Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

Având în vedere stabilirea cadrului general de acordare a plăţilor directe în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislaţia europeană, şi anume Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 270 din 21 octombrie 2003, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 cu privire la finanţarea politicii agricole comune şi Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală, finanţat din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), şi în conformitate cu Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,deoarece timpul rămas până la data aderării României la Uniunea Europeană nu permite promovarea şi adoptarea reglementării sub formă de lege,pentru că sprijinul financiar trebuie acordat producătorilor agricoli prin plăţi directe, conform statutului de stat membru al Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007. Articolul 2Schemele de plăţi directe care se acordă începând cu anul 2007, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, sunt următoarele: a) Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); b) plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal; c) plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic; d) Schema de plată pentru culturi energetice; e) Schema de plată separată pentru zahăr. Articolul 3 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel: a) cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă - solicitarea scrisă pe care fermierul o depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru accesarea plăţii directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) şi/sau a plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) din sectorul vegetal, a plăţilor pentru culturi energetice, a plăţilor separate pentru zahăr şi pentru plăţile acordate prin măsurile de sprijin al zonelor defavorizate cu handicap natural - zona montană; b) cererea de plată pentru schemele de sprijin din sectorul zootehnic - solicitarea scrisă pe care fermierul o depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru accesarea plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) din sectorul zootehnic; c) exploataţie agricolă - ansamblul unităţilor de producţie administrate de fermieri şi situate pe teritoriul României; d) bune condiţii agricole şi de mediu - condiţiile pe care trebuie să le respecte fermierul pentru a beneficia de plăţi directe în cadrul SAPS şi PNDC din sectorul vegetal, plăţi pentru culturi energetice şi de plăţi separate pentru zahăr; e) bloc fizic - o suprafaţă continuă de teren mărginită de limite naturale sau artificiale permanente, utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, care poate include una sau mai multe parcele agricole; f) parcelă agricolă - acea suprafaţă continuă de teren care este utilizată de un singur fermier, situată în acelaşi bloc fizic cu o singură categorie de folosinţă, ce poate fi constituită din una sau mai multe parcele cadastrale; g) Sistemul de identificare a parcelelor agricole - componentă a Sistemului integrat de administrare şi control cuprinzând aplicaţii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor, hărţilor, documentelor cadastrale sau a altor referinţe cartografice. Tehnicile utilizate se bazează pe un sistem de informaţii geografice computerizat care asigură identificarea unică a fiecărui bloc fizic, cuprinzând de preferinţă ortoimagini aeriene sau satelitare, cu norme omogene care să garanteze o precizie cel puţin egală celei cartografice la scara 1:10.000 şi să permită identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin. Suprafeţele înscrise în Sistemul de identificare a parcelelor agricole constituie referinţa pentru procesul de control şi efectuarea plăţilor; h) Registrul fermierilor - element component al Sistemului integrat de administrare şi control, realizat şi administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea identificării fermierilor care pot beneficia de sprijin la data aderării României la Uniunea Europeană; i) plata directă - plata efectuată direct fermierului în cadrul schemelor de plăţi aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) În cazul plăţilor directe din sectorul vegetal, valoarea sprijinului este stabilită pe hectar, iar în cazul plăţilor directe complementare din sectorul zootehnic, valoarea sprijinului este stabilită pe cap de animal. Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA) şi Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), cu respectarea plafoanelor anuale şi a angajamentelor bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, precum şi fondurile din bugetul naţional. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este instituţia responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură, având ca sursă de finanţare Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), precum şi fonduri din bugetul naţional. (3) Pentru gestionarea fondurilor comunitare şi naţionale destinate agriculturii pentru plăţile directe acordate în sectorul vegetal şi pentru control, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va utiliza, ca instrument de derulare şi gestionare financiară, Sistemul integrat de administrare şi control. Articolul 5 (1) Schema de plată unică pe suprafaţă constă în acordarea unei sume uniforme pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie. (2) Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA). (3) Suprafaţa agricolă eligibilă poate avea următoarele categorii de folosinţă: a) teren arabil - terenul cultivat pentru producţie cu cereale pentru boabe, plante leguminoase pentru boabe, plante industriale, cartof, sfeclă de zahăr, rădăcinoase pentru nutreţ, legume proaspete, pepeni şi căpşuni, flori şi plante ornamentale, plante pentru nutreţ, plante pentru producerea de seminţe şi seminceri pentru comercializare, alte culturi în teren arabil, inclusiv terenurile de sub sere şi solarii şi terenul lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu; b) pajişti permanente - păşuni şi fâneţe - terenul utilizat pentru păşunatul animalelor sau pentru producerea de furaje; c) vii - terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole; d) culturi permanente - terenul plantat cu livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere şi alte culturi permanente; e) grădini familiale - suprafaţă destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. Articolul 6 (1) Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea. (2) Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat. Articolul 7 (1) Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul fermierilor, administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, să depună cerere de solicitare a plăţilor la termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale: a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha; b) să declare toate parcelele agricole; c) să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor; d) să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; e) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei; f) să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea; g) să furnizeze toate informaţiile solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termenele stabilite; h) să permită efectuarea controalelor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau de către alte organisme abilitate în acest sens; i) să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate; j) să comunice în termen de 10 zile, în scris, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere. (2) Cererile de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi se înregistrează în Sistemul integrat de administrare şi control. (3) Schemele de plăţi directe pe suprafaţă prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) şi e) se aplică terenurilor identificate, exclusiv pentru suprafeţele acestora, înscrise în Sistemul de identificare a parcelelor agricole. (4) Solicitarea de către fermieri a modificării suprafeţelor înregistrate în Sistemul de identificare a parcelelor agricole poate fi depusă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data limită de depunere a cererilor de plată. Solicitările depuse după această dată se vor soluţiona în cursul anului următor. Soluţionarea modificărilor solicitate se va face numai după verificarea acestora efectuată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (5) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va stabili documentele doveditoare privind utilizarea terenului agricol pentru care fermierul solicită sprijin şi pe care trebuie să le prezinte la depunerea formularului de cerere de plată pe suprafaţă. (6) Pentru terenul care se constată că face obiectul cererilor a 2 sau mai mulţi solicitanţi în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata directă pe suprafaţă nu se acordă niciunuia dintre solicitanţi. La constatarea acestei situaţii Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va notifica solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul şi, după caz, să refacă cererile şi să le depună la termen. Articolul 8 (1) Plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitare şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare. (2) Sursa de finanţare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate, şi din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR). (3) Beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal sunt prevăzuţi la art. 6 alin. (1). (4) Condiţiile de eligibilitate generale pentru acordarea de sume în cadrul schemei plăţilor naţionale complementare sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1). Articolul 9 (1) Plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se acordă în limita resurselor financiare alocate anual prin legea bugetului de stat, pentru speciile de animale prevăzute în legislaţia în vigoare. (2) Sursa de finanţare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate. (3) Se acordă plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional. Articolul 10 (1) Schema de plăţi directe pe suprafaţă pentru culturi energetice reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constau în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă începând cu anul 2007, pentru culturi energetice destinate producţiei de biocombustibili, şi anume: rapiţă, floarea-soarelui, soia şi porumb. (2) Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul schemei de plată directă pe suprafaţă pentru culturi energetice se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA). (3) Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemei de plată pe suprafaţă pentru culturi energetice sunt persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea, care au încheiat un contract de livrare a producţiei la un producător de biocombustibil. (4) Condiţiile de eligibilitate pentru acordarea de sume în cadrul schemei de plată pe suprafaţă pentru culturi energetice sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1). (5) Fermierii care solicită plată pe suprafaţă pentru culturile energetice nu mai au dreptul să primească plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal pentru aceleaşi suprafeţe. Articolul 11 (1) Schema de plată separată pentru zahăr reprezintă plăţi directe în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă începând cu anul 2007, pentru cultura de sfeclă de zahăr, destinată producţiei de zahăr. (2) Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul schemei de plată directă separată pentru zahăr se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA). (3) Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemei de plată directă separată pentru zahăr sunt persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea, care au încheiat un contract de livrare a producţiei de sfeclă de zahăr cu un operator economic care procesează sfeclă de zahăr în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare. (4) Condiţiile de eligibilitate pentru acordarea de sume în cadrul schemei plăţilor directe separate pentru zahăr sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1). Articolul 12 (1) Cuantumul anual al plăţilor directe, al plăţilor unice pe suprafaţă (SAPS), al plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal, al plăţilor pentru culturi energetice şi al plăţilor separate pentru zahăr se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Comisia Europeană. Suma înscrisă în plafoanele maximale aprobate pentru plăţile din sectorul vegetal, prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) şi e), se constituie, după caz, din fondurile bugetului de stat şi/sau din fondurile comunitare (FEGA şi/sau FEADR). (2) Cuantumul anual al plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Comisia Europeană. Suma înscrisă în plafoanele maximale aprobate pentru plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se constituie integral din fonduri de la bugetul de stat. Articolul 13Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare se stabilesc, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 14Articolul 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 6 mai 1991, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Formele de asociere simplă sunt asocierile între două sau mai multe familii în baza unui contract de societate în condiţiile prevăzute de Codul civil, având ca scop exploatarea terenurilor agricole, creşterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 125.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 108 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 84 din 2 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005
 • LEGE nr. 68 din 23 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 216 din 24 noiembrie 2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • LEGE nr. 386 din 31 decembrie 2007 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 31 mai 2007
 • LEGE nr. 118 din 25 mai 2018 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia la 13 iunie 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 116 din 21 aprilie 1948 pentru ratificarea Convenţiunii de Colaborare Culturală între România şi Republica Ungariei, semnată la Bucureşti la 25 Noemvrie 1947
 • LEGE nr. 154 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Focşani, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • LEGE nr. 90 din 6 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 326 din 27 octombrie 2009 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur la 28 aprilie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Malaeziei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 iunie 1996
 • LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 47 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 178 din 13 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
 • LEGE nr. 78 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 9 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice
 • LEGE nr. 408 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Petre Andrei" din Iaşi
 • LEGE nr. 3 din 28 decembrie 1962 privind CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 671 din 19 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 713 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2000 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 412 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/1999 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparţinând agenţilor economici din construcţii
 • LEGE nr. 116 din 24 aprilie 2013 pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 636 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 342 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 24 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 3 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 19 noiembrie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 11 din 6 martie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 6 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 monumentelor de for public
 • LEGE nr. 110 din 3 iunie 2010 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 340 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 13 din 25 martie 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Paraguay, semnat la Asuncion la 21 mai 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 8 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 3/1989 privind unele măsuri referitoare la negocierea şi semnarea contractelor externe
 • LEGE nr. 253 din 16 mai 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 115 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1995 privind unele măsuri pentru perfecţionarea coordonării şi sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 21 din 15 aprilie 1994 pentru ratificarea Acordului general de prietenie şi cooperare dintre România şi Republica Columbia, semnat la Bogota la 5 august 1993
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021