Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 20 decembrie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 20 decembrie 2007

Dreptul unor categorii de salariaţi din sectorul bugetar de a li se acordă o primă cu ocazia plecării în concediul de odihnă a fost instituit în baza prevederilor art. 41^1 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, ale art. 37 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 lit. f) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor referitoare la acordarea primei respective din alte acte normative privind salarizarea unor categorii de personal.Constrângerile bugetare din perioada 2001-2006, impuse anual de organismele financiare internaţionale, nu au permis acordarea primelor de concediu de odihnă, prevederile din actele normative prin care au fost aprobate fiind suspendate prin legi bugetare anuale succesive şi acte normative anuale de salarizare.Prin majoritatea hotărârilor instanţelor de judecată ordonatorii de credite au fost obligaţi să acorde primele de concediu de odihnă pentru perioada cât acestea au fost suspendate. În acest sens s-a pronunţat inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţiile Unite prin Decizia nr. XXIII din 12 decembrie 2005, Decizia nr. XII din 5 februarie 2007 şi Decizia nr. LXXVII din 5 noiembrie 2007.Neacordarea primelor de concediu de odihnă pentru perioada aferentă anilor în care au fost suspendate ar conduce la obligarea ordonatorilor de credite de a achita, în temeiul unor hotărâri ale instanţelor, atât sumele aferente, actualizate, cât şi cheltuielile de judecată, ceea ce ar conduce la sporirea efortului bugetar.Având în vedere necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare, a înlăturării inechităţilor dintre persoanele care au obţinut primele de concediu de odihnă în baza unor hotărâri ale instanţelor şi persoanele care nu au primit încă primele respective, elemente ce vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, precum şi necesitatea cuprinderii în bugetul pe anul 2008 a sumelor necesare acordării primelor de concediu pentru anii în care acestea au fost suspendate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalitatea de plată a primelor acordate cu ocazia plecării în concediul de odihnă, în baza prevederilor din actele normative a căror aplicare a fost suspendată prin legile bugetare anuale succesive şi actele normative anuale de salarizare, în perioada 2001-2006. (2) Intră în categoria personalului căruia îi sunt aplicabile prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, conform alin. (1): funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special, personalul auxiliar din sistemul justiţiei, membrii corpului diplomatic şi consular al României, precum şi alte categorii de personal care beneficiază de prima de concediu de odihnă în baza legilor speciale. Articolul 2 (1) Personalul din sectorul bugetar căruia până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu i s-au acordat primele de concediu de odihnă pentru perioada 2001-2006 urmează să primească aceste drepturi în anul 2008, în mod eşalonat, în 3 tranşe, după cum urmează: a) în luna martie - pentru anii 2001 şi 2002; b) în luna iunie - pentru anii 2003 şi 2004; c) în luna octombrie - pentru anii 2005 şi 2006. (2) Drepturile stabilite prin hotărâri judecătoreşti executorii, neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se plătesc într-o singură tranşă. (3) Drepturile stabilite după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prin hotărâri judecătoreşti executorii se plătesc într-o singură tranşă. Articolul 3Pentru personalul angajat care a obţinut hotărâri judecătoreşti executorii privind acordarea primelor de concediu de odihnă pentru perioade mai scurte decât cea prevăzută la art. 1, plata primelor de concediu de odihnă pentru perioada necuprinsă în aceste hotărâri se face eşalonat, conform art. 2 alin. (1). Articolul 4 (1) Pentru personalul pensionat înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care este îndreptăţit să primească prime de concediu de odihnă pentru perioada prevăzută la art. 1, plata acestora se face într-o singură tranşă. (2) Pentru personalul care se pensionează înainte de a primi integral primele de concediu de odihnă, potrivit eşalonării prevăzute la art. 2 alin. (1), plata primelor se face într-o singură tranşă. (3) Pentru persoanele decedate în perioada prevăzută la art. 1, plata primelor de concediu de odihnă se acordă într-o singură tranşă moştenitorilor de drept ai acestora. În cazul în care există mai mulţi moştenitori, aceştia transmit, în original, procura notarială prin care împuternicesc pe unul dintre ei să primească plata, împreună cu numărul de cont al acestuia, precum şi copie legalizată a certificatului de moştenitor. (4) În situaţia în care în perioada prevăzută la art. 1 au intervenit modificări ale raporturilor de serviciu ale persoanelor îndreptăţite să primească prime de concediu de odihnă, plata acestor drepturi urmează să se efectueze de către instituţiile la care acestea au fost angajate în perioada respectivă. (5) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(4) se face la cererea beneficiarilor acestor drepturi. Articolul 5 (1) Primele de concediu de odihnă plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata faţă de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică. (2) Persoanele prevăzute la art. 4 care solicită acordarea primelor de concediu de odihnă ulterior datei de 31 octombrie 2008 vor primi sumele restante actualizate cu indicele de inflaţie publicat pentru luna octombrie 2008, indiferent de data la care se face cererea. Articolul 6Calculul impozitelor şi contribuţiilor datorate de angajat şi angajator, aferente primelor de concediu de odihnă, se face în baza reglementărilor legale în vigoare la data efectuării plăţilor. Articolul 7Ordonatorii principali de credite au obligaţia să asigure aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu prioritate, din economiile obţinute la cheltuielile de personal din posturile vacante.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 146.----

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 178 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 281 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 72 din 30 mai 2014 pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 8 din 22 noiembrie 1972 privind dezvoltarea economico-socială planificată a României
 • LEGE nr. 87 din 18 octombrie 1994 (*republicată*) pentru combaterea evaziunii fiscale*)
 • LEGE nr. 257 din 12 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 245 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale
 • LEGE nr. 89 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 225/1974 privind asigurarea suprafeţelor locative necesare străinilor care se afla temporar în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 12 decembrie 2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 5 iunie 2003 pentru suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 349 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2000 privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activităţii Băncii Agricole - S.A., în vederea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 (*republicată*) privind graţierea şi procedura acordării graţierii*)
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 583 din 22 decembrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Sântana, judeţul Arad
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice
 • LEGE nr. 30 din 28 februarie 2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 30 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 219 din 6 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 1.051 din 19 august 1864 pentru Dreptul acordat strainilor de a cumpara imobile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 512 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 135 din 24 iulie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 304 din 25 octombrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 23 ianuarie 1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
 • LEGE nr. 86 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 19 martie 2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 29 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligaţii fiscale
 • LEGE nr. 24 din 19 martie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 25 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • LEGE nr. 134 din 15 octombrie 2014 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 14 februarie 2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"
 • LEGE nr. 39 din 9 martie 2010 pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare propus prin Rezoluţia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 17 aprilie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, România, Republica Slovaca şi Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2004
 • LEGE nr. 358 din 11 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene
 • LEGE nr. 90 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 711 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021