Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 mai 2007 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2007pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 mai 2007

Având în vedere recomandările formulate de auditorul extern în Raportul privind evaluarea stadiului de pregătire în vederea acreditării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi a Organismului de Coordonare a Agenţiilor de Plăţi din data de 15 decembrie 2006, precum şi în Raportul privind evaluarea stadiului implementării Sistemului Integrat de Administrare şi Control (IACS) din data de 29 martie 2007,ţinând cont de prevederile art. 1 "Acreditarea agenţiilor de plăţi" din cap. I "Agenţiile de plăţi şi alte organisme" din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1.290/2005 privind acreditarea agenţiilor de plăţi şi a altor organisme şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR,pentru asigurarea în regim de urgenţă a fondurilor necesare creării condiţiilor acreditării definitive a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a instituţiilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă modificarea prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2007 la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare" din anexa nr. 3/22 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: a) titlul 10 "Cheltuieli de personal" se suplimentează cu suma de 70.432 mii lei; b) titlul 20 "Bunuri şi servicii" se suplimentează cu suma de 78.289 mii lei; c) titlul 70 "Cheltuieli de capital" se suplimentează cu suma de 86.621 mii lei; d) titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" se suplimentează cu suma de 8.894 mii lei, conform anexei nr. 8; e) titlul 40 "Subvenţii", alineatul "Sprijinirea producătorilor agricoli", se diminuează cu suma de 244.236 mii lei. Articolul 2 (1) La anexa nr. 3/22/22 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce fişa obiectivului de investiţii "Centre locale tip modular pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură", prevăzută în anexa nr. 1. (2) La anexa nr. 3/22/22 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică fişele obiectivelor de investiţii după cum urmează: a) "Perimetre de ameliorare în fond funciar şi forestier în agricultură şi silvicultură", prevăzută în anexa nr. 2; b) "Înfiinţare perdele forestiere de protecţie", prevăzută în anexa nr. 3; c) "Lucrări de reconstrucţie ecologică pe terenuri degradate şi perdele forestiere", prevăzută în anexa nr. 4; d) "Perimetre de ameliorare în fond funciar şi forestier în agricultură şi silvicultură", prevăzută în anexa nr. 5; e) fişa poziţia C - Alte cheltuieli de investiţii - d) - cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările, prevăzută în anexa nr. 6; f) fişa poziţia C - Alte cheltuieli de investiţii - e) - alte cheltuieli asimilate investiţiilor, prevăzută în anexa nr. 7. Articolul 3Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 4 (1) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 şi 2 în structura bugetelor proprii şi a anexelor la acestea, pe anul 2007, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 şi 2 în structura bugetului de stat şi în structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a anexelor la acesta pe anul 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 mai 2007.Nr. 40. Anexa 1 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALECapitol 83.01 - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARECod 22.83.01.2007.1FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIICENTRE LOCALE TIP MODULAR PENTRU AGENŢIA DE PLĂŢI ŞIINTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ*)
             
  Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou Anexa 3/22/22
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/Sector  
    1.2.Municipiu/Oraş/Comună  
    1.3.Amplasament41 DE JUDEŢE
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)AVIZ MAPDR NR. 636/2007
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)    
      (în preţuri lună 01/anul 2007)   70.437
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)125 CENTRE LOCALE  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   6
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
      (în preţuri lună 06/anul 2007)70.437
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)6
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)06/2007
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)12/2007
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)  
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)  
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)70.437
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
  - mii lei -
                       
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012 = 3+...+93456789
  1.Total surse de finanţareI70.437     70.437        
  II70.437     70.437        
  1.4.Buget de statI70.437     70.437        
    din care:II70.437     70.437        
  1.4.1.Active fixeI70.437     70.437        
      II70.437     70.437        
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
---------     *) Se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.
Anexa 2 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALECapitol 83.01 - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARECod 22.83.01.2002FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII PERIMETRE DEAMELIORARE ÎN FOND FUNCIAR ŞI FORESTIER ÎN AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ*)
               
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuareAnexa 3/22/22
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/Sector  
    1.2.Municipiu/Oraş/Comună  
    1.3.Amplasament41 JUDEŢE
    2.Date referitoare la studiul da fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)OM 11/95 22/96 96/98 222 444
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)    
      (în preţuri luna 06/anul 1995)   33.850
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)18.643 HA  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)    
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)33.850
      (în preţuri luna 06/anul 1995)  
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)06/1995
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)12/2009
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)108.645
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)93.320
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)418.525
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
   
  - mii lei -
                       
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+...+93456789
  1.Total surse deI620.450108.64593.320100.820106.924102.548108.193  
    finanţareII620.450108.64593.320100.820106.924102.548108.233  
  1.1.Surse propriiI475.338108.64571.32071.32077.42473.04873.581  
      II475.338108.64571.32071.32077.42473.04873.581  
  1.4.Buget de statI145.112   22.00029.50029.50029.50034.612  
    din care:II145.152   22.00029.50029.50029.50034.652  
  1.4.1.Active fixeI133.112   10.00029.50029.50029.50034.612  
      II133.152   10.00029.50029.50029.50034.652  
  1.4.3.TransferuriI12.000   12.000          
    interne din care:II12.000   12.000          
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economiciI12.000   12.000          
    cu capital de statII12.000   12.000          
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
---------     *) Se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.
Anexa 3 MINISTERUL AGRICULTORII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALECapitol 83.01 - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARECod 22.83.01.8152FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIÎNFIINŢARE PERDELE FORESTIERE DE PROTECŢIE*)
               
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuareAnexa 3/22/22
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/Sector
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăTOATĂ ŢARA
    1.3.Amplasament41 JUDEŢE
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)HG 944/2004
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în preţuri luna /anul 2003)325.200
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)45402 HA  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)120
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
      (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)11/2005
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)12/2015
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)4.498
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)40.000
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)20.000
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
   
  - mii lei -
                       
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI64.4984.49840.0005.0005.0005.0005.000  
  II64.4984.49840.0005.0005.0005.0005.000  
  1.4.Buget de statI64.4984.49840.0005.0005.0005.0005.000  
    din care:II64.4984.49840.0005.0005.0005.0005.000  
  1.4.1.Active fixeI20.000     5.0005.0005.0005.000  
  II20.000     5.0005.0005.0005.000  
  1.4.3.Transferuri interne din care:I44.4984.49840.000          
  II44.4984.49840.000          
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI44.4984.49840.000          
  II44.4984.49840.000          
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
---------     *) Se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.
Anexa 4 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALECapitol 83.01 - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARECod 22.83.01.8153FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIILUCRĂRI DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ PE TERENURIDEGRADATE ŞI PERDELE FORESTIERE*)
               
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuareAnexa 3/22/22
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/Sector  
    1.2.Municipiu/Oraş/Comună  
    1.3.AmplasamentLA DS JUDEŢENE
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MEP2020/1995
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret161-168/1996
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)    
      (în preţuri luna 07/anul 1995)   69.132
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)2.938 HA  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   60
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
      (în preţuri luna 07/anul 1995)69.132
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)08/1995
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)11/2007
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)4.169
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)255
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/17/2006 (mii lei)110.000
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
   
  - mii lei -
                       
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI114.4244.16925520.00030.00030.00030.000  
  II114.4244.16925520.00030.00030.00030.000  
  1.4.Buget de statI114.4244.16925520.00030.00030.00030.000  
    din care:II114.4244.16925520.00030.00030.00030.000  
  1.4.1.Active fixeI55.000     10.00015.00015.00015.000  
  II55.000     10.00015.00015.00015.000  
  1.4.3.Transferuri interne din care:I59.4244.16925510.00015.00015.00015.000  
  II59.4244.16925510.00015.00015.00015.000  
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI59.4244.16925510.00015.00015.00015.000  
  II59.4244.16925510.00015.00015.00015.000  
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi întreţinere după PIF (preliminări)                  
Notă *)Se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.
Anexa 5 MINISTERUL AGRICULTORII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALECapitol 83.01 - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARECod 22.83.01.2004FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIPERIMETRE DE AMELIORARE ÎN FOND FUNCIAR ŞI FORESTIER ÎN AGRICULTURĂŞI SILVICULTURĂ*)
               
  Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nouAnexa 3/22/22
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/Sector  
    1.2.Municipiu/Oraş/Comună  
    1.3.Amplasament41 JUDEŢE
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)AV. 200-20021 189/2002 246-280/2003- 2004; L. 18/`91
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)  
      (în preţuri luna 01/anul 2000)  
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)14447 HA
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)  
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
      (în preţuri luna 04/anul 2006)  
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)01/2006
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)11/2009
    5.Valoarea decontată până la 31/12/200b (mii lei)  
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)  
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)198.500
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
   
  - mii lei -
                       
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI198.500     34.00050.00055.00059.500  
  II198.500     34.00050.00055.00059.500  
  1.1.Surse propriiI128.000     28.00030.00035.00035.000  
      II128.000     28.00030.00035.00035.000  
  1.4.Buget de statI70.500     6.00020.00020.00024.500  
    din care:II70.500     6.00020.00020.00024.500  
  1.4.1.Active fixeI59.500     1.00019.50019.50019.500  
      II59.500     1.00019.50019.50019.500  
  1.4.3.Transferuri interne din care:I11.000     5.0005005005.000  
  II11.000     5.0005005005.000  
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI11.000     5.0005005005.000  
  II11.000     5.0005005005.000  
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
Notă *)Se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.
Anexa 6 MINISTERUL AGRICULTORII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALECapitol 83.01 - AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARECod 22.83.01.9996 dFIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIId)cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţieprivind consolidările
             
  Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţiiAnexa 3/22/22
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/Sector
    1.2.Municipiu/Oraş/Comună
    1.3.Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
      (în preţuri luna /anul )  
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)  
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)104.344
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)86.795
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/7006 (mii lei)472.201
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
  - mii lei -
                       
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI668.340104.34486.795130.702110.840115.859119.800  
  II663.340104.34486.795130.702110.840110.859119.800  
  1.4.Buget de statI668.340104.34486.795130.702110.840115.859119.800  
    din care:II663.340104.34486.795130.702110.840110.859119.800  
  1.4.1.Active fixeI206.53754.34448.19326.00026.00026.00026.000  
      II206.53754.34448.19326.00026.00026.00026.000  
  1.4.3.Transferuri interne din care:I461.80350.00038.602104.70284.84089.85993.800  
  II456.80350.00038.602104.70284.84084.85993.800  
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI461.80350.00038.602104.70284.84089.85993.800  
  II456.80350.00038.602104.70284.84084.85993.800  
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PTF (preliminări)                  
Anexa 7 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALECapitol 83.01 - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARECod 22.83.01.0001eFIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIe)alte cheltuieli asimilate investiţiilor
             
  Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţiiAnexa 3/22/22
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/Sector
    1.2.Municipiu/Oraş/Comună
    1.3.Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării
      (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/17/2006 (mii lei)47.684
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
  - mii lei -
                       
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+...+93456789
  1.Total surse de finanţareI47.684     23.6848.0008.0008.000  
  II47.684     23.6848.0008.0008.000  
  1.4.Buget de statI47.684     23.6848.0008.0008.000  
    din care:II47.684     23.6848.0008.0008.000  
  1.4.1.Active fixeI47.684     23.6848.0008.0008.000  
      II47.684     23.6848.0008.0008.000  
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
Anexa 8 SITUAŢIAsuplimentării fondurilor la titlul"Transferuri între unităţi ale administraţiei publice"defalcată pe instituţii publice şi naturi de cheltuieli
           
  - mii lei -
  Denumire instituţie publicăTOTALCheltuieli de personalBunuri şi serviciiCheltuieli de capital
  Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit1.000   1.000  
  Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor1445589  
  Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor2.8302.000830  
  Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor1.351277741.000
  Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului "Valea Călugărească"32   32  
  Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj5   5  
  Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Odobeşti77   1463
  Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă3.4551.900655900
  TOTAL8.8944.2322.6991.963
-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 iunie 2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 205 din 31 octombrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 90 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 275 din 21 iunie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 304 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 152 din 4 octombrie 1999 pentru ratificarea Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 septembrie 1996
 • LEGE nr. 142 din 24 decembrie 1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 336 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară
 • LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 29 iunie 2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 5 noiembrie 2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 205 din 11 noiembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 22 decembrie 2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • LEGE nr. 242 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 159 din 25 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 231 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 4 din 29 iunie 1989 privind asigurarea şi controlul calităţii produselor şi serviciilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • LEGE nr. 245 din 17 iulie 2013 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 105 din 3 iunie 2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 1994
 • LEGE nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979
 • LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 15 iunie 2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 224 din 23 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • LEGE nr. 57 din 19 martie 2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 106 din 19 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 24 din 12 martie 1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra prescripţiei în materie de vînzare internaţionala de mărfuri, încheiată la New York la 14 iunie 1974, şi la Protocolul de modificare de la Viena
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 67 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 48 din 14 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020