Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006

Având în vedere aderarea României la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007,luând în considerare atribuţiile consilierilor de integrare, activitatea desfăşurată până în prezent de aceştia, precum şi necesitatea eficientizării activităţii acestora pe lângă autorităţile şi instituţiile publice în vederea atingerii unui nivel cât mai înalt de performanţă în valorificarea avantajelor ce derivă din aderarea României la Uniunea Europeană,ţinând cont de necesitatea adoptării de măsuri imediate atât pentru continuarea activităţii consilierilor de integrare şi după data de 1 ianuarie 2007 prin preluarea acestora de către autorităţile şi instituţiile publice pentru care îşi desfăşoară în prezent activitatea, cât şi pentru stabilirea regimului juridic al acestora, în condiţiile exercitării de atribuţii specifice noi, în contextul realizării obiectivelor procesului de integrare al României în Uniunea Europeană,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind consilierii pentru afaceri europene"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Consilierii pentru afaceri europene sunt specialişti cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene. (2) Consilierii pentru afaceri europene încadraţi în autorităţile şi instituţiile publice constituie Corpul consilierilor pentru afaceri europene. (3) Consilierii pentru afaceri europene îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea directă a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Pot face parte din Corpul consilierilor pentru afaceri europene absolvenţi de instituţii de învăţământ superior din ţară şi/sau din străinătate, cu diplome acordate ori echivalate, în condiţiile legii, pentru specializări în domeniile care fac obiectul procesului de integrare în Uniunea Europeană, specifice autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să-şi desfăşoare activitatea, numiţi în funcţie pe baza rezultatelor concursului ori, după caz, examenului organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea funcţiei respective. (2) Numirea în funcţie, atribuţiile şi responsabilităţile consilierilor pentru afaceri europene se realizează prin ordin al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice angajatoare."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Consilierii pentru afaceri europene au calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă, beneficiind de drepturile şi exercitând obligaţiile ce decurg din această calitate. (2) Salariile de bază şi celelalte drepturi salariale sunt cele stabilite, potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de consilier diplomatic. Salariile de bază se majorează cu până la 50%, pe baza criteriilor şi în limitele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 4/2004 privind repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere şi pentru aprobarea criteriilor de majorare a salariilor de bază ale consilierilor de integrare. (3) Cuantumul drepturilor salariale individuale ale consilierilor pentru afaceri europene se stabileşte, cu respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), prin ordin al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, fără a depăşi nivelul salariului de bază prevăzut de lege pentru funcţia de secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale."5. Articolele 4 şi 5 se abrogă. Articolul II (1) Consilierii de integrare încadraţi la Ministerul Integrării Europene, în cadrul Corpului consilierilor de integrare, vor fi preluaţi, pe bază de protocol, începând cu data de 1 ianuarie 2007, de către autorităţile sau instituţiile publice în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, cu menţinerea drepturilor salariale dobândite anterior. (2) Redistribuirea numărului de consilieri pentru afaceri europene pe autorităţi şi instituţii publice se face prin hotărâre a Guvernului, în limita numărului total de 476 de posturi. (3) Pe baza protocoalelor încheiate până la data de 31 decembrie 2006, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor autorităţilor sau instituţiilor publice care preiau consilieri pentru afaceri europene, precum şi al Ministerului Integrării Europene. Articolul III (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sintagma "consilieri de integrare" va fi înlocuită cu sintagma "consilieri pentru afaceri europene" în cuprinsul actelor normative în care este prevăzută. (2) Art. 1 şi anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2004 privind repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere şi pentru aprobarea criteriilor de majorare a salariilor de bază ale consilierilor de integrare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 14 ianuarie 2004, se abrogă. Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 decembrie 2006.Nr. 106.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 96 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia în domeniul transporturilor internaţionale rutiere şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind serviciile aeriene, semnate la Erevan la 25 martie 1996
 • LEGE nr. 114 din 29 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1998 pentru modificarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 248 din 8 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • LEGE nr. 318 din 8 iulie 2003 energiei electrice
 • LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor *)
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 603 din 22 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 350 din 10 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
 • LEGE nr. 221 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 160 din 22 iunie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • LEGE nr. 252 din 16 iunie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 123 din 2 octombrie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 24 mai 1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 140 din 21 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • LEGE nr. 257 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 66 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
 • LEGE nr. 476 din 4 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 355 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 8 octombrie 2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acţiuni
 • LEGE nr. 85 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016
 • LEGE nr. 63 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Ungaria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 1993
 • LEGE nr. 484 din 18 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
 • LEGE nr. 87 din 5 aprilie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 339 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei
 • LEGE nr. 87 din 3 mai 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 10 din 15 decembrie 1950 privind anularea ratelor de împroprietărire datorate în baza decretului lege nr. 187 din 1945, pentru înfăptuirea reformei agrare
 • CONSTITUŢIE din 22 decembrie 1992 a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • LEGE nr. 987 din 31 martie 1931 privind ratificarea aranjamentului dintre Guvernul român deoparte şi Guvernul belgian de altă parte, relativ la titlurile de rentă română stampilate pătrat deţinute de către detentorii belgieni
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 128 din 21 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • LEGE nr. 449 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 februarie 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 33 din 1 martie 2006 privind băncile de credit ipotecar
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 36 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGEA nr. 13 din 7 august 1990 pentru abrogarea şi modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 2/1987
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021