Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 27 iunie 2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 27 iunie 2007privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007

Având în vedere că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are conform legislaţiei comunitare obligaţia de a transpune în totalitate acquis-ul comunitar începând cu data de 1 ianuarie 2007,ţinând cont de cerinţele Uniunii Europene privind necesitatea implementării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru a asigura dezvoltarea unei societăţi democratice şi tolerante, precum şi în urma consultărilor cu experţii Comisiei Europene, se impune adoptarea unor măsuri imediate prin care să se poată realiza aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială.Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei, denumit în continuare principiul egalităţii de tratament, în schemele profesionale de securitate socială. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) scheme profesionale de securitate socială - schemele al căror scop este de a furniza salariaţilor sau persoanelor care desfăşoară activităţi independente dintr-o întreprindere ori grup de întreprinderi, un domeniu de activitate economică, sector profesional sau grup de sectoare prestaţii menite să suplimenteze ori să înlocuiască prestaţiile prevăzute de sistemul general public de securitate socială, indiferent dacă apartenenţa la aceste scheme este obligatorie sau facultativă; b) principiul egalităţii de tratament - lipsa oricărui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criteriul de sex, în special prin referirea la starea civilă sau familială; c) tratament discriminatoriu - orice excludere, restricţie ori diferenţă de tratament, direct sau indirect, între femei şi bărbaţi. Articolul 3Criteriile de încadrare a unei scheme de securitate socială ca schemă profesională sunt: a) se referă la o categorie particulară de lucrători; b) este direct legat de perioada de serviciu; c) pensia este calculată prin raportare la ultimul salariu/media ultimelor salarii ale lucrătorului. Articolul 4Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică populaţiei active, inclusiv persoanelor care desfăşoară activităţi independente, persoanelor a căror activitate este întreruptă de boală, maternitate, accident sau şomaj involuntar, persoanelor care caută un loc de muncă, pensionarilor, persoanelor cu handicap, persoanelor care au dobândit o invaliditate, precum şi celor care revendică drepturile în numele lor, în condiţiile legii. Articolul 5Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică: a) schemelor profesionale de securitate socială care asigură protecţia în caz de boală, invaliditate, bătrâneţe, inclusiv pensionare anticipată, accident de muncă, boală profesională, şomaj; b) schemelor profesionale de securitate socială care prevăd alte prestaţii sociale, în bani sau în natură, în special prestaţii de urmaş şi alocaţii familiale, dacă aceste prestaţii sunt destinate salariaţilor şi constituie în acest fel avantaje plătite de angajator salariatului ca urmare a activităţii profesionale a acestuia. Articolul 6 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică: a) contractelor individuale de asigurări sociale ale persoanelor care desfăşoară activităţi independente; b) schemelor de securitate socială ale persoanelor care desfăşoară activităţi independente, care au un singur membru; c) contractelor de asigurare la care angajatorul nu este parte, în cazul salariaţilor; d) dispoziţiilor opţionale ale schemelor profesionale de securitate socială oferite participanţilor în mod individual pentru a le garanta fie prestaţii suplimentare, fie alegerea datei de începere a furnizării prestaţiilor normale pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente sau o alegere între mai multe prestaţii; e) schemelor profesionale de securitate socială, în măsura în care prestaţiile sunt finanţate de salariaţi sau de persoanele care desfăşoară activităţi independente prin contribuţii plătite pe baze voluntare. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu împiedică un angajator să acorde persoanelor care au atins deja vârsta de pensionare pentru a obţine o pensie în temeiul unei scheme profesionale, dar care nu au atins vârsta de pensionare pentru a obţine pensia pentru limită de vârstă, stabilită conform legii care reglementează sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, un supliment de pensie, al cărui scop este de a egaliza sau de a face aproape egală suma totală a prestaţiei plătite acestor persoane în raport cu suma plătită persoanelor de alt sex aflate în aceeaşi situaţie, care au ajuns deja la vârsta de pensionare legală, până când persoanele care beneficiază de supliment ajung la vârsta de pensionare legală. Articolul 7 (1) Principiul egalităţii de tratament implică absenţa oricărei discriminări directe sau indirecte pe criteriul de sex, cu referire în special la starea civilă sau familială, mai ales în privinţa: a) domeniului de aplicare a schemelor profesionale de securitate socială şi a condiţiilor de acces la acestea; b) obligaţiei de a contribui şi a calculului contribuţiilor; c) calculului prestaţiilor, inclusiv al prestaţiilor suplimentare datorate soţului/soţiei sau persoanelor aflate în întreţinere, precum şi a condiţiilor ce privesc durata şi menţinerea dreptului la prestaţii. (2) Principiul egalităţii de tratament nu aduce atingere dispoziţiilor referitoare la protecţia femeii în caz de maternitate, prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile. Articolul 8 (1) Dispoziţii contrare principiului egalităţii de tratament sunt cele bazate pe criteriul de sex, direct sau indirect, în special prin referire la starea civilă ori familială, care stabilesc: a) persoanele care pot participa la o schemă profesională de securitate socială; b) natura obligatorie sau facultativă a participării la o schemă profesională de securitate socială; c) reguli diferite cu privire la vârsta de intrare în schema profesională de securitate socială, perioada minimă de încadrare în muncă sau calitatea de membru al schemei profesionale; d) reguli diferite, cu excepţia celor prevăzute la lit. h) şi i), pentru rambursarea contribuţiilor atunci când un salariat sau o persoană care desfăşoară activităţi independente părăseşte o schemă profesională de securitate socială fără să fi îndeplinit condiţiile care îi garantează un drept ulterior la prestaţii pe termen lung; e) condiţii diferite pentru acordarea prestaţiilor sau limitarea acestor prestaţii la salariaţii de un anumit sex sau persoanele de un anumit sex care desfăşoară activităţi independente; f) vârste de pensionare diferite; g) suspendarea menţinerii sau dobândirii de drepturi pe perioadele de concediu de maternitate ori de concediu pentru motive familiale, care sunt acordate prin lege sau acord şi sunt plătite de către angajator; h) niveluri diferite de prestaţii, cu excepţia cazului în care este necesar să se ia în considerare factorii de calcul actuarial care diferă în funcţie de sex, în cazul schemelor profesionale de securitate socială cu contribuţii definite; i) niveluri diferite pentru contribuţiile salariaţilor sau ale persoanelor care desfăşoară activităţi independente; j) niveluri diferite pentru contribuţiile angajatorilor, cu excepţia cazului schemelor profesionale de securitate socială cu contribuţii definite, dacă obiectivul este de a egaliza suma prestaţiilor finale ori de a le face cât mai apropiate pentru ambele sexe, sau a cazului schemelor profesionale de securitate socială cu prestaţii definite, finanţate prin capitalizare, în care contribuţiile angajatorului sunt menite să asigure caracterul adecvat al fondurilor necesare pentru a acoperi costurile prestaţiilor; k) standarde diferite sau aplicabile numai salariaţilor de un anumit sex ori persoanelor de un anumit sex care desfăşoară activităţi independente, cu excepţia celor prevăzute la lit. h) şi i), în ceea ce priveşte garantarea sau reţinerea dreptului la prestaţii ulterioare atunci când salariatul ori persoana care desfăşoară activităţi independente părăseşte schema profesională de securitate socială. (2) Administratorii schemelor profesionale de securitate socială trebuie să respecte principiul egalităţii de tratament în procesul de furnizare a prestaţiilor. Articolul 9Dispoziţiile contrare principiului egalităţii de tratament din următoarele acte normative: Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificările ulterioare, Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, cu completările ulterioare, şi Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, precum şi din alte acte normative, din contractele colective, din regulamentele întreprinderilor sau din orice alte aranjamente referitoare la schemele profesionale de securitate socială, vor fi modificate până în data de 30 septembrie 2007 astfel încât să se asigure aplicarea efectivă a principiului egalităţii de tratament în aceste scheme cel mai târziu la data de 31 decembrie 2008, în caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile. Articolul 10Autorităţile competente nu vor acorda autorizaţie, respectiv nu vor permite funcţionarea schemelor profesionale de securitate socială care cuprind dispoziţii contrare principiului egalităţii de tratament. Articolul 11Drepturile şi obligaţiile persoanelor care desfăşoară activităţi independente derivate din calitatea de membru la o schemă profesională de securitate socială rămân nemodificate în perioada în care schema respectivă de securitate socială va fi revizuită în vederea compatibilizării sale cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 12Sunt exceptate de la aplicarea principiului egalităţii de tratamente schemele profesionale de securitate socială pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente, în ceea ce priveşte stabilirea vârstei pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi în ceea ce priveşte pensia de urmaş. Articolul 13Dacă femeile şi bărbaţii solicită să li se aplice în aceleaşi condiţii un sistem flexibil în ceea ce priveşte vârsta de pensionare, aceasta nu încalcă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 14 (1) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, direct sau după sesizarea autorităţilor abilitate cu aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi. (2) Autoritatea abilitată responsabilă, atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial, în numele şi în contul statului, de aplicarea legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului de stat este, potrivit legii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Articolul 15Înaintarea unei sesizări sau a unei reclamaţii la nivelul unităţii ori depunerea unei plângeri la instanţele judecătoreşti competente de către un salariat, în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, nu poate constitui motiv pentru concedierea salariatului respectiv.*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva Consiliului nr. 86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în regimurile profesionale de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 225 din 12 august 1986, cu modificările şi completările aduse prin Directiva Consiliului 96/97/CE din 20 decembrie 1996, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 46 din 17 februarie 1997.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul afacerilor externe,Mihai Gheorghiu,secretar de statDepartamentul pentru Afaceri EuropeneAdrian Ciocănea,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 27 iunie 2007.Nr. 67.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 402 din 7 octombrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 130 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plăţilor compensatorii şi ajutoarelor care se acordă personalului militar
 • LEGE nr. 137 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 noiembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 340 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 247 din 17 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garan
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 130 din 30 iunie 2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 367 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 95 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1995 privind modificarea plafoanelor de aprobare a obiectivelor de investiţii pentru autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 126 din 3 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr. 348 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale
 • LEGE nr. 635 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea şi utilizarea Fondului România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 22 noiembrie 2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 152 din 18 iunie 1930 pentru deschiderea unui credit extraordinar
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (*republicată*) privind arhivarea documentelor în formă electronică*)
 • LEGE nr. 12 din 1 aprilie 1986 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 75/1986 privind completarea Statutului cooperativei agricole de producţie, aprobat prin Decretul nr. 93/1983
 • LEGE nr. 220 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 168 din 5 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 245 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 180 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 56 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO0002 dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 180 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 129 din 20 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55 din 19 august 1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994
 • LEGE nr. 62 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 643 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 226 din 4 decembrie 1998 pentru completarea art. 39 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
 • LEGE nr. 77 din 7 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020