Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 12 martie 2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 12 martie 2008privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008

Având în vedere:- obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană,- necesitatea asigurării măsurilor financiare privind modul de alocare a prefinanţării şi a cofinanţării de la bugetul de stat în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea Fondului European pentru Pescuit, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Politicii comune a pescuitului, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Programului operaţional pentru pescuit 2007-2013, precum şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 2.371/2002 , adoptat în data de 20 decembrie 2002, referitor la conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor acvatice, conform Politicii piscicole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 358 din 31 decembrie 2002, ale Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L nr. 248 din 16 septembrie 2002, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European de Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 223 din 15 august 2006, şi ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 adoptat de Comisia Europeană în data de 10 mai 2007, de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 120 din 10 mai 2007,se impune adoptarea în regim de urgenţă a cadrului legal, pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.Prezenta iniţiativă legislativă are caracter de urgenţă, deoarece la această dată nu există un cadru legal care să stabilească modul de gestionare a fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, iar neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţe neaccesarea acestor fonduri nerambursabile.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) plafonul anual pentru cheltuielile aferente Fondului European pentru Pescuit, denumit în continuare FEP, se constituie din sumele maxime stabilite în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituţional din angajamente bugetare pentru Fondul European pentru Pescuit, în conformitate cu art. 10 şi 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European de Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 223 din 15 august 2006, şi din angajamentele bugetare comunicate pentru Programul operaţional pentru pescuit, aprobate prin decizie a Comisiei; b) contribuţia financiară a Comunităţii Europene - sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţii Europene, cu titlu de contribuţie financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut prin Acordul interinstituţional şi cu angajamentele bugetare; c) fonduri publice - aşa cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; d) structuri de implementare - autoritatea de management, agenţia de plăţi şi autoritatea de certificare din structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP, şi Direcţia pentru Coordonarea Agenţiilor de Plăţi, organism care funcţionează independent în structura organizatorică a APDRP; e) prefinanţare - suma care se acordă temporar de la bugetul de stat pentru măsurile finanţate din FEP, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană; f) cofinanţare - suma alocată de la bugetul de stat pentru finanţarea contribuţiei naţionale, ca parte a cheltuielilor publice totale alocate pentru măsurile implicate de FEP, conform Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene; g) cheltuieli neeligibile - sumele asigurate de la bugetul de stat pentru FEP şi reprezintă cheltuieli cu diferenţele de curs nefavorabile, pierderi datorate debitelor nerecuperate, costuri bancare rezultate din operaţiunile de transfer şi reîntregire a fondurilor şi alte cheltuieli neeligibile rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a fondurilor, care urmează a fi definite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; h) Acordul interinstituţional - acel acord încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene la data de 17 mai 2006, cu privire la disciplina bugetară şi managementul financiar sănătos; i) Program - documentul de programare elaborat de România şi adoptat de Comisia Europeană pentru pescuit, respectiv Programul operaţional pentru pescuit, denumit în continuare POP; j) autoritate de certificare - organismul responsabil de certificarea faptului că declaraţiile de cheltuieli pentru FEP sunt precise, rezultate din sisteme contabile fiabile, au la bază documente justificative verificabile şi informaţiile primite de la ANPA şi APDRP sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale aplicabile în acest domeniu, reprezentat de Organismul de coordonare al agenţiilor de plăţi; k) autoritate de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă pentru managementul POP, reprezentată de ANPA; l) agenţie de plată - structura organizatorică din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu plata măsurilor finanţate prin FEP, prin APDRP; m) Autoritatea de audit - organismul responsabil de certificarea realităţii, integrităţii şi acurateţii conturilor agenţiei de plăţi acreditate care derulează fonduri transferate României din FEP, reprezentată de autoritatea de audit constituită pe lângă Curtea de Conturi a României; n) beneficiar - persoana fizică, organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, judeţean sau naţional, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul POP; o) debite faţă de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale comunitare sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României. Articolul 3Guvernul, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, garantează corecta gestionare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia, conform destinaţiei stabilite prin Acordul interinstituţional, angajamentele bugetare, POP şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României. Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. Articolul 5 (1) Fondurile externe nerambursabile, aferente FEP, se alocă şi se derulează în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privitor la Fondul European de Pescuit, precum şi ale POP, aprobat de Comisia Europeană. (2) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile FEP au caracter previzional şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca ordonator principal de credite, şi în anexa la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiari. Articolul 6Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi prefinanţarea de la bugetul de stat se efectuează potrivit cerinţelor prevăzute în cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituţional sau în alte documente, încheiate ori convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României. Articolul 7 (1) Sumele din fondurile publice destinate cofinanţării şi prefinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se vor utiliza pentru plata cheltuielilor aferente FEP, la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei Comunităţii Europene. (2) Creditele bugetare aferente cofinanţării şi prefinanţării de la bugetul de stat a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se cuprind la poziţia distinctă denumită "Finanţare FEP" în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, astfel: a) sumele reprezentând cofinanţare din fonduri de la bugetul de stat; b) sumele necesare asigurării prefinanţării; c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în scopul efectuării plăţilor; d) sumele pentru plata taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene, numai în cazul următorilor beneficiari: unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică; e) sumele aferente plăţii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv cele aferente majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari; f) alte sume rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a FEP, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul ministrului economiei şi finanţelor. (3) În bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiari, se cuprind sumele necesare asigurării cofinanţării locale, precum şi finanţării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor proprii. (4) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (2) lit. e) necesare plăţii debitelor faţă de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii. (5) În limita creditelor bugetare aprobate aferente FEP, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează sumele cuvenite beneficiarilor, prin intermediul APDRP. (6) Sumele prevăzute la alin. (2) lit. d) se transferă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin intermediul APDRP, în conturi deschise la Trezoreria Statului, beneficiarilor - unităţi administrativ-teritoriale şi asociaţii ale acestora legal constituite - şi în conturi deschise la instituţii de credite pentru organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică. Articolul 8 (1) Sumele utilizate reprezentând prefinanţare din bugetul de stat a măsurilor finanţate din FEP se reîntregesc cu sumele primite de la bugetul Uniunii Europene şi cu cele recuperate de la beneficiari. (2) Sumele reprezentând prefinanţare de la bugetul de stat, reîntregite în acelaşi an în care s-a efectuat plata, se utilizează cu aceeaşi destinaţie. În situaţia în care reîntregirea şi/sau recuperarea sumelor se realizează în anii următori anului în care s-a efectuat plata, acestea se virează ca venit la bugetul de stat. (3) Disponibilităţile din fondurile aferente FEP şi din fondurile publice destinate cofinanţării/prefinanţării rămase în conturile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la sfârşitul anului bugetar, se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie. Articolul 9În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, norme metodologice care urmează a fi aprobate prin hotărâre a Guvernului şi instrucţiuni care urmează a fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul ministrului economiei şi finanţelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianDepartamentulpentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 12 martie 2008.Nr. 27.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 331 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 39 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997
 • LEGE nr. 48 din 19 martie 2008 privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară
 • LEGE nr. 43 din 16 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 20 iunie 2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001
 • LEGE nr. 253 din 16 mai 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 165 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 198 din 26 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 258 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 218 din 22 decembrie 1997 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 655 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei
 • LEGE nr. 304 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 277 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 21 decembrie 2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare
 • LEGE nr. 555 din 23 martie 1865 de instituirea perceptorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 215 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei civile, în timp de pace, semnat la Bucureşti la 18 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 153 din 13 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 14 iulie 2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGE nr. 303 din 15 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 20 februarie 2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • LEGE nr. 3 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 77 din 18 iulie 1992 privind stabilirea datei alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintelui României
 • LEGE nr. 23 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Georgia, semnat la Tbilisi la 26 martie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 472 din 12 decembrie 2006 pentru ratificarea Acordului privind finanţarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între guvernele părţilor la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005
 • LEGE nr. 130 din 29 decembrie 1992 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 20 februarie 2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 290 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 1 din 30 ianuarie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
 • LEGE nr. 67 din 1 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 12 iunie 2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 20 noiembrie 2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţară PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021