Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007

Având în vedere statutul României de membru al Uniunii Europene, în contextul asigurării liberei circulaţii a serviciilor, în scopul reglementării condiţiilor de exercitare în România a profesiei de consultant fiscal de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în alt stat membru al Uniunii Europene, ceea ce constituie o situaţie a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Activitatea de consultanţă fiscală constă în: a) acordarea de servicii profesionale în domeniul fiscal; b) acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe; c) asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală; d) asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale; e) asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; f) asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale; g) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate; h) asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale. (2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală este obligatorie asigurarea pentru răspunderea profesională."2. La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) să aibă o experienţă de minimum 5 ani după obţinerea licenţei, în una dintre următoarele activităţi:- elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;- servicii de administrare a legislaţiei fiscale;- elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;- activitate financiar-contabilă."3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - La depunerea documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a)-d), candidatul plăteşte în contul Camerei Consultanţilor Fiscali taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileşte prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali."4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează de Camera Consultanţilor Fiscali, în baza unui regulament aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali."5. Articolul 7 se abrogă.6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal este obligată să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului examenului. (2) Condiţiile privind înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali. (3) Activitatea de consultanţă fiscală poate fi desfăşurată numai de persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea «persoane active». (4) Carnetul profesional va fi vizat anual."7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Consultanţii fiscali pot să îşi desfăşoare activitatea ca persoane fizice independente sau se pot asocia în societăţi comerciale care au în obiectul de activitate consultanţă fiscală. Societatea comercială trebuie să aibă cel puţin un asociat/acţionar şi administrator care să aibă calitatea de consultant fiscal. (2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, societăţile comerciale trebuie să fie autorizate de Camera Consultanţilor Fiscali. (3) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, societăţile comerciale plătesc o taxă în contul Camerei Consultanţilor Fiscali. Cuantumul taxei se stabileşte prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali."8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Camera Consultanţilor Fiscali este organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv este acordat de Guvern în folosinţă gratuită până la data la care veniturile Camerei Consultanţilor Fiscali permit achiziţionarea unui sediu propriu, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012. (2) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Camera, se organizează şi funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei. (3) Camera îşi poate constitui unităţi teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare."9. La articolul 11, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) organizează examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;".10. La articolul 11, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) ţine Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;".11. La articolul 11, după litera l) se introduc două noi litere, literele m şi n), cu următorul cuprins:"m) elaborează şi aprobă Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale; n) elaborează şi aprobă Normele privind pregătirea şi perfecţionarea consultanţilor fiscali."12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Camera îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din: a) taxa de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală; b) taxa de înscriere în evidenţa Camerei; c) cotizaţiile membrilor Camerei; d) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; e) donaţii şi sponsorizări; f) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal; g) alte venituri din activitatea Camerei."13. Articolul 14 se abrogă.14. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Membrii Camerei sunt: a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional şi s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală; b) societăţile comerciale care au obţinut autorizaţia de funcţionare eliberată de Cameră şi s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală."15. Articolul 18 se abrogă.16. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizaţia de funcţionare, se retrage consultanţilor fiscali în următoarele situaţii:1. În cazul persoanelor fizice: a) când atribuirea calităţii de consultant fiscal a fost obţinută ca urmare a săvârşirii infracţiunii de fals şi uz de fals; b) când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale; c) în caz de neplată a cotizaţiei timp de 12 luni consecutive.2. În cazul persoanelor juridice, în situaţia în care: a) societatea comercială s-a dizolvat; b) după data de înregistrare la Cameră se constată că nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare potrivit prezentei ordonanţe şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei; c) în caz de neplată a cotizaţiei timp de 12 luni consecutive."17. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se interzic acestora practicarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultanţă fiscală. (2) Împotriva deciziei de retragere a carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizaţiei de funcţionare se poate formula plângere în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare."18. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Membrii Camerei vor fi înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală ca membri activi sau inactivi. Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizat anual cu modificările intervenite. (2) În Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală vor fi menţionate următoarele date referitoare la membrii Camerei: a) pentru persoanele fizice:- numele şi prenumele;- numărul carnetului profesional;- localitatea de domiciliu;- alte date de identificare a persoanei; b) pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală:- denumirea şi sediul social;- numele şi prenumele, numărul carnetului profesional şi localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii comerciale de consultanţă fiscală;- numele şi prenumele asociaţilor/acţionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;- alte date de identificare. (3) Membrii Camerei sunt obligaţi să anunţe orice modificare a datelor înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, în termen de 30 de zile. (4) Consultanţii fiscali vor depune o declaraţie pe propria răspundere pentru a fi înregistraţi la secţiunea «persoane inactive» din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală."19. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1, intitulat "Exercitarea în România a profesiei de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European", cuprinzând articolele 21^1-21^9, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL V^1Exercitarea în România a profesiei de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic EuropeanArt. 21^1. - Dispoziţiile prezentului capitol se aplică consultanţilor fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, care îşi exercită profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme: a) în mod independent sau în asociere; b) consultanţi fiscali salariaţi în România; c) prin prestarea de servicii, în condiţiile art. 21^9.Art. 21^2. - (1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) consultant fiscal - orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal într-un stat membru; b) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care consultantul fiscal a obţinut dreptul de a desfăşura activitatea de consultant fiscal înainte de a practica profesia în România; c) grupare - orice entitate cu sau fără personalitate juridică, organizată potrivit legislaţiei unui stat membru, în cadrul căreia consultanţii fiscali îşi desfăşoară activitatea de consultanţă fiscală împreună, sub nume comun. (2) Consultanţii fiscali care profesează în România sub titlul profesional din statul de origine pot desfăşura activităţi profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislaţiei din România.Art. 21^3. - Persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care doreşte să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 21^1 lit. a), este obligată să obţină autorizarea Camerei pe baza unei evaluări.Art. 21^4. - Camera va stabili componenţa Comisiei de evaluare, precum şi conţinutul şi modul de desfăşurare a examenului pentru consultanţii fiscali din statele membre, care vor desfăşura activitate în România.Art. 21^5. - Comisia de evaluare va verifica în prealabil dacă experienţa dobândită în calitate de consultant fiscal este de natură să acopere în tot sau în parte diferenţele existente între legislaţia fiscală românească şi cea a statului membru de origine în care a fost obţinută atestarea de consultant fiscal.Art. 21^6. - Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România, cu modificările ulterioare.Art. 21^7. - În condiţiile prezentului capitol, oricare dintre consultanţii fiscali care desfăşoară activitatea potrivit art. 21^1 lit. a) poate desfăşura pe teritoriul României, cu caracter permanent, activităţile prevăzute la art. 3, numai după susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal.Art. 21^8 - (1) La Comisia de evaluare a Camerei solicitanţii care urmează să se prezinte la examen trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 cu documente eliberate de statul membru de origine. (2) Cunoştinţele şi experienţa profesională sunt evaluate pe baza unui interviu susţinut în faţa Comisiei de evaluare a Camerei.Art. 21^9. - (1) În condiţiile prezentului capitol, consultanţii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European pot desfăşura activităţi de consultant fiscal în România sub forma prestării de servicii. (2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 21^1 lit. c) se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistenţă fiscală pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în faţa organelor fiscale sau în faţa autorităţilor jurisdicţionale, în condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanţii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală. (3) Pentru exercitarea activităţii de consultant fiscal sub forma prestării de servicii, consultantul fiscal trebuie să respecte condiţiile şi regulile de conduită profesională ale statului membru de origine, precum şi legislaţia română privind profesia, în special cu privire la incompatibilităţi şi la secretul profesional. (4) Consultantul fiscal care prestează servicii în România este obligat să dovedească autorităţilor române calitatea de consultant fiscal dobândită într-un stat membru din Uniunea Europeană sau al Spaţiului Economic European."20. Articolul 22 se abrogă.21. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) La solicitarea Camerei, Ministerul Economiei şi Finanţelor va promova spre adoptare proiectele de acte normative pentru completarea şi/sau modificarea prezentei ordonanţe. (2) La solicitarea Camerei, ministrul economiei şi finanţelor poate desemna prin ordin specialişti din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor care să facă parte din comisia de examinare. (3) Remunerarea membrilor comisiilor de examinare se stabileşte prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei."22. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii societăţii comerciale de societate de consultanţă fiscală în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă, precum şi utilizarea termenilor de «consilier fiscal» sau altora asemănătoare, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune. (2) Se sancţionează în condiţiile alin. (1) exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală prin folosirea sintagmei «fiscal» de către o persoană fizică sau persoană juridică care nu a dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prezentei ordonanţe sau care nu este membru al Camerei. (3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Cameră. (5) Membrii Camerei care desfăşoară activitatea de consultanţă fiscală fără viza anuală se sancţionează disciplinar, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei. (6) Neînregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 8 alin. (1) se sancţionează astfel: a) cu amendă de 1.000 lei dacă se solicită înregistrarea în termen de până la un an de la data comunicării rezultatului examenului; b) cu retragerea dreptului de a se mai înscrie în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală atât la secţiunea «persoane active», cât şi la secţiunea «persoane inactive»."23. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - Hotărârile adoptate de Conferinţa naţională sau de Consiliul superior al Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I." Articolul IISocietăţile comerciale de consultanţă în domeniul fiscal, expertiză contabilă şi audit financiar, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au înscrisă în actul lor constitutiv şi activitatea de consultanţă fiscală pe care o desfăşoară în alte condiţii decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt obligate ca, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală. Articolul III (1) Disponibilităţile din veniturile proprii ale Ministerului Economiei şi Finanţelor provenite din taxa de participare la examenele pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal rămase neutilizate în contul deschis la Trezoreria Statului se virează în contul Camerei Consultanţilor Fiscali în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. 5 în volumul şi în structura bugetului sumelor alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii pe anul 2007, pe baza protocolului de predare-preluare. (3) Camera Consultanţilor Fiscali va prelua de la Ministerul Economiei şi Finanţelor toate drepturile şi obligaţiile acestuia cu privire la activitatea de organizare şi exercitare a activităţii de consultant fiscal. (4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute la alin. (3). Articolul IV (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Camera Consultanţilor Fiscali va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali. (2) Pe data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, în condiţiile alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 28 august 2006, se abrogă. Articolul VOrdonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse de prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea prin lege a acesteia, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 iunie 2007.Nr. 53.--------

Noutăți

 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 378 din 28 septembrie 2004 privind darea unui teren în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 14 iunie 2001 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 26 din 22 mai 1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici
 • LEGE nr. 258 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 218 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiţi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri şi a altor acte normative
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 191 din 27 mai 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
 • LEGE nr. 28 din 20 ianuarie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în suma de 350 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 67 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 450 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare
 • LEGE nr. 455 din 8 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 28 din 29 decembrie 1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu
 • LEGE nr. 128 din 29 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 5 noiembrie 2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 195 din 20 iulie 2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 206 din 27 iunie 2013 pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 260 din 3 noiembrie 2015 privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 9 din 28 februarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 192 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 119 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantităţilor de 1.000 tone de benzina şi 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova
 • LEGE nr. 256 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 3 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 374 din 28 decembrie 2007 privind înfiinţarea comunei Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 5 mai 2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 56 din 6 martie 2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
 • LEGE nr. 260 din 29 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 31 din 5 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 358 din 6 decembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 168 din 29 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 34 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 275/2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021