Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 17 decembrie 1997 -
LEGE nr. 208 din 15 decembrie 1997privind cantinele de ajutor social Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 17 decembrie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Cantinele de ajutor social sunt unităţi publice de asistenţa socială, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Cantinele de ajutor social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. Articolul 2 (1) Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane: a) copiii în vârsta de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; b) ţinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a); c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; d) pensionării; e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri; f) invalizii şi bolnavii cronici; g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an. (3) Nu beneficiază de serviciile prestate de cantinele de ajutor social persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994. Articolul 3Cantinele de ajutor social prestează, după caz, următoarele servicii sociale persoanelor îndreptăţite potrivit art. 1: a) pregătirea şi servirea a doua mese, zilnic, de persoana, pranzul şi cina, în limita alocaţiei de hrana prevăzute de reglementările legale; b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de baza, la preţurile la care acestea au fost achiziţionate; c) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu; d) pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situaţii deosebite. Articolul 4 (1) Serviciile sociale prevăzute la art. 3 lit. a) se prestează gratuit pentru persoanele stabilite la art. 2, care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social. (2) Persoanele îndreptăţite sa beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, stabilite la art. 2, şi care realizează venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoana, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă. (3) Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe bază de ancheta socială, potrivit dispoziţiei primarului. Articolul 5 (1) Hrana pentru cele doua mese se distribuie, de regula, o dată pe zi, la sediul cantinei sau prin punctele de servire organizate în acest scop. (2) Persoanelor care, din motive obiective, rezultate din ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana pentru cele doua mese zilnice la domiciliu, o dată pe zi, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat de directorul cantinei de ajutor social. Articolul 6 (1) Cererile pentru prestarea serviciilor de asistenţa socială de către cantinele de ajutor social se aproba de către primar sau de o persoană imputernicita de acesta. (2) În cazurile de urgenta, servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobată, pentru cel mult 7 zile, de către directorul cantinei. Articolul 7Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale verifica legalitatea drepturilor constituite potrivit prezentei legi şi asigura, prin serviciile publice descentralizate, asistenţa de specialitate, sprijin şi îndrumare metodologică. Articolul 8 (1) Baza materială necesară funcţionarii cantinelor de ajutor social şi controlul activităţii acestora se asigura de către consiliile locale. (2) Finanţarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale. Articolul 9În localităţile în care nu funcţionează cantine de ajutor social sau acolo unde cererile depăşesc capacitatea existenta, autorităţile administraţiei publice locale pot conveni cu unităţile de asistenţa socială, regiile autonome, societăţile comerciale şi instituţiile publice care dispun de cantine proprii, precum şi cu unităţile de alimentaţie publică prestarea serviciilor sociale prevăzute la art. 3 lit. a) şi c), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 şi ale art. 6 alin. (1). Articolul 10Cantinele de ajutor social pot organiza, cu aprobarea consiliului local, în funcţie de condiţiile de care dispun, gospodării-anexa cu profil agroalimentar şi zootehnic, cu activităţi autofinanţate, pentru îmbunătăţirea hranei persoanelor asistate. Articolul 11Sponsorizarile şi donaţiile în bani şi în natura, făcute de persoanele fizice şi juridice, române şi străine, cantinelor de ajutor social pot fi folosite numai în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor pe care le prestează. Articolul 12Consiliile locale pot acorda subvenţii de la bugetele proprii asociaţiilor şi fundaţiilor avizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi care au ca obiect de activitate organizarea de cantine de ajutor social. Articolul 13 (1) Pentru buna funcţionare a cantinelor de ajutor social, beneficiarii serviciilor sociale oferite de acestea au obligaţia să respecte programul stabilit pentru servirea mesei, păstrarea curăţeniei localului şi a bunurilor unităţii, precum şi măsurile de igiena. (2) Prin hotărâre a consiliului local în subordinea căruia funcţionează cantina de ajutor social se poate stabili participarea persoanelor care beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social la unele activităţi gospodăreşti. Articolul 14Organizarea, funcţionarea şi încadrarea cu personal a cantinei de ajutor social se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului. Articolul 15Cuantumul alocaţiei zilnice de hrana pe persoana pentru cantinele de ajutor social se stabileşte şi se indexează prin hotărâre a Guvernului. Articolul 16Contribuţiile datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social şi încasate, potrivit prevederilor art. 4, se fac venit la bugetul local, iar încasările provenite din alte activităţi, în condiţiile art. 10, rămân la dispoziţia cantinei de ajutor social, pentru îmbunătăţirea hranei persoanelor asistate. Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 290/1992 privind cantinele de ajutor social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 19 iunie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILEAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 200 din 16 octombrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 2 octombrie 2003 privind reglementarea garanţiilor de 10% reţinute societăţilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 166 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 177/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • LEGE nr. 240 din 6 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 217 din 27 iulie 2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 47 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 67 din 23 noiembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional asupra Constituţiei României
 • LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 288 din 7 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 25 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum şi a unor alte acte normative
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 (*republicata*) privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor*)
 • LEGE nr. 292 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 232 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 206 din 4 decembrie 2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale
 • LEGE nr. 666 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 266 din 7 decembrie 2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 (*republicată*) pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice*)
 • LEGE nr. 418 din 16 noiembrie 2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 208 din 11 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei
 • LEGE nr. 584 din 24 septembrie 1940 privitoare la interzicerea jocurilor de noroc pe bani
 • LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 357 din 25 iulie 2006 pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
 • LEGE nr. 276 din 10 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 116 din 31 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 232 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 454 din 8 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGEA nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 225 din 24 iulie 2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 19 octombrie 1999 privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital majoritar românesc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 286 din 11 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2005 privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti
 • LEGE nr. 202 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protecţiei sociale şi implementarea acquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 35 din 8 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D
 • LEGE nr. 166 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • LEGE nr. 121 din 29 aprilie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 367 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 297 din 30 decembrie 2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 8 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2012 pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci şi şaptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021