Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 13 septembrie 2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 14 septembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 13 septembrie 2006privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 14 septembrie 2006

Având în vedere situaţia extraordinară creată de perioada scurtă de timp rămasă pentru desfăşurarea campaniei agricole de toamnă, cu încadrarea în perioada optimă de însămânţare şi necesitatea achiziţionării de produse pentru asigurarea respectării tehnologiilor de cultură şi realizarea de producţii agricole eficiente, se impune luarea unor măsuri de sprijinire a producătorilor agricoli.Întrucât achiziţionarea de seminţe, îngrăşăminte şi pesticide necesare înfiinţării culturilor de toamnă implică un nivel ridicat al cheltuielilor pe hectar, este necesar a se acordă un sprijin financiar în bonuri valorice, de 150 lei/ha, pentru achiziţia, de către producătorii agricoli, de seminţe, îngrăşăminte şi pesticide.Deoarece timpul necesar pentru desfăşurarea campaniei de toamnă nu permite promovarea şi adoptarea reglementării sub formă de lege,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se acordă un sprijin financiar în valoare de 150 lei/ha producătorilor agricoli care înfiinţează culturi în toamna anului 2006, pentru achiziţia de seminţe şi/sau îngrăşăminte şi/sau pesticide. Articolul 2Suma aferentă acordării sprijinului financiar potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură de la bugetul de stat, din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în cadrul programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare", pe anii 2006 şi 2007. Articolul 3Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 1 sunt producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau juridice care deţin sau exploatează terenuri arabile în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi în participaţiune, societăţi agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, societăţi comerciale cu profil agricol constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativele agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările ulterioare, unităţi de învăţământ agricol şi/sau silvic, institute şi staţiuni de cercetare şi producţie agricolă, societăţi naţionale, unităţi de cult şi penitenciare, sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe funciare şi înfiinţează culturi în toamna anului 2006. Articolul 4 (1) Sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli se face prin atribuirea gratuită de bonuri valorice nominale, al căror model este prevăzut în anexa nr. 1. (2) Termenul limită de utilizare a bonurilor valorice pentru achiziţia de seminţe şi/sau îngrăşăminte şi/sau pesticide este 1 decembrie 2006. Articolul 5 (1) Sprijinul financiar în valoare de 150 lei/ha se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art. 3, proporţional cu suprafaţa de teren pe care se înfiinţează culturi agricole în toamna anului 2006, pe baza cererii-tip al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Cererile-tip ale solicitanţilor sprijinului financiar se depun la centrele locale ale sucursalelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare Agenţie. (3) Cererile se înregistrează de reprezentanţii centrelor locale ale sucursalelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Agenţiei, denumite în continuare centre locale, în Registrul special de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006, însoţite de următoarele documente: a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate, pentru persoanele fizice, sau copie de pe certificatul de înmatriculare şi certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice; b) copie de pe actul de proprietate şi/sau concesionare şi/sau arendare şi/sau alte acte doveditoare ale dreptului de folosinţă şi/sau proprietăţi asupra suprafeţei de teren pe care se înfiinţează culturi în toamna anului 2006, după caz. (4) Producătorii agricoli pot beneficia o singură dată de sprijinul financiar, prin acordarea de bonuri valorice a căror valoare însumată nu poate depăşi 150 lei/ha. (5) Termenul limită de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar în valoare de 150 lei/ha este 1 noiembrie 2006. Articolul 6 (1) Reprezentanţii centrelor locale întocmesc Lista producătorilor agricoli care solicită sprijin financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) În situaţia în care un producător agricol înfiinţează culturi în toamna anului 2006, ale căror suprafeţe sunt situate în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, acesta formulează cerere în fiecare centru local unde este situat terenul. (3) Lista producătorilor agricoli care solicită sprijin financiar se afişează la sediul centrelor locale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar. (4) Producătorii agricoli, beneficiari ai sprijinului financiar, care au fost omişi din lista producătorilor care au solicitat sprijin financiar în valoare de 150 lei/ha sau cărora li s-a stabilit o sumă mai mică decât cea cuvenită pot depune contestaţii la sediul centrelor locale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării listei. (5) Reprezentanţii împuterniciţi din cadrul sucursalelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Agenţiei soluţionează contestaţiile în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora şi dispun, după caz, întocmirea listelor suplimentare. Articolul 7În termen de 5 zile de la data afişării, listele şi listele suplimentare cuprinzând producătorii agricoli care solicită sprijin financiar pentru suprafeţe pe care se înfiinţează culturi agricole în toamna anului 2006 se înaintează sucursalelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Agenţiei, pentru validare în vederea acordării sprijinului financiar. Articolul 8 (1) Bonurile valorice se achiziţionează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006. (2) Fondurile necesare tipăririi bonurilor valorice, precum şi a formularelor specifice se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Sucursalele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Agenţiei preiau bonurile valorice, pe bază de proces-verbal, de la furnizorul acestora. Articolul 9Bonurile valorice tipărite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 264/2006, şi nedistribuite, existente în stoc la Agenţie, se pot folosi pentru acordarea sprijinului financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 10Bonurile valorice se completează de către reprezentanţii centrelor locale, în prezenţa beneficiarului, şi se eliberează pe baza listelor aprobate de directorul sucursalei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a Agenţiei. Articolul 11 (1) Operatorii economici care comercializează seminţe pentru însămânţare şi/sau îngrăşăminte şi/sau pesticide şi care primesc bonuri valorice vor emite facturi fiscale cu menţiunea "Cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli", incluzând şi taxa pe valoarea adăugată, şi le vor completa cu datele de identificare a bonului. (2) În cazul în care valoarea facturii fiscale este mai mare decât valoarea bonului/bonurilor valoric/valorice, diferenţa va fi suportată de producătorii agricoli, iar pe factură se va face menţiunea "Suma de ...lei, cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli, iar diferenţa de ...lei, cu plata de către cumpărător". (3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) depun la sucursalele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Agenţiei, pe a căror rază teritorială sunt înregistraţi beneficiarii prevăzuţi la art. 3, "Centralizatorul facturilor emise în baza bonurilor valorice", întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, împreună cu copia exemplarului 3 al facturilor fiscale emise şi bonurile valorice originale menţionate în facturile emise. (4) Reprezentanţii împuterniciţi ai sucursalelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Agenţiei au obligaţia de a verifica autenticitatea bonurilor valorice aferente facturilor. (5) Pe baza documentaţiei depuse de operatorii economici, sucursalele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Agenţiei întocmesc următoarele situaţii: a) Centralizatorul sumelor solicitate de furnizorii de produse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; b) Situaţia centralizatoare a sumelor ce se decontează pentru bonuri valorice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe care o transmit Agenţiei. (6) În baza situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (5) lit. b), Agenţia întocmeşte Situaţia centralizatoare a sumelor ce se decontează pentru bonuri valorice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, pe care o transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (7) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în baza Situaţiei centralizatoare a sumelor ce se decontează pentru bonuri valorice, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare. (8) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale alimentează conturile Agenţiei cu sumele necesare decontării facturilor emise de furnizorii de produse. (9) Agenţia virează sumele solicitate de operatorii economici, conform Situaţiei centralizatoare a sumelor ce se decontează pentru bonuri valorice, prevăzută la alin. (5) lit. b). (10) Sucursalele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Agenţiei au obligaţia să păstreze timp de minimum 5 ani facturile decontate, bonurile valorice aferente acestora, precum şi matca rămasă după distribuirea bonurilor valorice. Articolul 12 (1) Beneficiarii bonurilor valorice şi furnizorii de produse care primesc bonuri valorice pentru decontare au obligaţia de a le păstra în stare perfectă; bonurile valorice deteriorate sau a căror autenticitate nu poate fi dovedită nu sunt valabile şi nu pot fi plătite. (2) Beneficiarii bonurilor valorice şi furnizorii de produse care primesc bonuri valorice, prin preluarea acestora, devin responsabili de păstrarea lor, asumându-şi toate riscurile din culpa proprie. (3) Bonurile valorice neutilizate până la data prevăzută la art. 4 alin. (2) îşi pierd valabilitatea, devenind nule de drept. Articolul 13 (1) Reprezentanţii centrelor locale verifică suprafeţele înfiinţate în toamna anului 2006 pentru care s-a acordat sprijinul financiar, conform celor declarate în cererea întocmită de beneficiar, şi întocmesc până la data de 10 aprilie 2007, în prezenţa beneficiarului, "Procesul-verbal de recepţie şi restituire", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9. (2) Procesele-verbale de recepţie şi restituire se înregistrează în Registrul special de evidenţă prevăzut la art. 5 alin. (3). (3) În baza proceselor-verbale de recepţie şi restituire, reprezentanţii centrelor locale întocmesc şi transmit sucursalei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a Agenţiei "Centralizatorul justificativ al sumelor acordate ca sprijin direct sub formă de bonuri valorice", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10. Articolul 14Sucursalele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Agenţiei, primesc spre decontare bonurile valorice utilizate la achiziţia de seminţe şi/sau îngrăşăminte şi/sau pesticide, până la data de 15 februarie 2007. Articolul 15 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) înstrăinarea, deteriorarea sau pierderea Registrului special de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei; b) încasarea în mod necuvenit a sumelor de la bugetul de stat, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, precum şi cu obligarea la restituirea sumelor încasate nejustificat, aplicându-se dispoziţiile privind dobânzile şi penalităţile prevăzute de legislaţia fiscală. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Articolul 16 (1) Dispoziţiile art. 15 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contravenienţii pot achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 15, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Articolul 17Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale verifică permanent modul de acordare şi utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 18Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 65. Anexa 1 Anexa 2CERERE-TIP(model)
Comuna (oraşul, municipiul) ........ Avizat. Judeţul ............... Reprezentantul centrului local al Sucursalei judeţene a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ....................... (semnătura şi ştampila)
Nr. de înregistrare ....... din .......
CEREREpentru acordarea sprijinului financiar pentru însămânţareade culturi agricole în toamna anului 2006    Domnul/Doamna .........., domiciliat/domiciliată în localitatea ........,   str. ......... nr. ..., judeţul ......., B.I./C.I. seria ..... nr. .....,   eliberat/eliberată la data de ......... de ......., CNP ............,    Societatea Comercială/Societatea Agricolă ..........., cu sediul în   localitatea ........., str. ...... nr. ..., tel./fax ......., cod fiscal   ......, CUI ........, reprezentată prin domnul/doamna ......., în calitate   de ......,    în baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, solicit acordarea   sprijinului financiar pentru însămânţarea în toamna anului 2006 a suprafeţei   de ....... ha, după cum urmează:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Sprijinul financiar Totalul sprijinului financiar  Cultura Suprafaţa pe suprafaţă ce se acordă prin bon valoric               - ha - - lei/ha - - lei/ha -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     0 1 2 3 (2x1)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                   150────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                   150────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                   150──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL GENERAL: x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Declar pe propria răspundere că în toamna anului 2006 înfiinţez culturi   agricole în suprafaţă de ... ha, iar documentele anexate corespund din punct   de vedere legal pentru acordarea sprijinului conform Ordonanţei de urgenţă a   Guvernului nr. 65/2006.    Anexez documentele care atestă legalitatea acordării sprijinului financiar.    Mă oblig să particip la recepţionarea lucrărilor şi să restitui sumele   aferente bonurilor valorice primite, în condiţiile în care nu realizez   suprafaţa cultivată pentru care am solicitat sprijin direct.                              Solicitant,                          ..................                        (semnătura şi ştampila)
Anexa 3    Comuna (oraşul, municipiul) ....................    Judeţul ........................................    Nr. de înregistrare ......... din ..............    Vizat    Sucursala Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură .........    (numele, prenumele şi semnătura)..............                                 LISTA         producătorilor agricoli care solicită sprijin financiar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Suprafaţa totală Suma totală Nr. Producătorul agricol pentru care aprobată crt. se solicită sprijinul (lei)                                   (ha)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL GENERAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Reprezentantul teritorial al Agenţiei de Plăţi                  şi Intervenţie pentru Agricultură,          .................................................. Anexa 4    Operatorul economic (denumirea, adresa, sediul, codul fiscal)    Banca Comercială ...............................    Nr. ........... data (ziua, luna, anul) ........                         CENTRALIZATORUL             facturilor emise în baza bonurilor valorice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nr. şi data Valoarea facturii Din care, pentru:crt. facturii achitate cu bonuri ─────────────────────────────────────────                         valorice Seminţe Îngrăşăminte Pesticide                          (lei) (lei) (lei) (lei)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ...──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Conducătorul unităţii,                         ..........................                           (semnătura şi ştampila) Anexa 5    Sucursala Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie    pentru Agricultură a Judeţului .............    Nr. ........../.............                          CENTRALIZATORUL              sumelor solicitate de furnizorii de produse────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Suma solicitata Din care, pentru:crt. Furnizorul conform bonurilor ─────────────────────────────────────────                         valorice Seminţe Îngrăşăminte Pesticide                          (lei) (lei) (lei) (lei)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ...──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Directorul Sucursalei Agenţiei de Plăţi           şi Intervenţie pentru Agricultură,          ........................................                (semnătura şi ştampila) Anexa 6    Sucursala Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie    pentru Agricultură a Judeţului ...........    Nr. .........../.............                   SITUAŢIA CENTRALIZATOARE           a sumelor ce se decontează pentru bonuri valorice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nr. cont Suma solicitată conform crt. Furnizorul trezorerie/banca/CUI bonurilor valorice                                   (lei)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ...────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL: X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Directorul Sucursalei Agenţiei de Plăţi              şi Intervenţie pentru Agricultură,             ........................................                   (semnătura şi ştampila) Anexa 7    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură    Nr. ......../..............                 SITUAŢIA CENTRALIZATOARE           a sumelor ce se decontează pentru bonuri valorice───────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Judeţul Suma solicitată conform crt. bonurilor valorice (lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0. 1 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2.───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ... x───────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Directorul general al Agenţiei de Plăţi                şi Intervenţie pentru Agricultură,             .....................................                   (semnătura şi ştampila) Anexa 8    MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR    ŞI DEZVOLTĂRII RURALE                                                 Se aprobă.                                       Ordonator principal de credite,                                       ...............................                   SITUAŢIA CENTRALIZATOARE            a sumelor ce se decontează pentru bonuri valorice───────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Judeţul Suma solicitată conform crt. bonurilor valorice (lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0. 1 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ... x─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Directorul Direcţiei buget-finanţe,               ....................................                        (semnătura şi ştampila) Anexa 9    Comuna ..........................    Judeţul .........................    Nr. ............ din ............                        PROCES-VERBAL                 de recepţie şi restituire    Beneficiarul sprijinului financiar de ........ lei/ha pentru suprafeţele  însămânţate în toamna anului 2006,    domnul (doamna)/Societatea Comercială/Societatea Agricolă ........, cu  domiciliul/sediul în localitatea ........, str. ....... nr. ...., judeţul  ......, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ..... nr. ......, CNP/CUI  ......., împreună cu domnul (doamna) ........, reprezentând sucursala  Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a Judeţului .......,  am constatat următoarele:    Beneficiarul sprijinului financiar s-a angajat prin Cererea nr. ........  din ...... 2006 să însămânţeze următoarele culturi:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Suprafaţa Suprafaţa Suma primită Suma Suma Cultura din cerere realizată (bon valoric) justificată de restituit*)            - ha - - ha - - lei - - lei - - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    0 1 2 3 4 5=3-4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------    *) Sumele de restituit se virează în contul nr. ...., până la data de ... .             Reprezentantul Agenţiei de Plăţi             şi Intervenţie pentru Agricultură,             ..................................                  (semnătura şi ştampila)                  Beneficiarul sprijinului,                 ........................... Anexa 10    Centrul local al sucursalei ...........    Judeţul ...............................    Nr. ............ din ........ 2006                           CENTRALIZATOR         justificativ al sumelor acordate ca sprijin direct                       sub formă de bonuri valorice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   Suma                           Numărul Suprafaţa acordată Suma Suma deNr. Beneficiarul Cultura procesului- recep- sub formă justifi- restituitcrt. sprijinului verbal ţionată de bon cata       direct de recepţie - ha - valoric - lei - - lei -                                                    - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4 5 6 7=5-6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Reprezentantul Agenţiei de Plăţi            şi Intervenţie pentru Agricultură,            ..................................                    (numele şi prenumele)               ...........................                  (semnătura şi ştampila)--------

Noutăți

 • LEGE nr. 2 din 30 iunie 1977 privind impozitul agricol
 • LEGEA nr. 11 din 31 iulie 1990 privind încuviinţarea înfierii
 • LEGE nr. 194 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
 • LEGE nr. 350 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 178 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1^1) al art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 5 iunie 2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ
 • LEGE nr. 33 din 29 aprilie 1995 pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995
 • LEGE nr. 416 din 16 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 165 din 27 martie 1944 pentru adăugirea unor dispoziţiuni la art. 26 şi 27 din Codul Comercial
 • LEGE nr. 153 din 15 iulie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 175 din 13 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 6 decembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 219 din 22 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 148 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 30 mai 2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 395 din 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
 • LEGE nr. 72 din 1 aprilie 2009 pentru încetarea valabilităţii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996, ratificat prin Legea nr. 12/1997
 • LEGE nr. 83 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 10 septembrie 1997 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 43 din 31 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 90 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 13 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
 • LEGE nr. 55 din 2 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 29 din 24 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 28 octombrie 2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 102 din 27 martie 2003 pentru înfiinţarea comunei Sannicolau Roman, judeţul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 decembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 119 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantităţilor de 1.000 tone de benzina şi 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova
 • LEGE nr. 238 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 73 din 26 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 260 din 31 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor
 • LEGE nr. 388 din 13 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 555 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 57 din 13 martie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 311 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 166 din 9 noiembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 20 septembrie 2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 156 din 29 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 63 din 30 octombrie 1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 465 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Ceha privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 45 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021