Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008

Având în vedere:- obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune;- necesitatea implementării prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 , adoptat la 21 iunie 2005, privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, şi ale Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.698/2005 , adoptat la 20 septembrie 2005, privind sprijinul pentru dezvoltare rurală finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, precum şi necesitatea asigurării măsurilor financiare privind modul de alocare a prefinanţării şi a cofinanţării de la bugetul de stat în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea Fondului European pentru Pescuit, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Politicii comune a pescuitului, conform prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.198/2006 din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Programului operaţional pentru pescuit 2007-2013;- obligaţia României de a desemna pentru fiecare program o autoritate de plată acreditată şi necesitatea absorbţiei fondurilor menţionate,se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ pentru modificarea şi stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea pregătirii construcţiei instituţionale pentru gestionarea alocaţiilor financiare comunitare pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.În perioada 2007-2013 România va fi beneficiara unor importante transferuri financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.O astfel de măsură constă în asigurarea în regim de urgenţă a numărului de personal necesar structurii responsabile cu gestionarea acestor fonduri comunitare, precum şi luarea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, constând în accelerarea absorbţiei fondurilor comunitare derulate prin aceasta, respectiv şi prin posibilitatea prestării de către funcţionarii publici de execuţie a sarcinilor de serviciu peste durata normală de lucru, după caz, în condiţiile legii.Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ din care să reiasă faptul că România a luat toate măsurile necesare pentru consolidarea capacităţii administrative de gestionare a fondurilor postaderare destinate dezvoltării rurale a României, ca stat membru al Uniunii Europene.Totodată, caracterul de urgenţă este determinat de faptul că la această dată nu există un cadru legal care să stabilească modul de gestionare a fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, iar neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă neaccesarea acestor fonduri nerambursabile.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) La nivelul fiecărui judeţ se înfiinţează un oficiu judeţean de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, condus de un director adjunct subordonat direct directorului centrului regional de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit."2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În condiţiile delegării funcţiilor de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, principalele atribuţii pentru activitatea de implementare tehnică ale Agenţiei sunt: a) primirea cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; b) verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, în raport cu criteriile eligibile stabilite prin programe; c) selectarea proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, în conformitate cu prevederile programelor; d) stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţie şi potenţialii beneficiari şi totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanţate prin SAPARD şi FEADR, atât înainte, cât şi după aprobarea acestora; f) întreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul şi altele asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin SAPARD şi FEADR către organismele care asigură managementul şi coordonarea finanţării programului."3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. d), pentru măsura de asistenţă tehnică din cadrul cap. 16 "Operaţiuni de asistenţă tehnică" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, Agenţia va efectua plăţi direct către furnizorii selectaţi de: a) Autoritatea de Management pentru PNDR, în cazul proiectelor şi acţiunilor al căror beneficiar este Autoritatea de Management, inclusiv pentru activităţile desfăşurate de organismele implicate în derularea FEADR - direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, organismul de certificare, autoritatea competentă şi alte organisme implicate în derularea programului; b) Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în cazul proiectelor şi activităţilor al căror beneficiar este aceasta, inclusiv pentru proiectele aferente activităţilor desfăşurate de către organismul de coordonare, precum şi de către instituţiile cărora le-au fost delegate funcţii privind implementarea FEADR (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare) sau le vor fi delegate funcţii ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit."4. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Personalul de conducere de la nivel regional şi judeţean, aflat în posturi sensibile, este evaluat anual în baza indicatorilor de performanţă. Modalitatea de evaluare a personalului de conducere, organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a acestuia, precum şi indicatorii de performanţă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2^2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin post sensibil se înţelege acel post al cărui titular participă la luarea deciziei finale asupra sistemului de implementare şi de plată, în următoarele situaţii: a) evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare şi a cererilor de plată; b) verificarea tehnică; c) verificarea cererilor de plată, autorizarea, contabilizarea şi efectuarea plăţii; d) administrarea sistemului informatic."5. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) În vederea întăririi structurii organizatorice a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, începând cu data de 1 iunie 2008 numărul maxim de posturi se majorează cu 350. (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze virări de credite în cadrul bugetului aprobat, pentru asigurarea necesarului de credite la titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" în vederea asigurării cheltuielilor de personal ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit."6. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) La semnarea contractului individual de muncă, salariatul Agenţiei va semna un angajament prin care se obligă că pe perioada desfăşurării activităţii în Agenţie nu va presta activităţi de consultanţă şi nu va cumula funcţii de natură să determine situaţii de conflict de interese. (2) În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a angajamentului prevăzut la alin. (1), salariatul poate fi obligat, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs Agenţiei. (3) Refuzul semnării angajamentului prevăzut la alin. (1) are drept consecinţă neîncheierea contractului individual de muncă. (4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin conflict de interese se înţelege situaţia în care o persoană salariată în cadrul Agenţiei are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin potrivit postului ocupat. (5) Salariatul Agenţiei este în conflict de interese şi dacă se află în una dintre următoarele situaţii, fără ca enumerarea să fie limitativă: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi/sau juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial ori se află în relaţii de rudenie de gradul I, cu privire la persoane fizice; b) participă în cadrul aceleiaşi comisii constituite conform legii cu salariaţi care au calitatea de soţ/soţie sau rudă de gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale soţului/soţiei sau ale rudelor sale de gradul I, pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei deţinute.Art. 11^2. - (1) În cazul existenţei unui conflict de interese, salariatul este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să îl informeze în scris, de îndată, pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru înlăturarea stării de conflict de interese, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul Agenţiei, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct salariatul în cauză, va desemna un alt salariat care are aceeaşi pregătire şi acelaşi nivel de experienţă. (3) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii." Articolul IIFuncţionarii publici numiţi în funcţii de execuţie din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) beneficiază de plată orelor prestate peste durata normală a orelor de lucru, în condiţiile legii, prin derogare de la prevederile art. 26 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare. Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se vor stabili structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), atribuţiile şi responsabilităţile directorului general şi ale directorilor generali adjuncţi ai acesteia, precum şi identificarea posturilor sensibile pentru personalul de conducere de la nivel regional şi judeţean. Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 21 mai 2008.Nr. 65.----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 227 din 4 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 208 din 31 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 25 iunie 2003 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 35 din 27 martie 2014 pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013
 • LEGE nr. 359 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 5 din 9 ianuarie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontana
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*)
 • LEGE nr. 106 din 26 mai 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 683 din 28 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000
 • LEGE nr. 595 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 219 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 250 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 182 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 28 iunie 2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 708 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2000 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidenta informatizata a persoanei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 162 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 3 iulie 2019 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 161 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 14 octombrie 2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 29 aprilie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 149 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de g
 • LEGE nr. 172 din 13 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 540 din 15 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 1 iunie 2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 27 decembrie 2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 235 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 75 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012
 • LEGE nr. 189 din 2 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României
 • LEGE nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 245 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 2 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 22 aprilie 2009 privind unele măsuri de creştere a suprafeţei contractate pentru irigaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 28 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 5 mai 2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi a Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 24 aprilie 2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021