Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 11 septembrie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 11 septembrie 2007cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007

Având în vedere:- rezultatele execuţiei bugetare derulate pe parcursul primelor 7 luni ale anului 2007, caracterizată de tendinţa crescătoare a veniturilor datorată evoluţiilor macroeconomice şi îmbunătăţirii colectării impozitelor;- gradul de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2007 ordonatorilor principali de credite, care relevă posibilitatea diminuării prevederilor bugetare la unii ordonatori principali de credite, necesitatea suplimentării la alţii, precum şi a redistribuirii unor economii de la anumite naturi de cheltuieli la altele în cadrul bugetului aceluiaşi ordonator principal de credite;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii instituţiilor publice, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni şi programe urgente,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora;- întârzieri în derularea unor activităţi şi programe ale unor ordonatori principali de credite, ca urmare a insuficienţei surselor de finanţare;- insuficienţa fondurilor necesare pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute care pot apărea pe parcursul anului bugetar,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 şi 1.043 bis din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2007, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2007, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).--------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial ", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Capitolul II Structura veniturilor bugetului de stat Articolul 3La veniturile bugetului de stat pe anul 2007 se aprobă următoarele influenţe:                                         milioane lei                                        ------------    VENITURI - TOTAL 894,0    din care:    Venituri curente 894,0       din acestea:         Venituri fiscale 287,1           din care:              Impozit pe venit, profit şi 287,1              câştiguri din capital    Venituri nefiscale 606,9 Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului de stat Articolul 4În structura economică, influenţele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2007 se prezintă astfel:                                       milioane lei                                      ------------    CHELTUIELI - TOTAL 3.563,8    din care:    1. Cheltuieli curente 4.096,7         Cheltuieli de personal 927,8         Bunuri şi servicii 48,2         Dobânzi 110,6         Subvenţii 395,4         Fonduri de rezervă 200,0         Transferuri între unităţi ale 1.844,5         administraţiei publice         Alte transferuri -284,2         Asistenţă socială 834,4         Alte cheltuieli 20,0    2. Cheltuieli de capital -268,7    3. Rambursări de credite externe -264,2 Articolul 5 (1) Cheltuielile pentru servicii publice generale care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2007 se diminuează cu suma de 142,0 milioane lei, din care: 64,3 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 651,8 milioane lei alte transferuri, 3,5 milioane lei alte cheltuieli, 0,9 milioane lei rambursări de credite, şi se majorează cu suma de 114,7 milioane lei cheltuieli de personal, 90,8 milioane lei bunuri şi servicii, 145,9 milioane lei dobânzi, 200,0 milioane lei fonduri de rezervă, 27,1 milioane lei cheltuieli de capital. (2) Cheltuielile pentru servicii publice generale pe capitole de cheltuieli se diminuează cu suma de 23,9 milioane lei pentru cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare, 366,6 milioane lei pentru alte servicii publice generale şi se majorează cu suma de 198,5 milioane lei pentru autorităţi publice şi acţiuni externe, 50,0 milioane lei tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi. Articolul 6 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2007 se majorează cu suma de 850,2 milioane lei, din care: 798,1 milioane lei cheltuieli de personal, 38,6 milioane lei bunuri şi servicii, 98,2 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 1,9 milioane lei alte cheltuieli, 51,1 milioane lei cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 19,9 milioane lei dobânzi, 33,0 milioane lei alte transferuri, 0,8 milioane lei asistenţă socială şi 84,0 milioane lei rambursări de credite. (2) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 915,1 milioane lei la ordine publică şi siguranţă naţională şi se diminuează cu suma de 64,9 milioane lei la apărare. Articolul 7 (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2007 se majorează cu suma de 1.850,7 milioane lei, din care: 8,0 milioane lei cheltuieli de personal, 1.391,2 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 835,2 milioane lei asistenţă socială, 21,6 milioane lei alte cheltuieli, şi se diminuează cu suma de 58,4 milioane lei bunuri şi servicii, 10,0 milioane lei dobânzi, 55,5 milioane lei alte transferuri, 261,3 milioane lei cheltuieli de capital şi 20,1 milioane lei rambursări de credite. (2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 57,4 milioane lei pentru învăţământ, 121,9 milioane lei pentru cultură, recreere şi religie, 1.676,0 milioane lei pentru asigurări şi asistenţă socială şi se diminuează cu suma de 4,6 milioane lei pentru sănătate. (3) Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, se suplimentează cu suma de 400,0 milioane lei şi sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2007. Articolul 8 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, finanţate de la bugetul de stat pe anul 2007, se majorează cu suma de 50,3 milioane lei, din care: 12,6 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 58,1 milioane lei alte transferuri, şi se diminuează cu suma de 5,5 milioane lei bunuri şi servicii, 5,0 milioane lei dobânzi şi 9,9 milioane lei cheltuieli de capital. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 73,8 milioane lei pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică şi se diminuează cu suma de 23,5 milioane lei pentru protecţia mediului. Articolul 9 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice pe anul 2007 se majorează cu suma de 954,5 milioane lei, din care: 7,0 milioane lei cheltuieli de personal, 395,4 milioane lei subvenţii, 406,8 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 397,9 milioane lei alte transferuri, şi se diminuează cu suma de 17,3 milioane lei bunuri şi servicii, 0,4 milioane lei dobânzi, 75,6 milioane lei cheltuieli de capital şi 159,3 milioane lei rambursări de credite. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 534,4 milioane lei pentru combustibili şi energie, 69,3 milioane lei pentru industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii, 43,5 milioane lei pentru agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare, 381,2 milioane lei pentru transporturi, 17,3 milioane lei pentru cercetare şi dezvoltare în domeniul economic şi se diminuează cu suma de 88,7 milioane lei pentru acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă şi 2,5 milioane lei pentru comunicaţii. (3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.16 "Programe de conservare sau de închidere a minelor" se decontează şi cheltuielile aferente lucrărilor efectuate în anul 2007 de unităţile miniere pentru asigurarea securităţii iazurilor de decantare. (4) Metodologia de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (5) Sumele prevăzute la alin. (3) se acordă cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. Articolul 10Deficitul bugetului de stat pe anul 2007 se stabileşte în sumă de 12.832,7 milioane lei. Capitolul IV Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Articolul 11Anexa nr. 10 privind bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007 la Legea nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 12Se autorizează ordonatorii principali de credite implicaţi în organizarea Summitului NATO 2008 să încheie angajamente legale în anul 2007, cu termene de plată în anul 2008, pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări necesare organizării summitului. Lista ordonatorilor principali de credite şi limitele în care aceştia pot să încheie astfel de angajamente legale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 13Pregătirea profesională a salariaţilor din cadrul instituţiilor publice se va desfăşura în centre de perfecţionare proprii, acolo unde acestea există, sau în locaţii situate în localităţile de reşedinţă/reşedinţă de judeţ ale ordonatorilor de credite. Articolul 14După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se repartizează şi creditele bugetare reţinute conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. Articolul 15.Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 septembrie 2007.Nr. 88. Anexa 1BUGETUL DE STATpe anul 2007- SINTEZA -
                                                                                                  - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2007 Influente Program rectificat
A B 1 2 3 = 1 + 2
0001 01 0002 0003 0004 0005 0101 01 02 0201 01 02 03 04 06 0300 01 0301 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 50 60 0401 01 0500 0501 50 0600 01 0601 01 1000 1001 01 1101 01 02 04 05 06 07 1201 01 03 04 1401 1601 01 03 04 06 07 08 50 1700 01 1701 01 02 1800 01 1801 03 2000 01 2001 05 2101 01 2900 3000 3001 01 02 03 05 08 3101 03 3300 01 3301 02 03 04 06 07 08 09 23 25 26 3401 01 3501 01 02 03 04 05 3601 01 03 04 11 50 3701 01 3900 3901 01 02 03 06 4000 01 4001 04 05 07 08 4400 01 4401 01 5001 01 10 20 30 40 50 51 55 57 59 70 71 75 79 80 81 5100 01 01 10 20 30 50 51 55 59 70 71 79 81 01 01 06 5101 01 10 20 30 51 55 59 70 71 79 81 5101 01 01 02 03 04 02 03 04 5301 01 10 20 51 55 59 70 71 5301 01 02 5401 01 10 20 50 51 55 59 70 71 75 5401 01 02 03 04 11 12 50 5501 01 20 30 51 79 81 5601 01 51 5601 01 05 6000 01 01 10 20 30 51 55 57 59 70 71 79 81 01 01 02 01 6001 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6001 01 02 03 25 50 6101 01 10 20 30 51 55 57 59 70 71 79 81 6101 01 03 01 02 03 04 05 06 07 25 50 6500 01 01 10 20 30 51 55 57 59 70 71 79 80 81 01 01 6501 01 10 20 30 51 55 57 59 70 71 79 81 6501 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 01 02 11 04 30 25 50 6601 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6601 01 02 06 01 08 09 10 50 50 6701 01 10 20 30 51 55 59 70 71 79 81 6701 01 02 03 01 03 04 11 12 14 16 05 01 02 06 50 6801 01 10 20 30 51 55 57 59 70 71 79 80 81 6801 01 02 03 05 01 02 06 08 09 15 01 03 04 50 25 50 7000 01 01 10 20 30 40 51 55 59 70 71 79 81 01 01 7001 01 20 30 40 51 55 70 71 75 79 81 7001 03 01 05 02 50 7401 01 10 20 30 51 55 59 70 71 7401 01 03 25 8000 01 01 10 20 30 40 51 55 59 70 71 79 80 81 01 01 02 01 8001 01 10 20 30 40 51 55 70 71 79 80 81 8001 01 01 03 05 06 07 10 30 02 04 8101 01 40 51 55 8101 02 04 05 06 50 8201 01 20 30 40 51 55 79 81 8201 01 02 50 8301 01 10 20 30 40 51 55 59 70 71 79 81 8301 01 02 03 01 02 03 04 05 30 04 50 8401 01 10 20 30 40 51 55 59 70 71 75 79 81 8401 01 03 01 04 01 02 05 06 02 03 8501 01 10 20 30 55 70 71 8501 01 8601 01 10 20 55 70 71 8601 02 03 04 8701 01 20 30 55 70 71 79 81 8701 01 04 05 9901 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agenţii economici Impozit pe profit de la băncile comerciale ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine Impozit pe venitul microîntreprinderilor A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din activităţi independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobânzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen, pe baza de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente Impozit pe venituri din activităţi agricole Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor non-profit Impozit pe venituri din alte surse Regularizări COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL IMPOZIT PE SALARII - TOTAL Impozit pe salarii A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Taxa pe valoarea adăugată încasată SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural (se scad) ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import ACCIZE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI Taxe pentru jocurile de noroc Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la prima înmatriculare în România Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) Taxe vamale legate de sectorul agricol A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale Încasări din cota reţinută, conform codului penal Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi Venituri din concesiuni şi închirieri Venituri din dividende VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestaţii vamale Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale Venituri din prestări de servicii Taxe şi alte venituri din protecţia mediului Venituri din timbrul judiciar Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despăgubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Amenzi judiciare DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE Donaţii şi sponsorizări II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare III. OPERAŢIUNI FINANCIARE ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ IV. SUBVENŢII DONAŢII DIN STRĂINĂTATE Donaţii din străinătate CHELTUIELI-BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Autorităţi executive şi legislative Administraţia prezidenţială Autorităţi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Servicii publice descentralizate Contribuţia la bugetul UE Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Cercetare fundamentală (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE Programe de informare şi prezentare a imaginii României Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului Fondul Naţional de Preaderare Asistenţa naţională externă pentru dezvoltare Fondul Naţional de Dezvoltare Alte servicii publice generale TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, finanţate parţial din împrumuturi externe Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de Intervenţie Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBĂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Apărare naţională Ajutor militar extern Cercetare şi dezvoltare pentru apărare Alte cheltuieli în domeniul apărării ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţia centrală Ordine publică Poliţie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţională Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţa naţională Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite ÎNVĂTĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Învăţământ preşcolar şi primar Învăţământ preşcolar Învăţământ secundar Învăţământ secundar inferior Învăţământ secundar superior Învăţământ profesional Învăţământ postliceal Învăţământ superior Învăţământ universitar Învăţământ postuniversitar Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice Servicii auxiliare pentru educaţie Cămine şi cantine pentru studenţi Alte servicii auxiliare Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie şi securitate transfuzională Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice naţionale Muzee Instituţii publice de spectacole şi concerte Edituri Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale Servicii recreative şi sportive Sport Tineret Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistentă socială în caz de boli Asistentă socială în caz de invaliditate Asistentă socială pentru familie şi copii Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Locuinţe Dezvoltarea sistemului de locuinţe Alimentare cu apa şi amenajări hidro- tehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Administraţie centrală Reducerea şi controlul poluării Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Acţiuni generale economice şi comerciale Administraţie centrală Meteorologie Sistemul naţional antigrindină Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri Stimularea exportului Programe de dezvoltare regională şi socială Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea şomajului COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi Combustibil nuclear Energie electrică Energie termică Alte cheltuieli privind combustibili şi energia INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali Industria prelucrătoare Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Agricultura Amendare soluri acide şi alcaine Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară Programe pentru sprijinirea produ- cătorilor agricoli Reproducţia şi selecţia animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvicultură Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferată Transport cu metroul Transport pe apa Transport aerian Aviaţia civila Zboruri speciale COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Comunicaţii CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Cercetare şi dezvoltare şi în domeniul agriculturii, silviculturi, pisciculturi şi vânătorii Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Fondul Român de Dezvoltare Socială Turism Proiecte de dezvoltare multifuncţionale DEFICIT 57.010.480 56.484.620 52.272.542 14.965.150 12.783.340 11.382.000 11.017.000 365.000 1.401.340 412.000 340 455.000 40.000 494.000 2.181.700 13.036.500 216.600 9.879.200 125.200 1.302.100 355.200 126.000 67.100 738.900 200 37.600 52.400 600 36.800 3.300 52.500 132.000 -13.700 24.400 -99.900 -10.854.800 -10.854.800 110 110 110 5.000 5.000 5.000 35.502.427 35.487.000 35.487.000 -13.681.223 -1.315.634 -8.368.223 -741.589 -1.057.799 -1.657.978 -540.000 149.650 60.700 52.700 36.250 12.402.000 1.145.000 75.000 226.000 1.700 71.000 4.000 766.800 500 1.596.165 1.596.165 1.486.500 109.665 203.800 203.800 203.800 352.000 240.000 240.000 112.000 112.000 3.860.078 2.634.100 2.541.400 241.300 100 210.000 1.150.000 940.000 92.700 92.700 1.225.978 255.140 177.000 740 190 2.200 10 52.500 12.000 2.700 6.800 1.000 17.400 17.400 380.550 350.000 2.700 25.000 350 2.500 571.260 15.000 250 10 6.000 550.000 1.628 1.628 74.300 74.300 34.800 4.500 30.000 5.000 4.860 4.860 1.500 60 100 3.200 446.700 446.700 446.700 67.173.314 57.654.468 12.265.986 5.048.903 2.478.768 4.815.511 84.921 9.935.240 10.837.246 10.462.066 1.725.827 6.831.677 6.241.677 590.000 2.687.169 6.245 2.680.924 13.153.313 12.440.840 1.884.561 1.117.155 1.420.295 84.921 613.487 7.005.482 314.939 444.346 232.346 268.127 268.127 268.127 21.042 247.085 6.952.826 6.714.257 1.708.889 677.689 17.397 33.949 4.275.533 800 217.527 217.527 21.042 21.042 2.641.760 27.742 347.115 2.004.883 262.020 192.881 3.977.000 141.185 1.697.771 1.683.097 93.059 364.578 5.110 1.203.152 17.198 14.674 14.674 78.989 1.618.782 2.226.725 2.014.580 82.613 13.308 84.921 10.000 1.526.797 296.941 212.145 145 212.000 720 83.721 1.200 1.526.077 222.000 393.007 2.187.288 1.940.203 61.580 1.402.898 475.725 247.085 247.085 88.703 88.703 88.703 70.000 18.703 14.047.146 11.568.233 8.740.423 1.853.448 121.053 692.180 113.383 42.786 4.960 1.916.814 1.916.814 562.099 562.099 559.173 559.173 2.926 2.926 5.115.719 3.768.354 2.510.949 1.019.074 31.038 81.682 86.203 39.408 1.132.603 1.132.603 214.762 214.762 295.696 4.449.204 302.720 36.148 31.951 8.931.427 7.799.879 6.229.474 834.374 90.015 610.498 27.180 3.378 4.960 784.211 784.211 347.337 347.337 620.847 3.659.500 2.148.514 765.316 745.670 1.484.232 683.692 1.391.128 557.027 900 534.101 23.883.244 20.837.241 929.475 1.485.115 116.478 6.807.242 216.815 10.419.280 862.836 2.760.644 2.760.644 285.359 245 285.114 285.114 285.114 8.208.979 5.621.772 572.047 789.908 65.791 3.337.156 71.076 321.202 464.592 2.547.884 2.547.884 39.323 39.323 209.527 319.254 3.317 3.317 1.296.782 257.404 1.038.966 412 42.715 5.063.264 4.492.514 570.750 100.375 5.608 94.767 387.367 129.753 257.614 55 786.323 2.464.040 2.067.167 231.764 232.159 37.485 1.559.648 6.054 57 158.737 158.737 238.136 238.136 23.283 205.960 66.825 66.825 107.758 89.296 6.678 1.964.240 1.964.240 1.355.129 1.326.380 43.291 346.174 7.784 454.025 86.892 388.214 27.831 27.831 918 918 46.840 29.634 204.252 13.900 55.616 101.106 1.640 26.650 4.340 1.000 298.012 276.712 21.300 233.613 542.778 11.855.096 11.821.922 82.373 116.874 5.418 1.456.413 52.793 10.098.021 10.030 26.192 26.192 6.982 245 6.737 91.919 81.590 5.622.250 1.009.300 160 1.009.140 3.664.096 140.500 589 970.190 870.000 1.380 34.885 63.925 1.293 273.369 1.990.297 926.038 115.063 124.164 195.257 23.725 212.649 255.068 112 724.758 696.758 339.501 339.501 339.501 339.501 1.544.410 596.708 34.580 193.194 23.725 157.336 187.873 608.201 580.201 28.000 339.501 339.501 475.541 475.541 632.521 632.521 436.348 445.887 329.330 115.063 89.584 2.063 55.313 67.195 112 116.557 116.557 108.444 316.473 20.970 14.099.314 11.882.116 596.464 469.021 625.685 4.791.786 1.609.682 3.246.498 542.980 985.115 635.115 1.232.083 6.000 1.226.083 1.218.187 1.218.187 7.896 7.896 1.232.747 964.527 74.162 117.643 8.033 403.900 32.408 328.381 217.956 217.956 50.264 6.000 44.264 1.232.592 227.475 92.368 41.660 6.453 381.854 206.532 276.250 155 155 742.395 742.395 243.600 301.000 197.795 243.600 7.397 162.000 301.000 28.398 514.111 358.061 888 83.060 148.624 30.425 95.064 156.050 156.050 74.079 29.929 410.103 5.745.222 5.434.571 482.889 218.690 7.850 2.876.997 720.025 598.120 530.000 296.621 296.621 14.030 14.030 109.863 1.037.542 4.006.562 6.221 269.014 49.288 2.820.794 46.768 814.477 175.552 415.703 5.683.588 4.234.059 33.530 32.250 513.642 1.118.665 525.824 1.997.168 12.980 463.040 113.040 350.000 986.489 986.489 252.391 2.641.200 2.641.200 2.368.332 1.968.046 400.286 139.006 282.659 266.861 15.798 27.683 24.650 5.440 2.570 1.140 15.500 3.033 3.033 27.683 76.000 75.585 443 70.642 4.500 415 415 33.403 34.515 8.082 77.568 48.268 26.338 11.960 9.970 4.050 4.050 25.250 25.250 23.810 30.128 23.630 -10.162.834 893.990 893.990 287.090 287.090 287.090 679.000 190.000 81.100 74.000 47.500 136.500 149.900 -391.910 -391.910 606.900 606.900 606.900 606.900 3.563.817 4.096.711 927.799 48.185 110.650 395.397 200.000 1.844.454 -284.198 834.386 20.038 -268.652 -268.652 -264.242 -264.242 -141.953 -168.140 114.731 90.756 145.925 200.000 -64.340 -651.759 -3.453 27.056 27.056 -869 -869 -869 -869 198.580 174.825 160.597 97.932 -4.075 7.285 -87.464 550 24.624 24.624 -869 -869 294.591 -7.600 297.596 4.595 3.989 -100.000 -23.930 -26.362 33.534 -5.998 28.375 -81.295 -978 2.432 2.432 28.631 -52.561 -366.603 -366.603 -79.400 -1.178 200.000 -483.000 -3.025 200.000 -500.000 17.000 -83.603 50.000 50.000 150.000 -100.000 850.234 883.112 798.087 38.644 -19.954 98.248 -33.005 -808 1.900 51.078 51.078 -83.956 -83.956 -83.956 -83.956 -64.877 -66.164 -49.191 424 -1.288 9.366 -24.500 -975 1.287 1.287 -55.943 -20.489 14.229 -20 -2.654 915.111 949.276 847.278 38.220 -18.666 88.882 -8.505 167 1.900 49.791 49.791 -83.956 -83.956 12.894 352.646 278.397 65.023 9.226 113.358 2.626 315.000 83.623 34.964 1.850.725 2.132.103 8.025 -58.360 -9.977 1.391.137 -55.507 835.194 21.591 -261.266 -261.266 -20.112 -20.112 -20.112 -20.112 57.367 243.747 10.652 -140.030 -8.383 419.125 -36.824 -802 9 -180.573 -180.573 -5.807 -5.807 25 25 16.148 16.148 6.200 7.596 5.896 1.700 -219 -219 26.927 26.927 15 675 -4.560 89.851 -1.087 40.515 1.874 48.495 54 -80.356 -80.356 -14.055 -14.055 5.864 5.864 21.600 6 -32.030 -32.030 121.928 112.178 1.460 22.873 -6.200 89.506 -17.043 21.582 10.000 10.000 -250 -250 -6.759 127 71.122 24.018 46.760 344 10.700 17.000 -6.300 7.900 38.838 1.675.990 1.686.327 -3.000 18.282 2.732 834.011 -1.640 835.942 -10.337 -10.337 4.665 1.000 639.672 344.500 344.500 251.955 -4.602 90 447.000 447.000 220 -8.510 50.343 60.243 -5.528 -4.940 12.600 58.111 -9.900 -9.900 73.847 53.147 -11.117 -3.936 5.000 63.200 20.700 20.700 21.450 21.450 12.847 12.847 39.550 -23.504 7.096 5.589 -1.004 7.600 -5.089 -30.600 -30.600 -25.004 1.500 954.468 1.189.393 6.956 -17.327 -404 395.397 406.809 397.962 -75.620 -75.620 -159.305 -159.305 -159.305 -159.305 -88.698 -66.491 -26.315 -15.201 99 22.370 -4.950 -42.494 -22.207 -22.207 -88.698 -61.231 -1.000 -15.150 13.000 -19.317 -5.000 534.360 534.360 138.320 268.000 128.040 153.820 97.040 268.000 15.500 69.257 68.562 269 7 35.000 33.286 695 695 27.586 3.000 38.671 43.516 101.493 33.537 -15.942 85.522 23.992 -25.616 -57.977 -57.977 -304 -49.210 78.622 58.721 19.901 -1.652 16.060 381.168 541.168 170 114.185 119.767 307.046 -160.000 -160.000 -16.153 102.092 102.092 337.676 191.922 145.754 -10.593 -31.854 -34.650 2.796 -2.510 -2.710 -300 400 -510 -2.300 200 200 -2.510 17.375 13.011 34 12.977 4.364 4.364 2.634 13.843 898 21.052 -21.052 -2.669.827 57.904.470 57.378.610 52.559.632 15.252.240 12.783.340 11.382.000 11.017.000 365.000 1.401.340 412.000 340 455.000 40.000 494.000 2.468.790 13.715.500 216.600 10.069.200 206.300 1.302.100 355.200 200.000 67.100 738.900 200 37.600 52.400 600 36.800 3.300 100.000 268.500 -13.700 24.400 50.000 -11.246.710 -11.246.710 110 110 110 5.000 5.000 5.000 35.502.427 35.487.000 35.487.000 -13.681.223 -1.315.634 -8.368.223 -741.589 -1.057.799 -1.657.978 -540.000 149.650 60.700 52.700 36.250 12.402.000 1.145.000 75.000 226.000 1.700 71.000 4.000 766.800 500 1.596.165 1.596.165 1.486.500 109.665 203.800 203.800 203.800 352.000 240.000 240.000 112.000 112.000 4.466.978 3.241.000 3.148.300 241.300 100 210.000 1.150.000 1.546.900 92.700 92.700 1.225.978 255.140 177.000 740 190 2.200 10 52.500 12.000 2.700 6.800 1.000 17.400 17.400 380.550 350.000 2.700 25.000 350 2.500 571.260 15.000 250 10 6.000 550.000 1.628 1.628 74.300 74.300 34.800 4.500 30.000 5.000 4.860 4.860 1.500 60 100 3.200 446.700 446.700 446.700 70.737.131 61.751.179 13.193.785 5.097.088 2.589.418 5.210.908 284.921 11.779.694 10.553.048 11.296.452 1.745.865 6.563.025 5.973.025 590.000 2.422.927 6.245 2.416.682 13.011.360 12.272.700 1.999.292 1.207.911 1.566.220 284.921 549.147 6.353.723 311.486 471.402 259.402 267.258 267.258 267.258 20.173 247.085 7.151.406 6.889.082 1.869.486 775.621 13.322 41.234 4.188.069 1.350 242.151 242.151 20.173 20.173 2.936.351 27.742 339.515 2.302.479 266.615 196.870 3.977.000 41.185 1.673.841 1.656.735 126.593 358.580 33.485 1.121.857 16.220 17.106 17.106 107.620 1.566.221 1.860.122 1.647.977 3.213 12.130 284.921 10.000 1.043.797 293.916 212.145 145 212.000 720 283.721 1.200 1.026.077 17.000 222.000 309.404 2.237.288 1.990.203 61.580 1.552.898 375.725 247.085 247.085 88.703 88.703 88.703 70.000 18.703 14.897.380 12.451.345 9.538.510 1.892.092 101.099 790.428 80.378 41.978 6.860 1.967.892 1.967.892 478.143 478.143 475.217 475.217 2.926 2.926 5.050.842 3.702.190 2.461.758 1.019.498 29.750 91.048 61.703 38.433 1.133.890 1.133.890 214.762 214.762 239.753 4.428.715 316.949 36.128 29.297 9.846.538 8.749.155 7.076.752 872.594 71.349 699.380 18.675 3.545 6.860 834.002 834.002 263.381 263.381 633.741 4.012.146 2.426.911 830.339 754.896 1.597.590 686.318 1.706.128 640.650 900 569.065 25.733.969 22.969.344 937.500 1.426.755 106.501 8.198.379 161.308 11.254.474 884.427 2.499.378 2.499.378 265.247 245 265.002 265.002 265.002 8.266.346 5.865.519 582.699 649.878 57.408 3.756.281 34.252 320.400 464.601 2.367.311 2.367.311 33.516 33.516 209.527 319.254 3.342 3.342 1.312.930 257.404 1.055.114 412 48.915 5.070.860 4.498.410 572.450 100.156 5.389 94.767 414.294 156.680 257.614 70 786.998 2.459.480 2.157.018 230.677 272.674 39.359 1.608.143 6.054 111 78.381 78.381 224.081 224.081 23.283 205.960 72.689 72.689 107.758 110.896 6.684 1.932.210 1.932.210 1.477.057 1.438.558 44.751 369.047 1.584 543.531 69.849 409.796 37.831 37.831 668 668 40.081 29.761 275.374 13.900 79.634 147.866 1.984 26.650 4.340 1.000 308.712 293.712 15.000 241.513 581.616 13.531.086 13.508.249 79.373 135.156 8.150 2.290.424 51.153 10.933.963 10.030 15.855 15.855 6.982 245 6.737 96.584 82.590 6.261.922 1.353.800 160 1.353.640 3.916.051 135.898 679 1.417.190 870.000 1.380 481.885 63.925 1.513 264.859 2.040.640 986.281 115.063 118.636 190.317 23.725 225.249 313.179 112 714.858 686.858 339.501 339.501 339.501 339.501 1.618.257 649.855 23.463 189.258 23.725 162.336 251.073 628.901 600.901 28.000 339.501 339.501 496.991 496.991 645.368 645.368 475.898 422.383 336.426 115.063 95.173 1.059 62.913 62.106 112 85.957 85.957 108.444 291.469 22.470 15.053.782 13.071.509 603.420 451.694 625.281 5.187.183 2.016.491 3.644.460 542.980 909.495 559.495 1.072.778 6.000 1.066.778 1.058.882 1.058.882 7.896 7.896 1.144.049 898.036 47.847 102.442 8.132 426.270 27.458 285.887 195.749 195.749 50.264 6.000 44.264 1.143.894 166.244 91.368 26.510 6.453 394.854 187.215 271.250 155 155 1.276.755 1.276.755 381.920 569.000 325.835 397.420 7.397 259.040 569.000 43.898 583.368 426.623 1.157 83.067 183.624 30.425 128.350 156.745 156.745 101.665 32.929 448.774 5.788.738 5.536.064 516.426 202.748 7.850 2.962.519 744.017 572.504 530.000 238.644 238.644 14.030 14.030 109.559 988.332 4.085.184 6.221 327.735 49.288 2.840.695 46.768 814.477 173.900 431.763 6.064.756 4.775.227 33.530 32.420 513.642 1.232.850 645.591 2.304.214 12.980 463.040 113.040 350.000 826.489 826.489 236.238 2.743.292 2.743.292 2.706.008 2.159.968 546.040 128.413 250.805 232.211 18.594 25.173 21.940 5.140 2.970 630 13.200 3.233 3.233 25.173 93.375 88.596 477 83.619 4.500 4.779 4.779 36.037 48.358 8.980 77.568 48.268 26.338 11.960 9.970 4.050 4.050 25.250 25.250 44.862 30.128 2.578 -12.832.661
Anexa 2SINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după cazpe anul 2007
                                                                                                - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2007 Influente Program rectificat
A B 1 2 3 = 1 + 2
5000 01 10 20 30 40 50 51 55 57 59 70 71 75 79 80 81 5001 01 10 20 30 01 01 02 02 01 02 03 05 40 01 02 03 04 05 06 08 12 13 14 15 16 18 30 50 51 01 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 13 25 26 28 32 34 36 37 38 40 02 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 55 01 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 24 25 26 27 28 02 01 02 03 01 02 04 05 06 07 09 57 01 02 01 02 03 04 59 01 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 26 28 30 70 71 75 79 80 81 01 01 06 02 01 5101 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 30 03 01 02 03 04 05 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 24 01 25 26 30 01 02 03 04 07 08 09 30 30 02 02 03 05 51 01 01 03 55 01 03 07 08 11 12 18 21 02 01 03 01 02 04 05 06 07 09 59 01 11 17 30 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 5101 01 01 02 03 04 02 03 04 5301 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 30 02 04 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 05 30 06 01 02 09 10 11 13 14 26 30 02 07 30 51 01 01 55 01 11 12 13 02 01 59 01 11 19 22 26 70 71 01 01 02 03 30 03 5301 01 02 5401 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 10 12 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 03 04 05 06 08 09 30 05 30 06 01 02 11 12 13 16 25 30 01 02 03 09 30 50 01 02 51 02 16 55 01 14 18 02 02 59 03 17 70 71 01 02 03 30 75 5401 01 02 03 04 11 12 50 5501 01 20 24 01 02 03 30 01 01 02 01 51 02 10 79 81 01 06 5601 01 51 01 06 02 02 5601 01 05 6001 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 05 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 24 01 30 01 02 03 04 30 30 02 02 51 01 03 02 12 55 02 01 57 02 01 02 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 6001 01 02 03 25 50 6101 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 24 01 25 27 30 01 02 03 04 07 30 30 01 02 02 02 03 05 51 01 01 03 07 08 09 10 11 02 12 55 01 03 08 18 02 01 57 02 01 02 59 11 17 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 79 81 01 01 02 01 6101 01 03 01 02 03 04 05 06 07 25 50 6501 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 24 01 27 30 01 02 03 04 07 30 30 02 02 03 05 51 01 01 02 03 02 15 55 01 03 08 18 02 01 57 02 01 02 59 01 15 17 19 22 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 6501 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 01 02 11 04 30 25 50 6601 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 30 02 02 03 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 11 12 13 14 24 01 25 30 01 02 03 04 30 30 02 02 51 01 01 03 11 25 38 02 08 11 12 17 55 01 03 08 02 01 57 02 01 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 6601 01 02 06 01 08 09 10 50 50 6701 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 30 02 04 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 02 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 25 30 01 02 03 04 06 07 30 30 02 02 51 01 01 55 01 02 03 07 08 18 02 01 59 04 05 07 08 11 12 13 14 16 19 20 22 23 24 28 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 6701 01 02 03 01 03 04 11 12 14 16 05 01 02 06 50 6801 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 10 11 10 12 10 13 30 02 02 04 05 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 01 02 03 04 05 03 30 06 01 02 11 12 13 14 16 24 01 25 26 30 01 02 03 04 06 07 09 30 30 02 02 51 01 01 04 07 08 26 36 37 40 55 01 03 07 08 12 22 02 01 57 01 02 01 02 03 04 59 11 17 70 71 01 01 02 03 30 03 79 80 02 81 01 01 6801 01 02 03 05 01 02 06 08 09 15 01 03 04 50 25 50 7001 01 20 22 24 01 30 02 02 40 30 51 01 01 13 32 02 03 04 05 09 55 01 03 12 18 26 70 71 01 01 30 75 79 81 01 01 7001 03 01 05 02 50 7401 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 05 01 30 06 01 02 10 11 12 13 14 16 24 01 25 26 30 01 02 03 04 07 09 30 30 02 02 51 01 01 02 14 55 01 03 07 08 11 12 02 01 59 17 70 71 01 01 02 03 30 03 7401 01 03 25 8001 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 30 03 01 02 03 04 05 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 02 04 01 05 01 03 30 06 01 02 11 13 14 21 23 24 01 26 30 01 02 03 04 07 30 30 02 02 40 13 51 01 01 13 55 01 03 05 07 08 12 13 16 21 02 01 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 79 80 01 81 01 01 8001 01 01 03 05 06 07 10 30 02 04 8101 01 40 01 18 51 01 34 55 01 12 8101 02 04 05 06 50 8201 01 20 24 01 30 02 02 40 01 03 06 16 18 51 02 06 55 01 01 08 12 18 79 81 01 01 8201 01 02 50 8301 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 11 13 18 24 01 30 01 02 04 06 07 30 30 02 02 40 03 06 08 12 15 51 01 01 02 07 55 01 03 06 08 10 12 24 25 27 02 01 59 09 17 18 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 8301 01 02 03 01 02 03 04 05 30 04 50 8401 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 04 01 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 17 24 01 02 25 26 30 01 02 04 07 30 30 01 02 02 02 40 02 04 05 14 30 51 01 01 28 02 13 55 01 03 08 09 12 28 02 01 59 01 70 71 01 01 02 03 30 03 75 79 81 01 01 02 01 8401 01 03 01 04 01 02 05 06 02 03 8501 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 30 02 05 30 06 01 02 11 13 14 24 01 26 30 01 02 30 30 02 02 55 01 03 07 02 01 70 71 01 02 03 30 8501 01 8601 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 13 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 08 09 30 05 30 06 01 02 10 11 30 30 55 01 18 70 71 01 01 02 03 8601 02 03 04 8701 01 20 24 01 30 30 30 02 02 55 01 15 70 71 01 01 03 79 81 01 01 8701 01 04 05 5006 01 10 20 51 02 03 55 01 03 12 13 15 57 01 02 01 70 71 79 80 5106 01 10 01 01 03 01 02 03 04 05 20 01 01 05 08 09 30 02 05 30 06 01 02 11 30 30 55 01 03 70 71 01 01 02 03 30 5106 01 03 6106 01 20 01 09 05 30 55 01 03 70 71 01 01 02 30 6106 01 03 01 03 04 05 50 6506 01 10 01 13 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 02 11 12 30 30 55 01 03 70 71 01 01 02 03 6506 03 01 02 04 01 02 03 06 01 6606 01 10 01 13 20 02 05 30 06 01 02 12 13 55 01 03 70 71 01 01 02 03 30 03 6606 06 01 50 50 6706 01 20 02 05 30 70 71 01 01 03 03 6706 03 02 04 12 6806 01 10 01 01 13 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 30 02 05 30 06 01 02 11 12 13 16 30 30 55 01 03 57 01 02 01 70 71 01 02 03 30 6806 02 06 15 04 50 03 7006 01 51 02 03 55 01 03 12 70 71 01 01 30 7006 03 01 05 02 50 7406 01 55 01 03 70 71 01 03 7406 06 8006 01 20 30 30 55 01 13 8006 01 10 02 04 8106 01 55 01 12 8106 50 8306 01 55 01 03 8306 50 8406 01 55 01 03 12 8406 01 03 01 04 01 02 05 06 02 8506 01 55 01 03 8506 01 8706 01 55 01 15 79 80 09 8706 01 50 5007 01 20 70 71 6107 01 20 70 71 6107 04 5008 01 10 20 51 01 01 55 01 07 08 09 10 12 18 21 23 24 25 27 70 71 5108 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 08 09 30 06 01 02 30 30 51 01 01 55 01 07 08 21 70 71 01 02 03 03 5108 01 03 04 02 5308 01 55 01 07 5308 02 6108 01 10 01 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 09 30 02 03 01 04 01 02 05 30 06 01 02 11 30 30 55 01 08 70 71 01 02 03 6108 01 03 02 03 06 07 50 6508 01 55 01 08 6508 50 6608 01 10 01 01 13 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 05 06 07 08 30 02 05 30 06 01 02 13 24 03 30 02 30 55 01 18 70 71 01 03 6608 02 6708 01 55 01 07 08 6708 01 05 02 50 6808 01 20 01 09 30 55 01 18 70 71 01 30 6808 01 05 02 06 7408 01 55 01 08 21 7408 03 8008 01 51 01 01 55 01 08 21 8008 01 01 10 30 8208 01 55 01 08 8208 50 8308 01 55 01 08 10 24 25 27 8308 01 03 04 8408 01 55 01 08 09 12 21 23 8408 01 03 01 04 01 05 5010 01 10 20 30 02 02 51 01 01 25 35 02 08 11 55 01 02 12 18 02 01 57 01 02 01 02 59 20 22 70 71 79 81 5110 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 05 01 30 06 01 02 11 13 14 30 01 02 30 70 71 01 01 02 03 30 5110 01 02 03 5310 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 30 02 01 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 04 02 05 01 03 30 06 01 02 09 11 12 13 14 30 02 04 30 30 01 02 55 02 01 70 71 01 02 03 30 03 5310 01 02 6010 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 30 02 02 03 30 03 01 02 03 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 04 05 01 03 30 06 01 02 10 11 13 14 16 30 01 02 03 04 30 57 01 70 71 01 01 02 03 30 6010 02 25 6110 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 24 01 25 30 01 02 03 04 30 30 02 02 57 02 01 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 6110 03 02 03 04 06 09 50 6510 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 10 11 12 13 30 02 02 30 03 01 02 03 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 13 14 16 30 01 02 30 55 57 02 01 02 59 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 02 01 6510 04 02 05 06 01 02 25 50 6610 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 01 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 09 10 11 12 13 14 30 03 04 30 51 01 25 35 02 08 11 70 71 01 01 02 03 30 03 6610 02 06 01 09 10 50 50 6710 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 30 02 01 02 03 01 02 03 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 16 17 30 01 04 30 51 01 01 55 01 02 59 20 22 70 71 01 02 03 30 03 6710 01 02 03 06 11 05 01 50 6810 01 10 01 13 20 01 09 30 02 06 01 30 30 57 02 01 70 71 02 01 6810 08 50 01 7010 01 10 01 12 13 03 03 20 01 01 05 08 09 30 05 30 06 01 02 11 13 30 02 30 55 01 12 18 70 71 01 02 03 30 7010 04 8010 01 10 01 01 02 03 04 05 07 08 10 13 30 02 02 03 01 02 03 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 01 04 01 05 01 30 06 01 11 13 14 30 30 70 71 01 02 03 30 8010 01 30 8310 01 55 01 12 70 71 01 01 8310 03 30 04 TOTAL GENERAL ______________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT ___________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobânzi la operaţiunile de leasing TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe produse Subvenţii pe activităţi Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul Acţiuni de ecologizare Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultură Stimularea exporturilor Susţinerea infrastructurii de transport Sprijinirea producătorilor agricoli Programe de conservare sau de închidere a minelor Protecţie socială în sectorul minier Alte subvenţii TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea de baza a învăţământului superior Acţiuni de sănătate Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din Fondul de intervenţie Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar Programe pentru sănătate Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoa- nele aflate în concediu pentru creşterea copilului Întreţinerea infrastructurii rutiere Reabilitarea termică a clădirilor de locuit Transferuri pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţa tehnico- medicală Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Transferuri de capital Finanţarea investiţiilor finanţate parţial din împrumuturi externe Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apa a satelor Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenta Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţa Plaţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de invătământ preuniversitar Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul Naţional de Dezvoltare Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de apărare Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman Programe cu finanţare rambursabilă Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină Sprijinirea proprietarilor de păduri Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Programe SAPARD Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Naţional de Preaderare Fond Român de Dezvoltare Socială Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii Alte transferuri curente interne Programe FEDR Programe FSE Programe FEADR Programe FEP Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor existente Programe FEGA Cheltuieli neeligibile ISPA B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale Cooperare economică internaţională Contribuţia României la bugetul U.E. Contribuţii din taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol Contribuţii din resursa TVA Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii Contribuţii din resursa VBN Contribuţii suplimentare şi neprevăzute Contribuţii pentru rezerve calculate la VNB TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Tichete de creşă Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Finanţarea partidelor politice Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură Asociaţii şi fundaţii Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Promovarea imaginii şi intereselor romaneşti peste hotare Despăgubiri civile Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor Indemnizaţia de merit Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara Sume acordate membrilor Academiei Române Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos Programe şi proiecte privind revenirea şi combaterea discriminării CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII- FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosită de salariat şi familia sa Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creditelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Fondul Primului ministru Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobânzi Dobânzi la operaţiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Programe FEDR B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale Contribuţia României la bugetul U.E. Contribuţii din taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) Contribuţii din taxe vamale legale de sectorul agricol Contribuţii din resurse VBN Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Mării Britanii Contribuţii din resursa VBN Contribuţii suplimentare şi neprevăzute Contribuţii pentru rezerve calculate la VNB TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Autorităţi executive şi legislative Administraţia prezidenţială Autorităţi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Servicii publice descentralizate Contribuţia la bugetul UE Cofinanţarea fondurilor primite de la UE CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond aferent platii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curaţenie Incălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundaţii Indemnizaţia de merit Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Sume acordate membrilor Academiei Române CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Cercetare Fundamentala (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Incălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului TITLUL VI TRANSFERURI INTERNE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul Naţional de Dezvoltare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond Naţional de Preaderare Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţiile internaţionale) Cooperare economică internaţională TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Finanţarea partidelor politice Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) TITLUL XII- FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE Programe de informare şi prezentare a imaginii României Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului Fondul Naţional de Preaderare Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare Fondul Naţional de Dezvoltare Alte servicii publice generale TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de ţară TITLUL III DOBANZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Plaţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din Fondul de intervenţie Transferuri de capital Finanţarea investiţiilor finanţate parţial din împrumuturi externe Transferuri din bugetul de stat către din împrumuturi externe Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de Investiţii APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţa Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forta motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Acţiuni de sănătate Transferuri de capital Transferuri pentru finanţarea investiţiilor de spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrală Apărare naţională Ajutor militar extern Cercetare şi dezvoltare pentru apărare Alte cheltuieli în domeniul apărării ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natură obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natură activelor fixe pentru armată Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente creditelor interne garantate Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobânzi la operaţiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate Administraţia centrală Ordine publică Poliţie Jandarmerie Pază şi supravegherea frontierei Siguranţa naţională Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţa naţională Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale INVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natură obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicăţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natură activelor fixe pentru armată Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Tichete cadou Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobânzi Dobânzi la operaţiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea de bază a învăţământului superior Acţiuni de sănătate Transferuri de capital Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile Indemnizaţia de merit Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Invăţământ preşcolar şi primar Invăţământ preşcolar Invăţământ secundar Invăţământ secundar inferior Invăţământ secundar superior Invăţământ profesional Invăţământ postliceal Invăţământ superior Invăţământ universitar Invăţământ postuniversitar Invăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice Servicii auxiliare pentru educaţie Cămine şi cantine pentru studenţi Alte servicii auxiliare Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ Alte cheltuieli în domeniul învăţământului sănătate CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creditelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicăţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extra judiciare derivate din acţiuni în prezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor asistenţă tehnico-medicală Transferuri de capital Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie şi securitate transfuzională Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creditelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBĂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman Programe cu finanţare rambursabilă Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Asociaţii şi fundaţii Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Indemnizaţia de merit Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice naţionale Muzee Instituţii publice de spectacole şi concerte Edituri Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale Servicii recreative şi sportive Sport Tineret Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentate Fond de premii Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe FSE B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Tichete de creşă Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de boli Asistenţă socială în caz de invaliditate Asistenţă socială pentru familie şi copii Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Alte subvenţii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar Reabilitarea termică a clădirilor de locuit Transferuri de capital Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apă a satelor Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor existente CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Alte active fixe TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Locuinţe Dezvoltarea sistemului de locuinţe Alimentare cu apă şi amenajări hidro- tehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întretinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinatate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITÂŢI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri de capital Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în străinatate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrală Reducerea şi controlul poluării Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Meteorologie Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Stimularea exporturilor TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Sprijinirea infiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii Programe FEDR B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi interguvernamentale TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Acţiuni generale economice şi comerciale Administraţie centrală Meteorologie Sistemul naţional antigrindină Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri Stimularea exportului Programe de dezvoltare regională şi socială Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea şomajului COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe produse Protecţie socială în sectorul minier TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi Combustibil nuclear Energie electrică Energie termică Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe produse Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Acţiuni de ecologizare Programe de conservare sau de închidere a minelor Protecţie socială în sectorul minier TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI CENTRALE Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de apărare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali Industria prelucratoare Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURĂ, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Acţiuni de ecologizare Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultură Sprijinirea producătorilor agricoli TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri de capital Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Sprijinirea proprietarilor de păduri Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe SAPARD Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe FEADR Programe FEP Programe FEGA B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură Despăgubiri civile Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Agricultura Amendare soluri acide şi alcaline Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli Reproducţia şi selecţia animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvicultura Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente creditelor interne garantate Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe activităţi Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul Susţinerea infrastructurii de transport Alte subvenţii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Întreţinerea infrastructurii rutiere Transferuri de capital Dezvoltarea infrastructurii rutiere TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Cheltuieli neeligibile ISPA B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate Administraţie centrală Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferată Transport cu metroul Transport pe apă Transport aerian Aviaţia civilă Zboruri speciale COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe comunitare B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Comunicaţii CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Poşta, telecomunicaţii, radio,tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturi, pisciculturi şi vânătorii Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond Român de Dezvoltare Socială CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Fondul Român de Dezvoltare Socială Turism Proiecte de dezvoltare multifuncţionale CREDITE EXTERNE ________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apă a satelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Român de Dezvoltare Socială TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII Împrumuturi AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Carburanţi şi lubrifianţi Poşta, telecomunicaţii, radio,tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Autorităţi executive şi legislative Autorităţi executive ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Alte active fixe Administraţia centrală Ordine publică Poliţie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţională Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio,tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Învăţământ preşcolar şi primar Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ secundar Învăţământ secundar inferior Învăţământ secundar superior Învăţământ profesional Învăţământ superior Învăţământ universitar SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii de delegare TITLUL II BUNURI şi SERVICII Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Reparaţii capitale aferente activelor fixe Servicii culturale Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale Instituţii publice de spectacole şi concerte Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Studii şi cercetări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Servicii publice descentralizate Asistenţa sociala pentru familie şi copii Prevenirea excluderii sociale Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apa a satelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Alte active fixe Locuinţe Dezvoltarea sistemului de locuinţe Alimentare cu apa şi amenajări hidro- tehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Canalizarea şi tratarea apelor reziduale ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe de dezvoltare Acţiuni generale economice şi comerciale Programe de dezvoltare regională şi socială Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea şomajului COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte cheltuieli privind combustibili şi energia AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Alte cheltuieli în domeniul agriculturii silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Administraţie centrala Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata Transport cu metroul Transport pe apa Transport aerian Aviaţia civila COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Comunicaţii ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Fond Român de Dezvoltare Socială OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit Fondul Român de Dezvoltare Socială Alte acţiuni economice CREDITE INTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Siguranţa naţionala FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE _______________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Programe SAPARD Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Programe FEDR Programe FC Programe FEADR Programe FEP Programe FEGA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe FEDR CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Reparaţii capitale aferente activelor fixe Autorităţi executive şi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Servicii publice descentralizate CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Administraţia centrala Ordine publică Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Pregătire profesională Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Stabilirea riscului de tara Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Servicii publice descentralizate CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Administraţie centrala Servicii recreative şi sportive Tineret Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Administraţie centrala Asistenţa sociala în caz de boli şi invalidităţi Asistenţa socială în caz de invaliditate Asistenţa socială pentru familie şi copii PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe FEDR Reducerea şi controlul poluării ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe FEDR Acţiuni generale economice şi comerciale Administraţie centrală Programe de dezvoltare regională şi socială Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe SAPARD Programe FEADR Programe FEP Programe FEGA Administraţie centrala Agricultura Programe pentru sprijinirea produ- cătorilor agricoli TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe FEDR Programe FC Administraţie centrala Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata Transport pe apa VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ____________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Programe pentru sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Autorităţi executive şi legislative Autorităţi legislative Autorităţi executive CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Tichete de masă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente creditelor interne garantate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Cercetare fundamentala (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurări sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Apărare naţionala Cercetare şi dezvoltare pentru apărare ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Ordine publică Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţă naţională Autorităţi judecătoreşti Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrană Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate Învăţământ secundar Învăţământ secundar superior Învăţământ postliceal Învăţământ superior Învăţământ universitar Învăţământ postuniversitar Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Programe pentru sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenta Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Servicii publice descentralizate Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Hematologie şi securitate transfuzională Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Tichete de masă Norme de hrană Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social- cultural Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Servicii culturale Case de cultură Edituri Servicii recreative şi sportive Sport Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Ajutoare la trecere în rezervă Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Rezerva de stat LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de sănătate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Carburanţi şi lubrifianti Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Servicii şi dezvoltare publică ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Acţiuni generale economice şi comerciale Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Agricultură Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvilcultură 84.709.753 72.487.611 13.459.048 7.154.794 2.485.298 4.815.511 84.921 10.739.110 21.537.814 10.475.112 1.736.003 9.493.470 8.903.470 590.000 2.728.672 17.748 2.710.924 67.173.314 57.654.468 12.265.986 5.048.903 2.478.768 637.811 633.200 4.611 1.807.736 769.698 1.038.038 33.221 33.221 4.815.511 256.783 23.138 262.720 897.000 166.068 46.000 2.000 30.000 403.900 30.800 2.552.772 100.000 18.946 25.384 84.921 9.935.240 6.755.670 2.041.769 1.560.528 787.207 884.000 18.703 11.839 50.041 20.746 20.070 22.833 117.901 101.682 388.378 11.134 301.000 50.000 333.000 19.839 15.000 3.179.570 70.000 88.732 36.845 4.400 30.425 2.000 277.123 9.600 475.725 230.443 193.693 127.481 52.313 1.565.790 10.000 5.000 10.837.246 6.630.055 37.603 42.419 1.008.056 41.660 23.274 24.526 237.849 233.439 153.221 224.490 1.514.156 1.142.214 1.526.077 9.970 67.200 117.818 7.347 28.558 91.828 15.000 3.350 80.000 230.191 230.191 3.977.000 454.404 89.663 540.272 290.000 2.575.018 13.876 13.767 10.462.066 5.785.524 4.676.542 4.286.157 390.385 1.725.827 473.053 7.030 49.659 4.000 10.877 6.950 504.000 11.750 71.525 3.300 157.938 1.090 8.738 296.479 24.444 18.387 61.469 4.008 780 500 9.000 850 6.831.677 6.241.677 590.000 2.687.169 6.245 2.680.924 2.670.102 2.423.017 247.085 10.822 10.822 6.952.826 6.714.257 1.708.889 1.355.866 798.601 19.774 25.201 94.793 27.600 60.054 32.036 94.110 48.762 53 795 30.094 73.467 1.070 230 768 48.458 10.693 10.343 3 150 197 342.330 224.211 29.141 75.080 3.654 72 9.293 879 677.689 289.548 14.789 2.992 59.845 7.828 23.187 4.834 1.853 45.068 53.767 75.385 27.430 155 155 296 202 20 71 3 16.940 1.161 97 15.682 89.034 43.755 45.279 200 7.409 4.822 5.620 1.640 132 283 283 3.142 231.038 834 24.689 7.010 69.304 1.949 400 126.852 17.397 17.394 17.394 3 3 33.949 33.949 33.749 200 4.275.533 192.749 9.640 658 13.126 141.185 1.740 25.870 530 105.784 105.784 3.977.000 454.404 89.663 540.272 290.000 2.575.018 13.876 13.767 800 300 500 217.527 217.527 197.767 129.846 26.773 34.676 6.472 19.760 21.042 21.042 21.042 21.042 2.641.760 27.742 347.115 2.004.883 262.020 192.881 3.977.000 141.185 1.697.771 1.683.097 93.059 72.061 48.076 1.073 1.721 8.329 1.745 4.014 450 4.923 165 652 1 171 190 551 30 30 20.968 13.627 1.788 4.293 726 531 3 364.578 9.513 213 42 4.020 322 340 2 90 838 1.338 2.308 917 3 3 232 232 967 501 466 100 317.352 170 283 14 35.027 307 6 34.714 5.110 5.110 5.110 1.203.152 1.193.492 72.292 72.626 1.048.574 9.660 9.660 17.198 4.053 150 3.885 110 9.000 14.674 14.674 13.890 9.094 1.957 226 2.613 784 78.989 1.618.782 2.226.725 2.014.580 82.613 64.320 874 22 47 82 718 50 50 77 50 50 62.300 18.293 12.123 1.678 3.859 143 484 6 13.308 1.291 72 30 11 15 9 105 917 132 5 5 116 13 103 22 578 108 297 875 10.016 11 6 11 7.000 2.988 84.921 83.721 1.200 10.000 10.000 10.000 1.526.797 1.526.797 1.526.077 720 296.941 7.030 289.911 212.145 145 145 75 8 62 212.000 720 83.721 1.200 1.526.077 222.000 393.007 2.187.288 1.940.203 61.580 61.580 54.300 5.800 1.480 1.402.898 633.200 633.200 769.698 769.698 475.725 475.725 475.725 247.085 247.085 247 085 247.085 88.703 88.703 88.703 18.703 18.703 70.000 70.000 70.000 18.703 5.115.719 3.768.354 2.510.949 1.717.357 637.318 29.960 19.311 135.293 169.217 126.576 1.952 92.400 573 336 93 31 144.836 3.985 355.476 564.713 379.128 79.242 8.892 97.451 228.879 115.678 13.598 93.597 48 5.239 719 1.019.074 636.917 8.493 4.274 150.553 26.163 193.109 75.992 10.128 27.167 133.316 7.722 34.777 66.390 65.317 1.073 7.847 7.338 325 66 118 111.109 81.468 1.054 28.587 64.975 9.536 55.439 12 4.414 1.504 11 531 2.087 27.590 909 909 60.001 296 5.438 10.212 3.767 40.288 31.038 31.038 31.038 81.682 79.782 79.782 1.900 1.900 86.203 86.203 86.203 39.408 39.408 39.263 145 1.132.603 1.132.603 1.103.014 58.144 16.042 16.972 1.011.856 29.589 214.762 214.762 214.762 214.762 295.696 4.449.204 302.720 36.148 31.951 8.931.427 7.799.879 6.229.474 4.157.072 2.153.490 51.516 34.901 78.490 557.274 307.333 22.811 336.130 169.641 100 166 105 21.256 1.202 862 3.712 418.083 944.421 637.157 275.336 1.200 2.246 28.482 528.210 233.462 28.318 251.424 4.686 100 9.390 830 834.374 403.659 21.118 2.804 100.245 12.865 88.089 20.139 1.196 94.131 35.544 27.528 39.687 9.081 7.372 1.709 2.841 2.123 447 241 30 39.215 18.568 341 20.306 43.623 23.349 20.274 908 247 3.917 14.137 3.695 1.919 6.689 3.774 3.774 4.979 98.344 727 2.394 11.079 14.349 359 69.436 90.015 4.444 4.444 72.498 72.498 13.073 13.073 610.498 610.498 541.785 47.717 139 41 20.746 70 27.180 23.635 11.890 9.065 2.680 3.545 3.545 3.378 3.378 3.363 15 4.960 200 4.760 784.211 784.211 622.908 116.395 387.129 53.139 17.947 120 120 60.593 347.337 347.337 344.411 344.411 2.926 2.926 620.847 3.659.500 2.148.514 765.316 745.670 1.484.232 683.692 1.391.128 557.027 900 534.101 8.208.979 5.621.772 572.047 424.798 169.523 8.651 9.937 33.662 13.847 16.284 4.914 23.238 2.937 3.109 100.446 17 7.580 327 100 30.226 34.219 24.135 6.622 95 85 3.282 99.695 61.636 8.771 24.949 844 2.652 843 789.908 301.907 11.211 4.934 57.717 14.611 7.484 4.127 148 11.128 172.989 17.558 16.742 21.751 21.517 234 1.095 883 193 19 313.089 6.449 1.464 305.176 19.086 16.318 2.768 182 164 41.695 11.404 43.702 320 20 53 350 350 16.337 70 259 493 2.572 13 12.930 65.791 45.646 45.646 20.145 20.145 3.337.156 1.771.366 210.836 1.560.528 2 1.565.790 1.565.790 71.076 69.413 3.451 9.977 55.985 1.663 1.663 321.202 321.202 84.537 236.665 464.592 455.720 1.090 110 4.280 3.392 2.547.884 2.547.884 2.008.613 1.141.800 259.164 477.000 130.649 539.134 39.323 39.323 39.323 39.323 209.527 319.254 3.317 3.317 1.296.782 257.404 1.038.966 412 42.715 5.063.264 4.492.514 570.750 100.375 5.608 94.767 387.367 129.753 257.614 55 786.323 2.464.040 2.067.167 231.764 178.919 99.353 3.790 3.925 19.608 14.652 3.723 5.430 11.465 8.864 1.815 2.936 1.105 10 36 2.207 1.563 1.378 148 37 51.282 34.546 3.894 9.881 1.186 1.510 265 232.159 52.073 2.560 1.294 9.588 1.526 3.713 1.099 13 4.961 11.182 16.137 6.957 8.057 7.989 68 116.429 61.609 28.833 25.013 974 6.905 14 18 6.873 3.312 2.205 1.107 4.072 702 376 1.476 1.147 4.099 4.099 5 26.439 2 23 3 359 26.052 37.485 37.485 37.485 1.559.648 855.289 38.043 659.506 20.000 117.901 19.839 704.359 277.123 230.443 191.793 5.000 6.054 3.554 1.127 2.427 2.500 2.500 57 57 57 158.737 158.737 143.095 59.790 30.679 51.887 739 7.713 238.136 238.136 238.136 238.136 23.283 205.960 66.825 66.825 107.758 89.296 6.678 1.964.240 1.964.240 1.355.129 1.326.380 43.291 34.866 22.869 316 807 2.539 302 1.925 1.001 1.314 846 120 780 378 50 17 1.602 15 15 8.410 5.427 651 1.845 188 243 56 346.174 287.985 912 197 2.182 395 907 54 20 1.766 273.287 8.265 1.497 20 20 2.276 1 2.275 3.820 1.383 2.437 10 677 110 625 59 1.181 47.914 67 626 9 5.110 700 3 41.399 7.784 7.784 7.784 454.025 454.025 454.025 86.892 85.555 42.419 2.400 8.785 4.938 27.013 1.337 1.337 388.214 49.659 4.000 10.877 6.950 900 71.525 3.300 157.938 8.738 10.222 61.469 506 780 500 850 27.831 27.831 27.078 17.495 1.537 7.268 778 753 918 918 918 918 46.840 29.634 204.252 13.900 55.616 101.106 1.640 26.650 4.340 1.000 298.012 276.712 21.300 233.613 542.778 11.855.096 11.821.922 82.373 64.199 36.515 1.090 1.741 5.881 192 1.135 2.788 7.393 2.390 22 88 221 993 3.750 215 101 64 50 17.959 11.967 1.553 3.783 161 478 17 116.874 15.045 2.044 144 3.466 358 1.528 350 95 3.531 588 2.941 3.023 73 50 14 1 8 2.786 45 2.741 5.520 1.842 3.678 240 352 1.363 64 405 560 560 198 87.245 425 177 123 1.523 82.082 32 50 2.833 5.418 5.418 5.418 1.456.413 1.456.413 11.031 884.000 11.700 50.000 101.682 50.000 333.000 15.000 52.793 52.096 2.160 1.808 19.255 315 28.558 697 697 10.098.021 5.785.524 4.312.497 4.158.937 153.560 10.030 10.000 30 26.192 26.192 19.314 10.000 3.009 3.975 2.330 6.878 6.982 245 245 6.737 6.737 6.737 91.919 81.590 5.622.250 1.009.300 160 1.009.140 3.664.096 140.500 589 970.190 870.000 1.380 34.885 63.925 1.293 273.369 1.544.410 596.708 34.580 20.000 14.580 14.580 193.194 193.194 193.194 23.725 23.725 157.336 17.759 1.125 5.500 11.134 139.577 88.732 36.845 4.400 9.600 187.873 187.873 34.360 149.563 600 3.350 608.201 580.201 580.201 579.701 500 28.000 339.501 339.501 339.501 339.501 475.541 475.541 632.521 632.521 436.348 445.887 329.330 115.063 88.481 51.479 2.208 2.676 8.700 1.287 2.027 3.437 10.497 4.589 555 1.000 5 21 26.582 17.241 2.086 6.068 448 677 62 89.584 36.739 2.742 5.113 490 4.294 1.046 3.812 14.203 5.039 3.027 200 200 5.036 821 4.215 8.346 4.078 4.268 20.820 828 4.192 346 150 1.024 1.024 8.876 4.530 179 735 2.643 11 778 2.063 2.063 2.063 55.313 3.000 3.000 52.313 52.313 67.195 57.695 6.400 6.408 25.413 11.013 8.461 9.500 9.500 112 112 116.557 116.557 109.107 47.756 27.246 33.605 500 7.450 108.444 316.473 20.970 1.232.747 964.527 74.162 60.336 32.373 961 1.525 5.439 1.752 1.757 912 8.976 2.256 1.648 2.131 8 598 13.826 8.997 1.125 3.084 175 35 385 25 117.643 35.581 1.517 288 5.223 585 2.394 703 4.102 5.126 15.643 3.055 11 11 6 6 1.318 41 24 1.253 7.544 1.504 6.040 448 945 263 50.357 6.403 44 44 1.101 10.567 189 595 137 3.989 16 5.641 8.033 8.033 8.033 403.900 403.900 32.408 32.408 15.075 17.333 328.381 325.280 150 41.660 6.142 104.974 4.697 93.640 67.200 6.817 3.101 3.101 217.956 217.956 58.248 46.213 8.989 2.299 747 150.835 150.835 8.873 50.264 6.000 6.000 44.264 44.264 44.264 1.232.592 227.475 92.368 41.660 6.453 381.854 206.532 276.250 155 155 742.395 742.395 243.600 227.600 16.000 301.000 301.000 301.000 197.795 197.795 197.795 243.600 7.397 162.000 301.000 28.398 514.111 358.061 888 888 888 83.060 83.060 83.060 148.624 29.183 495 16.000 100.000 2.946 30.425 30.425 34.425 95.064 95.064 37.603 1.582 55.429 450 156.050 156.050 156.050 156.050 74.079 29.929 410.103 5.745.222 5.434.571 482.889 374.780 152.952 7.500 9.500 44.141 3.350 52.998 32.000 30.000 36.500 750 2.000 3.089 108.109 72.692 8.365 22.367 1.491 3.169 25 218.690 154.262 4.411 2.602 17.040 14.000 22.495 2.239 800 8.500 69.861 12.314 7.303 300 200 100 800 200 300 100 200 19.810 1.377 100 18.333 6.090 3.992 2.098 1.507 3.269 14.410 1.320 1.320 9.619 190 500 1.746 150 50 6.983 7.850 7.850 7.850 2.876.997 262.225 30.000 2.000 30.000 2.552.772 720.025 718.025 718.025 2.000 2.000 598.120 594.120 17.300 23.274 34.742 153.221 178.755 91.828 15.000 80.000 4.000 4.000 530.000 504.000 1.556 24.444 296.621 296.621 288.621 174.937 65.000 25.000 23.684 8.000 14.030 14.030 14.030 14.030 109.863 1.037.542 4.006.562 6.221 269.014 49.288 2.820.794 46.768 814.477 175.552 415.703 5.683.588 4.234.059 33.530 26.099 12.392 420 907 2.687 1.420 1.580 1.149 1.888 1.411 92 516 1.637 7.431 4.988 536 1.525 137 187 58 32.250 11.216 647 200 1.700 176 650 526 1.974 2.698 2.645 2.605 5 5 405 53 12 340 3.775 1.368 2.407 175 525 398 63 230 8.753 8.736 17 30 4.070 10 178 7 23 3.852 513.642 167 167 513.475 513.475 1.118.665 23.138 897.000 166.068 30.800 1.659 525.824 398.343 9.965 388.378 127.481 127.481 1.997.168 1.995.667 905.103 12.350 233.439 844.775 1.501 1.501 12.980 12.980 463.040 113.040 30.040 15.327 14.490 200 23 83.000 350.000 986.489 986.489 978.593 978.593 7.896 7.896 252.391 2.641.200 2.641.200 2.368.332 1.968.046 400.286 139.006 282.659 266.861 15.798 27.683 24.650 5.440 4.208 2.654 100 135 253 110 200 300 136 20 150 150 1.232 776 101 278 22 55 2.570 1.022 132 70 185 20 80 75 160 300 70 80 80 600 200 400 50 100 10 428 428 210 40 40 130 1.140 1.140 1.140 15.500 14.800 14.075 725 700 700 3.033 3.033 3.033 120 2.633 280 27.683 76.000 75.585 443 342 293 5 10 8 2 2 1 13 8 101 63 9 21 4 4 70.642 74 2 2 27 6 2 5 6 24 5 5 14 4 10 43.248 2 27.299 27.299 4.500 4.500 4.500 415 415 415 300 100 15 33.403 34.515 8.082 77.568 48.268 26.338 260 260 26.078 26.078 11.960 11.960 11.960 9.970 9.970 9.970 4.050 4.050 4.050 3.850 200 25.250 25.250 25.250 25.250 23.810 30.128 23.630 4.551.065 3.147.812 2.520 115.021 3.020.149 3.020.149 2.669.215 232.038 102.556 16.340 10.122 1.950 8.172 8.172 1.391.750 1.391.750 11.503 11.503 151.490 46.291 1.051 782 782 269 170 19 70 4 6 11.203 277 25 18 71 6 157 29 1.130 1.130 393 90 303 53 9.321 9.321 34.037 34.037 34.037 105.199 105.199 105.199 93.120 233 6.583 5.263 151.490 151.490 305.271 28.418 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.418 20.418 20.418 276.853 276.853 179.613 15.975 127.737 35.901 86.615 86.873 49.257 37.616 109.610 14.718 7.455 206.620 65.359 354 354 354 56.180 4.171 33 33 69 69 178 36 106 3.151 496 209 38.778 38.778 1.449 323 1.126 5.600 5.724 249 249 8.825 8.825 8.825 141.261 141.261 141.261 140.926 135 200 68.925 925 68.000 78.700 41.200 31.900 5.600 58.995 58.995 302.041 10.341 622 622 622 7.915 1.764 1.951 1.951 2.910 833 2.077 847 443 1.804 1.804 1.804 291.700 291.700 261.872 126.524 10.266 125.071 11 29.828 291.803 291.803 10.238 10.238 189.800 24.710 24.710 3.710 21.000 21.000 165.090 165.090 67.000 62.000 5.000 98.090 189.800 56.240 52.710 80.850 32.749 26.707 493 430 250 180 63 33 10 15 4 1 5.292 295 125 10 10 5 15 10 20 100 10 1.417 1.417 710 270 440 53 1.317 430 780 280 280 10.800 10.800 10.800 10.122 1.950 8.172 8.172 6.042 6.042 6.042 912 855 4.275 11.827 2.000 6.172 6.172 12.750 12.750 672.641 290.485 290.485 290.485 251.395 39.090 382.156 382.156 382.156 353.438 28.718 252.480 252.480 200.151 200.151 220.010 29.899 6.450 6.450 6.450 6.450 23.449 23.449 23.449 23.449 29.899 104.277 104.277 1.721 1.721 1.721 102.556 102.556 102.556 102.556 102.556 1.721 1.721 168 168 168 168 168 168 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 2.366.346 2.366.346 2.366.346 2.366.346 2.173.566 192.780 1.124.950 408.215 408.215 754.161 676.291 77.870 44.790 34.230 34.230 59.850 59.850 59.850 59.850 59.850 59.850 27.843 16.340 16.340 16.340 16.340 11.503 11.503 11.503 16.340 11.503 17.643 4.682 4.682 12.961 12.961 17.643 4.682 4.682 12.961 12.961 17.643 7.915.412 7.817.061 14.244 247.179 37.550 37.550 37.550 7.518.088 7.518.088 57.960 1.257.166 1.037.296 1.003.222 2.471 435.686 356.649 246.782 546.711 52.500 2.521.645 98.351 98.351 384.511 298.398 5.126 4.465 270 30 50 122 25 89 125 75 25 1.720 731 15 5 5 1.178 661 405 55 160 12 25 4 156.426 105.315 110 15 20.157 85.033 836 112 724 50.275 50.275 17.791 17.791 17.791 119.055 119.055 400 115.654 3.001 86.113 86.113 84.048 75.835 8.213 2.065 313.189 292.934 20.255 71.322 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 273.047 266.110 7.322 5.743 113 5.630 1.579 1.070 112 340 15 42 6.945 1.265 100 100 249 10 766 40 5 150 150 120 60 60 100 100 1.700 1.100 600 10 3.595 3.595 251.843 251.843 251.843 6.937 6.937 6.937 284 6.653 91.162 148.222 1.278 146.944 20.681 6.581 6.401 16.290 16.290 16.290 16.290 16.290 16.290 73.394 73.389 1.796 1.383 1.383 413 276 34 96 7 513 375 375 1 1 1 63 58 5 30 13 13 30 30 71.080 71.080 71.080 5 5 5 5 73.394 28.785 28.785 28.785 28.785 6.300 22.485 22.485 6.300 6.300 453.197 447.901 83.295 83.295 3.620 79.675 364.606 364.606 364.606 5.296 5.296 5.296 5.296 443.919 5.658 5.658 3.620 137.184 137.184 137.184 137.184 134.925 2.259 137.184 819.474 819.474 19.759 19.759 19.759 799.715 799.715 505.018 294.697 819.474 30.923 768.792 19.759 7.092 7.092 7.092 7.092 7.092 7.092 4.262.786 4.262.786 4.262.786 4.262.786 138.708 1.003.222 546.711 52.500 2.521.645 14.856 4.247.930 4.247.930 1.408.392 1.408.392 1.408.392 1.408.392 65.151 1.037.296 2.471 56.692 246.782 148.709 779.299 779.299 480.003 480.003 381 5.052.319 3.863.588 1.176.298 1.739.009 6.530 6.530 6.530 766.320 594.000 14.000 147.040 432.960 172.320 114.095 58.225 162.331 159.731 11.300 120.931 27.500 2.924 50 624 424 200 10.176 6.395 1.158.731 1.158.731 30.000 30.000 29.831 25.273 13.927 12.376 2.159 64 88 488 376 401 317 2.200 3.732 383 2.168 1.551 910 108 467 22 36 8 11.346 7.626 635 160 1.494 118 370 25 50 407 3.628 739 120 798 50 748 706 463 243 63 80 32 1.921 13 288 1.620 4.558 4.558 4.558 3.500 549 390 119 29.831 17.093 12.738 82.653 76.353 11.256 6.320 2.990 15 20 80 11 2 710 105 60 27 450 60 3.080 3.080 1.856 1.169 155 371 152 9 65.097 7.459 650 90 600 90 230 1.776 2.305 1.718 505 3 3 989 989 1.878 900 978 3.500 703 24 50 49.986 49.986 6.300 6.300 6.250 5.000 1.250 50 23.715 58.938 229.492 89.435 13.534 10.687 6.708 26 32 576 162 27 6 248 355 75 19 589 5 1.859 476 357 86 33 2.371 1.604 164 511 74 18 75.851 49.282 235 103 5.159 271 5.538 2.013 8 355 34.938 662 4.566 34 34 115 57 53 5 4.355 3.134 144 1.077 362 336 26 15.349 199 70 134 10 1.375 79 37 245 477 537 50 50 140.057 140.057 140.057 427 29.729 10.074 99.827 209.053 20.439 192.445 113.756 58.435 42.245 26.596 682 354 122 5.154 2.549 19 1.776 100 327 122 2 250 4.192 13.286 9.449 3.501 29 307 2.904 611 66 2.202 19 6 48.485 9.123 233 165 2.282 1.302 464 385 1 1.414 2.387 490 1.085 8.043 8.026 17 90 87 3 2.128 36 495 1.597 277 252 25 26 1 5 119 24 24 2 27.562 5 142 8 176 27.231 6.530 6.530 6.530 306 306 306 52.087 52.087 36.886 31.938 4.549 399 15.201 26.602 26.602 26.602 26.602 36.108 36.058 50 400 725 61.545 93.667 2.656.909 2.406.089 1.072.344 4.455 726 23 13 189 74 182 137 30 1.209 200 132 1.540 234 212 22 823 475 46 270 18 14 1.324.906 1.759 385 37 242 228 8 160 23 50 321 305 919 254 254 1.169 20 5 1.144 337 177 160 20 20 238 8 2 80 511 16 91 404 2.600 2.458 208 8 200 3.781 247.422 247.422 2.461 422 500 1.049 490 400 3.398 3.398 3.398 3.398 120 120 2.270 2.576.459 2.228.604 347.855 2.594 75.466 1.510.427 872.747 120.427 10.919 1.181 731 872 750 1.077 421 511 1.248 4.128 1.895 135 135 94.918 85.027 5.711 3.085 1.095 8.698 851 1.506 6.341 173 173 1.545 394 72 1 509 55 1.113 42 1.071 752.320 580.000 147.040 432.960 172.320 114.095 58.225 637.680 637.680 628.946 30.265 506.765 52.355 39.561 8.734 39.275 1.000 1.000 2.025 400 1.467.727 1.467.727 57.021 54.986 571 398 50 4 1 15 11 11 10 13 159 36 6 82 105 60 45 68 37 5 20 4 2 22.720 16.156 78 91 666 270 35 55 10 197 14.174 580 805 858 16 9 833 223 193 30 2.016 16 244 1 100 300 2.001 50 149 1.802 14.000 14.000 14.000 11.300 11.300 11.300 6.395 6.395 2.035 2.035 1.735 351 1.262 122 300 3.000 1.582 5.294 4.589 705 45.745 45.745 1.400 46.604 24.984 250 250 250 24.624 22.100 12.100 10.000 2.000 250 250 274 274 110 110 110 21.620 21.620 21.620 21.620 110 46.494 46.494 131.666 131.129 1.162 1.089 1.040 49 73 73 39.336 2.174 207 190 150 1.407 220 55 55 406 70 336 2.200 150 34.351 317 34.034 90.631 90.631 63.131 27.500 537 537 537 221 216 100 131.666 11.471 11.036 4.819 2.705 923 37 36 264 140 60 240 96 11 898 1.305 1.305 809 533 61 189 20 6 6.217 1.311 100 173 448 239 79 61 111 80 20 415 3.698 3.698 11 11 627 65 562 42 42 15 7 28 63 63 435 435 435 60 350 25 11.471 11.471 103.800 57.800 57.800 57.800 57.800 46.000 46.000 46.000 46,000 43.000 43.000 60.800 1.925.489 3.373.531 953.734 156.290 112.324 395.397 200.000 2.355.596 -1.654.099 833.901 20.388 -1.183.093 -1.183.093 -264.949 -707 -264.242 3.563.817 4.096.711 927.799 48.185 110.650 150.000 150.000 -36.914 -36.914 -2.436 -2.436 395.397 137.842 2.796 57.471 100.253 3.000 -1.998 22.370 11.136 30.049 32.000 478 200.000 1.844.454 1.460.206 279.252 -13.782 343.000 -40 -20 9 -20.042 73.590 -3.099 -34.390 14.961 79.767 268.000 20.000 447.000 6.000 384.248 2.000 -2.000 15.791 -100.000 19.357 40.000 9.100 400.000 -284.198 -282.681 6.000 -4.846 14.492 -15.150 -4.614 -7.025 -32.373 -128.874 -177.381 472.292 -21.513 -500.000 1.000 -36.824 -7.347 81.106 -15.000 -55.000 148.376 -1.517 -18.517 17.000 834.386 631.512 202.874 203.058 -186 1 1 20.038 -119 10.000 400 9.200 -1.300 -1.225 3.482 200 -850 250 -268.652 -268.652 -264.242 -264.242 -264.242 -264.242 198.580 174.825 160.597 128.477 -4.195 241 213 5.442 79 8.187 2.554 1.701 50.061 1.994 628 8 64 18 61.482 -113 -187 -3 107 -30 32.233 21.743 2.397 6.408 412 1.165 108 97.932 67.799 8.605 631 10.825 1.747 1.540 1.811 -17 17.673 13.192 11.792 7.529 5.758 5.758 1.739 1.739 9.120 3.103 6.017 1.981 -15 530 427 12 12 35 4.435 -1.418 417 703 534 11.729 -113 1.000 3.350 -19.038 -4.075 -4.076 -4.076 1 1 7.285 7.285 7.285 -87.464 -96.322 -1.700 6.142 -234 -100.000 -530 8.858 8.858 550 300 250 24.624 24.624 20.391 8.136 461 10.138 1.656 4.233 -869 -869 -869 -869 294.591 -7.600 297.596 4.595 3.989 -100.000 -23.930 -26.362 33.534 26.684 29 659 1.286 4.446 1.767 3.145 124 -151 -12 -57 15.448 15 15 6.835 5.119 43 1.415 -99 156 201 -5.998 110 10 20 -100 180 6.345 4 20 1.000 -13.477 -13.477 28.375 28.375 28.375 -81.295 -81.305 -72.292 -9.013 10 10 -978 -128 -850 2.432 2.432 1.300 200 1.100 1.132 28.631 -52.561 -366.603 -366.603 -79.400 -61.840 10 3 2 360 20 25 -62.260 -17.560 -11.668 -1.626 -3.709 -131 -429 3 -1.178 -600 -600 -265 -313 -144 -169 200.000 200.000 -483.000 -500.000 -500.000 17.000 17.000 -3.025 -3.025 200.000 -500.000 17.000 -83.603 50.000 50.000 150.000 150.000 150.000 -100.000 -100.000 -100.000 -64.877 -66.164 -49.191 -51.870 106 1.867 -906 125 -5.486 -48.050 13 -2.517 185 -48 2.841 2.882 180 -538 -1.100 4.340 -203 -796 -353 811 205 -70 424 2.788 -95 101 2.647 2.111 -4.025 2.294 -238 -762 1.200 -445 -1.284 6.221 6.221 -26 -71 -2 47 8.270 12.733 -4.463 -18.526 89 -18.615 -3 -66 -18 6 -30 675 31 31 2.386 -16 -135 4.520 113 -2.096 -1.288 -1.288 -1.288 9.366 10.486 10.486 -1.120 -1.120 -24.500 -24.500 -24.500 -975 -975 -975 1.287 1.287 -1.039 -3.221 1.812 10 360 360 2.326 -55.943 -20.489 14.229 -20 -2.654 915.111 949.276 847.278 705.304 -2 9.390 1.247 55.257 142.830 151.600 1.269 8.417 24.023 617 71 300 1.148 309.137 44.302 44.583 -400 -9 128 88.172 34.856 5.050 45.338 1.264 1.664 38.220 27.266 -17 30 25.072 -110 -672 -285 -9 4.001 855 -1.599 -1.078 -97 -89 -8 13 -13 -147 -344 -25 222 -1.909 -440 -1.469 -2 3 -68 -39 -7 -5 -5 -4 1 6.234 -26 962 341 4.957 -18.666 -17.872 -17.872 -794 -794 88.882 82.772 103.365 -500 -40 -20 9 -20.042 6.110 6.110 -8.505 -7.505 -7.563 58 -1.000 -1.000 167 167 167 1.900 400 1.500 49.791 49.791 -35.487 2.657 -11.713 -25.104 -1.327 -4.535 -83.956 -83.956 -83.956 -83.956 12.894 352.646 278.397 65.023 9.226 113.358 2.626 315.000 83.623 34.964 57.367 243.747 10.652 9.165 415 374 521 200 2.371 3.018 400 -218 942 -40 -1.307 135 -10 2.364 -443 347 -626 100 -264 1.930 526 58 1.209 100 37 -140.030 -135.854 12 -29 -55 207 170 -114 -5 972 -129.989 -7.023 1.692 427 427 -15.860 405 -16.265 310 -70 380 -40 -15 9.997 -1.402 10 203 -6 1 507 10 497 -8.383 -6.740 -6.740 -1.643 -1.643 419.125 19.125 19.125 400.000 400.000 -36.824 -36.824 -36.824 -802 -802 -600 -202 9 9 -180.573 -180.573 176.498 298.611 -17.755 -34.358 -70.000 -357.071 -5.807 -5.807 -5.807 -5.807 25 25 16.148 16.148 6.200 7.596 5.896 1.700 -219 -219 26.927 26.927 15 675 -4.560 89.851 -1.087 -597 -54 -3 -21 -87 -100 -40 -98 -194 -258 -258 -232 -171 -21 -44 9 -5 40.515 15.100 15.100 3.700 3.700 -3.310 -3.310 25.025 25.025 1.874 1.874 1.874 48.495 18.337 2.905 -23.768 73.590 -34.390 30.158 15.791 14.367 54 54 54 -80.356 -80.356 -75.456 -26.758 -28.838 -19.860 -4.900 -14.055 -14.055 -14.055 -14.055 5.864 5.864 21.600 6 -32.030 -32.030 121.928 112.178 1.460 1.486 -204 58 167 364 50 537 85 9 40 49 -20 -17 15 353 -15 -15 -11 2 -19 -1 -2 9 22.873 21.472 13 -5 5 -72 50 -17 21.498 500 -130 -130 116 -5 920 -7 45 1.502 -1.500 880 -6.200 -6.200 -6.200 89.506 89.506 89.506 -17.043 -17.043 -4.846 -1.400 -6.300 -4.497 21.580 10.000 9.200 -1.300 3.482 200 10.000 10.000 10.000 5.000 -50 5.030 20 -250 -250 -250 -250 -6.759 127 71.122 24.018 46.760 344 10.700 17.000 -6.300 7.900 38.838 1.675.990 1.686.327 -3.000 -1.326 -2.326 -1.000 2.000 -1.674 -1.453 -47 -139 -9 -20 -6 18.282 3.800 300 1.000 2.500 -2.000 -8 8 265 265 -1.000 -1.000 300 -2 2 16.917 600 1.700 7.253 7.364 2.732 2.732 2.732 834.011 834.011 3.050 343.000 14.961 20.000 447.000 6.000 -1.640 -1.640 -1.860 220 835.942 631.512 204.430 204.412 16 1 1 -10.337 -10.337 -7.117 -9.900 1.389 1.428 -34 -3.220 4.665 1.000 639.672 344.500 344.500 251.955 -4.602 90 447.000 447.000 220 -8.510 73.847 53.147 -11.117 -1.200 -9.917 -9.917 -3.936 -3.936 -3.936 5.000 3.000 3.000 2.000 2.000 63.200 63.200 41.750 21.450 20.700 20.700 20.700 20.700 21.450 21.450 12.847 12.847 39.550 -23.504 7.096 5.589 -25 132 20 -177 1.500 21 3 4.089 1 1 -1.004 -1.004 -1.004 7.600 -1.500 -1.500 9.100 9.100 -5.089 -5.089 -5.089 -30.600 -30.600 -30.600 -8.600 -22.000 -25.004 1.500 -88.698 -66.491 -26.315 -22.093 -8.528 -517 -490 -1.877 391 -1.322 -287 -6.857 -895 -915 -788 -8 -4.222 -2.773 -341 -908 -48 -152 -15.201 -5.766 -613 -94 -928 -223 -605 -136 -1.312 -640 -1.215 -257 -264 -264 -2.964 -363 -2.601 -177 -411 -5.362 -40 -237 -2.499 -12 -2.574 99 99 99 22.370 22.370 -4.950 -4.950 1.149 -6.099 -42.494 -40.609 -15.150 -6.142 -1.000 -12.500 1.000 -6.817 -1.885 -1.885 -22.207 -22.207 -20.384 -17.982 -834 -1.229 -339 -1.823 -1.823 -88.698 -61.231 -1.000 -15.150 13.000 -19.317 -5.000 534.360 534.360 138.320 137.842 478 268.000 268.000 268.000 128.040 128.040 128.040 153.820 97.040 268.000 15.500 69.257 68.562 269 269 269 7 7 7 35.000 3.000 32.000 33.286 33.286 6.000 -300 27.586 695 695 695 695 27.586 3.000 38.671 43.516 101.493 33.537 26.000 1.000 3.000 500 6.000 10.000 5.500 7.537 5.070 582 1.560 104 221 -15.942 -17.272 -1.259 -2.234 -9.525 -13.168 -14.865 -1.077 -466 -74 21.000 4.396 -218 -168 -50 -734 -183 -283 -73 -195 -100 -100 -1.086 -2.040 8.892 -3.384 -11 -279 -145 -36 -2.913 85.522 57.471 -1.998 30.049 23.992 25.992 25.992 -2.000 -2.000 -25.616 -25.616 1.250 -4.614 -24.400 -5.958 81.106 -15.000 -55.000 -57.977 -57.977 -56.577 -52.535 -20.000 16.100 -142 -1.400 -304 -49.210 78.622 58.721 19.901 -1.652 16.060 381.168 541.168 170 -1.739 -61 -149 -21 -524 -409 -575 -384 111 111 1.129 1.059 -6 -6 114.185 2.796 100.253 11.136 119.767 79.767 79.767 40.000 40.000 307.046 307.046 -14.410 -128.874 301.954 148.376 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -16.153 102.092 102.092 337.676 191.922 145.754 -10.593 -31.854 -34.650 2.796 -2.510 -2.710 -300 -262 -331 -20 -10 -10 109 -38 -15 -20 -3 400 150 100 50 50 50 50 -100 -50 -50 200 50 50 -510 -510 -510 -2.300 -2.300 -1.575 -725 200 200 200 200 -2.510 17.375 13.011 34 28 4 2 18 2 3 -1 6 7 -2 1 -1 1 12.977 -64 13.041 13.041 4.364 4.364 4.364 1.879 -100 2.585 2.634 13.843 898 21.052 -21.052 -1.887.928 -1.236.419 -1.976 -51.349 195.000 195.000 195.000 -1.377.609 -1.377.609 -1.211.281 -126.718 -31.610 -8.000 -485 -250 -235 -235 -650.802 -650.802 -707 -707 -108.010 -9.201 -1.051 -782 -782 -269 -170 -19 -70 -4 -6 -11.055 -211 -22 -16 -36 -6 -131 -29 -1.130 -1.130 -393 -90 -303 -53 -9.239 -9.239 2.905 2.905 2.905 -98.809 -98.809 -98.809 -93.120 -233 -6.583 1.127 -108.010 -108.010 -59.682 -8.939 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.939 -6.939 -6.939 -50.743 -50.743 29.095 -15.975 80.971 -35.901 -42.341 91.912 -21.538 113.450 -92.208 -9.590 -7.455 -75.850 -25.850 -300 -300 -300 -25.550 -700 -700 -21.500 -21.500 -750 -100 -650 -2.600 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -47.095 -47.095 -28.755 -19.170 -9.585 -210.397 13.041 -500 -500 -500 13.541 14.600 14.600 -1.059 -1.059 -223.438 -223.438 -202.258 -125.000 -10.238 -67.024 4 -21.180 -200.159 -200.159 -10.238 -10.238 -169.270 -24.710 -24.710 -3.710 -21.000 -21.000 -144.560 -144.560 -62.490 -57.490 -5.000 -82.070 -169.270 -56.240 -48.200 -64.830 -11.736 -10.394 -125 -125 -125 -854 -172 -97 -75 -1.022 -1.022 -507 -212 -295 -43 -150 -305 -155 1.500 1.500 -8.930 -8.930 -8.930 -485 -250 -235 -235 -1.342 -1.342 -1.342 -912 145 -575 -2.321 -235 -235 -9.180 -9.180 44.918 126.828 195.000 195.000 195.000 -68.172 -68.172 -51.515 -16.657 -81.910 -81.910 -81.910 -71.692 -10.218 -16.657 -16.657 -78.492 -78.492 140.067 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -32.331 -32.331 -721 -721 -721 -31.610 -31.610 -31.610 -31.610 -31.610 -721 -721 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -1.433 -1.433 -1.433 -1.433 -1.433 -1.433 -1.246.430 -1.246.430 -1.246.430 -1.246.430 -1.126.369 -120.061 -384.030 -373.700 -373.700 -448.300 -338.500 -109.800 -40.400 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -8.707 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -707 -707 -707 -8.000 -707 -13.558 -3.583 -3.583 -9.975 -9.975 -13.558 -3.583 -3.583 -9.975 -9.975 -13.558 22.020 21.136 -2.337 -12.785 36.258 36.258 -6.300 192.820 -139 3.455 93.204 -246.782 884 884 372.699 370.729 -10.241 -10.241 -10.241 380.970 380.970 413 380.557 1.970 1.970 4.035 2.317 1.718 -2.065 372.699 372.381 318 -18.725 -17.637 -2.376 -2.376 -2.376 -2.937 50 50 -2.987 -2.987 -12.324 -12.324 -12.324 -1.088 -1.088 -1.088 -1.088 -16.466 -6.451 292 3.900 3.889 3.887 39 18 18 21 4 13 4 393 -219 19 15 20 10 20 70 -373 1 5 5 105 5 100 -13 -13 514 7 507 3.455 3.455 3.455 2 2 2 2 3.889 -4.129 -4.129 -4.129 -4.129 -6.300 2.171 -6.300 -6.300 2.171 -30.923 -30.923 -30.923 -30.923 201.503 -232.426 -30.923 -30.923 -300.791 -300.791 -300.791 -300.791 1.057 -139 -54.927 -246.782 -26.143 -267.102 -267.102 -7.546 -7.546 241.138 495.686 30.248 175.822 1.674 1.650 1.650 316.142 11.435 11.435 -62.315 62.315 304.707 313.447 -8.740 -28.550 -28.650 -28.650 100 100 350 350 -254.548 -254.548 -8.713 -4.863 -1.884 -1.419 -842 -33 -27 -166 -3 -185 -69 110 -10 -194 -465 -300 -38 -107 -8 -12 -2.979 -1.393 -59 -60 -280 -58 -300 -195 -291 -150 -350 -350 -250 -100 -150 -50 -60 -10 -866 -866 -3.850 -3.850 -3.850 -3.500 -100 -200 -50 -8.713 -8.913 200 205.745 191.295 25.423 18.520 300 400 700 3.000 541 541 6.362 4.401 496 1.222 204 14 25 165.748 174.346 1.749 125 1.675 360 290 1.580 150 -380 14.810 153.987 716 50 50 400 400 1.449 20 389 1.040 1.432 512 920 40 344 305 100 50 -13.484 174 366 -14.024 24 24 24 100 100 100 14.450 14.450 14.450 6.000 2.000 6.450 36.250 169.495 -5.000 -5.651 -823 -847 -865 1 3 7 7 8 8 16 16 -4.828 178 -4 -11 -120 -85 -222 825 -4 -43 -150 -8 -60 -4 -1 -1 -2 -7 -4 -3 -94 -94 -5.023 -7 -4 193 -8 -60 261 651 651 651 1.814 -1.163 -5.000 22.769 13.227 5.865 3.957 47 36 1 2.599 688 3 185 23 375 1.671 1.282 306 4 79 237 4 1 230 2 5.712 4.163 15 12 297 48 7 1.439 249 2.071 25 276 598 2 596 12 12 352 10 342 37 37 14 12 10 13 31 31 194 2 6 7 5 174 1.650 1.650 1.650 9.542 9.542 23.970 20.970 2.650 350 -14.428 7.934 7.934 9.553 5.282 -634 -630 -630 -141 -100 20 -11 -30 -20 50 -254 -254 -80 -80 -130 -50 -80 -75 -25 -50 -4 -4 -134 -35 -50 -44 -5 130 -634 -634 8.286 312.993 1.660 1.280 638 13 6 138 70 34 70 20 291 380 235 28 88 8 17 4 6.626 1.816 150 100 260 176 265 800 65 332 3.550 2.200 500 800 50 72 10 62 40 40 671 20 5 30 90 30 60 304.707 -62.315 62.315 304.707 313.447 -8.740 -304.707 -304.707 -304.707 8.740 -367.447 18.400 35.600 671 7.615 7.615 18.685 17.965 7 7 4 3 6.173 1.942 26 16 1 20 75 20 30 75 1.047 632 193 400 400 321 261 60 1.616 44 236 -100 1.521 -30 51 1.500 11.435 11.435 11.435 350 350 720 720 720 400 -80 400 5.000 700 700 11.485 11.485 1.500 -28.650 -28.650 -28.650 -28.650 28.650 28.650 28.650 28.650 7.745 7.745 -7.745 86.635.242 75.861.142 14.412.782 7.311.084 2.597.622 5.210.908 284.921 13.094.706 19.883.715 11.309.013 1.756.391 8.310.377 7.720.377 590.000 2.463.723 17.041 2.446.682 70.737.131 61.751.179 13.193.785 5.097.088 2.589.418 787.811 783.200 4.611 1.770.822 769.698 1.001.124 30.785 30.785 5.210.908 394.625 25.934 320.191 997.253 166.068 49.000 2 30.000 426.270 41.936 2.582.821 132.000 19.424 25.384 284.921 11.779.694 8.215.876 2.321.021 1.560.528 773.425 1.227.000 18.703 11.799 50.021 9 704 93.660 19.734 83.511 116.643 468.145 11.134 569.000 70.000 780.000 19.839 21.000 3.563.818 70.000 88.732 36.845 6.400 30.425 292.914 9.600 375.725 230.443 213.050 167.481 61.413 1.965.790 10.000 5.000 10.553.048 6.347.374 43.603 37.573 1.022.548 26.510 18.660 17.501 205.476 104.565 153.221 47.109 1.986.448 1.120.701 1.026.077 9.970 68.200 80.994 28.558 172.934 3.350 25.000 148.376 228.674 211.674 17.000 3.977.000 454.404 89.663 540.272 290.000 2.575.018 13.876 13.767 11.296.452 6.417.036 4.879.416 4.489.215 390.199 1 1 1.745.865 472.934 7.030 49.659 4.000 20.877 6.950 504.000 12.150 80.725 3.300 156.638 1.090 8.738 295.254 24.444 18.387 64.951 4.008 980 500 8.150 850 6.563.025 5.973.025 590.000 2.422.927 6.245 2.416.682 2.405.860 2.158.775 247.085 10.822 10.822 7.151.406 6.889.082 1.869.486 1.484.343 794.406 20.015 25.414 100.235 27.679 68.241 34.590 95.811 98.823 53 795 32.088 74.095 1.078 294 786 109.940 10.580 10.156 257 167 374.563 245.954 31.538 81.488 4.066 72 10.458 987 775.621 357.347 23.394 3.623 70.670 9.575 24.727 6.645 1.836 62.741 66.959 87.177 34.959 5.913 5.913 296 202 20 71 3 18.679 1.161 97 17.421 98.154 46.858 51.296 200 9.390 4.807 6.150 2.067 132 295 295 35 7.577 229.620 1.251 25.392 7.544 81.033 1.836 1.400 3.350 107.814 13.322 13.318 13.318 4 4 41.234 41.234 41.034 200 4.188.069 96.427 7.940 6.800 12.892 41.185 1.740 25.870 114.642 114.642 3.977.000 454.404 89.633 540.272 290.000 2.575.018 13.876 13.767 1.350 300 500 300 250 242.151 242.151 218.158 137.982 27.234 44.814 8.128 23.993 20.173 20.173 20.173 20.173 2.936.351 27.742 339.515 2.302.479 266.615 196.870 3.977.000 41.185 1.673.841 1.656.735 126.593 98.745 48.105 1.732 3.007 12.775 3.512 7.159 574 4.923 165 501 1 159 133 15.999 45 45 27.803 18.746 1.831 5.708 627 687 204 358.580 9.623 213 42 4.020 322 340 2 100 858 1.238 2.488 917 3 3 232 232 967 501 466 100 323.697 170 287 34 1.000 21.550 307 6 21.237 33.485 33.485 33.485 1.121.857 1.112.187 72.626 1.039.561 9.670 9.670 16.220 3.925 150 3.885 110 8.150 17.106 17 106 15.190 9.294 3.057 226 2.613 1.916 107.620 1.566.221 1.860.122 1.647.977 3.213 2.480 874 32 50 84 1.078 50 70 77 75 50 40 733 455 52 150 12 55 9 12.130 691 72 30 11 15 9 105 317 132 5 5 116 13 103 22 578 108 297 610 9.703 11 6 11 6.856 2.819 284.921 283.721 1.200 10.000 10.000 10.000 1.043.797 1.026.797 1.026.077 720 17.000 17.000 293.916 7.030 286.886 212.145 145 145 75 8 62 212.000 720 283.721 1.200 1.026.077 17.000 222.000 309.404 2.237.288 1.990.203 61.580 61.580 54.300 5.800 1.480 1.552.898 783.200 783.200 769.698 769.698 375.725 375.725 375.725 247.085 247.085 247.085 247.085 88.703 88.703 88.703 18.703 18.703 70.000 70.000 70.000 18.703 5.050.842 3.702.190 2.461.758 1.665.487 637.424 31.827 18.405 135.418 163.731 78.526 1.965 89.883 573 336 93 31 145.021 3.937 358.317 567.595 379.308 78.704 7.791 101.791 228.676 114.882 13.245 94.408 48 5.444 649 1.019.498 639.705 8.398 4.375 153.200 28.274 189.084 78.286 9.890 26.405 134.516 7.277 33.493 72.611 71.538 1.073 7.821 7.267 323 66 165 119.379 94.201 1.054 24.124 46.449 9.625 36.824 9 4.348 1.486 11 537 2.057 28.265 940 940 62.387 280 5.303 14.732 3.880 38.192 29.750 29.750 29.750 91.048 90.268 90.268 780 780 61.703 61.703 61.703 38.433 38.433 38.288 145 1.133.890 1.133.890 1.101.975 54.923 17.854 16.982 1.012.216 1.012.216 31.915 214.762 214.762 214.762 214.762 239.753 4.428.715 316.949 36.128 29.297 9.846.538 8.749.155 7.076.752 4.862.376 2.153.488 60.906 36.148 133.747 700.104 458.933 24.080 344.547 193.664 100 166 105 21.873 1.273 1.162 4.860 727.220 988.723 681.740 274.936 1.200 2.237 28.610 616.382 268.318 33.368 296.762 5.950 100 11.054 830 872.594 430.925 21.101 2.834 125.317 12.755 87.417 19.854 1.187 98.132 36.399 25.929 38.609 8.984 7.283 1.701 2.841 2.136 434 241 30 39.068 18.224 316 20.528 41.714 22.909 18.805 908 247 3.915 14.140 3.627 1.880 6.682 3.769 3.769 4.975 1 104.578 727 2.368 12.041 14.690 359 74.393 71.349 4.444 4.444 54.626 54.626 12.279 12.279 699.380 693.270 645.150 47.217 99 21 9 704 70 6.110 6.110 18.675 16.130 4.327 9.123 2.680 2.545 2.545 3.545 3.545 3.530 15 6.860 600 6.260 834.002 834.002 587.421 119.052 375.416 28.035 16.620 120 120 56.058 263.381 263.381 260.455 260.455 2.926 2.926 633.741 4.012.146 2.426.911 830.339 754.896 1.597.590 686.318 1.706.128 640.650 900 569.065 8.266.346 5.865.519 582.699 433.963 169.938 9.025 10.458 33.862 16.218 19.302 5.314 23.020 3.879 3.069 99.139 17 7.715 317 100 32.590 33.776 24.482 5.996 195 85 3.018 101.625 62.162 8.829 26.158 944 2.689 843 649.878 166.053 11.223 4.905 57.662 14.818 7.654 4.013 143 12.100 43.000 10.535 18.434 22.178 21.944 234 1.095 883 193 19 297.229 6.854 1.464 288.911 19.396 16.248 3.148 142 149 51.692 10.002 43.712 523 20 47 350 350 1 16.844 70 259 493 2.572 23 13.427 57.408 38.906 38.906 18.502 18.502 3.756.281 1.790.491 229.961 1.560.528 2 1.965.790 1.965.790 34.252 32.589 3.451 9.977 19.161 1.663 1.663 320.400 320.400 83.937 236.463 464.601 455.729 1.090 110 4.280 3.392 2.367.311 2.367.311 2.185.111 1.440.411 241.490 442.642 60.649 182.063 33.516 33.516 33.516 33.516 209.527 319.254 3.342 3.342 1.312.930 257.404 1.055.114 412 48.915 5.070.860 4.498.410 572.450 100.156 5.389 94.767 414.294 156.680 257.614 70 786.998 2.459.480 2.157.018 230.677 178.322 99.299 3.787 3.904 19.521 14.652 3.623 5.390 11.367 8.864 1.815 2.936 1.105 10 36 2.013 1.305 1.120 148 37 51.050 34.375 3.873 9.837 1.195 1.505 265 272.674 52.073 2.560 1.294 9.588 1.526 3.713 1.099 13 4.961 11.182 16.137 6.957 8.057 7.989 68 131.529 76.709 28.833 25.013 974 10.605 14 18 10.573 3.312 2.205 1.107 4.072 702 376 1.476 1.147 789 789 5 51.464 2 23 3 359 51.077 39.359 39.359 39.359 1.608.143 873.626 40.948 635.738 93.590 83.511 19.839 734.517 292.914 230.443 206.160 5.000 6.054 3.554 1.127 2.427 2.500 2.500 111 111 111 78.381 78.381 67.639 33.032 1.841 32.027 739 2.813 224.081 224.081 224.081 224.081 23.283 205.960 72.689 72.689 107.758 110.896 6.684 1.932.210 1.932.210 1.477.057 1.438.558 44.751 36.352 22.665 374 974 2.903 352 2.462 1.086 1.323 886 120 829 358 50 15 1.955 8.399 5.429 632 1.844 186 243 65 369.047 309.457 925 197 2.177 400 835 104 20 1.749 294.785 8.265 1.997 20 20 2.276 1 2.275 3.690 1.383 2.307 10 793 105 625 59 1.181 48.834 60 671 1.511 3.610 700 3 42.279 1.584 1.584 1.584 543.531 543.531 543.531 69.849 68.512 37.573 1.000 2.485 441 27.013 1.337 1.337 409.796 49.659 4.000 20.877 6.950 900 80.725 3.300 156.638 8.738 10.222 64.951 506 980 500 850 37.831 37.831 37.078 22.495 1.487 12.298 798 753 668 668 668 668 40.081 29.761 275.374 13.900 79.634 147.866 1.984 26.650 4.340 1.000 308.712 293.712 15.000 241.513 581.616 13.531.086 13.508.249 79.373 62.873 34.189 1.090 1.741 5.881 192 1.135 2.788 6.393 2.390 22 88 221 993 5.750 215 101 64 50 16.285 10.514 1.506 3.644 152 458 11 135.156 18.845 2.044 144 3.466 358 1.828 350 95 4.531 588 5.441 1.023 73 42 22 1 8 3.051 45 3.006 4.520 1.842 2.678 540 352 1.361 64 405 560 560 198 2 104.162 425 177 723 3.223 89.335 32 50 10.197 8.150 8.150 8.150 2.290.424 2.290.424 14.081 1.227.000 11.700 50.000 116.643 70.000 780.000 21.000 51.153 50.456 300 1.808 19.255 535 28.558 697 697 10.933.963 6.417.036 4.516.927 4.363.349 153.576 1 1 10.030 10.000 30 15.855 15.855 12.197 100 4.398 5.403 2.296 3.658 6.982 245 245 6.737 6.737 6.737 96.584 82.590 6.261.922 1.353.800 160 1.353.640 3.916.051 135.898 679 1.417.190 870.000 1.380 481.885 63.925 1.513 264.859 1.618.257 649.855 23.463 18.800 4.663 4.663 189.258 189.258 189.258 23.725 23.725 162.336 20.759 1.125 8.500 11.134 141.577 88.732 36.845 6.400 9.600 251.073 251.073 76.110 171.013 600 3.350 628.901 600.901 600.901 600.401 500 28.000 339.501 339.501 339.501 339.501 496.991 496.991 645.368 645.368 475.898 422.383 336.426 115.063 88.481 51.479 2.208 2.676 8.700 1.287 2.027 3.437 10.497 4.589 555 1.000 5 21 26.582 17.241 2.086 6.068 448 677 62 95.173 36.714 2.742 132 5.113 490 4.294 1.046 20 3.812 14.026 5.039 3.027 200 200 5.036 821 4.215 8.346 4.078 4.268 22.320 828 21 4.192 346 150 1.024 1.024 3 4.089 8.877 4.530 179 735 2.643 11 1 778 1.059 1.059 1.059 62.913 1.500 1.500 61.413 61.413 62.106 52.606 6.400 6.408 25.413 5.924 8.461 9.500 9.500 112 112 85.957 85.957 78.507 39.156 5.246 33.605 500 7.450 108.444 291.469 22.470 1.144.049 898.036 47.847 38.243 23.845 444 1.035 3.562 2.143 435 625 2.119 1.361 733 1.343 598 9.604 6.224 784 2.176 127 35 233 25 102.442 29.815 904 194 4.295 362 1.789 567 2.790 4.486 14.428 2.798 11 11 6 6 1.054 41 24 989 4.580 1.141 3.439 271 534 263 50.357 6.403 44 44 1.101 5.205 149 358 137 1.490 4 3.067 8.132 8.132 8.132 426.270 426.270 27.458 27.458 16.224 11.234 285.887 284.671 150 26.510 104.974 3.697 81.140 68.200 1.216 1.216 195.749 195.749 37.864 28.231 8.155 1.070 408 149.012 149.012 8.873 50.264 6.000 6.000 44.264 44.264 44.264 1.143.894 166.244 91.368 26.510 6.453 394.854 187.215 271.250 155 155 1.276.755 1.276.755 381.920 365.442 16.478 569.000 569.000 569.000 325.835 325.835 325.835 397.420 7.397 259.040 569.000 43.898 583.368 426.623 1.157 1.157 1.157 83.067 83.067 83.067 183.624 29.183 495 19.000 132.000 2.946 30.425 30.425 30.425 128.350 128.350 43.603 1.282 83.015 450 156.745 156.745 156.745 156.745 101.665 32.929 448.774 5.788.738 5.536.064 516.426 400.780 152.952 7.500 10.500 47.141 3.850 58.998 32.000 30.000 46.500 750 2.000 8.589 115.646 77.762 8.947 23.927 1.595 3.390 25 202.748 136.990 3.152 368 7.515 832 7.630 1.162 334 8.426 90.861 16.710 7.303 82 32 50 66 17 17 27 5 19.710 1.377 18.333 6.090 3.992 2.098 421 1.229 23.302 1.320 1.320 6.235 179 221 1.746 5 14 4.070 7.850 7.850 7.850 2.962.519 319.696 30.000 2 30.000 2.582.821 744.017 744.017 744.017 572.504 568.504 18.550 18.660 7.342 153.221 172.797 172.934 25.000 4.000 4.000 530.000 504.000 1.556 24.444 238.644 238.644 232.044 122.402 45.000 41.100 23.542 6.600 14.030 14.030 14.030 14.030 109.559 988.332 4.085.184 6.221 327.735 49.288 2.840.695 46.768 814.477 173.900 431.763 6.064.756 4.775.227 33.530 26.099 12.392 420 907 2.687 1.420 1.580 1.149 1.888 1.411 92 516 1.637 7.431 4.988 536 1.525 137 187 58 32.420 9.477 586 200 1.551 155 650 526 1.450 2.289 2.070 2.221 5 5 516 53 12 451 3.775 1.368 2.407 175 525 398 63 230 8.753 8.736 17 1.159 1.059 4.064 10 278 7 23 3.846 513.642 167 167 513.475 513.475 1.232.850 25.934 997.253 166.068 41.936 1.659 645.591 478.110 9.965 468.145 167.481 127.481 2.304.214 2.302.713 890.693 12.350 104.565 1.146.729 148.376 1.501 1.501 12.980 12.980 463.040 113.040 30.040 15.327 14.490 200 23 83.000 350.000 826.489 826.489 818.593 818.593 7.896 7.896 236.238 2.743.292 2.743.292 2.706.008 2.159.968 546.040 128.413 250.805 232.211 18.594 25.173 21.940 5.140 3.946 2.323 80 125 243 110 200 300 136 20 150 259 1.194 776 86 258 19 55 2.970 1.172 132 70 185 20 80 75 260 350 120 130 130 500 150 350 50 100 10 428 428 200 260 40 40 180 630 630 630 13.200 12.500 12.500 700 700 3.233 3.233 3.233 320 2.633 280 25.173 93.375 88.596 477 370 293 9 12 26 4 5 13 8 107 70 7 22 3 5 83.619 74 2 2 27 6 2 5 6 24 5 5 14 4 10 43.184 2 40.340 40.340 4.500 4.500 4.500 4.779 4.779 4.779 2.179 2.600 36.037 48.358 8.980 77.568 48.268 26.338 260 260 26.078 26.078 11.960 11.960 11.960 9.970 9.970 9.970 4.050 4.050 4.050 3.850 200 25.250 25.250 25.250 25.250 44.862 30.128 2.578 2.663.137 1.911.393 544 63.672 195.000 195.000 195.000 1.642.540 1.642.540 1.457.934 105.320 70.946 8.340 9.637 1.700 7.937 7.937 740.948 740.948 10.796 10.796 43.480 37.090 148 66 3 2 35 26 82 82 36.942 36.942 36.942 6.390 6.390 6.390 6.390 43.480 43.480 245.589 19.479 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 13.479 13.479 13.479 226.110 226.110 208.708 208.708 44.274 178.785 27.719 151.066 17.402 5.128 130.770 39.509 54 54 54 30.630 3.471 33 33 69 69 178 36 106 2.451 496 209 17.278 17.278 699 223 476 5.600 3.124 249 249 8.825 8.825 8.825 91.261 91.261 91.261 90.926 135 200 21.830 925 20.905 49.945 22.030 22.315 5.600 58.995 58.995 91.644 23.382 122 122 122 21.456 1.764 16.551 16.551 1.851 833 1.018 847 443 1.804 1.804 1.804 68.262 68.262 59.614 1.524 28 58.047 15 8.648 91.644 91.644 20.530 20.530 20.530 4.510 4.510 16.020 20.530 4.510 16.020 21.013 16.313 368 305 250 55 63 33 10 15 4 1 4.438 123 28 10 10 5 15 10 20 25 10 395 395 203 58 145 10 1.167 125 625 1.780 1.780 1.870 1.870 1.870 9.637 1.700 7.937 7.937 4.700 4.700 4.700 1.000 3.700 9.506 2.000 5.937 5.937 3.570 3.570 717.559 417.313 195.000 195.000 195.000 222.313 222.313 199.880 22.433 300.246 300.246 300.246 281.746 18.500 235.823 235.823 121.659 121.659 360.077 30.899 7.450 7.450 7.450 7.450 23.449 23.449 23.449 23.449 30.899 71.946 71.946 1.000 1.000 1.000 70.946 70.946 70.946 70.946 70.946 1.000 1.000 10.168 10.168 10.168 10.168 10.168 10.168 100.637 100.637 100.637 100.637 100.637 100.637 1.119.916 1.119.916 1.119.916 1.119.916 1.047.197 72.719 740.920 34.515 34.515 305.861 337.791 -31.930 4.390 34.230 34.230 39.850 39.850 39.850 39.850 39.850 39.850 19.136 8.340 8.340 8.340 8.340 10.796 10.796 10.796 8.340 10 796 4.085 1.099 1.099 2.986 2.986 4.085 1.099 1.099 2.986 2.986 4.085 7.937.432 7.838.197 11.907 234.394 37.550 37.550 37.550 7.554.346 7.554.346 51.660 1.449.986 1.037.296 1.003.222 2.332 439.141 449.853 546.711 52.500 2.521.645 99.235 99.235 757.210 669.127 5.126 4.465 270 30 50 122 25 89 125 75 25 1.720 731 15 5 5 1.178 661 405 55 160 12 25 4 146.185 105.315 110 15 20.157 85.033 836 112 724 40.034 40.034 17.791 17.791 17.791 500.025 500.025 400 116.067 383.558 88.083 88.083 88.083 78.152 9.931 685.888 665.315 20.573 71.322 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 51.260 254.322 248.473 4.946 3.367 113 3.254 1.579 1.070 112 340 15 42 4.008 1.265 100 100 249 10 766 40 5 150 150 120 60 60 150 150 1.700 1.100 600 10 608 608 239.519 239.519 239.519 5.849 5.849 5.849 284 5.565 74.696 148.222 1.278 146.944 14.230 6.873 10.301 16.290 16.290 16.290 16.290 16.290 16.290 77.283 77.276 1.835 1.401 1.383 18 434 276 34 96 11 13 4 906 156 19 15 20 10 20 70 2 2 6 6 168 63 105 30 544 7 537 74.535 74.535 74.535 7 7 7 7 77.283 24.656 24.656 24.656 24.656 24.656 22.485 2.171 453.197 447.901 83.295 83.295 3.620 79.675 364.606 364.606 364.606 5.296 5.296 5.296 5.296 443.919 5.658 5.658 3.620 137.184 137.184 137.184 137.184 134.925 2.259 137.184 788.551 788.551 19.759 19.759 19.759 768.792 768.792 706.521 62.271 788.551 768.792 19.759 7.092 7.092 7.092 7.092 7.092 7.092 4.262.786 4.262.786 4.262.786 4.262.786 138.708 1.003.222 546.711 52.500 2.521.645 14.856 4.247.930 4.247.930 1.107.601 1.107.601 1.107.601 1.107.601 66.208 1.037.296 2.332 1.765 122.566 512.197 512.197 472.457 472.457 381 5.293.457 4.359.274 1.206.546 1.914.831 8.204 8.180 8.180 1.082.462 605.435 25.435 84.725 495.275 477.027 427.542 49.485 133.781 131.081 11.300 92.281 27.500 100 100 2.924 50 624 424 200 10.526 6.395 350 904.183 904.183 30.000 30.000 21.118 20.410 12.043 10.957 1.317 31 61 322 373 216 248 110 2.200 3.722 383 1.974 1.086 610 70 360 14 24 8 8.367 6.233 576 100 1.214 60 70 25 50 212 3.337 589 120 448 50 398 456 363 93 13 20 22 1.055 13 288 754 708 708 708 449 190 69 21.118 8.180 12.938 288.398 267.648 36.679 24.840 2.990 15 20 80 11 2 1.010 505 60 27 1.150 3.060 3.621 3.621 8.218 5.570 651 1.593 356 23 25 230.845 181.805 2.399 215 2.275 450 520 1.580 150 1.396 17.115 155.705 1.221 53 53 400 400 2.438 20 389 2.029 3.310 1.412 1.898 3.540 1.047 305 124 100 36.502 174 366 35.962 24 24 24 100 100 100 20.750 20.750 20.700 11.000 2.000 7.700 50 59.965 228.433 224.492 83.784 12.711 9.840 5.843 27 35 576 162 34 6 248 355 75 19 596 5 1.859 484 365 86 33 2.387 1.604 164 511 90 18 71.023 49.460 231 92 5.039 186 5.316 2.838 4 312 34.788 654 4.506 34 34 111 56 52 3 4.348 3.130 141 1.077 268 242 26 10.326 192 66 134 10 1.568 71 37 185 738 537 50 50 140.708 140.708 140.708 427 29.729 11.888 98.664 209.053 15.439 215.214 126.983 64.300 46.202 26.596 729 390 123 7.753 3.237 22 1.961 100 327 145 2 250 4.567 14.957 10.731 3.807 33 386 3.141 615 67 2.432 21 6 54.197 13.286 248 177 2.579 1.350 471 1.824 1 1.663 4.458 515 1.361 8.641 8.028 613 102 99 3 2.480 46 495 1.939 314 289 25 40 13 15 132 55 55 2 27.756 7 148 15 181 27.405 8.180 8.180 8.180 306 306 306 61.629 61.629 60.856 52.908 7.199 399 350 773 26.602 26.602 26.602 26.602 44.042 43.992 50 400 725 71.098 98.949 2.656.275 2.405.459 1.072.344 4.455 726 23 13 189 74 182 137 30 1.209 200 132 1.540 234 212 22 823 475 46 270 18 14 1.324.276 1.618 285 37 262 228 8 149 23 50 291 285 969 1.089 20 5 1.064 207 127 80 20 20 238 8 2 80 436 16 66 354 2.600 2.458 208 8 200 3.781 247.418 247.418 2.327 387 450 1.005 485 530 3.398 3.398 3.398 3.398 120 120 2.270 2.575.825 2.227.970 347.855 2.594 75.466 1.518.713 1.185.740 1.660 1.280 638 13 6 138 70 34 70 20 291 380 235 28 88 8 17 4 127.053 12.735 1.331 831 872 750 1.337 597 776 2.048 4.193 2.227 135 135 98.468 87.227 6.211 3.885 1.145 8.770 851 1.516 6.403 213 213 1.545 1.065 92 1 514 85 1.203 30 42 1.131 1.057.027 580.000 84.725 495.275 477.027 427.542 49.485 332.973 332.973 324.239 39.005 139.318 70.755 75.161 8.734 39.275 1.000 1.000 2.025 1.071 1.475.342 1.475.342 75.706 72.951 578 405 50 4 1 15 11 11 10 13 159 36 10 85 105 60 45 68 37 5 20 4 2 28.893 18.098 104 107 667 290 110 75 40 272 15.221 1.212 998 1.258 16 9 1.233 544 454 90 3.632 60 480 1 100 200 3.522 20 200 3.302 25.435 25.435 25.435 11.300 11.300 11.300 6.745 6.395 350 2.755 2.755 2.455 751 1.182 522 300 3.000 6.582 5.994 4.589 1.405 57.230 57.230 2.900 46.604 24.984 250 250 250 24.624 22.100 12.100 10.000 2.000 250 250 274 274 110 110 110 21.620 21.620 21.620 21.620 110 46.494 46.494 131.666 131.129 1.162 1.089 1.040 49 73 73 39.336 2.174 207 190 150 1.407 220 55 55 406 70 336 2.200 150 34.351 317 34.034 90.631 90.631 63.131 27.500 537 537 537 221 216 100 131.666 11.471 11.036 4.819 2.705 923 37 36 264 140 60 240 96 11 898 1.305 1.305 809 533 61 189 20 6 6.217 1.311 100 173 448 239 79 61 111 80 20 415 3.698 3.698 11 11 627 65 562 42 42 15 7 28 63 63 435 435 435 60 350 25 11.471 11.471 103.800 29.150 29.150 29.150 29.150 74.650 74.650 74.650 74.650 50.745 50.745 53.055
Anexa 4CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEBUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATESINTEZAfondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuielipe anul 2007 Anexa 04/01
                                                                                                - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2007 Influenţe Program rectificat
A B 1 2 3 = 1 + 2
5000 01 10 20 57 70 71 6600 01 10 20 70 71 6800 01 57 5005 01 10 20 57 70 71 6600 05 01 57 70 6605 01 10 20 70 71 6605 01 02 03 01 02 03 04 05 04 01 02 03 04 05 05 06 01 03 04 07 11 6805 01 57 6805 05 01 06 9705 02 TOTAL GENERAL ______________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale Medicamente cu şi fără contribuţie personală Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializa şi dializa peritoneală Dispozitive şi echipamente medicale Servicii medicale în ambulator Asistenţă medicală primară Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice Asistenţă medicală stomatologică Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Unităţi medico-sociale Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii Îngrijiri medicale la domiciliu Prestaţii medicale acordate într-un stat membru al Uniunii Europene ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de boli Asistenţă socială pentru familie şi copii REZERVE Fond de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 12.113.694 12.074.252 112.048 11.369.672 592.532 39.442 39.442 11.521.162 11.481.720 112.048 11.369.672 39.442 39.442 592.532 592.532 592.532 12.113.694 12.074.252 112.048 11.369.672 592.532 39.442 39.442 12.113.694 12.074.252 592.532 39.442 11.521.162 11.481.720 112.048 11.369.672 39.442 39.442 124.352 153.150 3.838.943 2.317.031 891.561 93.803 456.466 80.082 1.554.637 700.162 385.306 70.028 321.420 77.721 346.919 5.466.786 5.389.436 17.324 60.026 16.375 20.000 592.532 592.532 592.532 393.350 393.350 199.182 118.653 118.653 422.455 422.455 14.763 407.692 422.455 422.455 14.763 407.692 422.455 422.455 14.763 407.692 422.455 422.455 422.455 422.455 14.763 407.692 14.763 223.402 195.713 17.290 10.399 81.342 18.700 9.094 53.548 22.948 80.000 80.000 12.536.149 12.496.707 126.811 11.777.364 592.532 39.442 39.442 11.943.617 11.904.175 126.811 11.777.364 39.442 39.442 592.532 592.532 592.532 12.536.149 12.496.707 126.811 11.777.364 592.532 39.442 39.442 12.536.149 12.496.707 592.532 39.442 11.943.617 11.904.175 126.811 11.777.364 39.442 39.442 124.352 167.913 4.062.345 2.512.744 908.851 93.803 456.466 90.481 1.635.979 718.862 385.306 79.122 374.968 77.721 369.867 5.546.786 5.469.436 17.324 60.026 16.375 20.000 592.532 592.532 592.532 393.350 393.350 199.182 118.653 118.653
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEBUGETULpe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,articole şi alineate după caz pe anul 2007(sumele alocate din bugetul fondului naţional unic de asigurărisociale de sănătate)
Anexa 04/02
                                                                                                - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2007 Influenţe Program rectificat
A B 1 2 3 = 1 + 2
5005 01 10 20 57 02 01 70 71 6600 05 01 57 70 6605 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 05 01 30 06 01 02 11 12 13 14 30 01 02 04 30 70 71 01 01 02 03 30 03 6605 01 02 03 01 02 03 04 05 04 01 02 03 04 05 05 06 01 03 04 07 11 6805 01 57 02 01 6805 05 01 06 9705 02 CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale Medicamente cu şi fără contribuţie personală Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală Dispozitive şi echipamente medicale Servicii medicale în ambulator Asistenţă medicală primară Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice Asistenţă medicală stomatologică Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Unităţi medico-sociale Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii Îngrijiri medicale la domiciliu Prestaţii medicale acordate într-un stat membru al Uniunii Europene ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de boli Asistenţă socială pentru familie şi copii REZERVE Fond de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 12.113.694 12.074.252 112.048 11.369.672 592.532 592.532 592.532 39.442 39.442 12.113.694 12.074.252 592.532 39.442 11.521.162 11.481.720 112.048 87.893 49.595 2.384 3.570 10.272 1.970 1.270 7.812 3.257 2.854 200 4.709 24.155 15.977 2.021 5.087 288 711 71 11.369.672 11.322.100 2.975 294 4.135 381 1.915 633 10 4.025 11.281.716 26.016 2.715 1.796 7 1.789 2.768 2.413 355 606 88 769 107 38.723 259 15 2.138 36.311 39.442 39.442 35.946 7.461 3.721 12.642 12.122 3.496 124.352 153.150 3.838.943 2.317.031 891.561 93.803 456.466 80.082 1.554.637 700.162 385.306 70.028 321.420 77.721 346.919 5.466.786 5.389.436 17.324 60.026 16.375 20.000 592.532 592.532 592.532 592.532 592.532 393.350 393.350 199.182 118.653 118.653 422.455 422.455 14.763 407.692 422.455 422.455 422.455 422.455 14.763 11.444 11.444 3.319 2.232 257 687 46 97 407.692 407.692 407.692 -6.185 2.305 3.880 14.763 223.402 195.713 17.290 10.399 81.342 18.700 9.094 53.548 22.948 80.000 80.000 12.536.149 12.496.707 126.811 11.777.364 592.532 592.532 592.532 39.442 39.442 12.536.149 12.496.707 592.532 39.442 11.943.617 11.904.175 126.811 99.337 49.595 2.384 3.570 10.272 1.970 1.270 7.812 3.257 2.854 200 16.153 27.474 18.209 2.278 5.774 334 808 71 11.777.364 11.729.792 2.975 294 4.135 381 1.915 633 10 4.025 11.689.408 26.016 2.715 1.796 7 1.789 2.768 2.413 355 606 88 769 107 38.723 259 15 2.138 36.311 39.442 39.442 35.946 1.276 6.026 12.642 16.002 3.496 124.352 167.913 4.062.345 2.512.744 908.851 93.803 456.466 90.481 1.635.979 718.862 385.306 79.122 374.968 77.721 369.867 5.546.786 5.469.436 17.324 60.026 16.375 20.000 592.532 592.532 592.532 592.532 592.532 393.350 393.350 199.182 118.653 118.653
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEBUGETULfondului naţional unic de asigurări sociale de sănătatepe anul 2007
Anexa 04/03
                                                                                                - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2007 Influenţe Program rectificat
A B 1 2 3 = 1 + 2
0001 05 0002 2000 2005 03 01 02 03 04 05 2105 03 01 02 03 05 50 2900 05 3000 3005 03 3105 03 3600 05 3705 01 4100 05 4200 4205 22 23 26 27 4305 02 03 06 11 12 5005 01 10 20 57 02 01 70 71 6600 05 01 57 70 6605 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 05 01 30 06 01 02 11 12 13 14 30 01 02 04 30 70 71 01 01 02 03 30 03 6605 01 02 03 01 02 03 04 05 04 01 02 03 04 05 05 06 01 03 04 07 11 6805 01 57 02 01 6805 05 01 06 9705 02 9905 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj Venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele aflate în şomaj CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat Contribuţia datorată de alte persoane asigurate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de asiguraţi Contribuţii facultative ale asiguraţilor Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE Donaţii şi sponsorizări IV SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Contribuţii de asigurări de sănătate persoane care satisfac serviciul militar în termen Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventive Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se afla în concediu medical din cauza de accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale Medicamente cu şi fără contribuţie personală Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală Dispozitive şi echipamente medicale Servicii medicale în ambulator Asistenţă medicală primară Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice Asistenţă medicală stomatologică Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Unităţi medico-sociale Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii Îngrijiri medicale la domiciliu Prestaţii medicale acordate într-un stat membru al Uniunii Europene ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de boli Asistenţă socială pentru familie şi copii REZERVE Fond de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 12.727.347 12.107.693 12.085.545 6.162.393 6.162.393 5.409.081 64.323 38.124 643.443 7.422 5.923.152 5.698.472 4.988.285 695.295 14.892 67.860 156.820 22.148 20.321 4.848 4.848 15.473 15.473 1.827 1.827 1.827 619.654 619.654 142.428 20.746 20.000 101.682 477.226 521 43.745 432.960 12.113.694 12.074.252 112.048 11.369.672 592.532 592.532 592.532 39.442 39.442 12.113.694 12.074.252 592.532 39.442 11.521.162 11.481.720 112.048 87.893 49.595 2.384 3.570 10.272 1.970 1.270 7.812 3.257 2.854 200 4.709 24.155 15.977 2.021 5.087 288 711 71 11.369.672 11.322.100 2.975 294 4.135 381 1.915 633 10 4.025 11.281.716 26.016 2.715 1.796 7 1.789 2.768 2.413 355 606 88 769 107 38.723 259 15 2.138 36.311 39.442 39.442 35.946 7.461 3.721 12.642 12.122 3.496 124.352 153.150 3.838.943 2.317.031 891.561 93.803 456.466 80.082 1.554.637 700.162 385.306 70.028 321.420 77.721 346.919 5.466.786 5.389.436 17.324 60.026 16.375 20.000 592.532 592.532 592.532 592.532 592.532 393.350 393.350 199.182 118.653 118.653 495.000 200.000 46.790 46.790 -23.255 -23.255 -21.255 -2.000 70.045 70.045 70.045 153.210 153.210 68.518 9 -20.042 73.590 14.961 84.692 21.111 75 1.191 62.315 422.455 422.455 14.763 407.692 422.455 422.455 422.455 422.455 14.763 11.444 11.444 3.319 2.232 257 687 46 97 407.692 407.692 407.692 -6.185 2.305 3.880 14.763 223.402 195.713 17.290 10.399 81.342 18.700 9.094 53.548 22.948 80.000 80.000 -222.455 12.927.347 12.154.483 12.132.335 6.139.138 6.139.138 5.409.081 43.068 38.124 643.443 5.422 5.993.197 5.768.517 5.058.330 695.295 14.892 67.860 156.820 22.148 20.321 4.848 4.848 15.473 15.473 1.827 1.827 1.827 772.864 772.864 210.946 9 704 93.590 116.643 561.918 21.111 75 1.712 43.745 495.275 12.536.149 12.496.707 126.811 11.777.364 592.532 592.532 592.532 39.442 39.442 12.536.149 12.496.707 592.532 39.442 11.943.617 11.904.175 126.811 99.337 49.595 2.384 3.570 10.272 1.970 1.270 7.812 3.257 2.854 200 16.153 27.474 18.209 2.278 5.774 334 808 71 11.777.364 11.729.792 2.975 294 4.135 381 1.915 633 10 4.025 11.689.408 26.016 2.715 1.796 7 1.789 2.768 2.413 355 606 88 769 107 38.723 259 15 2.138 36.311 39.442 39.442 35.946 1.276 6.026 12.642 16.002 3.496 124.352 167.913 4.062.345 2.512.744 908.851 93.803 456.466 90.481 1.635.979 718.862 385.306 79.122 374.968 77.721 369.867 5.546.786 5.469.436 17.324 60.026 16.375 20.000 592.532 592.532 592.532 592.532 592.532 393.350 393.350 199.182 118.653 118.653 272.545
Casa Naţională a Asigurărilor de SănătateNUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZApe anul 2007(FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE)
Anexa 04/04
                     
  TOTAL:   4.0284.028   4.028   49.595   49.595
  din care:                  
  6605 Sănătate - fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate   4.0284.028   4.028   49.595   49.595
  din care:                  
  III. Cabinetul demnitarului   66   6   110   110
  Stenodactilograf, şef cabinet, referent (secretar personal)845,0011   1   10   10
  Director de cabinet2.111,0011   1   25   25
  Consilier (consilier personal)2.111,0022   2   51   51
  Consultant (asistent de cabinet)1.296,0011   1   16   16
  Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal)710,0011   1   9   9
  V.A. Funcţii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004)   3.3633.424   3.424   44.905   44.905
  2. Funcţii publice de conducere   340401   401   6.463   6.463
  Director general adjunct1.565,0022   2   38   38
  Director1.565,001212   12   225   225
  Director adjunct1.565,0078   8   139   139
  Şef serviciu1.565,00711   11   163   163
  Şef birou1.565,0031   1   41   41
  Director executiv1.465,008787   87   1.529   1.529
  Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş1.465,00145180   180   2.805   2.805
  Şef birou, şef administraţie financiară - nivel comună1.465,0077100   100   1.522   1.522
  3. Funcţii publice de execuţie   3.0233.023   3.023   38.442   38.442
  a. Clasa I - studii superioare   1.9641.999   1.999   29.197   29.197
  Consilier superior treapta 11.565,005253   53   984   984
  Consilier superior treapta 21.369,00711   11   142   142
  Consilier superior treapta 31.240,0082   2   82   82
  Expert superior treapta 11.565,0033   3   56   56
  Expert superior treapta 21.369,0021   1   26   26
  Expert superior treapta 31.240,0011   1   15   15
  Inspector superior treapta 11.565,0011   1   19   19
  Inspector superior treapta 31.240,0011   1   15   15
  Consilier juridic superior treapta 11.565,0054   4   86   86
  Consilier juridic superior treapta 31.240,00   1   1   6   6
  Consilier principal treapta 11.111,001512   12   183   183
  Consilier principal treapta 2999,00   5   5   25   25
  Consilier principal treapta 3925,0067   7   71   71
  Expert principal treapta 11.111,0066   6   80   80
  Expert principal treapta 2999,002         14   14
  Inspector principal treapta 11.111,0075   5   82   82
  Inspector principal treapta 2999,00                
  Inspector principal treapta 3925,00   2   2   9   9
  Consilier juridic principal treapta 11.111,0022   2   27   27
  Consilier juridic principal treapta 2999,00   1   1   5   5
  Consilier juridic principal treapta 3925,0011   1   11   11
  Consilier asistent treapta 1833,0033   3   30   30
  Consilier asistent treapta 2776,0012   2   13   13
  Consilier asistent treapta 3721,0046   6   42   42
  Expert asistent treapta 1833,00   2   2   8   8
  Expert asistent treapta 2776,0012   2   13   13
  Expert asistent treapta 3721,0023   3   21   21
  Inspector asistent treapta 1833,00   2   2   8   8
  Inspector asistent treapta 2776,003         16   16
  Inspector asistent treapta 3721,00                
  Consilier juridic asistent treapta 1833,0012   2   14   14
  Consilier juridic asistent treapta 2776,0031   1   20   20
  Consilier juridic asistent treapta 3721,0035   5   33   33
  Consilier debutant533,00   4   4   11   11
  Inspector debutant533,0012   2   9   9
  Consilier juridic debutant533,00   1   1   3   3
  Auditor superior treapta 12.188,001112   12   300   300
  Auditor superior treapta 21.733,0011   1   21   21
  Auditor superior treapta 31.417,001         10   10
  Auditor principal treapta 21.000,001         7   7
  Auditor principal treapta 3925,00   1   1   5   5
  Auditor asistent treapta 3721,0011   1   9   9
  Consilier superior treapta 11.465,00755701   701   12.877   12.877
  Consilier superior treapta 21.313,00137118   118   2.034   2.034
  Consilier superior treapta 31.190,0087134   134   1.522   1.522
  Expert superior treapta 11.465,00   1   1   7   7
  Expert superior treapta 21.313,001         9   9
  Inspector superior treapta 11.465,00   2   2   15   15
  Inspector superior treapta 21.313,00   1   1   7   7
  Consilier juridic superior treapta 11.465,004549   49   820   820
  Consilier juridic superior treapta 21.313,00168   8   200   200
  Consilier juridic superior treapta 31.190,0097   7   117   117
  Consilier principal treapta 11.066,0011888   88   1.350   1.350
  Consilier principal treapta 2958,002843   43   394   394
  Consilier principal treapta 3887,003370   70   515   515
  Expert principal treapta 11.066,002114   14   231   231
  Expert principal treapta 2958,00810   10   102   102
  Expert principal treapta 3887,00512   12   84   84
  Inspector principal treapta 11.066,009580   80   1.135   1.135
  Inspector principal treapta 2958,002728   28   315   315
  Inspector principal treapta 3887,001324   24   187   187
  Consilier juridic principal treapta 11.066,004235   35   500   500
  Consilier juridic principal treapta 2958,0046   6   56   56
  Consilier juridic principal treapta 3887,0029   9   52   52
  Consilier asistent treapta 1799,002740   40   311   311
  Consilier asistent treapta 2746,003730   30   305   305
  Consilier asistent treapta 3693,004555   55   409   409
  Expert asistent treapta 1799,0083   3   57   57
  Expert asistent treapta 2746,0053   3   37   37
  Expert asistent treapta 3693,00514   14   73   73
  Inspector asistent treapta 1799,00818   18   117   117
  Inspector asistent treapta 2746,003223   23   253   253
  Inspector asistent treapta 3693,003332   32   271   271
  Consilier juridic asistent treapta 1799,00311   11   61   61
  Consilier juridic asistent treapta 2746,001210   10   100   100
  Consilier juridic asistent treapta 3693,001714   14   131   131
  Consilier debutant533,00428   28   90   90
  Expert debutant533,00   1   1   3   3
  Inspector debutant533,0016   6   20   20
  Consilier juridic debutant533,0013   3   12   12
  Auditor superior treapta 11.465,009375   75   1.503   1.503
  Auditor superior treapta 21.313,00107   7   138   138
  Auditor superior treapta 31.190,0077   7   100   100
  Auditor principal treapta 11.066,0087   7   97   97
  Auditor principal treapta 2958,0041   1   32   32
  Auditor principal treapta 3887,0011   1   11   11
  Auditor asistent treapta 3693,0011   1   8   8
  b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată   4142   42   480   480
  Referent de specialitate superior treapta 11.268,0022   2   30   30
  Referent de specialitate superior treapta 21.031,00                
  Referent de specialitate asistent treapta 3481,001         3   3
  Referent de specialitate superior treapta 11.258,00714   14   150   150
  Referent de specialitate superior treapta 21.021,0097   7   100   100
  Referent de specialitate superior treapta 3918,0045   5   49   49
  Referent de specialitate principal treapta 1851,0085   5   69   69
  Referent de specialitate principal treapta 2829,0035   5   38   38
  Referent de specialitate principal treapta 3631,0052   2   28   28
  Referent de specialitate asistent treapta 1527,0022   2   13   13
  c. Clasa III - studii medii   1.018982   982   8.765   8.765
  Referent superior treapta 1829,002527   27   257   257
  Referent superior treapta 2717,003         15   15
  Referent superior treapta 3640,0023   3   19   19
  Referent principal treapta 1570,0032   2   18   18
  Referent asistent treapta 1501,00   3   3   8   8
  Referent asistent treapta 2488,0042   2   19   19
  Referent asistent treapta 3472,0021   1   9   9
  Referent superior treapta 1804,00636621   621   6.076   6.076
  Referent superior treapta 2695,009547   47   626   626
  Referent superior treapta 3609,003769   69   368   368
  Referent principal treapta 1570,0012997   97   791   791
  Referent principal treapta 2532,002316   16   128   128
  Referent principal treapta 3515,00643   43   132   132
  Referent asistent treapta 1497,00710   10   49   49
  Referent asistent treapta 2487,002312   12   108   108
  Referent asistent treapta 3471,002324   24   132   132
  Referent debutant454,00   5   5   11   11
  V.B. Funcţii publice specifice (conform O.U. nr. 92/2004)   4445   45   783   783
  2. Funcţii de conducere   4444   44   775   775
  Medic şef1.565,0011   1   19   19
  Medic şef1.465,004343   43   756   756
  4. Manageri publici (cf. OU 92/2004)     1   1   8   8
  b. Funcţii publice specifice     1   1   8   8
  Manager public asistent treapta 21.565,00   1   1   8   8
  VII. Personal cu contract de muncă                  
  a) Personal de specialitate   279235   235   3.325   3.325
  Secretar general2.674,0011   1   32   32
  Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A1.325,00143119   119   2.115   2.115
  Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil gradul I1.160,0055   5   70   70
  Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II1.051,0044   4   44   44
  Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III942,0077   7   73   73
  Referent de specialitate, inspector de specialitate,                  
  revizor contabil: gradul IV845,001713   13   155   155
  Referent, inspector, revizor contabil; debutant439,0014   4   12   12
  Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA1.160,00118   8   136   136
  Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I942,0043   3   41   41
  Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II845,0023   3   25   25
  Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III765,0033   3   28   28
  Consilier juridic gradul IA1.325,00   1   1   7   7
  Consilier juridic gradul II1.051,001         7   7
  Consilier juridic gradul III942,0042   2   36   36
  Consilier juridic gradul IV845,0021   1   16   16
  Consilier juridic debutant439,00                
  Referent IA676,005548   48   423   423
  Referent I588,0055   5   35   35
  Referent II546,0032   2   17   17
  Referent III479,0022   2   12   12
  Referent IV455,00105   5   43   43
  Referent debutant414,00                
  VII. Personal cu contract de muncă                  
  b) care ocupă funcţii comune   333315   315   2.038   2.038
  Secretar-dactilograf, dactilograf; I493,003231   31   187   187
  Secretar-dactilograf, dactilograf; II450,0022   2   11   11
  Administrator I600,0022   2   14   14
  Casier magaziner; I528,003421   21   181   181
  Casier magaziner; II474,0055   5   28   28
  Funcţionar arhivar; I517,00109   9   59   59
  Funcţionar arhivar; II474,0033   3   17   17
  Funcţionar arhivar; III432,0033   3   16   16
  Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I429,007673   73   385   385
  Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II419,0066   6   30   30
  Şofer IA691,00                
  Şofer I606,00                
  Şofer II571,00                
  Muncitor calificat I571,001111   11   75   75
  Muncitor calificat II541,001110   10   69   69
  Muncitor calificat III504,0056   6   33   33
  Muncitor calificat IV474,0011   1   6   6
  Muncitor calificat VI429,0097   7   42   42
  Muncitor necalificat419,0057   7   29   29
  Şofer604,00118118   118   855   855
  I. Persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, specifice Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate   33   3   165   165
  Preşedinte (asimilat cu secretar de stat)5.102,0011   1   61   61
  Vicepreşedinte (asimilat cu subsecretar de stat)4.307,0022   2   103   103
  XX. Economii la posturile vacante             -1.729   -1.729
  Economii la posturile vacante             -1.729   -1.729
Anexa 04/05Sinteza finanţării programelor                                                                                                 - mii lei -    Cod Prog. Denumire Realizat Realizat Rectificat Estimări Estimări Estimări TOTAL ordonator până 2005 2006 2007 2008 2009 201068 11697800 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate                    TOTAL CHELTUIELI:                    TOTAL SURSE:                    I. Credite de angajament                                                                      1.631.770 1.534.424 1.421.679 1.471.793 6.059.666                    II. Credite bugetare                                                1.320.174 1.152.970 1.631.770 1.534.424 1.421.679 1.471.793 8.532.810                    Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate                    I. Credite de angajament                                                                      1.631.770 1.534.424 1.421.679 1.471.793 6.059.666                    II. Credite bugetare                                                1.320.174 1.152.970 1.631.770 1.534.424 1.421.679 1.471.793 8.532.810              530 PROGRAM                    Program naţional cu scop curativ              530 TOTAL PROGRAM                    I. Credite de angajament                                                                      1.459.120 1.361.774 1.421.679 1.471.793 5.714.366                    II. Credite bugetare                                                1.320.174 1.152.970 1.459.120 1.361.774 1.421.679 1.471.793 8.187.510                    Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate                    I. Credite de angajament                                                                      1.459.120 1.361.774 1.421.679 1.471.793 5.714.366                    II. Credite bugetare                                                1.320.174 1.152.970 1.459.120 1.361.774 1.421.679 1.471.793 8.187.510              580 PROGRAM                    Program naţional de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei                    în asistenţa medicală primară              580 TOTAL PROGRAM                    I. Credite de angajament                                                                        172.650 172.650 345.300                    II. Credite bugetare                                                                        172.650 172.650 345.300                    Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate                    I. Credite de angajament                                                                        172.650 172.650 345.300                    II. Credite bugetare                                                                        172.650 172.650 345.300 Anexa 04/06Sinteza finanţării programelor                                                                                                 - mii lei -    Cod Cod Cod Realizat Realizat Rectificat Estimări Estimări Estimări TOTAL ordonator program indicator până 2005 2006 2007 2008 2009 201068 11697800 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate             530 PROGRAM:                              Program naţional de sănătate cu scop curativ                              PRIORITATEA: 1                              PARTENERI:                              Ministerul Sănătăţii Publice                              DESCRIERE:                              Asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc crescut.                              Asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice).                              Data începerii: 01-01-2006                              Data închiderii: 31-12-2010                              FINANŢARE:                              TOTAL - eligibil                              I. Credite de angajament                                                                      1.459.120 1.361.774 1.421.679 1.471.793 5.714.366                              II. Credite bugetare                                                1.320.174 1.152.970 1.459.120 1.361.774 1.421.679 1.471.793 8.187.51068 11697800 Indicatori de finanţare                              Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate                       5005 Total cheltuieli                       5005 I. Credite de angajament                                                                      1.459.120 1.361.774 1.421.679 1.471.793 5.714.366                       5005 II. Credite bugetare                                                1.320.174 1.152.970 1.459.120 1.361.774 1.421.679 1.471.793 8.187.510                       6605 Sănătate                       6605 I. Credite de angajament                                                                      1.459.120 1.361.774 1.421.679 1.471.793 5.714.366                       6605 II. Credite bugetare                                                1.320.174 1.152.970 1.459.120 1.361.774 1.421.679 1.471.793 8.187.510                       660520 Bunuri şi servicii                       660520 I. Credite de angajament                                                                      1.459.120 1.361.774 1.421.679 1.471.793 5.714.366                       6605 II. Credite bugetare                                                1.320.174 1.152.970 1.459.120 1.361.774 1.421.679 1.471.793 8.187.510                              Rata de finanţare din:                              Fonduri eligibile                              I. Credite de angajament                                                                            100 100 100 100 100                              II. Credite bugetare                                                      100 100 100 100 100 100 10068 11697800 530 REZULTATE AŞTEPTATE:                              Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor.                              Indicatori de fundamentare                              EFICIENŢA                       2864 Cost mediu/tratament                                                                 2,01 2,69 2,52 2,63 2,72                              REZULTAT                       2863 Număr asiguraţi beneficiari ai tratamentelor                                                              551.129 540.978 540.978 540.978 540.978                              COMENTARII:                              Programul preia activităţile programului "Boli transmisibile" precum şi a celui de "Boli                              netransmisibile" şi se finanţează din venituri proprii şi transferuri din bugetul                              Ministerului Sănătăţii Publice.              580 PROGRAM:                              Program naţional de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţă                              medicală primară                              PRIORITATEA: 1                              PARTENERI:                              Ministerul Sănătăţii Publice68 11697800 580 DESCRIERE:                              Tipărirea şi transmiterea la domiciliul asiguraţilor a scrisorilor de informare şi a                              taloanelor pentru prezentarea la medic.                              Data începerii: 01-07-2007                              Data închiderii: 30-06-2008                              FINANŢARE:                              TOTAL - eligibil                              I. Credite de angajament                                                                        172.650 172.650 345.300                              II. Credite bugetare                                                                        172.650 172.650 345.300                              Indicatori de finanţare                              Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate                       5005 Total cheltuieli                       5005 I. Credite de angajament                                                                        172.650 172.650 345.300                       5005 II. Credite bugetare                                                                        172.650 172.650 345.300                       6605 Sănătate                       6605 I. Credite de angajament                                                                        172.650 172.650 345.300                       6605 II. Credite bugetare                                                                        172.650 172.650 345.300                       660520 Bunuri şi servicii                       660520 I. Credite de angajament                                                                        172.650 172.650 345.300                       660520 II. Credite bugetare                                                                        172.650 172.650 345.300                              Rata de finanţare din:                              Fonduri eligibile                              I. Credite de angajament                                                                            100 100 100                              II. Credite bugetare                                                                            100 100 100                              REZULTATE AŞTEPTATE:                              Evaluarea stării de sănătate a populaţiei                              Indicatori de fundamentare                              EFICIENŢA                       3260 Cost mediu/asigurat (lei)                                                                             16 16                              REZULTAT                       3261 Număr persoane evaluate                                                                     10.800.000 10.800.00068 11697800 580 COMENTARII:                              Programul se derulează împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice Anexa 04/07    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE                                                                                           
                           
  - mii lei -
  I-Credite de angajament   TOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005CHELTUIELI 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  II-Credite bugetare
  PROGRAM 2007ESTIMĂRI
  CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ
  200820092010anii ulteriori
  012=3+...+93456789
  TOTAL GENERAL                  
  1.Total surse de finanţareI150.94120.62060.55735.94611.67311.21710.928  
    II150.94120.62060.55735.94611.67311.21710.928  
    1.4.Buget FNUAS de sănătateI150.94120.62060.55735.94611.67311.21710.928  
    II150.94120.62060.55735.94611.67311.21710.928  
    1.4.1.Active fixeI150.94120.62060.55735.94611.67311.21710.928  
      II150.94120.62060.55735.94611.67311.21710.928  
  A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
  1.Total surse de finanţareI3.7592.2465131.000        
    II3.7592.2465131.000        
    1.4.Buget FNUAS de sănătateI3.7592.2465131.000        
    II3.7592.2465131.000        
    1.4.1.Active fixeI3.7592.2465131.000        
      II3.7592.2465131.000        
  B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI
  1.Total surse de finanţareI1135   108        
    II1135   108        
    1.4.Buget FNUAS de sănătateI1135   108        
    II1135   108        
    1.4.1.Active fixeI1135   108        
      II1135   108        
  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
  1.Total surse de finanţareI147.06918.36960.04434.83811.67311.21710.928  
    II147.06918.36960.04434.83811.67311.21710.928  
    1.4.Buget FNUAS de sănătateI147.06918.36960.04434.83811.67311.21710.928  
    II147.06918.36960.04434.83811.67311.21710.928  
    1.4.1.Active fixeI147.06918.36960.04434.83811.67311.21710.928  
      II147.06918.36960.04434.83811.67311.21710.928  
  Capitol: 66.05 -- SĂNĂTATE                  
  1.Total surse de finanţareI150.94120.62060.55735.94611.67311.21710.928  
    II150.94120.62060.55735.94611.67311.21710.928  
    1.4.Buget FNUAS de sănătateI150.94120.62060.55735.94611.67311.21710.928  
    II150.94120.62060.55735.94611.67311.21710.928  
    1.4.1.Active fixeI150.94120.62060.55735.94611.67311.21710.928  
      II150.94120.62060.55735.94611.67311.21710.928  
  A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII îN CONTINUARE
  1.Total surse de finanţareI3.7592.2465131.000        
    II3.7592.2465131.000        
    1.4.Buget FNUAS de sănătateI3.7592.2465131.000        
    II3.7592.2465131.000        
    1.4.1.Active fixeI3.7592.2465131.000        
      II3.7592.2465131.000        
  B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI
  1.Total surse de finanţareI1135   108        
    II1135   108        
    1.4.Buget FNUAS de sănătateI1135   108        
    II1135   108        
    1.4.1.Active fixeI1135   108        
      II1135   108        
  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
  1.Total surse de finanţareI147.06918.36960.04434.83811.67311.21710.928  
    II147.06918.36960.04434.83811.67311.21710.928  
    1.4.Buget FNUAS de sănătateI147.06918.36960.04434.83811.67311.21710.928  
    II147.06918.36960.04434.83811.67311.21710.928  
    1.4.1.Active fixeI147.06918.36960.04434.83811.67311.21710.928  
      II147.06918.36960.04434.83811.67311.21710.928
Programul s-a obţinut din centralizarea a 7 fişe.
Anexa 04/08    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.5                                    FIŞA                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                      SEDIU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE VRANCEA    Tipul cheltuielii: A ─ obiectiv (proiect) în continuare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector VRANCEA   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna FOCŞANI   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP 913206/2000   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate       (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna 01 /anul 2000 ) 1.540   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 585 MP; AD1694; CLĂDIRE 4 NIVELE   3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preţuri luna 11 /anul 2001) 1.392   2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24   3. Data începerii investiţiei (luna/an) 04/2001   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) /2006   5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei) 2.246   6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 513   7. Valoarea ramasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei) 1.000D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE   ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA   ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                                                     ─ mii lei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢATfinanţare şi EFECTUATE 2006 ─────────────────────────────────────────costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRIfuncţionare 31.12.2005 2007 ────────────────────────────────                                                                      2008 2009 2010 anii                                                                                           ulteriori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 3.759 2.246 513 1.000    finanţare II 3.759 2.246 513 1.0001.4 Buget FNUAS I 3.759 2.246 513 1.000    de sănătate II 3.759 2.246 513 1.0001.4.1 Active fixe I 3.759 2.246 513 1.000                     II 3.759 2.246 513 1.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia costurilor   de funcţionare şi   de întreţinere   după PIF   (preliminări)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.4                                    FIŞA                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                      CLĂDIRE ANEXA P+1 ETAJ - ARHIVA PARTER - GARAJ - CAS GORJ    Tipul cheltuielii: B ─ obiectiv (proiect) nou──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector GORJ   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna TG. JIU   1.3 Amplasament TG. JIU   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate 2364/2002       (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna 04 /anul 2002 )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 69 MP   3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 6C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei) 5   6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)   7. Valoarea ramasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei) 108D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE   ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA   ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                                                     ─ mii lei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢATfinanţare şi EFECTUATE 2006 ─────────────────────────────────────────costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRIfuncţionare 31.12.2005 2007 ────────────────────────────────                                                                      2008 2009 2010 anii                                                                                           ulteriori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 113 5 108    finanţare II 113 5 1081.4 Buget FNUAS I 113 5 108    de sănătate II 113 5 1081.4.1 Active fixe I 113 5 108                     II 113 5 108──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia costurilor   de funcţionare şi   de întreţinere   după PIF   (preliminări)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.005e                                    FIŞA                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                     e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate       (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programata a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontata până la 31/12/2005 (mii lei)   6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)   7. Valoarea ramasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei) 16.002D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE   ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA   ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                                                     ─ mii lei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢATfinanţare şi EFECTUATE 2006 ─────────────────────────────────────────costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRIfuncţionare 31.12.2005 2007 ────────────────────────────────                                                                      2008 2009 2010 anii                                                                                           ulteriori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 16.002 16.002   finanţare II 16.002 16.0021.4 Buget FNUAS I 16.002 16.002    de sănătate II 16.002 16.0021.4.1 Active fixe I 16.002 16.002                     II 16.002 16.002──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia costurilor   de funcţionare şi   de întreţinere   după PIF   (preliminari)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.1                                    FIŞA                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                         a) achiziţii de imobile    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate       (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna 04 /anul 2002 )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)   6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)   7. Valoarea ramasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei) 10.205D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE   ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE INTREŢINERE DUPĂ PUNEREA   ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                                                     ─ mii lei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANTATfinanţare şi EFECTUATE 2006 ─────────────────────────────────────────costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRIfuncţionare 31.12.2005 2007 ────────────────────────────────                                                                      2008 2009 2010 anii                                                                                           ulteriori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 10.205 6.957 1.603 1.645    finanţare II 10.205 6.957 1.603 1.6451.4 Buget FNUAS I 10.205 6.957 1.603 1.645    de sănătate II 10.205 6.957 1.603 1.6451.4.1 Active fixe I 10.205 6.957 1.603 1.645                     II 10.205 6.957 1.603 1.645──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia costurilor   de funcţionare şi   de întreţinere   după PIF   (preliminări)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.2                                    FIŞA                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                    c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate       (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)   6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 200   7. Valoarea ramasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei) 218  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE     ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA     ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                                                     ─ mii lei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANTATfinanţare şi EFECTUATE 2006 ─────────────────────────────────────────costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRIfuncţionare 31.12.2005 2007 ────────────────────────────────                                                                      2008 2009 2010 anii                                                                                           ulteriori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 418 200 68 75 75    finanţare II 418 200 68 75 751.4 Buget FNUAS I 418 200 68 75 75    de sănătate II 418 200 68 75 751.4.1 Active fixe I 418 200 68 75 75                     II 418 200 68 75 75──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia costurilor   de funcţionare şi   de întreţinere   după PIF   (preliminări)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.3                                    FIŞA                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                    d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate       (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)   6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei)   7. Valoarea ramasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei) 600  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE     ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA     ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                                                     ─ mii lei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANTATfinanţare şi EFECTUATE 2006 ─────────────────────────────────────────costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRIfuncţionare 31.12.2005 2007 ────────────────────────────────                                                                      2008 2009 2010 anii                                                                                           ulteriori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 600 100 500    finanţare II 600 100 5001.4 Buget FNUAS I 600 100 500    de sănătate II 600 100 5001.4.1 Active fixe I 600 100 500                     II 600 100 500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia costurilor   de funcţionare şi   de întreţinere   după PIF   (preliminări)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.6                                    FIŞA                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                      b) dotări independente    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judeţ/Sector   1.2 Municipiu/Oraş/Comuna   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate       (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei) 18.369   6. Valoarea preliminată în anul 2006 (mii lei) 59.844   7. Valoarea ramasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei) 41.631  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE     ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA     ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                                                     ─ mii lei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANTATfinanţare şi EFECTUATE 2006 ─────────────────────────────────────────costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRIfuncţionare 31.12.2005 2007 ────────────────────────────────                                                                      2008 2009 2010 anii                                                                                           ulteriori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 119.844 18.369 59.844 18.668 4.141 9.539 9.283    finanţare II 119.844 18.369 59.844 18.668 4.141 9.539 9.2831.4 Buget FNUAS I 119.844 18.369 59.844 18.668 4.141 9.539 9.283    de sănătate II 119.844 18.369 59.844 18.668 4.141 9.539 9.2831.4.1 Active fixe I 119.844 18.369 59.844 18.668 4.141 9.539 9.283                     II 119.844 18.369 59.844 18.668 4.141 9.539 9.283──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia costurilor   de funcţionare şi   de întreţinere   după PIF   (preliminări)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 29 februarie 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 44 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
 • LEGE nr. 152 din 24 iulie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1997 privind aprobarea anexei A - Document convenit între statele părţi la Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale din Europa din 19 noiembrie 1990 - din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferinţe de evaluare a aplicării Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa, Viena, 15-31 mai 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 290 din 29 decembrie 2000 privind modificarea art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 27 iunie 2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 520 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 124 din 23 septembrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 17 ianuarie 2002 privind finanţarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 101 din 7 mai 2015 pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 166 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 171 din 25 noiembrie 1999 privind dreptul senatelor universitare de a stabili cuantumul taxelor pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor de către absolvenţii învăţământului superior particular
 • LEGE nr. 219 din 20 noiembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/ agenţiilor Uniunii Europene
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 279 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 136 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 228 din 7 iunie 2006 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 42 din 26 martie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/1998 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Proiect-suport pentru reforma şi privatizarea telecomunicaţiilor), încheiat la Washington la 29 mai 1998
 • LEGE nr. 354 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chişinău la 11 iunie 2013
 • LEGE nr. 8 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 47 din 3 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 217 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 77 din 1 august 1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 187 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1999 privind destinaţia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 14 iulie 2005 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 74 din 16 iulie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 21 decembrie 2006 pentru prorogarea şi modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 123 din 9 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 32 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 54 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*republicată*) privind protecţia animalelor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 23 mai 2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 85 din 2 aprilie 2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 206 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
 • LEGE nr. 229 din 23 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021