Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 7 martie 2007 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2007 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 7 martie 2007privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2007

În vederea asigurării surselor complementare necesare finanţării Proiectului privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a III-a, astfel încât sa nu fie afectată utilizarea la timp a asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Comisia Europeană prin memorandumurile de finanţare ISPA încheiate între aceasta şi Guvernul României şi pentru evitarea anulării fondurilor nerambursabile comunitare, în valoare de 130.977.800 euro, datorită neîndeplinirii până la sfârşitul lunii februarie 2007 a condiţionalitatilor referitoare la asigurarea cofinanţării acestora, prevăzută în respectivele memorandumuri de finanţare ISPA,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 41.501.200 euro, pentru Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006. Articolul 2 (1) Finanţarea proiectului se va asigura din împrumutul de la Banca Europeană de Investiţii, din granturi ISPA şi, în completare, din alocaţii de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare alocate în bugetul Ministerului Finanţelor Publice la poziţia "Fondul naţional de preaderare", precum şi din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. (2) Beneficiarii finali ai proiectului sunt Societatea Comercială "VITAL" - S.A. Baia Mare, Regia Autonomă Judeteana de Apa "Aquabis" Bistrita-Nasaud, Societatea Comercială "SECOM" - S.A. Drobeta-Turnu Severin, Societatea Comercială "Apa Canal 2000" - S.A. Pitesti şi Societatea Comercială "ACVARIM" - S.A. Ramnicu Valcea. (3) Beneficiarii finali ai împrumutului de la Banca Europeană de Investiţii sunt Societatea Comercială "VITAL" - S.A. Baia Mare, Regia Autonomă Judeteana de Apa "Aquabis" Bistrita-Nasaud, municipiul Drobeta-Turnu Severin, Societatea Comercială "Apa Canal 2000" - S.A. Pitesti şi municipiul Ramnicu Valcea. (4) Ministerul Finanţelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiar sau acorduri de împrumut subsidiar şi de garanţie, după caz, cu beneficiarii finali ai împrumutului de la Banca Europeană de Investiţii, precum şi cu beneficiarii finali ai proiectului şi/sau cu unităţile administrativ-teritoriale respective, în care vor fi stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv sursele de finanţare a proiectului. (5) Oficiul de Plati şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice este unitatea de monitorizare desemnată a proiectului şi, în aceasta calitate, este responsabilă cu urmărirea, raportarea şi efectuarea tragerilor aferente împrumutului de la Banca Europeană de Investiţii. (6) Contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, egala cu echivalentul în lei al sumei de 8.693.000 euro, precum şi sumele necesare achitării impozitelor, taxelor plătibile în România şi a oricăror alte costuri aferente proiectului se vor asigura, pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia, din sume alocate din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare alocate la poziţia "Fondul naţional de preaderare", precum şi din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. Articolul 3 (1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, a dobânzilor şi a oricăror alte costuri, va fi asigurata din sume, prevăzute anual cu aceasta destinaţie, din bugetele proprii ale beneficiarilor finali ai împrumutului de la Banca Europeană de Investiţii. (2) În vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, dobânzilor şi a oricăror alte costuri, beneficiarii finali ai asistenţei financiare nerambursabile din partea Uniunii Europene, care sunt beneficiari finali ai proiectului, şi beneficiarii finali ai împrumutului de la Banca Europeană de Investiţii au obligaţia de a constitui, alimenta şi utiliza, conform prevederilor memorandumurilor de finanţare ISPA şi în condiţiile legii, fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare. (3) În vederea acoperirii riscurilor financiare care decurg din obligaţia plăţii serviciului datoriei publice externe, Societatea Comercială "VITAL" - S.A. Baia Mare, Regia Autonomă Judeteana de Apa "Aquabis" Bistrita-Nasaud şi Societatea Comercială "Apa Canal 2000" - S.A. Pitesti vor plati comisionul pentru alimentarea fondului de risc, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 4Pentru scopurile proiectului se aproba ca, din sumele şi în limita împrumutului, beneficiarii finali ai proiectului să efectueze, dacă este cazul, plati în valută, aferente contractelor atribuite persoanelor fizice şi juridice române. Articolul 5 (1) Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii şi cu beneficiarii finali ai împrumutului, sa introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a contractului de finanţare prevăzut la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în descrierea tehnica, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele prevăzute la alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul afacerilor externe,Mihai Razvan UngureanuBucureşti, 7 martie 2007.Nr. 13.CONTRACT 28/11/2006

Noutăți

 • LEGE nr. 22 din 23 februarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
 • LEGE nr. 114 din 28 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos şi a Protocolului anexa, semnate la Bucureşti la 19 aprilie 1994
 • LEGE nr. 71 din 29 aprilie 1997 bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 331 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
 • LEGE nr. 122 din 9 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 78 din 26 martie 2004 pentru înfiinţarea comunei Burla prin reorganizarea comunei Volovăţ, judeţul Suceava
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor *)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 1 din 18 martie 1975 cu privire la depunerea jurămîntului de credinţa şi devotament fata de Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 377 din 30 septembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, judeţul Giurgiu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 79 din 12 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 95 din 1 iulie 2014 pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 387 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 79 din 11 mai 1999 pentru acceptarea amendamentelor aduse la art. 24 şi 25 din Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prin Rezoluţia 51.23 adoptată la Geneva la 16 mai 1998 de către Adunarea Mondială a Sănătăţii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 4 din 13 ianuarie 1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 248 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 341 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi
 • LEGE nr. 167 din 16 decembrie 2014 privind exercitarea profesiei de bonă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 252 din 23 iunie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. şi a Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., precum şi pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
 • LEGE nr. 82 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1994 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1994 privind asigurarea surselor de finanţare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba şi a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populară Chineză
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 274 din 11 noiembrie 2015 privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului
 • LEGE nr. 234 din 29 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 13 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 75 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 348/1971 cu privire la înfiinţarea Universităţii din Braşov.
 • LEGE nr. 405 din 29 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la Bucureşti la 13 iulie 2005
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 29 mai 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
 • LEGE nr. 81 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 17 februarie 2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 55 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 504/1970 privind aprobarea Statutului Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 5 din 17 octombrie 1980 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 21 martie 2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 41 din 20 aprilie 1992 privind scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariaţilor pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din judeţele Bacău, Neamţ şi Suceava
 • LEGE nr. 37 din 14 februarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Bahrain privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 19 iunie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 legea concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020