Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 21 decembrie 2006 privind Inspecţia Socială
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 30 decembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 21 decembrie 2006privind Inspecţia Socială Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 30 decembrie 2006

În cadrul strategiei Uniunii Europene, definită la Lisabona, subliniind caracterul pluridimensional al politicilor de incluziune socială, România s-a angajat prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială în direcţia unei abordări globale a politicilor de dezvoltare socială.Pentru a completa aceste obiective de coerenţă şi de transversalitate în domeniul politicilor sociale, Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, care constituie reglementarea-cadru, prevede realizarea unei noi construcţii instituţionale în scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenţă socială, a modalităţilor de finanţare, a tipurilor de prestaţii, a beneficiarilor şi a nevoilor concrete ale acestora.În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/2006, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se înfiinţează Inspecţia Socială ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care are drept scop controlul implementării legislaţiei în domeniu, precum şi inspectarea activităţii instituţiilor publice şi private, responsabile cu furnizarea prestaţiilor şi serviciilor sociale.Conform Planului de măsuri prioritare pentru integrare europeană şi a angajamentelor asumate de România, Inspecţia Socială trebuie să se organizeze începând cu 1 ianuarie 2007, fapt pentru care în vederea organizării şi funcţionării acestei instituţii este necesar a se adoptă măsuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ. Neadoptarea cadrului normativ necesar prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă va conduce la nerespectarea unor angajamente asumate în vederea integrării României în Uniunea Europeană, dar şi la imposibilitatea efectuării acţiunilor de control şi de evaluare a modului în care se respectă legislaţia în domeniul asistenţei sociale.Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Inspecţia Socială este înfiinţată potrivit Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Inspecţia Socială are în subordine inspectorate sociale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică. (3) Inspecţia Socială se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi în baza regulamentului de organizare şi funcţionare. Articolul 2Cheltuielile de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Sociale, atât pentru nivelul central, cât şi pentru inspecţiile teritoriale, sunt asigurate din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Articolul 3 (1) Inspecţia Socială are ca scop inspectarea activităţilor din domeniul asistenţei sociale şi al incluziunii sociale realizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele fizice şi juridice privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. (2) Inspecţia Socială îndeplineşte următoarele funcţii cu caracter general: a) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării inspectoratelor teritoriale; b) de comunicare, care are drept scop relaţionarea permanentă cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu persoanele fizice şi juridice supuse activităţii de inspecţie, informarea acestora şi a cetăţenilor asupra modului cum se respectă drepturile sociale stabilite prin lege; c) de formare, prin care se realizează dezvoltarea competenţelor multidisciplinare ale personalului propriu; d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; e) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public, respectiv privat al statului ori, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale pe care le are în administrare sau în folosinţă şi de gestionare a fondurilor alocate. (3) În îndeplinirea scopului său, Inspecţia Socială are şi următoarele funcţii specifice: a) de control, prin care se realizează verificarea respectării drepturilor sociale ale cetăţenilor şi a prevederilor legale în domeniu, a modului de asigurare, administrare şi gestionare a prestaţiilor şi serviciilor sociale şi a fondurilor destinate asistenţei sociale şi incluziunii sociale, precum şi a performanţei furnizorilor şi a calităţii serviciilor sociale; b) de evaluare, prin care se analizează impactul politicilor şi procedurilor publice implementate în domeniul prestaţiilor şi serviciilor sociale, în vederea stabilirii de diagnostice şi elaborării de propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a cadrului legal şi instituţional, precum şi de eficientizare a alocărilor bugetare necesare promovării incluziunii sociale şi dezvoltării sistemului naţional de asistenţă socială; c) de consiliere, prin care se acordă autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi persoanelor fizice şi juridice publice sau private cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale îndrumări şi recomandări în vederea derulării în bune condiţii a activităţii şi a perfecţionării acestora şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale. Articolul 4 (1) Activităţile de inspecţie, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprind misiunile de control, evaluare şi consiliere realizate în domeniul asistenţei sociale şi al incluziunii sociale. (2) Sunt supuse activităţii de inspecţie prevăzute la alin. (1) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele fizice şi juridice publice şi private cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, precum şi furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin misiune se înţelege totalitatea sarcinilor atribuite inspectorului social, prin ordinul de misiune, pentru realizarea activităţilor de evaluare, control şi consiliere în domeniul asistenţei sociale. Articolul 5Misiunile Inspecţiei Sociale au la bază următoarele principii şi valori: a) respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor; b) transparenţa şi responsabilitatea publică; c) flexibilitatea şi abordarea globală; d) promovarea diversităţii, creativităţii, concurenţei şi competitivităţii; e) gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale. Articolul 6În realizarea funcţiilor sale Inspecţia Socială îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) inspectează modul în care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea şi promovarea drepturilor sociale ale cetăţenilor de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de către alte persoane fizice şi juridice, publice şi private, în calitate de furnizor de servicii sociale; b) inspectează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata drepturilor sociale, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu; c) constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale şi propune instituţiilor competente aplicarea măsurilor legale pentru stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele respective întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni; d) constată contravenţii şi, după caz, aplică sancţiunile prevăzute de lege; e) realizează inspectarea modului de acordare a drepturilor de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, publice şi private, care furnizează prestaţii şi servicii sociale; f) realizează inspecţii tematice pentru evaluarea specifică a unor aspecte ale politicilor sociale, ale măsurilor incluse în strategiile naţionale în domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale; g) exercită controlul operativ şi inopinat în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale care au condus la încălcarea drepturilor sociale ale cetăţeanului; h) desfăşoară activităţi de investigare socială derivate din rezultatele controlului şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a prestaţiilor şi serviciilor sociale; i) inspectează furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi din punct de vedere al eficienţei şi performanţei acestora în îndeplinirea obiectivelor stabilite în conformitate cu standardele de calitate şi de cost, conform reglementărilor în vigoare; j) înregistrează, centralizează şi sintetizează informaţiile referitoare la furnizorii de servicii sociale şi la serviciile sociale acordate de către aceştia şi gestionează Registrul electronic unic al serviciilor sociale; k) controlează, evaluează şi monitorizează respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de acordare a acreditării furnizorilor de servicii sociale şi serviciilor furnizate de acestea; l) întocmeşte rapoarte scrise în urma fiecărei inspecţii şi asigură transmiterea acestora, pentru observaţii, autorităţilor administraţiei publice, persoanelor fizice sau juridice publice şi private inspectate; m) elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniile supuse inspecţiei şi le înaintează Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale pentru informare; n) întocmeşte raportul anual al activităţii, precum şi rapoarte naţionale privind rezultatele inspecţiilor tematice; o) organizează şi coordonează activitatea de formare, informare şi documentare în domeniul său de activitate; p) elaborează şi difuzează ghiduri şi manuale operaţionale necesare activităţii de inspecţie, care se aprobă prin decizie a inspectorului general-şef; q) reprezintă statul şi Guvernul român, prin mandat, în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în domeniul său de activitate; r) negociază, încheie şi derulează acorduri de colaborare, programe şi proiecte cu structuri interne şi internaţionale din domeniul său de referinţă, conform mandatului acordat; s) administrează şi gestionează fondurile alocate prin bugetul aprobat, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului pe care le are în administrare şi/sau în folosinţă, după caz; t) finanţează sau cofinanţează proiecte, programe, investiţii din domeniul său de activitate. Articolul 7În realizarea funcţiilor şi atribuţiilor sale, Inspecţia Socială cooperează cu ministere, alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, organisme private, reprezentanţi ai partenerilor sociali şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme specializate. Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sociale Articolul 8 (1) Inspecţia Socială este condusă de un inspector general de stat. (2) Funcţia de inspector general de stat este funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, fiind asimilată funcţiei de secretar general din ministere. (3) Funcţia de inspector general de stat se ocupă prin concurs organizat în condiţiile legii. (4) Inspectorul general de stat este numit, pe baza rezultatelor concursului, prin decizie a primului-ministru. (5) Funcţia de inspector general de stat nu este supusă influenţelor politice. (6) În exercitarea atribuţiilor de conducere, inspectorul general de stat este ajutat de 2 inspectori generali adjuncţi, funcţionari publici de conducere, salarizaţi la nivel de directori generali din ministere. (7) Inspectorii generali adjuncţi sunt numiţi, în urma unui concurs organizat în condiţiile legii, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, la propunerea inspectorului general de stat. (8) Atribuţiile şi responsabilităţile inspectorilor generali adjuncţi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale. (9) Inspectorul general de stat este ordonator de credite. Articolul 9 (1) Inspectorul general de stat are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) coordonează activitatea Inspecţiei Sociale şi a structurilor subordonate; b) reprezintă Inspecţia Socială în raporturile cu autorităţile publice, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate; c) stabileşte şi propune spre aprobare ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei planul anual de control, evaluare şi consiliere; d) stabileşte şi organizează misiunile de inspecţie şi, după caz, aprobă componenţa echipelor de inspectori sociali; e) avizează rapoartele de inspecţie şi urmăreşte punerea în aplicare şi respectarea măsurilor dispuse; f) avizează raportul anual de activitate al Inspecţiei Sociale, pe care îl înaintează ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pentru aprobare; g) propune spre aprobare ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în condiţiile legii, bugetul necesar organizării şi funcţionării Inspecţiei Sociale şi inspectoratelor teritoriale; h) numeşte/încadrează, modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului din subordine, în condiţiile legii; i) aprobă tematicile şi programul de pregătire profesională a personalului Inspecţiei Sociale; j) dispune controale asupra activităţii structurilor subordonate. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, inspectorul general de stat emite decizii cu caracter individual şi normativ, ordine de misiune, metodologii şi instrucţiuni în domeniul de activitate al Inspecţiei Sociale. Articolul 10 (1) Inspectoratele teritoriale sunt coordonate de către inspectori sociali-şefi, funcţionari publici de conducere, salarizaţi la nivelul directorilor din ministere. (2) Funcţia de inspector social-şef se ocupă prin concurs organizat în condiţiile legii. (3) Inspectorul social-şef este numit, în urma concursului, prin decizie a inspectorului general de stat. (4) Inspectorii sociali-şefi au responsabilitatea coordonării activităţii curente a inspectoratelor teritoriale şi a îndeplinirii programului anual de activitate stabilit de inspectorul general de stat. (5) Atribuţiile inspectorilor sociali-şefi se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale. Capitolul III Personalul Inspecţiei Sociale Articolul 11 (1) Se instituie funcţia de inspector social în cadrul categoriei funcţiilor publice specifice. (2) Personalul Inspecţiei Sociale este alcătuit din inspectori sociali, funcţionari publici cu statutul reglementat prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din personal încadrat în baza contractului individual de muncă. (3) Sunt inspectori sociali şi inspectorul general de stat, precum şi inspectorii generali adjuncţi, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această categorie de funcţionari publici. Articolul 12 (1) Salarizarea, drepturile, îndatoririle şi incompatibilităţile specifice ale inspectorilor sociali se stabilesc prin statut special, care se aprobă prin lege. (2) Până la adoptarea statutului prevăzut la alin. (1), salarizarea inspectorilor sociali se face conform dispoziţiilor legale privind drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici. Articolul 13Inspectorii sociali, în desfăşurarea activităţii lor, au următoarele puteri de inspecţie: a) să aibă acces liber, în condiţiile legii, cu înştiinţare prealabilă, în sediul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale ori al persoanei fizice sau juridice, publice ori private, cu atribuţii în domeniu, şi/sau în orice alt loc în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia cazurilor în care, ca urmare a unor sesizări, se emite ordin special de misiune, în condiţiile legii; b) să solicite autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale ori persoanei fizice sau juridice, publice ori private, toate documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului, în limitele prevăzute de lege; c) să aibă acces la bazele de date informatice ale organismelor controlate, în condiţiile legii; d) să ceară informaţii de la orice persoană şi despre orice problemă care constituie obiectul controlului şi să solicite orice documentaţie pe care o consideră necesară pentru realizarea rapoartelor de control, în condiţiile legii; e) să decidă asupra măsurilor de sancţionare şi asupra perioadei în care abaterile constatate trebuie remediate; f) să sesizeze organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniu, care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii; g) să solicite autorităţilor competente sau organismelor abilitate prin lege, aplicarea măsurilor constând în încetarea sau suspendarea activităţii unităţilor care acordă servicii sociale ori, după caz, retragerea acreditării furnizorilor de servicii sociale, în condiţiile legii. Articolul 14Inspectorii sociali, în desfăşurarea activităţii lor, au următoarele obligaţii: a) să nu aibă interese directe sau indirecte, de orice natură ar fi acestea, faţă de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale ori faţă de persoanele fizice sau juridice, publice ori private, supuse controlului; b) să nu deţină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la persoanele fizice sau juridice, publice ori private, supuse controlului; c) să păstreze, în afara rapoartelor, confidenţialitatea, discreţia profesională şi regulile deontologice ale funcţiei publice; d) să înştiinţeze fără întârziere autorităţile şi instituţiile competente dacă, în perioada derulării misiunii de inspecţie, constată delicte ori abateri grave în respectarea legii, care atrag răspunderea juridică; e) să respecte principiile şi valorile prevăzute la art. 5. Articolul 15Inspectorii sociali au următoarele atribuţii principale: a) inspectează modul de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale şi dispun măsurile necesare în vederea remedierii deficienţelor constatate; b) inspectează şi, după caz, acordă consiliere furnizorilor de servicii sociale, precum şi oricărei alte instituţii cu atribuţii în domeniul prestaţiilor şi serviciilor sociale; c) îndeplinesc obiectivele şi tematicile prevăzute în programele anuale de inspecţie. Articolul 16 (1) Inspectorii sociali îşi desfăşoară activitatea de inspecţie în baza unui ordin de misiune scris, având acces la toate documentele şi informaţiile care conţin date relevante în legătură cu realizarea activităţilor de inspecţie. (2) În baza ordinului de misiune, inspectorii sociali îşi pot desfăşura activitatea de inspecţie pe întreg teritoriul ţării, indiferent de inspecţia teritorială în care îşi desfăşoară activitatea în mod curent. (3) În cazul faptelor grave care pun în pericol viaţa şi siguranţa beneficiarilor de servicii sociale, inspectorul social poate propune autorităţilor competente sau organismelor abilitate prin lege măsuri de sancţionare a persoanelor vinovate, conform legii, chiar dacă faptele respective sunt constatate de acesta în afara misiunilor stabilite prin ordin scris. Articolul 17Procedurile privind activitatea de inspecţie se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale. Articolul 18Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale ori persoanele fizice sau juridice, publice ori private, inspectate au obligaţia de a pune la dispoziţie inspectorilor sociali orice document sau informaţie necesară şi relevantă misiunii de inspecţie, în condiţiile legii. Articolul 19Responsabilitatea asupra modului de realizare a misiunilor de inspecţie aparţine inspectorilor sociali care au întocmit şi au semnat rapoartele de inspecţie. Articolul 20 (1) Inspectorii sociali pot exercita funcţii şi activităţi în domeniul didactic, precum şi în alte domenii stabilite prin statut. (2) Inspectorul general de stat, inspectorii generali adjuncţi şi inspectorii sociali pot îndeplini temporar funcţii de demnitate publică, perioadă în care li se suspendă raporturile de serviciu. Articolul 21Statul de funcţii şi condiţiile specifice de încadrare a personalului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale. Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 22 (1) Inspecţia socială va începe să funcţioneze cu atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă la 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), Inspecţia Socială preia atribuţiile şi responsabilităţile în domeniul inspecţiei ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi ale structurilor sale deconcentrate, stabilite de lege. (3) Personalul cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul inspecţiei, care în prezent este încadrat în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a structurilor sale deconcentrate, va fi preluat prin transfer la Inspecţia Socială, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1). Articolul 23 (1) Obstrucţionarea în orice mod de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale ori de către persoanele fizice sau juridice, publice ori private, a inspectorilor sociali să îşi exercite atribuţiile în limitele prevăzute la art. 13, 15 şi 17 din prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii sociali. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 24Pentru dezvoltarea activităţilor proprii, autorităţile publice centrale sau locale vor atribui Inspecţiei Sociale, cu prioritate, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii şi orice alt mijloc de funcţionare necesar exercitării misiunilor. Articolul 25 (1) În primul an de la înfiinţare, Inspecţia Socială funcţionează cu un număr total de 350 de posturi, suplimentându-se cu 300 numărul maxim de posturi finanţat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Repartizarea numărului de posturi se realizează după criterii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale, care să asigure pluridisciplinaritate misiunilor, echilibru de vârstă, de gen şi alte criterii specifice, precum şi în funcţie de caracteristicile sociodemografice ale judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti. Articolul 26Inspecţia Socială, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, realizează formarea şi perfecţionarea personalului propriu. Articolul 27În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora proiectul de lege privind Statutul inspectorului social, la propunerea Inspecţiei Sociale. Articolul 28În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora, la propunerea Inspecţiei Sociale, regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 130.------

Noutăți

 • LEGE nr. 647 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 42 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 14 iulie 2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGE nr. 51 din 10 aprilie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • LEGE nr. 153 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 58 din 14 august 1991 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 314 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
 • LEGE nr. 39 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 16 februarie 2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb
 • LEGE nr. 58 din 26 decembrie 1968 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 106 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 19 martie 2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 131 din 18 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezoluţiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 146 din 23 mai 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia
 • LEGE nr. 244 din 26 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 206 din 29 decembrie 1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 266 din 20 iulie 2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 321 din 28 noiembrie 2013 pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 744 din 6 decembrie 2001 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 537 din 24 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Dumitriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 142 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut nerambursabil din Fondul Nerambursabil Global pentru Mediu dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - acţionând în calitate de administrator al Fondului Nerambursabil Global pentru Mediu - privind proiectul "Conservarea biodiversităţii în Delta Dunării"
 • LEGE nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 177 din 11 iunie 2013 privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 139 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 126 din 22 decembrie 1992 privind abrogarea unor acte normative aplicabile în domeniul ocrotirii sănătăţii
 • LEGE nr. 234 din 9 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 180 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 16 din 2 decembrie 1988 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 206/1988 pentru aplicarea majorării retribuţiilor personalului muncitor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 92 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 600 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 14 octombrie 2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021