Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, Ministerul Culturii şi Cultelor poate finanţa, din surse alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe nerambursabile şi rambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii, un program naţional pentru construirea de sedii pentru aşezămintele culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban,având în vedere necesitatea asigurării prompte, eficiente şi transparente, începând cu anul 2007, a finanţării proiectelor prioritare de investiţii în infrastructură culturală în mediul rural şi mic urban - reabilitarea, modernizarea, dotarea aşezămintelor culturale, finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale şi construirea de noi sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile în care acestea nu există,în considerarea faptului că destinaţiile prevăzute a fi finanţate nu beneficiază de resurse bugetare suficiente,ţinând cont de faptul că Programul naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban nu poate fi demarat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, deoarece:- textul actului normativ nu precizează clar posibilitatea finanţării de către Ministerul Culturii şi Cultelor a autorităţilor administraţiei publice locale;- textul actului normativ nu face referire la posibilitatea finanţării lucrărilor de finalizare a clădirilor noi aflate în curs de execuţie care au o pondere importantă în activităţile programului;- complementaritatea obiectivelor Programului naţional de dezvoltare rurală cu cele ale Programului naţional instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, impune clarificarea rolului Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în implementarea Programului,luând în considerare că dispoziţiile actelor normative trebuie să fie clare şi neechivoce, se consideră necesar a se preciza în mod expres în textul actului normativ următoarele aspecte:- faptul că Programul naţional pentru construirea de sedii pentru aşezămintele culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban este un program prioritar, care poate fi finanţat din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare;- lucrările de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural cad în responsabilitatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;- finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban cad în responsabilitatea Ministerului Culturii şi Cultelor;- proiectarea şi construirea de noi sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, cad în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea acestui minister;- posibilitatea finanţării de către Ministerul Culturii şi Cultelor a proiectelor întocmite de către autorităţile administraţiei publice locale;- diversitatea obiectivelor Programului şi a surselor sale de finanţare impune proceduri distincte de evaluare şi selecţie a proiectelor şi constituirea unor comisii de evaluare şi selecţie specifice fiecărui obiectiv,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pot finanţa din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii, Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, denumit în continuare Program."2. Alineatul (3) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Programul are ca principale obiective: a) proiectarea şi construirea de sedii pentru aşezăminte culturale, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban; b) reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural; c) finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban."3. Alineatul (3^1) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3^1) Obiectivul prevăzut la alin. (3) lit. a) se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii «C.N.I.» - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare."4. După alineatul (3^1) al articolului 21 se introduc trei noi alineate, alineatele (3^2), (3^3) şi (3^4), cu următorul cuprins:"(3^2) Obiectivul prevăzut la alin. (3) lit. b) se realizează prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), având ca sursă de finanţare Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale fiind autoritate de management pentru PNDR.(3^3) Obiectivul prevăzut la alin. (3) lit. c) se finanţează de către Ministerul Culturii şi Cultelor din sume alocate prin transferuri către bugetele locale.(3^4) Dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural, conform alin. (3), se va face cu echipamentul de practică culturală necesar, pentru: a) întărirea rolului aşezămintelor culturale şi transformarea acestora în centre comunitare de acces la informaţie şi cultură şi de coeziune socială; b) diversificarea ofertei culturale; c) creşterea gradului de acces şi participare a populaţiei rurale la viaţa culturală."5. Alineatul (1) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Pentru a putea beneficia de finanţare în cadrul Programului, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3^1) şi (3^3), autorităţile administraţiei publice locale, singure sau în parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, elaborează şi propun, pe baza unei documentaţii justificative, proiecte care trebuie să fie însoţite de programe şi proiecte culturale desfăşurate pe o perioadă de minimum 3 ani, precum şi de garanţia asigurării unei finanţări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului pentru construcţie, reabilitare, modernizare, dotare şi/sau finalizare a lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale."6. După alineatul (1) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În cadrul Programului, pentru proiectele finanţate conform prevederilor art. 21 alin. (3^2), beneficiarii vor respecta procedura specifică de implementare a PNDR."7. Alineatul (2) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Valorile maxime ale finanţărilor alocate pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. c) se vor stabili prin Ghidul operaţional."8. Alineatul (1) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În vederea implementării obiectivelor prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. a) şi c) se constituie Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, denumită în continuare Comisia, formată din câte un reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, al Asociaţiei Comunelor şi al Asociaţiei Oraşelor din România, desemnaţi prin ordine ale miniştrilor de resort sau prin decizie a preşedintelui asociaţiei, după caz."9. După alineatul (3) al articolului 23 se introduc cinci noi alineate, alineatele (4), (5), (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(4) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. a), Ministerul Culturii şi Cultelor împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor vor elabora Ghidul operaţional care va cuprinde: criteriile de evaluare şi selecţie, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei, care va fi aprobat prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor. (5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va elabora norme metodologice pentru derularea obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. a) prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. (6) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. c), Ministerul Culturii şi Cultelor va elabora Ghidul operaţional care va cuprinde: criteriile de evaluare şi selecţie, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei, precum şi reguli privind implementarea, monitorizarea şi raportarea activităţilor, care va fi aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (7) Comisia constituită potrivit alin. (1) va selecta proiectele propuse de autorităţile administraţiei publice locale care îndeplinesc condiţiile minime prevăzute la art. 22 şi aprobă finanţarea celor care întrunesc criteriile prevăzute în ghidurile operaţionale specifice fiecărui obiectiv. (8) În vederea implementării obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. b), la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se constituie grupuri de lucru la care vor participa reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din cadrul Autorităţii de management pentru PNDR şi, respectiv, din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, precum şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, desemnaţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."10. Articolele 24 şi 26 se abrogă. Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 27 iunie 2007.Nr. 65.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 224 din 11 iulie 2005 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 25 din 17 mai 1993 privind abilitarea Guvernului de a modera creşterea salariilor prin introducerea unor impozite suplimentare, pe cale de ordonanţa, în vederea frânării procesului inflaţionist şi a şomajului
 • LEGE nr. 291 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii
 • LEGE nr. 472 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 484 din 19 decembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006
 • LEGE nr. 629 din 13 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii *)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 39 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 94 din 3 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanţurilor contabile ale agenţilor economici, pe anul 1996
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 36 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 111 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 278/2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2000
 • LEGE nr. 30 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 298 din 18 noiembrie 2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 396 din 31 martie 1864 pentru infiintiarea Consiliuriloru judetiane
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 156 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 51 din 19 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 21 noiembrie 2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • LEGE nr. 304 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • LEGE nr. 295 din 2 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 535 din 15 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 195 din 6 noiembrie 2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 87 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
 • LEGE nr. 113 din 18 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 202 din 13 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
 • LEGE nr. 506 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 161 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 8 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori modificând Acordul sub forma de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998
 • LEGE nr. 190 din 30 octombrie 2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 131 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 41 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de altă parte
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 (*republicată*) privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 10 octombrie 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 272 din 7 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • LEGE nr. 271 din 22 decembrie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele
 • LEGE nr. 128 din 24 iunie 2008 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020