Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 11 septembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 11 septembrie 2006

Având în vedere că la data de 31 iulie 2006 au fost epuizate fondurile Programului SAPARD alocate prin acordurile anuale de finanţare pentru perioada 2000-2006, precum şi faptul că s-a depus un număr foarte mare de proiecte conforme care depăşesc alocarea financiară comunitară pentru măsurile 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole" şi 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative", este necesară asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru realizarea acestor proiecte de investiţii, în condiţii de şanse egale pentru toţi beneficiarii Programului SAPARD şi pentru aplicarea cerinţelor acquis-ului comunitar în sectorul agroalimentar românesc.Pentru continuarea procesului de reformă a sectorului agroalimentar, precum şi pentru asigurarea unei acţiuni tranzitorii între Programul SAPARD şi viitorul program de dezvoltare rurală finanţat din fonduri comunitare, care se va derula începând din a doua jumătate a anului 2007,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Proiectele conforme depuse în cadrul Programului SAPARD până la data de 31 iulie 2006 pentru măsurile 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole" şi 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative", care sunt declarate eligibile, selectate şi contractate pentru finanţare până la data de 31 decembrie 2006 şi care nu beneficiază de fonduri publice nerambursabile aprobate pentru Programul SAPARD în perioada 2000-2006, beneficiază de următoarele facilităţi: a) acordarea cofinanţării publice nerambursabile de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale ale fişelor tehnice pentru aceste măsuri; b) acordarea de credite bancare, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, cu modificările ulterioare, beneficiarilor de scrisori de confort emise de băncile comerciale până la data de 31 iulie 2006; c) aplicarea prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Facilităţile prevăzute la art. 1 se acordă pentru beneficiarii proiectelor de investiţii în următoarele domenii:I. Măsura 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole": a) carne, numai abatoare noi şi modernizări; b) legume, fructe şi cartofi; c) vin; d) cereale; e) lapte şi produse lactate.II. Măsura 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole": a) culturi de câmp; b) horticultură; c) viticultură; d) pomicultură; e) sere; f) ferme de vaci de lapte/bivoliţe; g) creştere şi îngrăşare de taurine; h) ferme de oi/capre; i) îngrăşătorii de berbecuţi; j) ferme de porci; k) ferme de păsări.III. Măsura 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative": a) alte activităţi de turism în spaţiul rural; b) activităţi meşteşugăreşti; c) acvacultură; d) alte activităţi: sericicultură, apicultură, cultivarea şi procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de pădure şi de arbuşti fructiferi şi a plantelor medicinale şi aromatice, melcilor şi broaştelor. Articolul 3Beneficiarii proiectelor de investiţii prevăzute la art. 2 sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 231/2005, cu modificările ulterioare. Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, asigură implementarea tehnică şi financiară a proiectelor de investiţii prevăzute la art. 2. (2) Procedurile de lucru pentru Programul SAPARD se aplică de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru proiectele de investiţii prevăzute la art. 2. (3) Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va ţine o evidenţă distinctă a proiectelor prevăzute la art. 2 şi a sumelor aferente acestora şi va raporta periodic Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Articolul 5Se autorizează Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ca, în numele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, să încheie angajamente legale în anul 2006, în limita sumei de 1.350,0 milioane lei, de la bugetul de stat, cu termene de plată în anii 2007 şi 2008, pentru contractarea proiectelor de investiţii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 6În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 59.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 201 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României şi Guvernul Elveţiei şi a Înţelegerii asupra proiectului - Proiect elveţian privind energia termică (Buzău, Paşcani), semnate la Bucureşti la 8 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 88 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 257 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • LEGE nr. 144 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia
 • LEGE nr. 138 din 14 aprilie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 168 din 29 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • LEGE nr. 643 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 308 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 87 din 28 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/1997 privind unele măsuri pentru evidenta acţionarilor, organizarea şi desfăşurarea primei adunări generale a acţionarilor la societăţile comerciale care au făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 55/1995
 • LEGE nr. 233 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 92 din 21 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 57 din 19 martie 2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 188 din 19 iunie 2007 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 295 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 296 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 4 iunie 1999 pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
 • LEGE nr. 251 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 332 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveţia, la 21 mai 2003
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 152 din 24 iulie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1997 privind aprobarea anexei A - Document convenit între statele părţi la Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale din Europa din 19 noiembrie 1990 - din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferinţe de evaluare a aplicării Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa, Viena, 15-31 mai 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 197 din 9 decembrie 1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflaţi în evidenta Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 20 iunie 2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 17 aprilie 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale, contractate în anii anteriori
 • LEGE nr. 58 din 1 noiembrie 1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 11 octombrie 2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 152 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 46 din 17 martie 2004 pentru înfiinţarea comunei Bălteni prin reorganizarea comunei Perieţi, judeţul Olt
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 391 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacităţilor de producţie militară în producţie civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 203 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării
 • LEGE nr. 34 din 19 martie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 18 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Holbav prin reorganizarea comunei Vulcan, judeţul Braşov
 • LEGE nr. 3 din 30 martie 1988 privind încheierea şi executarea contractelor economice
 • LEGE nr. 301 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • LEGE nr. 181 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021