Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007

Având în vedere:- faptul că adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a creat cadrul organizatoric pentru unificarea atribuţiilor în materia privatizării, dar reglementările în domeniu sunt cuprinse în acte normative ale căror decorelări au creat confuzii şi întârzieri în aplicarea lor şi au produs prelungiri nejustificate sau eşecuri ale procesului de privatizare/restructurare;- necesitatea unui cadru legislativ corelat în materia privatizării/restructurării privind finalizarea cu celeritate şi în condiţii de transparenţă a privatizării societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, în condiţiile creării cadrului legislativ unitar în domeniu;- faptul că interesul public al societăţii, de ocrotire a intereselor naţionale în activitatea economică, respectiv interesul general al statului de a crea cadrul favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie ar putea fi periclitate de amânarea finalizării procesului de privatizare, respectiv de prelungirea unei stări de instabilitate economico-financiară a societăţilor comerciale aflate în portofoliul statului, precum şi a unei stări de instabilitate socială în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă,se impune modificarea în regim de urgenţă a cadrului legal prin măsuri apreciate ca reprezentând o situaţie extraordinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, literele d), e) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) active înseamnă bunuri, ansambluri de bunuri sau investiţii nefinalizate şi sistate, din patrimoniul unei persoane juridice, care pot fi separate şi organizate să funcţioneze independent, distinct de restul activităţii persoanei juridice, cum ar fi unităţi şi subunităţi de producţie, de comerţ sau de prestări de servicii, secţii, ateliere, ferme, spaţii comerciale, spaţii de cazare sau de alimentaţie publică, spaţii pentru birouri sau alte bunuri de acelaşi gen, inclusiv terenul destinat acestora; e) cumpărător înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum şi un grup de două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, cu sau fără personalitate juridică, care formulează o ofertă comună de cumpărare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Cumpărător de acţiuni nu poate fi o persoană juridică română de drept public, o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale române deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor sau un grup de investitori având ca membru o astfel de persoană juridică; e) cumpărător înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum şi un grup de două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, cu sau fără personalitate juridică, care formulează o ofertă comună de cumpărare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Cumpărător de acţiuni nu poate fi o persoană juridică română de drept public, o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale române deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor sau un grup de investitori având ca membru o astfel de persoană juridică;........................................................................................ m) obligaţii bugetare înseamnă obligaţii rezultate din impozite, taxe, contribuţii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere aferente acestora, datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi obligaţiile la fondul de risc, rezultate din sumele plătite de Ministerul Economiei şi Finanţelor în calitate de împrumutat sau garant în contul beneficiarilor de împrumuturi directe sau garantate, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane sau alte costuri, precum şi comisionul la fondul de risc, inclusiv majorările de întârziere aferente acestora;".2. La articolul 3, după litera n) se introduc patru noi litere, literele o)-s), cu următorul cuprins:"o) societate comercială cu impact deosebit într-un anumit domeniu de activitate sau într-o regiune înseamnă acea societate care se află în oricare dintre următoarele situaţii:(i) este unic producător în România pentru unul sau mai multe produse;(îi) îşi desfăşoară activitatea într-o zonă mono-industrială sau asigură un număr minim de 5% din numărul existent de locuri de muncă dintr-o anumită zonă economică; p) flux tehnologic al societăţii înseamnă circulaţia continuă a materiei prime, a semifabricatelor şi a altora asemenea, în succesiunea operaţiilor dintr-un proces tehnologic proiectat; r) flux operaţional al societăţii înseamnă circulaţia continuă a materiei prime, a semifabricatelor şi a altora asemenea, în succesiunea operaţiilor dintr-un proces tehnologic aflat în funcţiune; s) opţiune înseamnă posibilitatea instituţiei publice sau a societăţilor comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ca, în cadrul vânzării de acţiuni, să transmită cumpărătorului pachetului majoritar de acţiuni şi dreptul de proprietate asupra unui pachet minoritar de acţiuni, ulterior vânzării-cumpărării pachetului majoritar, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."3. După alineatul (6) al articolului 13 se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:"(7) Instituţiile publice implicate în vânzarea acţiunilor sau societăţilor comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot negocia, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea unei opţiuni în contractele de vânzare-cumpărare a pachetelor majoritare de acţiuni. (8) Negocierea opţiunii, vânzarea acţiunilor care fac obiectul acesteia, preţul pentru fiecare dintre aceste acţiuni ale pachetului minoritar, termenul de exercitare a opţiunii, precum şi exercitarea sau nu a opţiunii se fac de către instituţia publică implicată, respectiv de către societăţile comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în baza mandatului acordat de Guvern. Preţul obţinut pentru fiecare dintre acţiunile pachetului minoritar la momentul exercitării opţiunii nu poate fi mai mic decât preţul obţinut pentru fiecare dintre acţiunile pachetului majoritar. (9) Opţiunea, definită conform dispoziţiilor alin. (7) şi (8), precum şi ale art. 3 lit. s), este valabilă şi poate fi exercitată numai dacă, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate, s-au aprobat elementele esenţiale ale opţiunii, preţul acţiunilor şi s-a decis exercitarea opţiunii. Exercitarea opţiunii poate fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate, şi ulterior stabilirii preţului."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 mai 2007.Nr. 50.----

Noutăți

 • LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor
 • LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • LEGE nr. 62 din 21 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
 • LEGE nr. 154 din 16 septembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1997 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de produse de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 3 din 7 ianuarie 1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental
 • LEGE nr. 218 din 2 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 71 din 19 martie 2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Dimitrie Cantemir" din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 512 din 22 noiembrie 2004 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 26 februarie 2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 103 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2009
 • LEGE nr. 405 din 10 iulie 2001 pentru abrogarea art. 2 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 151 din 6 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 29 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 70 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999
 • LEGE nr. 226 din 22 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 91 din 9 februarie 1945 pentru înfiinţarea Casei de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice
 • LEGE nr. 237 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 58 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
 • LEGE nr. 330 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 84 din 21 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 365 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 69 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
 • LEGE nr. 555 din 23 martie 1865 de instituirea perceptorilor
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 2 din 9 iulie 1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii
 • LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională
 • LEGE nr. 175 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 11 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 262 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017
 • LEGE nr. 95 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1995 privind modificarea plafoanelor de aprobare a obiectivelor de investiţii pentru autorităţile administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGE nr. 59 din 22 iunie 1992 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 27 februarie 1992
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 95 din 10 iunie 1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet" ca ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • LEGE nr. 65 din 11 martie 2003 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 18 din 9 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 152 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2000 privind declararea Complexului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din municipiul Timişoara ansamblu de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 10 noiembrie 2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 35 din 4 mai 1995 pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 146 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 292 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021