Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 27 februarie 2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 29 februarie 2008 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 27 februarie 2008pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 29 februarie 2008

Având în vedere faptul că Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti este singura instituţie din ţară specializată în studiul patologiei geriatrice şi gerontologice,ţinând cont de interesul particular acordat de Ministerul Sănătăţii Publice domeniului medicinei geriatrice,având în vedere faptul că în prezent bunurile care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă se află în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi ţinând cont că acest fapt împiedică atragerea de fonduri şi efectuarea de investiţii din partea Ministerului Sănătăţii Publice, pentru asigurarea bunei funcţionări a Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti,în aceste condiţii, pentru a se crea cadrul legal necesar atragerii de fonduri şi efectuării de investiţii la nivelul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti, au fost adoptate măsurile prevăzute în prezenta reglementare, întrucât, în lipsa acestora, actul medical exercitat ar avea de suferit, fapt ce ar determina consecinţe grave asupra stării de sănătate a pacienţilor, persoane vârstnice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Măsuri pentru transmiterea dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului, de la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" la Ministerul Sănătăţii Publice Articolul 1Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la poziţiile de la nr. MF 35.878 şi 35.880 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu datele prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare RA "APPS" , în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice, denumit în continuare MSP. Articolul 3Se aprobă trecerea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul privat al statului şi din administrarea RA "APPS" în domeniul public al statului şi în administrarea MSP. Articolul 4Se transmite dreptul de administrare asupra bunurilor mobile aflate în dotarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti, aferente imobilelor prevăzute la art. 2 şi, respectiv, art. 3, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 4, din administrarea RA "APPS" în administrarea MSP, cu păstrarea regimului juridic al fiecărui bun mobil. Articolul 5 (1) Imobilele prevăzute la art. 2 şi 3 îşi păstrează destinaţia actuală şi vor fi folosite pentru furnizarea de servicii medicale de specialitate, păstrându-şi acelaşi profil. (2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 şi 3 se face prin protocol de predare-primire în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 6 (1) Se transmite de la RA "APPS" la MSP dreptul de administrare asupra investiţiilor şi dotărilor aferente imobilelor prevăzute la art. 2 şi 3, realizate din fonduri proprii ale RA "APPS", aflate în domeniul privat sau public al statului, după caz. (2) Operaţiunea prevăzută la alin. (1) se face cu titlu gratuit, conform anexei nr. 4. Capitolul II Situaţia notificărilor şi a litigiilor existente în temeiul Legii nr. 10/2001 Articolul 7 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere calitatea sa de entitate care a emis dispoziţia de soluţionare a notificării, RA "APPS" îşi păstrează calitatea procesuală dobândită în litigiile având ca obiect imobilele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 care au fost notificate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care RA "APPS" a emis decizii de soluţionare, atacate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (4) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere calitatea sa de entitate care a emis dispoziţia de soluţionare a notificării, RA "APPS" va dobândi calitatea procesuală corespunzătoare în litigiile având ca obiect imobilele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 care au fost notificate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care RA "APPS" a emis decizii de soluţionare, neatacate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 8 (1) În situaţia în care instanţa va dispune obligarea RA "APPS" la emiterea deciziei de restituire în natură, prevăzută la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a oricăruia dintre imobilele în litigiu către persoanele îndreptăţite, pe data rămânerii definitive a hotărârii instanţei, respectivul imobil, astfel cum este identificat în hotărârea instanţei, trece în domeniul privat al statului, iar dreptul de administrare asupra acestuia se transmite de la MSP la RA "APPS", în vederea punerii în executare a hotărârii instanţei. (2) Încheierea protocolului de predare-preluare a imobilului prevăzut la alin. (1) se face în termen de maximum 5 zile de la data transmiterii acestuia în administrarea RA "APPS", la solicitarea RA "APPS". (3) Efectele hotărârilor judecătoreşti pronunţate în litigiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) în contradictoriu cu RA "APPS" se produc şi faţă de titularul dreptului de administrare a imobilelor ce fac obiectul acestor litigii, respectiv MSP. (4) În situaţia în care instanţa dispune respingerea, totală sau în parte, a contestaţiei petentului, pe data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii instanţei, dreptul de administrare asupra imobilului pentru care nu se dispune restituirea, astfel cum este identificat în hotărârea instanţei, se consolidează şi rămâne transmis MSP în scopul prevăzut la art. 5 alin. (1). Articolul 9 (1) MSP va permite desfăşurarea, în incinta imobilelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, a oricăror activităţi legate de litigiile prevăzute la art. 7, inclusiv efectuarea unor eventuale expertize ale imobilelor. (2) În vederea pregătirii strategiei procesuale în litigiile prevăzute la art. 7, pentru apărarea intereselor MSP referitoare la dreptul de administrare, acesta îşi poate desemna unul sau mai mulţi specialişti care să îi asiste pe reprezentanţii RA "APPS". Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 10 (1) Patrimoniul RA "APPS" se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor imobile prevăzute la art. 2 şi 3 şi a bunurilor mobile prevăzute în anexa nr. 4, iar patrimoniul MSP se majorează corespunzător. (2) În situaţia prevăzută la art. 8 alin. (1) - (3), patrimoniul MSP se diminuează în mod corespunzător cu valoarea de inventar a bunurilor care vor fi restituite persoanei îndreptăţite. Articolul 11Guvernul, prin hotărâre, va putea să dispună ulterior cu privire la dreptul de administrare asupra imobilelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 care fac obiectul litigiilor prevăzute la art. 7, numai după finalizarea acestora prin hotărâre definitivă şi irevocabilă şi numai în situaţia în care condiţia rezolutorie prevăzută la art. 8 alin. (1) nu se împlineşte, iar dreptul de administrare se consolidează în patrimoniul MSP. Articolul 12La data semnării protocolului de predare-preluare a imobilelor prevăzute la art. 2 şi 3, precum şi în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (1), MSP şi RA "APPS"au obligaţia de a efectua modificările corespunzătoare rezultate din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Secretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 27 februarie 2008.Nr. 17. Anexa 1 MODIFICAREAdatelor de identificare ale imobilelor prevăzute la nr. MF 35.878 şi 35.880 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
  Nr. crt.Nr. MFCod clasificareDenumireDate de identificare
  Descriere tehnică (pe scurt)VecinătăţiAdresă
  1.35.8788.29.02Imobil şi teren aferent sediului central al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan"Suprafaţa terenului = 21.575,24 m2str. Mănăstirea CăldăruşaniRomânia, municipiul Bucureşti, str. Mănăstirea Căldăruşani nr. 9, sectorul 1, S.A.I.F.I.
  Suprafaţa construită = 4003,99 m2
  2.35.8808.29.02Imobil şi teren aferent Policlinicii Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan"Suprafaţa terenului = 794,71 m2Str. SpătaruluiRomânia, municipiul Bucureşti, Str. Spătarului nr. 15, sectorul 2, S.A.I.F.I.
  Suprafaţa construită = 381,52 m2
Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice
  Nr. crt.Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmitePersoana juridică la care se transmiteCaracteristicile tehnice ale imobilului/Suprafaţa terenuluiNr. de identificare MF/ Cod de clasificare
  1.Pădure în incinta Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", şos. Bucureşti-Ploieşti, judeţul IlfovDin domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"În domeniul public şi în administrarea Ministerului Sănătăţii PubliceSuprafaţa terenului = 120.000 m2Nr. de identificare MF 35.874 Cod de clasificare 8.29.02
  2.Imobil + teren (fără pădure) aferent Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", şos. Bucureşti-Ploieşti, judeţul Ilfov. Locuinţe sociale În incinta Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan"Din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în domeniul public şi în administrarea Ministerului Sănătăţii PubliceSuprafaţa terenului = 159.502,63 m2Nr. de identificare MF 150.294
  Suprafaţa construită = 14.077 m2
  3.Imobil + teren aferent sediului central al Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", str. Mănăstirea Căldăruşani Nr. 9, sectorul 1, BucureştiDin domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"În domeniul public şi în administrarea Ministerului Sănătăţii PubliceSuprafaţa terenului = 21.575,24 m2nr. de identificare MF 35.878 Cod de clasificare 8.29.02
  Suprafaţa construită = 4.003,99 m2
  4.Imobil + teren aferent policlinicii Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", Str. Spătarului Nr. 15, sectorul 2, BucureştiDin domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"În domeniul public şi în administrarea Ministerului Sănătăţii PubliceSuprafaţa terenului = 794,71 m2nr. de identificare MF 35.880 Cod de clasificare 8.29.02
  Suprafaţa construită = 381,52 m2
Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice
  Nr. crt.Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmitePersoana juridică la care se transmiteCaracteristicile tehnice ale imobilului/Suprafaţa terenului
  1.Teren aferent Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" (fără pădure), şos. Bucureşti-Ploiesti, judeţul IlfovDin domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii PubliceSuprafaţa terenului = 50.090 m2
  2.Construcţii şi construcţii speciale, spaţii verzi şi parc aferente suprafeţei de teren de 50.090 m2, situata În incinta Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", şos. Bucureşti- Ploieşti, judeţul IlfovDin domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii PubliceSuprafaţa terenului = 00,00 m2
  Suprafaţa construită = 244 m2
Anexa 4 SITUAŢIAinvestiţiilor şi dotărilor realizate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" la obiectivul Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti, aflate în domeniul privat sau public al statului, al căror drept de administrare se transmite, cu titlu gratuit, Ministerului Sănătăţii Publice
  Nr. crt.A. LUCRĂRI DE INVESTIŢIILEI
  1.Lucrări de investiţie preluate prin protocolul de predare-preluare nr. 10.200 din 26 august 20031.995.626,23
  2.Lucrări de investiţie executate la corpul B, tronsoanele I şi II, conform Actului adiţional din 17 septembrie 2003 la Protocolul de predare-preluare nr. 10.200 din 26 august 2003346.849,70
  3.Lucrări de investiţie-consolidare şi modernizare corp B, tronsoanele I şi II3.449.830,76
  4.Expertiză tehnică pentru Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" din Bucureşti, corp A şi policlinica (Str. Spătarului)39.788,00
  5.Verificarea şi remedierea avariilor la instalaţia de utilizare a gazelor naturale7.250,00
  6.Servicii prestate de Corpul de Pompieri Militari165,60
  7.Documentaţie tehnică pentru reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate4.200,00
  8.Împrejmuire gard159.783,05
  9.Rampa gunoi51.311,81
  10.Instalaţie apometre17.016,01
  11.Proiectare staţie de epurare20.062,00
    Total A6.091.883,16
  Nr. crt.B. DOTĂRILEI
  1.Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru Clinica Otopeni82.528,93
  2.Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru imobilul din Bucureşti, str. Mănăstirea Căldăruşani nr. 9113.215,20
  3.Bunuri de natura mijloacelor fixe pentru imobilul din Bucureşti, str. Mănăstirea Căldăruşani nr. 94.650,00
    Total B200.394,13
    TOTAL GENERAL A + B6.292.277,29
__________

Noutăți

 • LEGE nr. 50 din 27 mai 1992 pentru ratificarea Acordului privind relaţiile comerciale dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 1992
 • LEGE nr. 16 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului nr. 4/1982 privind îmbunătăţirea activităţii de mecanizare şi reglementarea raporturilor dintre staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi unităţile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2004 privind înfiinţarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacşa, judeţul Covasna
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 782 din 29 decembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 224 din 22 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 7 din 20 ianuarie 1948 pentru ratificarea Convenţiei privind schimburile de mărfuri între România şi Polonia precum şi Protocolului privind aranjamentul de plăti între România şi Republica Polona, semnate la Bucureşti, la 9 septemvrie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 22 din 18 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • LEGE nr. 18 din 7 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 470 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti pentru Proiectul privind Staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti-Glina, Faza A, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 30 iunie 1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 91 din 3 iunie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în moneda naţionala şi existenta în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţionala a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2008 privind modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 180 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 183 din 24 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 martie 2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 185 din 9 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Raca, prin reorganizarea comunei Popeşti, judeţul Argeş
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 321 din 6 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 mai 2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 20 din 6 aprilie 1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
 • LEGE nr. 190 din 13 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor
 • LEGE nr. 130 din 8 mai 2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 158 din 25 iulie 2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 252 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 422 din 20 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a doua credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională
 • LEGE nr. 281 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 445 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 681 din 19 decembrie 2002 privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţa a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţa a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
 • CODUL AERIAN AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA din 5 decembrie 1953 *** Republicat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 32 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995*)
 • LEGE nr. 22 din 6 mai 1993 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1993
 • LEGE nr. 127 din 14 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59 din 24 august 1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţionala în baza acordurilor comerciale şi de plăti guvernamentale
 • LEGE nr. 54 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 120 din 30 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 iunie 2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • LEGE nr. 188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021