acesta. (2) Adjunctii directorului Serviciului de Informaţii Externe au rang de secretar de stat şi sunt numiţi de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe. (3) Componenta, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Consiliului director se aproba de către directorul Serviciului de Informaţii Externe. Capitolul 3 Funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe Articolul 9 (1) Serviciul de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia României, cu legile tarii, cu hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, precum şi cu regulamentele militare. (2) Activitatea Serviciului de Informaţii Externe are caracter de secret de stat. (3) Documentele Serviciului de Informaţii Externe sunt păstrate în arhiva proprie şi pot fi consultate, în funcţie de clasificare, numai în condiţiile legii, cu aprobarea directorului acestuia. Articolul 10 (1) Serviciul de Informaţii Externe este autorizat ca, în condiţiile legii, sa folosească metode, sa creeze şi să deţină mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, evaluarea, valorificarea şi stocarea datelor şi a informaţiilor referitoare la siguranţa naţionala. (2) Sursele de informare, metodele şi mijloacele de muncă nu pot fi dezvăluite de nimeni şi în nici o împrejurare. (3) Folosirea mijloacelor de obţinere, verificare şi valorificare a datelor şi a informaţiilor nu trebuie să lezeze, în nici un fel, drepturile sau libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa particulară, onoarea sau reputaţia lor ori să-i supună la îngrădiri ilegale. (4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) se pedepseşte conform legii. Articolul 11Serviciul de Informaţii Externe are dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, să solicite şi să obţină de la persoane juridice şi fizice date, informaţii sau documente necesare îndeplinirii atribuţiilor sale. Articolul 12Serviciul de Informaţii Externe acorda sprijin ministerelor şi celorlalte autorităţi publice pe linia avizării accesului la documente secrete şi la cifrul de stat al personalului acestora care desfăşoară activitate în afară tarii, cu excepţia celui aparţinând Ministerului Apărării Naţionale. Capitolul 4 Personalul Serviciului de Informaţii Externe Articolul 13Personalul Serviciului de Informaţii Externe se compune din cadre militare şi salariaţi civili. Articolul 14 (1) Cadrele militare în activitate, în rezerva sau în retragere din cadrul Serviciului de Informaţii Externe au toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de actele normative aplicabile armatei române, precum şi de reglementările specifice acestui serviciu. (2) Salariaţilor civili li se aplică dispoziţiile Codului muncii, precum şi celelalte reglementări specifice ale Serviciului de Informaţii Externe şi au un nomenclator de funcţii propriu. (3) Salariaţii civili sunt angajaţi în conformitate cu prevederile legale referitoare la funcţionarii publici şi sunt obligaţi să depună jurământul cu privire la respectarea legilor tarii şi a reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe. Articolul 15Personalul Serviciului de Informaţii Externe nu poate face parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfăşoare propaganda prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora. Articolul 16Cadrele Serviciului de Informaţii Externe care îndeplinesc atribuţii ce implica exerciţiul autorităţii de stat sunt funcţionari publici şi au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru aceasta calitate. Articolul 17 (1) Selecţionarea, încadrarea, acordarea gradelor şi înaintarea în grad şi funcţii, transferarea, trecerea în rezerva, încetarea sau desfacerea contractului individual de muncă al personalului Serviciului de Informaţii Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, Statutului cadrelor militare şi regulamentelor militare, precum şi altor dispoziţii legale. (2) Serviciul de Informaţii Externe îşi organizează un sistem propriu de pregătire de specialitate, iar pentru anumite categorii de personal poate utiliza reţeaua instituţiilor militare sau civile de învăţământ. Articolul 18 (1) Personalul Serviciului de Informaţii Externe are obligaţia de a păstra cu stricteţe secretul datelor şi al informaţiilor cunoscute, inclusiv după părăsirea, în orice mod, a acestuia. (2) În mod excepţional, unele date şi informaţii pot fi comunicate numai în cazuri autorizate de lege, cu acordul prealabil a directorului Serviciului de Informaţii Externe. (3) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informaţiilor care fac obiectul activităţii Serviciului de Informaţii Externe este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Articolul 19 (1) Personalul Serviciului de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranţei naţionale. (2) Serviciul de Informaţii Externe asigura protecţia şi încadrarea în munca a cadrelor militare şi a salariaţilor civili care, lucrand acoperit, sunt deconspirate în împrejurări care exclud culpa acestora. Capitolul 5 Dispoziţii finale Articolul 20Activitatea contrainformativa în exterior şi de protecţie a personalului propriu, atât în ţara, cat şi în străinătate, precum şi controlul întregii activităţi operative, de paza, curierat diplomatic, cifru de stat, asigurare tehnico-materială, financiară şi sanitară se realizează de către Serviciul de Informaţii Externe prin organe proprii. Articolul 21Activitatea Serviciului de Informaţii Externe se finanţează de la bugetul de stat.Modul de planificare, evidenta şi utilizare a fondurilor necesare funcţionarii Serviciului de Informaţii Externe se stabileşte de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, similar reglementărilor privind cheltuielile operative. Articolul 22Clădirile, terenurile, mijloacele de transport, aparatura tehnica şi celelalte mijloace necesare funcţionarii Serviciului de Informaţii Externe se aproba şi se asigura de către Guvern. Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 22 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANp. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS---------

Noutăți

 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 9 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Comisia Europeană şi Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1998
 • LEGE nr. 188 din 1 iulie 1930 pentru înfiinţarea de silozuri
 • LEGEA nr. 34 din 4 decembrie 1990 pentru modificarea Legii gospodăriei comunale nr. 4/1981
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 440 din 27 noiembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2002 privind abrogarea art. 7^1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase
 • LEGE nr. 73 din 14 decembrie 1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurări sociale, precum şi de modificare şi completare a unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale şi pensii
 • LEGE nr. 207 din 11 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 231 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României şi timbru sec instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999
 • LEGE nr. 208 din 28 noiembrie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Irlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe câştigurile de capital, semnată la Bucureşti la 21 octombrie 1999
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 793 din 29 decembrie 2001 privind retragerea României din Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978
 • LEGE nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
 • LEGE nr. 173 din 7 octombrie 2016 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 657 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 164 din 10 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • LEGE nr. 60 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afară spaţiilor comerciale
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 479 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
 • LEGE nr. 56 din 11 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 13 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 445 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 5 august 2003
 • LEGE nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 165 din 22 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 375 din 28 decembrie 2007 pentru înfiinţarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 215 din 29 decembrie 1999 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 80 din 12 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 115 din 15 iunie 2011 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 5 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • LEGE nr. 37 din 4 martie 1930 pentru ratificarea Tratatului de muncă încheiat între Franţa şi România
 • LEGE nr. 384 din 31 decembrie 2007 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 67 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999
 • LEGE nr. 563 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 29 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGEA viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164 din 24 iunie 2015
 • LEGE nr. 155 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021