Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de asigurare a cadrului juridic privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură pentru realizarea unor producţii competitive şi în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei şi pentru protejarea mediului, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, având în vedere aderarea României la Uniunea Europeană. Conform Tratatului de aderare, România poate aplica în următorii 3 ani măsurile de sprijin care sunt aprobate prin acte normative în vigoare la data aderării. Nepromovarea acestui act normativ până la data de 31 decembrie 2006 elimină posibilitatea acordării sprijinului financiar în agricultură de la bugetul de stat după data aderării, cu consecinţe dintre cele mai grave privind funcţionarea exploataţiilor agricole din România.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Se aprobă acordarea sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului. (2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă numai pentru activităţile care nu sunt finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european piscicol, fonduri structurale şi de coeziune. Articolul 2Sursa de finanţare a sprijinului prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură anual din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale asigură, prin Direcţia generală implementare politici sectoriale şi de piaţă şi Direcţia buget-finanţe, elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare, necesare acordării sprijinului financiar prevăzut la art. 1. (2) Instituţia responsabilă pentru implementarea sprijinului financiar este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv prin sucursalele judeţene ale acesteia sau, după caz, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Articolul 4În domeniul agriculturii se acordă sprijin financiar pentru activităţi comune acestui domeniu, prevăzute în anexa nr. 1. Capitolul II Sectorul vegetal Articolul 5 (1) În sectorul vegetal se acordă sprijin financiar în următoarele domenii: a) legume-fructe, proaspete şi prelucrate; b) culturi de câmp; c) plantaţii pomicole; d) plantaţii viticole; e) tutun, hamei, cartof, plante medicinale şi aromatice, flori, plante dendrologice şi ornamentale. (2) Activităţile din sectorul vegetal pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 6Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 5 sunt producătorii agricoli din sectorul vegetal, persoane fizice şi/sau persoane juridice, care sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe funciare şi exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole destinate comercializării, precum şi grupuri de producători recunoscute/recunoscute preliminar şi organizaţii de producători recunoscute. Capitolul III Sectorul zootehnic Articolul 7În scopul dezvoltării sectorului zootehnic se acordă sprijin financiar din bugetul de stat pentru: a) ameliorarea populaţiilor de animale; b) îmbunătăţirea calităţii produselor de origine animală; c) îmbunătăţirea calităţii producţiei obţinute pe pajişti; d) susţinerea măsurilor privind producerea şi comercializarea produselor apicole. Articolul 8Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 7 sunt producătorii agricoli din sectorul zootehnic, crescători de animale, persoane fizice şi/sau persoane juridice care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, şi sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul naţional al exploataţiilor, precum şi grupurile de producători recunoscute şi asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale, constituite conform legislaţiei în vigoare. Articolul 9Activităţile din sectorul zootehnic pentru care se acordă sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa nr. 3. Capitolul IV Sectorul de îmbunătăţiri funciare Articolul 10În sectorul îmbunătăţirilor funciare se acordă sprijin financiar pentru: a) asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare; b) investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare. Articolul 11Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 10 sunt organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, după caz. Articolul 12Activităţile din sectorul îmbunătăţirilor funciare pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa nr. 4. Capitolul V Sectorul de organizare şi sistematizare a teritoriului Articolul 13În scopul dezvoltării unor programe de organizare şi sistematizare a teritoriului agricol şi în general a spaţiului rural, se acordă sprijin financiar pentru: a) elaborarea de studii şi proiecte de organizare şi amenajare a teritoriului agricol; b) implementarea în condiţiile legii a proiectelor de organizare şi amenajare a teritoriului, pentru comasarea terenurilor fragmentate şi rectificarea hotarelor parcelelor comasate, pentru dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii rurale din proiectele de organizare a teritoriului. Articolul 14Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 13 sunt proprietarii de parcele agricole care desfăşoară activităţi cu caracter comercial în mediul rural, persoane fizice autorizate şi/sau persoane juridice, precum şi grupurile de producători şi asociaţiile profesionale care desfăşoară activităţi în mediul rural şi sunt constituite conform legislaţiei în vigoare. Articolul 15Activităţile de organizare şi amenajare a teritoriului pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa nr. 5. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 16 (1) Lista activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar, cuantumul sprijinului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă aferentă fiecărei activităţi şi/sau ca sumă fixă pe unitatea de măsură, precum hectar/tonă/cap animal/familii albine/1, dintre activităţile cuprinse în anexele nr. 1-5, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi se aprobă anual, prin hotărâre a Guvernului. (2) Normele metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile prevăzute în anexele nr. 1-5, precum şi condiţiile de eligibilitate se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Articolul 17 (1) Utilizarea sprijinului financiar pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat este interzisă şi se consideră sprijin financiar necuvenit. (2) Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin se recuperează, cu aplicarea dobânzilor şi penalităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 454/2003 privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 22 noiembrie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 123. Anexa 1 ACTIVITĂŢILE COMUNE DIN AGRICULTURĂpentru care se pot acorda forme de sprijin financiar
*Font 9*
Nr. crt. Activităţi din agricultura
a) creditarea investitiilor pentru:
1. organizarea şi functionarea laboratoarelor acreditate pentru efectuarea analizelor fizico-chimice ale produselor agroalimentare
2. reamenajarea unor suprafete de orezarii
3. susţinerea plantatiilor viticole, pomicole, de arbusti fructiferi şi hamei tinere până la intrarea pe rod
4. retehnologizarea fabricilor de bere şi suplimente alimentare
5. introducerea programelor de certificare a calităţii, sisteme bazate pe analiza riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP), inclusiv seriile ISO, a sistemelor de urmărire şi de asigurare a respectarii normelor de autenticitate în vederea comercializarii
6. dotarea tehnica (tractoare şi utilaje) pentru producerea rasadului, cultivarea, recoltarea, sortarea, impachetarea/balotarea tutunului, precum şi instalaţii de uscare a tutunului
7. dotarea tehnica pentru cultivare, recoltare, uscare, condiţionare, ambalare, depozitare, prelucrare, procesare, masurarea, analiza, cercetarea şi controlul parametrilor fizici, chimici şi microbiologici, pentru ventilatie şi filtrare a aerului în spatiile de procesare a plantelor medicinale şi aromatice în diferite forme de utilizare, inclusiv predozate
8. centre de mecanizare şi/sau asociaţii pentru mecanizare specializate pentru servicii în agricultura
9. brutarii, inclusiv mijloace de transport specializate
10. distilerii pentru tuica şi rachiuri de fructe, inclusiv mijloace de transport specializate
11. exploatatii de animale de blana, inclusiv achizitia de material biologic (nurci, dihori, vulpi argintii, vulpi polare, nutrii şi iepuri)
12. cabinete private sanitare veterinare - construcţie şi dotare
13. fabrici de nutreturi combinate (de până la 10 t/h)
14. achizitionarea de animale de reproductie cu mare valoare genetica din speciile bovine, porcine, ovine, caprine şi păsări
15. achizitii necesare preluării, modernizarii şi/sau infiintarii fermelor
16. instalaţii fixe sau mobile pentru producerea de energii alternative
17. susţinerea producerii de material saditor baza pentru plantatii mama furnizoare ramuri altoi, coarde altoi, plantatii marcotiere portaltoi pentru înfiinţarea pepinierelor pomicole, viticole şi dendrologice
18. susţinerea producerii de material saditor certificat pentru pomi, arbusti fructiferi, stoloni pentru capsunarii şi/sau material saditor pentru hamei, cartof şi plante medicinale şi aromatice
19. unităţi noi sau modernizarea unităţilor existente necesare depozitarii produselor agroalimentare şi refacerea infrastructurii pietelor
b) susţinerea depozitarii productiei agricole
1. susţinerea unor cheltuieli de depozitare a produselor agricole
c) susţinerea programelor de promovare a produselor agricole
1. susţinerea promovarii produselor agricole din sectorul vegetal şi zootehnic
d) susţinerea intrarii şi operarii pe bursa a producătorilor/comerciantilor
1. susţinerea unor costuri privind intrarea şi operarea pe bursa
e) susţinerea asociaţiilor profesionale din agricultura
1. susţinerea participării şi organizarii de expozitii, targuri, concursuri, pentru asociaţiile profesionale din agricultura
2. susţinerea achizitionarii de către asociaţii profesionale din agricultura de aparatura IT, software, baza de date
3. susţinerea asociaţiilor în vederea participării la organizaţiile constituite la nivelul Uniunii Europene
f) susţinerea unor costuri de productie
1. susţinerea energiei termice şi electrice pentru culturile realizate în sere şi solarii incalzite
2. subventionarea motorinei pentru lucrarile din agricultura
3. subventionarea rovignetelor pentru agricultura
g) susţinerea dobanzii creditelor pentru investitii
1. subventionarea dobanzii creditelor pentru investitii
Anexa 2 ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL VEGETALpentru care se pot acorda forme de sprijin financiar
*Font 9*
Nr. crt. Activităţi din sectorul vegetal
a) legume-fructe
1. Susţinerea costurilor pentru apa potabila utilizata pentru spalarea legumelor şi fructelor în procesul de pregatire pentru comercializare în stare proaspata sau procesare
2. Sprijin financiar pentru functionarea grupurilor de producători recunoscute, intocmirea planurilor de recunoastere şi cofinantarea fondurilor operationale înfiinţate de către grupurile de producători recunoscute preliminar şi de organizaţiile de producători recunoscute
3. Sustinere financiară pentru implementarea Sistemului European de Bune Practici Agricole EUREPGAP în domeniul legumelor şi fructelor
4. Sprijin financiar pentru legumele produse în serele incalzite şi ciupercile de cultura produse în spatii climatizate
5. Sprijin financiar pentru legumele şi fructele destinate prelucrarii industriale
6. Sprijin financiar pentru achizitionarea de ambalaje şi materiale de reclama
b) culturi de camp
1. procesarea fibrelor de în şi canepa
2. susţinerea productiei marfa la culturile de sfecla de zahar, orez, în şi canepa pentru fibra, culturi energetice (biocombustibil şi biomasa)
c) sector viticol
1. susţinerea costurilor aferente autorizarii plantatiilor viticole pentru producerea strugurilor de vin cu denumire de origine controlata, certificării şi marcarii vinurilor cu denumire de origine controlata
2. susţinerea costurilor aferente completarii golurilor în plantatiile viticole
3. susţinerea costurilor aferente aplicarii tratamentelor fitosanitare în plantatiile viticole cu soiuri nobile pentru struguri de masa şi vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlata
d) tutun
1. susţinerea achizitionarii instalaţiilor de uscare destinate îmbunătăţirii calităţii tutunului din soiurile de tutun care se încadrează în grupa tutunurilor flue-cured
2. susţinerea programelor de introducere a tehnologiilor performante de producere de rasaduri de tutun
3. susţinerea productiei marfa la cultura de tutun
4. susţinerea calităţii tutunului prin acordarea unei prime în cuantum de 65% din prima acordată de Uniunea Europeana în cadrul schemei de ajutoare prevăzută în organizarea comuna de piaţa
e) hamei
1. susţinerea introducerii sistemului de certificare în vederea denumirii de origine a hameiului
2. susţinerea productiei de hamei cu un continut ridicat în acizi alfa şi la cerinţele de calitate stabilite prin contract
f) cartof
1. susţinerea costurilor pentru producerea cartofului, din soiuri specifice, la parametrii de calitate solicitati pentru procesare
2. programe pentru susţinerea financiară a asanarii virotice în zonele închise
3. sprijinirea productiei de cartof pentru industrializare la calitatea şi cerinţele specifice normelor tehnice de procesare stabilite prin contracte
g) plante medicinale şi aromatice
1. susţinerea productiei de plante medicinale şi aromatice realizate în condiţiile de calitate stabilite prin contract
2. susţinerea programelor de preluare a unor plante din flora spontana în cultura
3. susţinerea programelor de condiţionare, prelucrari intermediare şi finite a plantelor medicinale şi aromatice prezentate spre utilizare, inclusiv în forme predozate: ceaiuri, capsule, comprimate, tincturi, extracte, siropuri, solutii, uleiuri esentiale, unguente precum şi obtinere de uleiuri volatile
h) flori plante dendrologice şi ornamentale
1. sprijin pentru producţia de flori, plante dendrologice şi ornamentale în camp, în spatii protejate sau amenajate
2. susţinerea realizării sistemului de monitorizare a preturilor: preţuri la import, preţuri practicate pe pieţele reprezentative şi pe piaţa interna compatibil cu sistemul comunitar
3. sprijin pentru acoperirea costurilor energetice în sere şi spatii protejate
Anexa 3 ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL ZOOTEHNICpentru care se poate acorda sprijin financiar
*Font 9*
Nr. crt. Activităţi din sectorul zootehnic
a) Susţinerea ameliorarii populatiilor de animale
1. conducerea registrelor genealogice la speciile şi rasele de animale
2. efectuarea controlului oficial al performantelor de productie la speciile de animale
3. efectuarea analizei calităţii produselor animaliere în vederea evaluării genetice a animalelor
4. elaborarea şi întreţinerea sistemului informatic, constituirea bazelor de date şi estimarea valorii de ameliorare a animalelor
5. introducerea, la nivelul fermelor, a tehnicilor, biotehnologiilor şi practicilor moderne de reproductie la speciile de animale
6. susţinerea cheltuielilor de testare a masculilor de reproductie la speciile de animale
7. susţinerea cheltuielilor pentru efectuarea testului naţional de disectie pentru autorizarea echipamentelor de clasificare a carcaselor de porcine conform Sistemului de clasificare EUROP şi pentru stabilirea formulei matematice de calcul al procentului de tesut muscular în carcasa, pentru porcinele din România
b) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii produselor de origine animala
8. îmbunătăţirea calităţii productiilor de carne prin susţinerea financiară a implementarii sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine
9. îmbunătăţirea calităţii şi a parametrilor de productie în cresterea efectivelor de porcine şi păsări prin susţinerea productiei de carne de porc şi pasare-pui broiler şi a productiei de oua consum
10. îmbunătăţirea calităţii şi igienei laptelui de vaca destinat procesarii pentru atingerea standardelor de calitate din Uniunea Europeana
11. îmbunătăţirea calităţii productiei de miere prin susţinerea familiilor de albine
c) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii productiei obtinute pe pajisti
12. achizitionare de seminte, fertilizanti şi lucrari de sporire a potentialului de productie al solului
d) Susţinerea masurilor pentru producerea şi comercializarea produselor apicole
13. asistenţa tehnica a apicultorilor sau grupurilor de apicultori, cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de productiei
14. susţinerea achizitionarii de medicamente în vederea combaterii varoozei
15. rationalizarea transhumantei prin achizitionarea de platforme apicole noi
16. susţinerea laboratoarelor autorizate care efectueaza analizele proprietăţilor fizico-chimice ale mierii prin sprijinirea investitiilor realizate
17. susţinerea repopularii în stupi pe teritoriul naţional prin achizitionarea matcilor din rasa autohtona
18. susţinerea colaborarii formelor asociative din domeniu cu organisme specializate în realizarea programelor de cercetare aplicata în domeniul apiculturii şi a produselor apicole
Anexa 4 ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL DE IMBUNATATIRI FUNCIAREpentru care se pot acorda forme de sprijin financiar
*Font 9*
Nr. crt. Activităţi din sectorul de imbunatatiri funciare
a) asigurarea stării de functionare a infrastructurii de imbunatatiri funciare
1. menţinerea în functiune, prin realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparatii, precum şi asigurarea pazei şi protectiei infrastructurii de imbunatatiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de imbunatatiri funciare sau al federatiilor de organizaţii de imbunatatiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţă acestora
2. executarea lucrărilor de aducere în stare de functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor ele imbunatatiri funciare sau al federatiilor de organizaţii de imbunatatiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţă acestora
3. executarea lucrărilor de punere în functiune de către Administratia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare a infrastructurii de imbunatatiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de imbunatatiri funciare sau al federatiilor de organizaţii de imbunatatiri funciare şi care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinţă acestora
b) investitii pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de imbunatatiri funciare
4. modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Imbunatatirilor Funciare şi situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de imbunatatiri funciare sau al federatiilor de organizaţii de imbunatatiri funciare şi care, din cauza stării avansate de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinţă acestora
Anexa 5 ACTIVITĂŢILE DE ORGANIZARE ŞI AMENAJARE A TERITORIULUIpentru care se pot acorda forme de sprijin financiar
*Font 9*
Nr. crt. Activităţile de organizarea şi amenajarea teritoriului
a) Susţinerea cheltuielilor pentru realizarea studiilor şi proiectelor de organizarea şi amenajarea, teritoriului
1. studii de prefezabilitate
2. sondaje şi statistici în mediul rural pentru determinarea opiniei publice locale
3. promovarea şi mediatizarea masurilor de organizarea şi amenajarea teritoriului în scopul optimizarii exploatatiilor agricole şi a activităţilor economice din mediul rural şi a dezvoltării rurale
4. realizarea, actualizarea şi gestionarea Sistemului informational în agricultura şi silvicultura (SIAS) pe unitatea administrativ teritoriala
5. studii de fezabilitate şi proiecte tehnice de organizarea şi amenajarea teritoriului
b) Susţinerea implementarii, în condiţiile legii, a proiectelor de organizarea şi amenajarea teritoriului, din proiectele de organizare a teritoriului.
6. comasarea terenurilor fragmentate
7. rectificarea hotarelor parcelelor comasate
8. dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii rurale cuprinse în proiectele de organizarea şi amenajarea teritoriului
9. amenajarea/reamenajarea conform datelor şi recomandarilor cuprinse în SIAS a terenurilor acide, alcalice, nisipoase, etc.
10. măsuri agropedoameliorative, de nivelare, de destelenire, de prevenire a eroziunii solului
-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 593 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 247 din 9 iunie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date dintre administraţii (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente participării la acest program în anul 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 178 din 9 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 23 noiembrie 2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 137 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 28 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului*)
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 1 din 13 octombrie 1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 232 din 6 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 143 din 12 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 7 aprilie 1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
 • LEGE nr. 8 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • LEGE nr. 287 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 319 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 195 din 13 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 152 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 38 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 304 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 208 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Păuleşti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judeţul Vrancea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 279 din 17 octombrie 2007 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 15 noiembrie 2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 312 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind producerea şi valorificarea legumelor*)
 • LEGE nr. 89 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 47 din 17 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 12 decembrie 2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
 • LEGE nr. 114 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • LEGE nr. 147 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021