Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 18 iunie 2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 23 iunie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 18 iunie 2008privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 23 iunie 2008

Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.Ţinând seama de prevederile reglementărilor comunitare, şi anume: Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 3 din 5 ianuarie 2008, Regulamentul (CE) nr. 1.071/2005 al Comisiei Europene din 1 iulie 2005 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.826/2000 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 179 din 11 iulie 2005, Regulamentul (CE) nr. 1.346/2005 al Comisiei Europene din 16 august 2005 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.702/1999 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare a produselor agricole în ţări terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 212 din 17 august 2005, Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, se impune implementarea de urgenţă a măsurilor pentru elaborarea cadrului legislativ adecvat şi eficient privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.Prezentul act normativ are caracter de urgenţă, deoarece se impune o perioadă scurtă de timp pentru pregătirea şi accelerarea procesului de încheiere a convenţiilor şi acordurilor cu instituţiile implicate în procesul de gestionare şi derulare a fondurilor nerambursabile destinate finanţării acţiunilor de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) program de informare şi promovare a produselor agricole - un ansamblu de acţiuni de informare şi promovare coerente, de o amploare suficientă pentru a contribui la creşterea volumului de informaţii referitoare la produsele respective, precum şi la comercializarea acestora; b) acţiuni de informare şi promovare - acţiunile care se referă la produsele agricole, la modul de producţie a acestora, precum şi la produsele alimentare. Acţiunile de informare şi de promovare a produselor agricole nu trebuie să fie orientate în funcţie de mărcile comerciale şi nici să încurajeze consumul unui produs datorită originii sale. Nu se exclude însă posibilitatea indicării originii produselor care fac obiectul acţiunilor de informare şi de promovare, în cazul unor denumiri conferite în temeiul reglementărilor comunitare; c) organizaţii care propun programe - organizaţiile profesionale şi/sau interprofesionale reprezentative ale sectorului sau sectoarelor, din unul ori mai multe state membre sau la nivel comunitar, care propun programe de informare şi promovare a produselor agricole; d) beneficiari - organizaţiile profesionale şi/sau interprofesionale reprezentative ale sectorului sau sectoarelor din unul ori mai multe state membre sau la nivel comunitar, responsabile pentru iniţierea şi implementarea programelor de informare şi promovare a produselor agricole, aprobate spre finanţare de către Comisia Europeană; e) organisme de implementare - organismele selectate printr-o procedură competitivă de către organizaţiile care propun programe şi cărora li se încredinţează implementarea tuturor acţiunilor de informare şi promovare sau o parte a acestora. Organismele de implementare trebuie să aibă competenţa necesară în sectorul produselor şi al pieţelor în cauză şi să dispună de mijloacele necesare pentru a asigura punerea cât mai eficientă în aplicare a acţiunilor, ţinând seama de dimensiunea comunitară a programelor în cauză; f) fonduri nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe - fondurile care se constituie din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), precum şi contribuţia naţională şi partea de prefinanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; g) cheltuieli eligibile - cheltuielile necesare şi efectiv realizate de către beneficiari pentru implementarea programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi care pot fi finanţate atât din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), cât şi din bugetul de stat şi/sau din contribuţia proprie a beneficiarului. Articolul 3Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca autoritate naţională competentă responsabilă pentru coordonarea, monitorizarea şi gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe. Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 3, are următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi urmăreşte respectarea şi implementarea politicilor comunitare, a dispoziţiilor de reglementare privind programele de informare şi promovare a produselor agricole; b) stabileşte anual, prin bugetul propriu, fondurile nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole; c) asigură gestionarea la nivel naţional a programelor de informare şi promovare a produselor agricole, în concordanţă cu principiile unui management financiar eficient al fondurilor nerambursabile destinate finanţării acestor programe; d) constituie grupul de lucru pentru elaborarea manualului operaţional privind programele de informare şi promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi responsabilităţile acestui grup prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; e) constituie grupul de lucru pentru elaborarea caietului de sarcini privind criteriile de evaluare şi selecţie a programelor de informare şi de promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi responsabilităţile acestui grup prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; f) constituie comisia pentru evaluarea şi selectarea programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi responsabilităţile acestei comisii prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; g) constituie grupul de monitorizare a programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi atribuţiile acestui grup, în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; h) asigură informarea publică privind programele de informare şi promovare a produselor agricole; i) elaborează şi transmite Comisiei Europene, la termenele şi în condiţiile stabilite de reglementările comunitare în vigoare, lista privind selectarea preliminară a programelor de informare şi promovare a produselor agricole, o copie a acestor programe, precum şi lista privind organismele de implementare selectate, după caz; j) verifică, aprobă şi comunică Comisiei Europene procedura privind selectarea organismului/organismelor de implementare; k) notifică organizaţiilor care propun programe decizia Comisiei Europene privind aprobarea sau respingerea programelor de informare şi promovare a produselor agricole; l) asigură fluxul financiar al fondurilor nerambursabile destinate cofinanţării şi prefinanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole, precum şi al contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţii Europene, precum şi de legislaţia naţională în vigoare; m) stabileşte mijloacele cele mai adecvate privind controlul programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi informează Comisia Europeană cu privire la acestea; n) asigură prin reprezentanţi împuterniciţi controlul programelor de informare şi promovare a produselor agricole, precum şi al materialelor aferente acestor programe; o) asigură o colaborare administrativă cu unul sau mai multe state membre, după caz, în scopul coordonării, gestionării, monitorizării şi controlului programelor de informare şi promovare a produselor agricole; p) emite ordine şi instrucţiuni prin care se transpun în ordinea juridică internă directivele Uniunii Europene, precum şi orice alte norme de implementare a regulamentelor, dacă legea nu prevede altfel; q) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii. Articolul 5După articolul 3^1 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu următorul cuprins:"Art. 3^2. - (1) Se desemnează Agenţia ca autoritate naţională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă şi transparentă a operaţiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe. (2) Agenţia, în conformitate cu prevederile alin. (1), are următoarele atribuţii principale: a) asigură respectarea reglementărilor comunitare în vigoare privind garanţiile pentru buna executare a contractelor de finanţare, precum şi privind garanţiile aferente solicitărilor de plată a avansului; b) asigură încheierea contractelor de finanţare cu beneficiarii, în conformitate cu reglementările comunitare; c) transmite Comisiei Europene copii ale contractelor de finanţare încheiate, precum şi copii ale documentelor doveditoare privind constituirea garanţiilor aferente acestor contracte; d) primeşte, înregistrează şi verifică cererile de plată şi documentele anexate; e) autorizează plata în urma verificării cererilor de plată şi a documentelor anexate sau înştiinţează beneficiarii cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora; f) execută plăţile autorizate la termenele şi în condiţiile prevăzute de reglementările comunitare şi de legislaţia naţională în vigoare; g) primeşte, înregistrează, verifică şi avizează rapoartele intermediare, anuale şi finale, primite de la beneficiari; h) transmite Comisiei Europene rapoartele prevăzute la lit. g), precum şi situaţiile privind cheltuielile eligibile efectuate de către beneficiari, în conformitate cu prevederile contractuale; i) verifică prin controale tehnice, contabile şi administrative beneficiarii şi organismele de implementare şi informează Comisia Europeană, în cel mai scurt timp, cu privire la controalele planificate şi efectuate, precum şi asupra rezultatelor obţinute în urma măsurilor de verificare şi control; j) elaborează manuale de proceduri în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin şi care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; k) asigură menţinerea unor evidenţe financiare şi contabile privind operaţiunile pe care le derulează, în conformitate cu respectarea reglementărilor comunitare şi a legislaţiei naţionale în vigoare; l) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 iunie 2008.Nr. 76.----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 257 din 19 iulie 2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 230 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 153 din 14 mai 2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăti guvernamentale
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 248 din 5 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 5 octombrie 2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT"
 • LEGE nr. 163 din 30 iulie 1998 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere-Program de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Olandei, semnat la Haga la 5 martie 1998
 • LEGE nr. 110 din 19 mai 2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 72 din 28 aprilie 2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1976 privind economia vinatului şi vînătoarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
 • LEGE nr. 227 din 29 noiembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 9 decembrie 2010
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 462 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
 • LEGE nr. 5 din 28 martie 1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 736 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 17 noiembrie 1998 privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 193 din 19 iulie 2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
 • LEGE nr. 65 din 8 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, privind unele fapte de corupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • LEGE nr. 91 din 29 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiat la Ierusalim la 2 septembrie 1991
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 iunie 2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
 • LEGE nr. 250 din 19 iulie 2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 24 octombrie 2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 196 din 9 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 130 din 8 mai 2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 16 iunie 2000 privind stingerea unei părţi din datoria Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova
 • LEGE nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 200 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
 • LEGE nr. 31 din 12 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1996 privind asigurarea surselor financiare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 409 din 17 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 10 octombrie 2002 privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 170 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 4 septembrie 2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 158 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021