Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008

Având în vedere:- obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune;- necesitatea implementării prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 , adoptat la 21 iunie 2005, privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, şi ale Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.698/2005 , adoptat la 20 septembrie 2005, privind sprijinul pentru dezvoltare rurală finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, precum şi necesitatea asigurării măsurilor financiare privind modul de alocare a prefinanţării şi a cofinanţării de la bugetul de stat în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea Fondului European pentru Pescuit, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Politicii comune a pescuitului, conform prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.198/2006 din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Programului operaţional pentru pescuit 2007-2013;- obligaţia României de a desemna pentru fiecare program o autoritate de plată acreditată şi necesitatea absorbţiei fondurilor menţionate,se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ pentru modificarea şi stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea pregătirii construcţiei instituţionale pentru gestionarea alocaţiilor financiare comunitare pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.În perioada 2007-2013 România va fi beneficiara unor importante transferuri financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.O astfel de măsură constă în asigurarea în regim de urgenţă a numărului de personal necesar structurii responsabile cu gestionarea acestor fonduri comunitare, precum şi luarea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, constând în accelerarea absorbţiei fondurilor comunitare derulate prin aceasta, respectiv şi prin posibilitatea prestării de către funcţionarii publici de execuţie a sarcinilor de serviciu peste durata normală de lucru, după caz, în condiţiile legii.Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ din care să reiasă faptul că România a luat toate măsurile necesare pentru consolidarea capacităţii administrative de gestionare a fondurilor postaderare destinate dezvoltării rurale a României, ca stat membru al Uniunii Europene.Totodată, caracterul de urgenţă este determinat de faptul că la această dată nu există un cadru legal care să stabilească modul de gestionare a fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, iar neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă neaccesarea acestor fonduri nerambursabile.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) La nivelul fiecărui judeţ se înfiinţează un oficiu judeţean de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, condus de un director adjunct subordonat direct directorului centrului regional de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit."2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În condiţiile delegării funcţiilor de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, principalele atribuţii pentru activitatea de implementare tehnică ale Agenţiei sunt: a) primirea cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; b) verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, în raport cu criteriile eligibile stabilite prin programe; c) selectarea proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, în conformitate cu prevederile programelor; d) stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţie şi potenţialii beneficiari şi totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanţate prin SAPARD şi FEADR, atât înainte, cât şi după aprobarea acestora; f) întreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul şi altele asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin SAPARD şi FEADR către organismele care asigură managementul şi coordonarea finanţării programului."3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. d), pentru măsura de asistenţă tehnică din cadrul cap. 16 "Operaţiuni de asistenţă tehnică" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, Agenţia va efectua plăţi direct către furnizorii selectaţi de: a) Autoritatea de Management pentru PNDR, în cazul proiectelor şi acţiunilor al căror beneficiar este Autoritatea de Management, inclusiv pentru activităţile desfăşurate de organismele implicate în derularea FEADR - direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, organismul de certificare, autoritatea competentă şi alte organisme implicate în derularea programului; b) Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în cazul proiectelor şi activităţilor al căror beneficiar este aceasta, inclusiv pentru proiectele aferente activităţilor desfăşurate de către organismul de coordonare, precum şi de către instituţiile cărora le-au fost delegate funcţii privind implementarea FEADR (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare) sau le vor fi delegate funcţii ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit."4. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Personalul de conducere de la nivel regional şi judeţean, aflat în posturi sensibile, este evaluat anual în baza indicatorilor de performanţă. Modalitatea de evaluare a personalului de conducere, organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a acestuia, precum şi indicatorii de performanţă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2^2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin post sensibil se înţelege acel post al cărui titular participă la luarea deciziei finale asupra sistemului de implementare şi de plată, în următoarele situaţii: a) evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare şi a cererilor de plată; b) verificarea tehnică; c) verificarea cererilor de plată, autorizarea, contabilizarea şi efectuarea plăţii; d) administrarea sistemului informatic."5. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) În vederea întăririi structurii organizatorice a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, începând cu data de 1 iunie 2008 numărul maxim de posturi se majorează cu 350. (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze virări de credite în cadrul bugetului aprobat, pentru asigurarea necesarului de credite la titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" în vederea asigurării cheltuielilor de personal ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit."6. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) La semnarea contractului individual de muncă, salariatul Agenţiei va semna un angajament prin care se obligă că pe perioada desfăşurării activităţii în Agenţie nu va presta activităţi de consultanţă şi nu va cumula funcţii de natură să determine situaţii de conflict de interese. (2) În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a angajamentului prevăzut la alin. (1), salariatul poate fi obligat, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs Agenţiei. (3) Refuzul semnării angajamentului prevăzut la alin. (1) are drept consecinţă neîncheierea contractului individual de muncă. (4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin conflict de interese se înţelege situaţia în care o persoană salariată în cadrul Agenţiei are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin potrivit postului ocupat. (5) Salariatul Agenţiei este în conflict de interese şi dacă se află în una dintre următoarele situaţii, fără ca enumerarea să fie limitativă: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi/sau juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial ori se află în relaţii de rudenie de gradul I, cu privire la persoane fizice; b) participă în cadrul aceleiaşi comisii constituite conform legii cu salariaţi care au calitatea de soţ/soţie sau rudă de gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale soţului/soţiei sau ale rudelor sale de gradul I, pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei deţinute.Art. 11^2. - (1) În cazul existenţei unui conflict de interese, salariatul este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să îl informeze în scris, de îndată, pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru înlăturarea stării de conflict de interese, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul Agenţiei, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct salariatul în cauză, va desemna un alt salariat care are aceeaşi pregătire şi acelaşi nivel de experienţă. (3) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii." Articolul IIFuncţionarii publici numiţi în funcţii de execuţie din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) beneficiază de plată orelor prestate peste durata normală a orelor de lucru, în condiţiile legii, prin derogare de la prevederile art. 26 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare. Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se vor stabili structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), atribuţiile şi responsabilităţile directorului general şi ale directorilor generali adjuncţi ai acesteia, precum şi identificarea posturilor sensibile pentru personalul de conducere de la nivel regional şi judeţean. Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 21 mai 2008.Nr. 65.----

Noutăți

 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 293 din 13 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 8 iunie 2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 50 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 280/1972 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • LEGE nr. 40 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 13 martie 2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 424 din 25 octombrie 2004 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1991, activităţilor şi personalului Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 şi la Bucureşti la 13 noiembrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 721 din 19 iulie 1917 pentru modificarea articolelor 19, 57 şi 67 din Constituţiune
 • LEGE nr. 51 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 178 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 28 martie 2002 privind încetarea aplicabilităţii unor facilităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 227 din 25 noiembrie 2010 pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei părţilor, care a avut loc la Geneva, 4-8 mai 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • LEGE nr. 373 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 9 februarie 2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 769 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 188 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) şi (7) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 21 octombrie 2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 20 martie 2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 27 decembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 117 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 180 din 9 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 octombrie 2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 405 din 9 noiembrie 2006 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 470 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003
 • LEGE nr. 93 din 5 august 1992 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 413 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 623 din 19 noiembrie 2002 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind reprimarea finanţării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 28 decembrie 2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
 • LEGE nr. 41 din 8 martie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la Tbilisi la 30 aprilie 1999
 • LEGE nr. 361 din 19 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii "Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş"
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021