Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007

În conformitate cu dispoziţiile art. 49 alin. (2) din Constituţia României, republicată, statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap, consacrându-se dreptul copiilor la ocrotire specială, sub forma alocaţiilor acordate de stat, fără nicio discriminare sau condiţionare. În prezent, alocaţia de stat pentru copii este plătită de mai mulţi ordonatori de credite, ceea ce conduce la cheltuieli administrative şi de gestionare nejustificat de mari. În plus, există un număr important de copii care, în funcţie de participarea şcolară, pot avea un parcurs variabil între sistemul de plată al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse şi cel al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ceea ce conduce la întârzieri ale plăţii alocaţiei de stat pentru perioade mai mari de timp.Totodată, este necesară pregătirea preluării plăţii acestei prestaţii de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, care se înfiinţează la începutul anului 2008, fapt pentru care este necesar a se adoptă măsuri imediate pentru preluarea de la toţi ordonatorii de credite a plăţii alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap, precum şi pentru cei înscrişi în unităţile şcolare din subordinea altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate.Neadoptarea cadrului normativ necesar, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, va conduce la imposibilitatea preluării în condiţii optime a plăţii alocaţiei de stat şi, respectiv, la neasigurarea continuităţii plăţii acestei prestaţii pentru un număr mare de copii. Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. (2) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani."2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii este de 0,35 lei lunar şi se majorează anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse."3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocaţia de stat pentru copii se plăteşte reprezentantului legal al copilului, stabilit în condiţiile legii."4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(4) Alocaţia de stat pentru copiii prevăzuţi la alin. (2^1) se virează în conturile personale deschise pentru aceştia de către reprezentanţii legali. Sumele cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către aceştia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani, alocaţia de stat poate fi plătită direct acestuia, cu respectarea condiţiei prevăzute la alin. (3), sau, în funcţie de opţiunea acestuia, poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia, până la împlinirea vârstei de 18 ani. (5) Alocaţia de stat plătită în condiţiile prevăzute la alin. (4) se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani. (6) În cazul decesului copilului prevăzut la alin. (2^1), sumele cu titlu de alocaţie de stat plătite conform alin. (4) se fac venit la bugetul de stat. (7) În cazul în care pentru copilul prevăzut la alin. (2^1) măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, încetează sau se modifică, alocaţia de stat se va acorda potrivit situaţiei în care se află copilul."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti comunică direcţiei de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, situaţia privind copiii care au decedat."6. La articolul 6, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Cererea se face, în numele copilului, de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) şi (2^1).................................................................. (4) Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii."7. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) În cazul în care achitarea drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se face prin mandat poştal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu titlu de alocaţie de stat. Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la direcţia teritorială."8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Contestaţiile formulate împotriva modului de stabilire şi de plată a alocaţiei de stat pentru copii se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."9. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Fondurile pentru plata alocaţiei de stat pentru copii, precum şi pentru cheltuielile cu administrarea şi transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse. (2) Plata alocaţiei de stat pentru copii se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card. (3) În cazul achitării drepturilor de alocaţie de stat în cont curent personal sau cont de card, direcţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. (4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între direcţiile teritoriale şi unităţile bancare."10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În aplicarea prezentei legi, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a drepturilor se emit norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului." Articolul II (1) În vederea efectuării de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse a plăţii alocaţiei de stat pentru copii, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care au în subordine unităţi de învăţământ, prin structurile teritoriale deconcentrate, precum şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor pune la dispoziţia direcţiilor teritoriale bazele de date complete cu beneficiarii alocaţiei de stat pentru copii şi reprezentanţii legali ai acestora, până la data de 1 noiembrie 2007. Răspunderea asupra corectitudinii bazelor de date revine instituţiilor care le-au întocmit şi predat. (2) Elevii înscrişi în unităţile de învăţământ private acreditate ori autorizate în condiţiile legii vor fi cuprinşi în bazele de date furnizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (3) Sumele aferente alocaţiilor de stat pentru copii achitate din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, neridicate de către persoanele în drept, se utilizează în continuare, în cadrul termenului de prescripţie prevăzut de lege, pentru plata acestor drepturi. (4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1)-(3) se pot elabora instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului sau, după caz, al ministrului internelor şi reformei administrative ori al ministrului apărării. Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IV (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2008. (2) Plata alocaţiei de stat pentru copiii preluaţi de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, de la instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi de la celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care au în subordine unităţi de învăţământ, precum şi pentru copiii cu handicap se asigură din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2008. (3) Plata alocaţiei de stat pentru copii în anul 2007, precum şi a sumelor restante, cu respectarea termenelor de prescripţie prevăzute de lege, se efectuează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul VÎncepând cu luna ianuarie 2008, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii, prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicată, se stabileşte la 32 lei. Articolul VILegea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia din urmă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Pazstor Gabriela,secretar de statMinistrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 octombrie 2007.Nr. 97.-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 249 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 282 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1999
 • LEGE nr. 145 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 652 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
 • LEGE nr. 137 din 5 iulie 2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov
 • LEGE nr. 7 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 83 din 8 aprilie 2008 privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 8 iulie 1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 305 din 17 mai 2002 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat, adoptată la Strasbourg la 24 ianuarie 2001
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 29 aprilie 1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri
 • LEGE nr. 445 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 5 august 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • LEGE nr. 69 din 15 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973
 • LEGE nr. 256 din 30 decembrie 1998 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1998 privind finanţarea unor obiective de investiţii din programul "Reţea de transmisiuni permanenta din sistemul de transmisiuni al armatei"
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 261 din 7 decembrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 152 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii agenţiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 17 iunie 2002
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 512 din 6 septembrie 1940 privitor la reglementarea succesiunii la Tronul României a Marelui Voevod Mihai de Alba Iulia
 • LEGE nr. 38 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 21 din 13 ianuarie 2003 privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE Nr. 59 din 3 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi
 • LEGE nr. 35 din 11 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 72 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 26 din 28 februarie 2006 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură
 • LEGE nr. 89 din 12 iulie 1996 pentru modificarea articolului 129 alineatul 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 martie 2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 438 din 27 noiembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la imunităţile de jurisdicţie ale statelor şi ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de producţie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 14 februarie 2002 pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 35 din 3 aprilie 1991 privind regimul investiţiilor străine
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 16 noiembrie 2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 30 iunie 2000 privind organizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 21 martie 2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 41 din 19 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 280 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013
 • LEGE nr. 28 din 11 martie 2011 privind comemorarea dezrobirii romilor din România
 • LEGE nr. 245 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • LEGE nr. 197 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021