Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008

Având în vedere regimul juridic al armelor neletale, care permite procurarea acestora în baza unei notificări adresate organelor de poliţie competente, respectiv deţinerea, portul şi folosirea în baza unui certificat de deţinător, adică în condiţii mai puţin severe ce pot favoriza o lipsă de control din partea autorităţilor statului,luând în considerare că până la această dată nu a fost înfiinţată Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, ale cărei atribuţii vizează adoptarea şi asigurarea aplicării corecte şi eficiente a normelor de omologare pentru armele şi muniţiile produse sau introduse pe teritoriul României, liniile tehnologice de producere a armelor şi muniţiilor, instrumentele destinate reparării/modificării armelor, spaţiile destinate depozitării şi păstrării armelor şi muniţiilor etc. şi a căror îndeplinire ar fi determinat prevenirea situaţiilor de modificare a armelor neletale, astfel încât acestea să devină letale, sau a utilizării unor proiectile care, deşi destinate armelor neletale, prin forma şi caracteristicile lor pot pune în pericol viaţa, precum şi a posibilităţii introducerii pe teritoriul României a unor arme care, deşi sunt declarate ca neletale sau au aparenţa unor arme neletale, prin utilizarea lor pot pune în pericol viaţa celor împotriva cărora sunt folosite,ţinând cont de recrudescenţa unor evenimente în care posesori de arme neletale au făcut uz de acestea punând în pericol viaţa sau integritatea persoanelor,în scopul garantării dreptului la viaţă şi la integritate fizică al cetăţenilor,se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ, care vizează stabilirea unui regim juridic mai restrictiv pentru unele categorii de arme neletale, în măsură să asigure un control mai riguros al procurării, deţinerii, portului şi folosirii acestora,în considerarea faptului ca toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. La articolul 2 punctul II, poziţiile 1 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. arme şi muniţii interzise - armele şi muniţiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, a unităţilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiinţate prin acte normative, precum şi a companiilor naţionale şi societăţilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament şi muniţie;.........................................................................3. arme şi muniţii neletale - armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi."2. La articolul 2 punctul VI, poziţiile 1 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. permis de armă - documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeşte dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie şi calibru sunt înscrise în acest document, precum şi muniţia aferentă;........................................................................4. certificat de deţinător - documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeşte faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate, cu excepţia armelor neletale supuse autorizării;".3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Armele neletale pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiţia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora, după caz, la/de către autorităţile competente, în condiţiile prevăzute de prezenta lege."4. La articolul 8, denumirea marginală şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Principalele obligaţii ale deţinătorilor armelorArt. 8. - (1) Deţinătorii armelor letale sau neletale sunt obligaţi să anunţe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau furtul acestor arme."5. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Persoana care ia cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie. (2) Persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniţii este obligată să le predea sau să anunţe la cel mai apropiat organ de poliţie, de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore."6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Condiţii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelorArt. 11. - (1) Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale se dobândeşte de la data emiterii de către autorităţile competente a autorizaţiei de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă. (2) Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dobândeşte de la data emiterii de către autorităţile competente a autorizaţiei de procurare a armei şi, după caz, a permisului de armă. (3) Armele neletale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), pot fi deţinute, purtate şi folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi."7. Articolul 58 se modifică şi avea următorul cuprins:"Procurarea şi înstrăinarea armelor neletaleArt. 58. - (1) Cetăţenii români şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, precum şi muniţia aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme: a) după obţinerea autorizaţiei de procurare potrivit alin. (2), pentru armele prevăzute la categoria E din anexă; b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1), pentru armele prevăzute la categoria F din anexă. (2) Autorizaţia de procurare a armelor neletale se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a uneia dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege sau la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 2 ani pentru infracţiuni comise cu intenţie; b) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infracţiuni prevăzute de prezenta lege; c) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical; d) în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau, după caz, anulat dreptul de port şi folosire a armelor supuse autorizării, în condiţiile prevăzute de art. 58^3 alin. (2) lit. e) sau pentru obţinerea acestui drept pe baza unor documente ori informaţii false. (3) Prevederile art. 15 alin. (2) - (4) şi ale art. 17-19 se aplică în mod corespunzător pentru situaţia prevăzută la alin. (2), cu excepţia termenului de soluţionare a cererii de eliberare a autorizaţiei de procurare, care este de 30 de zile de la data primirii acesteia. (4) Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizaţia de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o, dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2). (5) Pentru armele neletale prevăzute la categoria F poziţia 26 din anexă, pot notifica în prealabil organele de poliţie competente doar persoanele care îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (2) lit. a). (6) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliţie competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării ori înstrăinării. (7) Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor neletale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."8. După articolul 58 se introduc trei noi articole, articolele 58^1, 58^2 şi 58^3, cu următorul cuprins:"Drepturile şi obligaţiile posesorilor armelor neletale supuse autorizăriiArt. 58^1. - (1) Dispoziţiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile şi obligaţiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2), art. 25 alin. (1), art. 28 şi 51, se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării. (2) Permisul de armă se vizează de către autoritatea competentă dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (2). Prevederile art. 27 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător. (3) În cazul armelor prevăzute la categoria E poziţia 25 din anexă, destinate pentru colecţie, autorităţile competente pot acorda numai un drept de deţinere. Prevederile art. 29 se aplică în mod corespunzător.Încetarea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor neletale. Aplicarea măsurii de încetare sau anulare a permisului de armă şi efectele acesteiaArt. 58^2 - (1) Dreptul de deţinere a armelor neletale supuse autorizării se pierde dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. a); b) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă, în interval de un an de la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1); c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; d) a săvârşit două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau a săvârşit o infracţiune la regimul armelor şi al muniţiilor; e) renunţă să mai deţină armele înscrise în permis; f) se constată faptul că titularul a folosit armele deţinute, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (4); g) pleacă definitiv din România sau pierde cetăţenia română; h) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia. (2) Dreptul de deţinere a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situaţii: a) titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. b) şi c); b) titularul a săvârşit una sau mai multe contravenţii pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere a armelor. (3) În cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliţie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridică de către organele de poliţie. Prevederile art. 31 şi 32 se aplică în mod corespunzător.Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizăriiArt. 58^3. - (1) Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 46 alin. (2)-(4), în următoarele situaţii: a) titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. b) şi c); b) a săvârşit una sau mai multe contravenţii, pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de port şi folosire a armelor. (2) Revocarea dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se află în una dintre următoarele situaţii: a) renunţă să mai deţină armele înscrise în permisul de armă; b) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. a); c) pleacă definitiv din ţară; d) pierde cetăţenia română; e) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă în interval de un an de la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1); f) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. (3) Anularea dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (2). (4) Măsura revocării şi cea a anulării dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului sau, în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. f), succesorilor acestuia. Prevederile art. 47 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător."9. La articolul 59, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Persoanele care au procurat arme neletale în condiţiile notificării prealabile au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autorităţile prevăzute la art. 12 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de deţinător."10. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străiniArt. 61. - (1) Introducerea de către străini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepţia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon ori, după caz, prezintă invitaţia unui colecţionar de arme român. (2) Străinii pot introduce în România arme neletale legal deţinute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obţinerea autorizaţiei de introducere a armelor în ţară. (3) Autorizaţia de introducere a armelor în ţară se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii: a) a împlinit vârsta de 18 ani; b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (4) Procedura acordării autorizaţiei prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."11. La articolul 62 alineatul (2), după litera b) se introduce o literă nouă, litera c), cu următorul cuprins:"c) neînsoţite de documentul care atestă dreptul de port şi folosire."12. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Procurarea muniţiei pentru armele neletaleArt. 65. - (1) Muniţia aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, după caz, a certificatului de deţinător, de la armurierii autorizaţi să o comercializeze. (2) Pentru armele neletale prevăzute la categoria E din anexă, procurarea muniţiei aferente este limitată la 100 de bucăţi."13. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Efectuarea operaţiunilor cu armeArt. 103. - (1) Operaţiunile cu arme şi muniţii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, cu excepţia persoanelor fizice care, în baza autorizaţiei de procurare sau a dovezii notificării, după caz, pot cumpăra din străinătate şi introduce în ţară, în condiţiile legii, arme letale şi neletale. (2) Armurierii constituiţi în subordonarea sau coordonarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale pot efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre aceste instituţii. (3) Operaţiunile cu arme şi muniţii pot fi efectuate şi de către armurierii constituiţi prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor instituţii publice. (4) Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, în condiţiile prezentei legi. (5) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii în structura armurierilor prevăzuţi la art. 104 alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."14. La articolul 104 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operaţiuni cu arme şi muniţii."15. La articolul 105 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte normative, pentru efectuarea operaţiunilor în vederea cărora au fost constituite."16. La articolul 105, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii. (3) Importul şi exportul armelor de apărare şi pază sunt supuse controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniul produselor strategice."17. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Constituirea armurierilorArt. 106. - (1) Societăţile comerciale prevăzute la art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, după includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme şi muniţii. (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă numai dacă toţi asociaţii şi administratorii îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) şi d) şi nu figurează cu menţiuni în certificatul de cazier fiscal, iar cei care desfăşoară activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii letale îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi lit. e)-g)."18. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Reînnoirea şi retragerea autorizaţiei de constituire a armurierilorArt. 107. - (1) Societăţile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea autorizaţiei ori de câte ori se schimbă asociaţii sau administratorii acestora, precum şi cu ocazia schimbării sediului social. (2) Autorizaţia prevăzută la art. 106 alin. (1) se retrage de către autoritatea care a acordat-o, în situaţia în care aceasta constată că asociaţii şi administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 106 alin. (2). Retragerea autorizaţiei are ca efect pierderea calităţii de armurier a societăţii comerciale."19. Articolul 108 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţiiArt. 108. - (1) Armurierii constituiţi în condiţiile prevăzute la art. 106 pot efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obţinerea autorizaţiei pentru operaţiuni cu arme şi muniţii, acordată de autorităţile competente pentru fiecare categorie de operaţiuni dintre cele prevăzute la alin. (3) - (6). (2) Autorităţile competente să acorde autorizaţia prevăzută la alin. (1) sunt Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare operaţiunile pentru care se solicită autorizarea. (3) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de producere a armelor letale şi armelor neletale, precum şi a componentelor acestora se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii: a) deţine spaţii destinate efectuării operaţiunilor de producere a armelor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate; b) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă; c) deţine, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor. (4) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor şi muniţiilor se acordă armurierului care îndeplineşte următoarele condiţii: a) deţine, după caz, spaţii corespunzătoare destinate efectuării operaţiunilor de comercializare a armelor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate; b) deţine, după caz, spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă. (5) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii: a) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a); b) deţine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în condiţiile prezentei legi. (6) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de transport al armelor şi muniţiilor letale se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii: a) deţine în mod legal şi utilizează mijloace de transport omologate în condiţiile legii de Registrul Auto Român; b) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a). (7) Este interzisă amenajarea depozitelor de muniţii în incinta imobilelor de locuinţe. (8) În autorizaţia prevăzută la alin. (1) se menţionează în mod expres categoriile de operaţiuni cu arme şi muniţii care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcţie de spaţiul destinat acestora şi de nivelul de securitate, cantitatea de muniţie ce poate fi depozitată în acestea, conform avizului emis de inspectoratul teritorial de muncă."20. La articolul 109, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor: reparare şi verificare a armelor, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice în baza autorizaţiei eliberate de autorităţile prevăzute la art. 67."21. La articolul 109, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de producere a armelor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, casarea şi distrugerea de arme letale şi arme neletale;".22. La articolul 110 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) să comunice autorităţilor prevăzute la art. 108 alin. (2), în termen de 15 zile de la data procurării, lista persoanelor juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme şi muniţii, precum şi datele de identificare ale acestor arme şi muniţii;".23. La articolul 110, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) În vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import şi export cu arme şi muniţii, în condiţiile prezentei legi, armurierii au obligaţia să solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (4) Avizul pentru import-export se acordă individual, pentru fiecare transport şi numai pentru tipul, marca şi cantităţile de arme şi muniţii care fac obiectul fiecărei operaţiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordării. Neefectuarea în termen a operaţiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia."24. La articolul 110, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Schimbarea destinaţiei armelor sau a muniţiei procurate de către armurieri, în condiţiile prezentei legi, se face cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 67.".25. La articolul 132, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:"22^1. neîndeplinirea obligaţiei de notificare prealabilă a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1), conform art. 58 alin. (1) lit. b);".26. La articolului 132, punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"23. uzul de armă neletală din categoria celor supuse notificării prealabile, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 63;".27. La articolul 133, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 133. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 132 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la punctele 1, 5, 16, 17, 18 şi 30; b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la punctele 2, 6, 7, 20 şi 21; c) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la punctele 3, 4, 15, 22 şi 22^1; d) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la punctele 8, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 29 şi 31; e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la punctele 9, 10, 28, 34, 35, 38 şi 39; f) cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la punctele 25-27; g) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la punctele 32, 36 şi 37; h) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la punctul 33."28. După articolul 136 se introduc două noi articolele, articolele 136^1 şi 136^2, cu următorul cuprins:"DEŢINEREA SAU PORTUL DE ARMĂ NELETALĂ DIN CATEGORIA CELOR SUPUSE AUTORIZĂRII, FĂRĂ DREPTArt. 136^1. - Deţinerea sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an.UZUL DE ARMĂ NELETALĂ DIN CATEGORIA CELOR SUPUSE AUTORIZĂRII, FĂRĂ DREPTArt. 136^2. - Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani."29. În anexă, denumirea punctului I şi poziţia 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"I. ARME ŞI MUNIŢII INTERZISE
Categoria A
6. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s, precum şi muniţia corespunzătoare" - - x x - - -
30. În anexă, punctul III se modifică şi va avea următorul cuprins:
"III. ARME ŞI MUNIŢII NELETALE
Categoria E - arme supuse autorizării
24. arme scurte (pistol sau revolver) - confecţionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc, precum şi muniţia corespunzătoare - - - x x x -
25. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s, precum şi muniţia corespunzătoare - - x x - - -
Categoria F - arme supuse notificării
26. arme scurte (pistol sau revolver) - confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, precum şi muniţia corespunzătoare - - - x x x -
27. arme cu destinaţie industrială, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - - x -
28. arme de asomare, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - - x -
29. arme cu tranchilizante, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - - x -
30. harpoane destinate pescuitului, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - - x -
31. arbalete şi arcurile destinate tirului sportiv, precum şi muniţia corespunzătoare - - x x - - x
32. pistoale de alarmă şi semnalizare, precum şi muniţia corespunzătoare x - - - - - x -
33. pistoale de start folosite în competiţiile sportive, precum şi muniţia corespunzătoare - - - - - x -
34. arme de panoplie, precum şi muniţia corespunzătoare - - - x - - x
35. arme de recuzită, precum şi muniţia corespunzătoare - - - x - x -
36. arme vechi, precum şi muniţia corespunzătoare - - - x - - -"
Articolul II (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa la Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a se prezenta la organul de poliţie care îi are în evidenţă, în vederea: a) obţinerii unui certificat de deţinător, în cazul celor care au notificat în prealabil, dar care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu deţin un asemenea document; b) înscrierii armei în permisul de armă, în cazul celor care posedă un asemenea document; c) obţinerii permisului de armă, în cazul celor care au parcurs etapa prevăzută la lit. a) şi în alte cazuri decât cele de la lit. b). (2) Termenul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este cel prevăzut de art. 59 alin. (1) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţia prevăzută la lit. a), respectiv 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru situaţiile prevăzute la lit. b) şi c). (3) Permisul de armă prevăzut la alin. (1) lit. c) se eliberează, în 30 de zile de la data depunerii cererii, solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) La împlinirea termenului de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, certificatele de deţinător ale posesorilor armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa la Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care nu şi-au îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) sau, după caz, lit. c), conferă titularilor doar un drept de deţinere a armelor înscrise în acest document. Articolul IIITaxele referitoare la eliberarea autorizaţiei pentru procurarea armelor letale, eliberarea autorizaţiei pentru procurarea armei titularului de armă (a doua armă şi următoarele), înscrierea armei în permisul de armă după procurarea acesteia sau radierea armei din permisul de armă după înstrăinarea acesteia şi eliberarea unui nou permis de armă, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător serviciilor care privesc eliberarea documentelor pentru armele neletale care fac obiectul autorizării. Articolul IV (1) În termen de 45 de zile de la de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Guvernul va emite hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările ulterioare. (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 130/2005, cu modificările şi completările ulterioare, documentul prevăzut la art. 61 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează în conformitate cu prevederile legale referitoare la autorizaţia de introducere în ţară a armelor neletale, aplicabile rezidenţilor statelor membre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuPreşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Statului,Teodor Atanasiup. Ministrul justiţiei,Zsuzsanna Peter,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 martie 2008.Nr. 26.----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 118 din 19 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 352 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 143 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 672 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României şi Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 63 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 304/1971 privind siguranţa în funcţionare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, cazanelor, aparaturii de măsura, control şi automatizare din organizaţiile socialiste de stat
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen
 • LEGE nr. 65 din 12 mai 2014 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi pentru stabilirea altor măsuri
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 119 din 4 iulie 2012 privind aderarea Curţii Constituţionale a României la Conferinţa Mondială a Justiţiei Constituţionale, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 261 din 27 martie 1941 pentru autorizarea unui schimb de terenuri între Regia Autonomă a Căilor Ferate Române şi Primăria comunei Curtea de Argeş
 • LEGE nr. 401 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate
 • LEGE nr. 153 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2001 şi la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni - etapa de tratare biologica, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 52 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvineşti
 • LEGE nr. 241 din 31 octombrie 2008 privind declararea comunei Moisei, judeţul Maramureş, comună-martir
 • LEGE nr. 248 din 10 iunie 2003 pentru completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 120 din 27 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • LEGE nr. 3 din 30 iunie 1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*)
 • LEGE nr. 57 din 19 martie 2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 14 decembrie 2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 3 aprilie 2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 25 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
 • LEGE nr. 348 din 21 iulie 2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetăţenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 83 din 26 februarie 2002 pentru modificarea alin. (2) al art. 49 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 2.333 din 2 iunie 1926 privind ratificarea Convenţiunii internaţionale pentru represiunea răspândirii şi traficului publicatiunilor obscene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 2 septembrie 2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 53 din 7 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021