Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 196 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997 -
LEGE nr. 196 din 17 noiembrie 1997privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 iulie 1997, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Persoanele juridice române care investesc din profit pentru realizarea de locuințe, având ca suprafețe construite cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit cu aceasta destinație, în anul fiscal respectiv.2. La articolul I punctul 3, articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de consolidare la locuintele avariate de seisme, precum și de reabilitare a locuințelor existente, de categoria a III-a, a IV-a și garsoniere, realizate în condițiile H.C.M. nr. 1.650/1968, ale H.C.M. nr. 1.669/1969 și ale H.C.M. nr. 585/1971, beneficiază de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.3. La articolul I punctul 5, articolul 12 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de viabilizare a terenurilor destinate construcțiilor de locuințe beneficiază de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.4. La articolul I punctul 7, articolul 17 va avea următorul cuprins: Articolul 17Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soțul, sotia, copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună.5. La articolul I punctul 9, articolul 20 alineatul 3 va avea următorul cuprins:Creditele pentru construirea sau cumpărarea de locuințe se acordă o singură dată persoanelor fizice cu cetățenie română, care nu au deținut și nu au în proprietate o locuinta. De aceste credite mai beneficiază, prin excepție, persoanele calificate din agricultura, învățământ, sănătate, administrație publică și culte, care își stabilesc domiciliul în mediul rural, precum și cele care gospodăresc împreună cu familia în locuințe care nu satisfac exigențele minimale de suprafața, corespunzător numărului de persoane din familie, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege.6. La articolul I, după punctul 9 se introduce punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 20, alineatul 4 va avea următorul cuprins:La primirea creditului, beneficiarul trebuie să aibă constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni un depozit reprezentând până la 10% din valoarea creditului solicitat7. La articolul I punctul 12, articolul 27^1 se abroga.8. La articolul I punctul 14, articolul 36 va avea următorul cuprins: Articolul 36În cazurile în care, în clădirile de locuințe, unul dintre proprietari sau chiriași împiedica cu buna știința și sub orice formă folosirea normală a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalți proprietari sau chiriași, după caz, la solicitarea proprietarilor clădirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanța va hotărî măsurile pentru folosirea normală a imobilului.9. La articolul I punctul 15, alineatul final al articolului 37 se abroga.10. La articolul I, punctul 18 va avea următorul cuprins:18. La articolul 62, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:De drepturile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 vor beneficia, de la data intrării în vigoare a legii, și ținerii căsătoriti care au, fiecare, vârsta până la 35 de ani, împliniți până la finele anului calendaristic în care are loc contractarea.11. La articolul I, punctul 19 va avea următorul cuprins:19. La articolul 63, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:Persoanele juridice române care investesc din profit pentru lucrările prevăzute la art. 5, 6 și 12, separat sau cumulativ, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.12. La articolul I, după punctul 20 se introduc punctele 20^1 și 20^2, cu următorul cuprins:20^1. La articolul 69, alineatul 1 va avea următorul cuprins:În termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietarii din clădirile cu mai multe locuințe în proprietate privată sau mixtă se vor constitui în asociații de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.20^2. Articolul 70 va avea următorul cuprins:Art. 70. - Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea și funcționarea asociației locatarilor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 16 noiembrie 1977, se abroga după 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.13. La articolul I punctul 23, articolul 17 alineatul 1 din anexa nr. 2 "Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari" va avea următorul cuprins:Asociația de proprietari, cu întrunirea majorității voturilor, poate întreprinde măsuri vizând îmbunătățirea confortului și a eficientei clădirii. Instalațiile mai importante ca: boilere cu apa calda, încălzire centrala, rezervoare de apa, ascensoare, alte dotări de amploare similare pot fi schimbate de asociație numai cu aprobarea a cel puțin două treimi din numărul voturilor proprietarilor. Articolul IILegea locuinței nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  -------

  Noutăți

 • LEGE nr. 374 din 22 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 12 noiembrie 1998 cu privire la modificarea şi completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • LEGE nr. 249 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 220 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 579 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "Romag-Termo" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 26 noiembrie 1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 384 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 44 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 93/1971 pentru completarea decretului nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Legea nr. 69/1969, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGE nr. 60 din 29 octombrie 1974 (*republicată*) LEGEA SANITARĂ VETERINARA*)
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 140 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 ***Republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 privind activitatea de meteorologie
 • LEGE nr. 120 din 29 mai 2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels
 • LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 276 din 24 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 84 din 18 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 208 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie
 • LEGE nr. 6 din 16 februarie 2017 bugetului de stat pe anul 2017
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 283 din 23 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 19 februarie 2004
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • LEGE nr. 222 din 31 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • LEGE nr. 71 din 29 decembrie 1969 privind contractele economice
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 36 din 27 martie 2017 pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională
 • LEGE nr. 389 din 23 decembrie 2009 pentru modificarea alineatului (2) al articolului unic din Legea nr. 316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 35 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 9 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 193 din 21 octombrie 2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2008
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 15 martie 2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 107 din 3 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010
 • LEGE nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 163 din 7 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeana "Apa Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la Banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 3 din 24 ianuarie 1992 privind instituirea "Timbrului olimpic"
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 460 din 1 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004
 • LEGE nr. 183 din 2 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021