Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 21 mai 2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 27 mai 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 21 mai 2008privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 27 mai 2008

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru creşterea gradului de colectare a creanţelor înregistrate de unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, precum şi rezultatele pozitive obţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul valorificării unor creanţe deosebit de mari (atât creanţe bancare neperformante, creanţe bugetare, cât şi comerciale), este oportună intervenţia Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, instituţie specializată, având personal calificat şi corp propriu de executori.Având în vedere experienţa deţinută de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul valorificării creanţelor ce aparţin unor debitori deosebit de dificili, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de faptul că necesitatea adoptării de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, care să asigure celeritatea modului de recuperare a debitelor restante ale unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, ce aparţin unor debitori deosebit de dificili care tergiversează onorarea obligaţiilor de plată, prin orice fel de mijloace, toate acestea constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru prevenirea unor consecinţe negative,având în vedere că aceste împrejurări constituie situaţii care impun măsuri imediate de reglementare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S., preia fără plată, prin protocol, de la unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, denumită în continuare A.N.R.S., creanţele comerciale şi accesoriile acestora deţinute de aceasta din urmă la diferiţi debitori. (2) Lista creanţelor comerciale deţinute de A.N.R.S. asupra unor societăţi comerciale debitoare ce urmează a fi preluate de A.V.A.S. se va stabili prin hotărâre a Guvernului. (3) Sumele ce fac obiectul preluării conform alin. (1) sunt cele din evidenţa contabilă a unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, neachitate la data încheierii protocolului de predare-primire. (4) Valorificarea creanţelor comerciale şi a accesoriilor acestora preluate de A.V.A.S. se face prin metodele reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, în temeiul titlurilor de creanţă şi/sau al titlurilor executorii aferente, urmărindu-se încasarea acestora la o valoare cât mai apropiată de valoarea înscrisă în protocol. Articolul 2 (1) Unităţile teritoriale subordonate A.N.R.S. garantează existenţa valabilă a creanţelor preluate şi a accesoriilor acestora, precum şi legalitatea titlurilor de creanţă şi a titlurilor executorii aferente. Titlurile de creanţă aferente creanţelor comerciale preluate de către A.V.A.S. constituie titluri executorii. (2) Pentru litigiile existente şi actele de executare silită în derulare, A.V.A.S. se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile unităţilor teritoriale subordonate A.N.R.S., actele îndeplinite anterior rămânând valabile. (3) Unităţile teritoriale subordonate A.N.R.S. vor notifica debitorilor preluarea de către A.V.A.S. a creanţelor prevăzute la art. 1 alin. (1), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Articolul 3Pentru debitorii aflaţi în stare de insolvenţă, preluarea de către A.V.A.S. a creanţelor, a accesoriilor şi a rangului acestora, astfel cum se prevede la art. 1 alin. (1), se face prin protocol, A.V.A.S. subrogându-se în toate drepturile principale şi accesorii ale A.N.R.S., cu păstrarea rangului de prioritate înscris conform legii. Articolul 4 (1) Creanţele comerciale preluate se vor înregistra în contabilitatea A.V.A.S. la valoarea înscrisă în protocolul de predare-primire încheiat între A.N.R.S. şi A.V.A.S. (2) Unităţile teritoriale subordonate vor scădea din evidenţele financiar-contabile creanţele predate la valoarea înscrisă în protocolul de predare-primire. Articolul 5Sumele încasate de A.V.A.S. în urma valorificării creanţelor comerciale preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă constituie venituri care se virează la bugetul de stat, după scăderea cheltuielilor ocazionate de procesul de recuperare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statŞeful CancelarieiPrimului-Ministru,Marian Marius DorinPreşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuPreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat,Dezsi Iosif ZoltanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 21 mai 2008.Nr. 64.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 423 din 25 octombrie 2004 privind aderarea României la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997
 • LEGE nr. 221 din 11 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 51 din 30 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor
 • LEGE nr. 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 125 din 16 octombrie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 681 din 21 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 15 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 85 din 21 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 274 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 593 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi, în scopul retehnologizării acesteia
 • LEGEA nr. 35 din 4 decembrie 1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (*republicată*) privind arhivarea documentelor în formă electronică*)
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 275 din 5 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 22 din 12 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 52 din 2 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficiente fizice
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 233 din 9 iunie 2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 464 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2003 privind aprobarea achiziţionării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a plăţii serviciului de transport al acesteia până în portul Constanţa
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 29 martie 2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 214 din 27 iulie 2018 pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică
 • LEGE nr. 190 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • LEGE nr. 511 din 5 septembrie 1940 pentru investirea Preşedintelui de Consiliu cu depline puteri şi prerogativele exercitate de M. S. Regele
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 145 din 23 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 1 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din România
 • LEGE nr. 9 din 14 ianuarie 2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 154 din 3 decembrie 2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) şi (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 208 din 29 iunie 2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 107 din 14 mai 2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • LEGE nr. 458 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 13 octombrie 2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 301 din 15 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 56 din 6 martie 2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
 • LEGE nr. 20 din 26 februarie 1991 rectificativa asupra bugetului de stat pe anul 1990
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 397 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 4 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021