Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 februarie 2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2008 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 februarie 2008pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2008

Având în vedere prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008, prin care Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, cu modificările şi completările ulterioare, a fost declarată neconstituţională, fapt care determină suspendarea prevederilor care dispuneau asupra modului de organizare şi desfăşurare a activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), astfel cum a fost prevăzută prin Legea nr. 187/1999, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de faptul că CNSAS are în derulare o serie de contracte, raporturi de muncă sau, după caz, de serviciu, ale personalului instituţiei,ţinând cont de necesitatea asigurării continuităţii unor activităţi ale CNSAS în vederea îndeplinirii obligaţiilor instituţiei, ca persoană juridică, asumate pe perioada funcţionării acesteia,având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări a prezentei situaţii, pe calea ordonanţei de urgenţă, CNSAS se află în imposibilitatea de a asigura continuitatea îndeplinirii obligaţiilor de natură administrativ-patrimonială,luând în considerare faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, iar reglementarea lor nu poate fi amânată,a fost promovată prezenta ordonanţă de urgenţă în vederea producerii efectelor juridice menţionate până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea, funcţionarea şi statutul instituţiei.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii continuă să funcţioneze în structura organizatorică, cu patrimoniul şi bugetul existente, potrivit legii anterioare datei publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008, în vederea asigurării continuităţii unor activităţi ale acestuia, până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea, funcţionarea şi statutul instituţiei. Articolul 2 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, CNSAS are următoarele atribuţii:A. asigură exercitarea dreptului de acces la propriul dosar întocmit de organele securităţii, constând în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului şi de pe alte înscrisuri care privesc propria persoană, inclusiv documente privind identitatea persoanelor care, utilizând nume conspirative, au contribuit cu informaţii la completarea dosarului. De acest drept beneficiază orice cetăţean român sau cetăţean străin care după 1945 a avut cetăţenie română, precum şi orice cetăţean al unei ţări membre a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene. Dreptul de acces se exercită personal de titularul dosarului sau de soţul supravieţuitor şi rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate, în afară de cazul în care aceasta a dispus altfel;B. verifică, prin Direcţia de investigaţii, următoarele categorii de persoane, sub aspectul stabilirii calităţii de lucrător operativ al organelor de securitate şi sub aspectul stabilirii calităţii de colaborator al Securităţii, prin transmiterea de informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii operativi, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist, de natură să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului: a) Preşedintele României; b) deputat sau senator; c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern şi din ministere, director în minister şi asimilaţi ai acestor funcţii; d) secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidenţiali şi de stat; e) prefect, subprefect, director în prefectură, secretar general al consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, primar, viceprimar, consilier judeţean, consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilier local, şefii serviciilor publice deconcentrate în judeţe; f) directorul şi adjuncţii săi, conducătorii structurilor judeţene de la Serviciul Român de Informaţii, directorul şi adjuncţii săi de la Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; g) inspector general al poliţiei, inspector general adjunct, director general, director, şef de serviciu şi şef de birou la nivel central şi judeţean, precum şi ceilalţi ofiţeri şi subofiţeri angajaţi ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; h) persoanele cu funcţii de conducere, la nivel naţional şi judeţean, în Garda financiară şi în organele vamale; i) judecătorii şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, judecătorii, procurorii şi prim-grefierii de la instanţele şi parchetele civile şi militare, avocaţii şi notarii publici; j) personalul diplomatic şi consular; k) preşedintele, vicepreşedinţii, consilierii de conturi şi prim-grefierul Curţii de Conturi; l) preşedinte şi preşedinte de secţie la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoane cu funcţii de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, preşedinţii şi membrii Consiliului Concurenţei, ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Naţional de Statistică şi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; m) Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia; n) membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului; o) membru în consiliile de administraţie ale societăţilor publice de radio şi de televiziune, acţionar, administrator, director, redactor-şef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analişti politici şi asimilaţii acestora, după caz; p) guvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedinte, vicepreşedinte de bancă şi membrii consiliului de administraţie din sectorul bancar; q) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Române; r) rectorul, prorectorii, secretarul ştiinţific al senatului universitar, decanii, prodecanii, secretarii ştiinţifici de facultate şi şefii de catedră din instituţiile de învăţământ superior de stat şi private; s) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului şcolar judeţean, director de liceu ori de grup şcolar, precum şi director în instituţiile de cultură, la nivel naţional, judeţean, municipal şi local;ş) preşedinte, vicepreşedinte, secretar general şi ceilalţi membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel naţional, judeţean şi local, sau ai unei organizaţii neguvernamentale şi asimilaţii acestor funcţii; t) personalul militar şi civil cu funcţii de conducere din Ministerul Apărării şi din statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcţii, precum şi comandanţii de unităţi sau echivalente;ţ) ierarhii şi şefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum şi asimilaţii lor de la parohiile din ţară şi din străinătate; u) preşedinte, vicepreşedinte şi secretar general de organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional şi asimilaţii acestor funcţii, precum şi ceilalţi membri ai conducerilor executive respective; v) director al direcţiei de poştă şi telecomunicaţii, şefi de serviciu de poştă şi de telecomunicaţii, şefi de centrală telefonică; x) persoanele cu funcţie de conducere din direcţiile sanitare judeţene, din direcţiile judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum şi medicii psihiatri, anatomopatologii şi medicii legişti; y) persoanele cu funcţii de conducere, inclusiv membru al consiliului de administraţie în regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale având ca obiect activităţi de interes public sau strategic, precum şi membrii conducerii fundaţiilor, asociaţiilor şi filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora; z) persoanele care deţin titlul de revoluţionar sau de luptător cu merite deosebite în Revoluţia din decembrie 1989;C. asigură exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public cetăţenilor români cu domiciliul în ţară şi în străinătate, precum şi presei scrise şi audiovizuale, partidelor politice, organizaţiilor neguvernamentale legal constituite, autorităţilor şi instituţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001;D. dă publicităţii informaţiile şi documentele care atestă implicarea organelor de securitate şi a altor structuri politice şi represive ale regimului totalitar comunist în săvârşirea unor fapte grave împotriva vieţii, integrităţii fizice sau psihice şi libertăţii persoanelor, precum şi a unor acte de trădare a intereselor naţionale;E. elaborează studii ştiinţifice şi documentare, organizează conferinţe şi expoziţii cu caracter informativ-educativ;F. dă publicităţii documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariţii care s-au produs în legătură cu activitatea organelor de securitate şi sesizează organele de cercetare penală, dacă este cazul;G. pune la dispoziţia cercetătorilor acreditaţi de Colegiul CNSAS documente şi informaţii complete cu privire la structura, metodele şi activităţile organelor de securitate, în condiţiile legii;H. pune la dispoziţia Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă din cadrul Ministerului Justiţiei copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România;I. pune la dispoziţie copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2000 privind decoraţia "Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste", aprobată cu modificări prin Legea nr. 767/2001, în vederea acordării decoraţiei "Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste". (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pct. B lit. a)-f) sunt verificate din oficiu, iar persoanele prevăzute la alin. (1) pct. B lit. g)-z) sunt verificate la cerere, în baza dreptului de acces la informaţie care poate fi exercitat de către orice cetăţean român, cu domiciliul în ţară sau în străinătate, precum şi de către presa scrisă şi audiovizuală, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale legal constituite, autorităţile şi instituţiile publice. (3) În termen de 60 de zile de la data comunicării, de către Direcţia de investigaţii, a rezultatelor verificării, persoanele care au făcut obiectul verificărilor pot contesta rezultatul acestora la Colegiul CNSAS pe cale administrativă, care are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 30 de zile, sau direct la instanţele de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Rezultatul verificărilor, în cazul necontestării lor în termenul prevăzut la alin. (3) sau în cazul în care contestaţiile au fost respinse, este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Colegiul CNSAS coordonează activitatea CNSAS în următoarele domenii:A. gestionarea arhivei şi a bazelor de date create de CNSAS;B. acreditarea cercetătorilor, cărora le pune la dispoziţie documente şi informaţii complete cu privire la structura, metodele şi activităţile organelor de securitate, în scopul stabilirii adevărului istoric asupra dictaturii comuniste;C. comunicarea informaţiilor de interes public legate de activitatea CNSAS;D. activităţi de cercetare ştiinţifică, concretizate în publicarea de studii şi documente, organizarea de conferinţe şi expoziţii cu caracter informativ-educativ;E. primirea în gestiune de la actualii deţinători a documentelor utilizate în activitatea CNSAS, cu excepţia celor care privesc siguranţa naţională. Stabilirea în concret a dosarelor şi a celorlalte materiale arhivistice care privesc siguranţa naţională se va face de comun acord de către comisii mixte paritare, alcătuite de membri ai Colegiului CNSAS, împreună cu conducerea instituţiilor deţinătoare. În caz de divergenţă, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Articolul 3 (1) Preşedintele Colegiului CNSAS, în exerciţiu la data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008, are calitate de ordonator principal de credite. (2) Personalul CNSAS existent la data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008 îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile rezultate din raporturile de muncă sau de serviciu, după caz. Articolul 4Prezenta ordonanţă de urgenţă produce efecte până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea, funcţionarea şi statutul instituţiei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ilie Gavril Bolojanp. Ministrul justiţiei,Zsuzsanna Peter,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 6 februarie 2008.Nr. 1.-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 27 mai 2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 403 din 27 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 519 din 3 decembrie 2003 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 4 octombrie 2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră
 • LEGE nr. 13 din 17 martie 1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 24 octombrie 2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 25 iunie 2003 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 253 din 9 august 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adiţional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
 • LEGE nr. 298 din 7 noiembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 116 din 29 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului Naţional al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului - EPRA
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 27 februarie 2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 268 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 303 din 15 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGEA nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 130 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 341 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Vultureşti, judeţul Argeş, prin reorganizarea comunei Hârtieşti
 • LEGE nr. 278 din 5 octombrie 2005 pentru acceptarea Deciziei nr. 1 a Comitetului mixt România - Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind definirea noţiunii de produse originare şi metode de cooperare administrativă, din Acordul de Comerţ Liber dintre România şi Statul Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 13 iunie 2002 privind trecerea unor instituţii de cultura în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 99 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 77 din 25 aprilie 2019 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 54 din 30 martie 2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 214 din 13 noiembrie 2012 privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, judeţul Bihor, precum şi a reşedinţei de comună
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 31 martie 2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 34 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 275/2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 135 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 110/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989
 • LEGE nr. 207 din 31 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 197 din 17 noiembrie 1997 privind instituirea Zilei adolescentului
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 92 din 5 mai 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 77 din 1 august 1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează
 • LEGE nr. 614 din 13 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 55 din 24 ianuarie 2003 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 8 iulie 2002
 • LEGE nr. 226 din 4 decembrie 1998 pentru completarea art. 39 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 27 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Convenţiei penale privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Alma prin reorganizarea comunei Aţel, judeţul Sibiu
 • LEGE nr. 72 din 11 martie 2003 pentru acceptarea Codului internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 şi 2000 referitoare la acesta
 • LEGE nr. 181 din 14 octombrie 2010 pentru aderarea României la Acordul privind înfiinţarea şi Statutul Organizaţiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021