Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 iunie 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 30 iunie 2006 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 iunie 2006cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 30 iunie 2006

Având în vedere: a) aprobarea unor memorandumuri prin care s-au stabilit priorităţi ale anului 2006 în diferite domenii, care necesită alocarea unor fonduri suplimentare unor instituţii publice şi îndeosebi pentru cheltuielile de capital; b) impactul financiar al adoptării unor acte normative cu implicaţii asupra cheltuielilor bugetare stabilite pentru anul 2006; c) importanţa deosebită şi urgenţa finanţării unor proiecte de investiţii cu impact economic şi social major în domeniul infrastructurii, învăţământului, sănătăţii, mediului; d) execuţia bugetară pe primele 5 luni ale anului 2006 în condiţiile legislaţiei în vigoare pentru anul curent; e) prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2006, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 şi nr. 1.151 bis din 19 decembrie 2005, modificat şi completat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 şi 375 bis din 2 mai 2006, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2006, detaliată, la venituri, pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3. Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare Articolul 3La veniturile bugetului de stat pe anul 2006 se aprobă următoarele influenţe:
      - milioane lei -
    VENITURI - TOTAL741,9
    din care:  
    Venituri curente741,9
      din acestea:  
        Venituri fiscale:594,9
          din care:  
            Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice600,0
              din care:  
                - impozit pe profit600,0
            Impozit pe venit, profit şi câştiguri de la persoane fizice36,0
              din care:  
                - impozit pe venit200,0
                - cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-164,0
            Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii-291,1
              din care:  
                - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (se scad)-291,1
            Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale250,0
    Contribuţii de asigurări45,0
    Venituri nefiscale102,0
Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare Articolul 4În structură economică influenţele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2006 se prezintă astfel:
    - milioane lei -
  CHELTUIELI - TOTAL5.209,8
  din care:  
  1.Cheltuieli curente4.036,9
    Cheltuieli de personal638,4
    Bunuri şi servicii521,7
    Dobânzi7,0
    Subvenţii441,7
    Fonduri de rezervă157,1
    Transferuri între unităţi ale administraţiei publice912,6
    Alte transferuri585,7
    Asistenţă socială569,7
    Alte cheltuieli203,0
  2.Cheltuieli de capital1.139,9
  3.Rambursări de credite33,0
Articolul 5 (1) Cheltuielile pentru servicii publice generale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 535,0 milioane lei, din care: 137,7 milioane lei la cheltuieli de personal, 80,5 milioane lei la bunuri şi servicii, 0,4 milioane lei la dobânzi, 157,1 milioane lei la fonduri de rezervă, 121,0 milioane lei la alte cheltuieli, 40,8 milioane lei la cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 2,5 milioane lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice. (2) Cheltuielile pentru servicii publice generale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 162,2 milioane lei la autorităţi publice şi acţiuni externe, cu suma de 2,8 milioane lei la cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare şi cu suma de 370,0 milioane lei la alte servicii publice generale. Articolul 6 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 611,8 milioane lei, din care: 377,4 milioane lei la cheltuieli de personal, 117,2 milioane lei la bunuri şi servicii, 0,4 milioane lei la dobânzi, 21,0 milioane lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 0,1 milioane lei la alte cheltuieli şi 141,6 milioane lei la cheltuieli de capital, şi se diminuează cu 45,9 milioane lei la alte transferuri. (2) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 136,7 milioane lei la apărare naţională şi cu suma de 475,1 milioane lei la ordine publică şi siguranţă naţională. Articolul 7 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 2.099,2 milioane lei, din care: 32,9 milioane lei la cheltuieli de personal, 293,9 milioane lei la bunuri şi servicii, 269,7 milioane lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 6,6 milioane lei la alte transferuri, 569,8 milioane lei la asistenţă socială, 27,0 milioane lei la alte cheltuieli, 899,3 milioane lei la cheltuieli de capital. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 1.240,1 milioane lei la învăţământ, cu suma de 156,6 milioane lei la sănătate, cu suma de 129,2 milioane lei la cultură, recreere şi religie şi cu suma de 573,3 milioane lei la asigurări şi asistenţă socială. (3) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la capitolul "Învăţământ", sunt prevăzute sume pentru: dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi; dotarea laboratoarelor logopedice şi psihopedagogice cu materiale specifice acestor activităţi; dotarea laboratoarelor şcolare de fizică, chimie şi biologie cu materiale cu caracter funcţional; dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente şi material sportiv; asigurarea utilităţilor şcolare din mediul rural şi granturi pentru educaţie. Articolul 8 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 362,7 milioane lei, din care: 6,0 milioane lei la cheltuieli de personal, cu suma de 8,0 milioane lei la bunuri şi servicii, 0,4 milioane lei la dobânzi, 42,0 milioane lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 47,0 milioane lei la alte transferuri, 241,9 milioane lei la cheltuieli de capital şi 17,4 milioane lei la rambursări de credite externe. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 370,7 milioane lei la locuinţe, servicii şi dezvoltare publică şi se diminuează cu suma de 8,0 milioane lei la protecţia mediului. Articolul 9 (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice, care se finanţează din bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 1.601,1 milioane lei, din care: 84,5 milioane lei la cheltuieli de personal, 22,0 milioane lei la bunuri şi servicii, 5,8 milioane lei la dobânzi, 441,8 milioane lei la subvenţii, 582,4 milioane lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 578,0 milioane lei la alte transferuri, 54,8 milioane lei la alte cheltuieli, 11,8 milioane lei la rambursări de credite externe, 3,8 milioane lei la rambursări de credite interne, şi se diminuează cu suma de 183,8 milioane lei la cheltuieli de capital. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 50,0 milioane lei la acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, cu suma de 24,8 milioane lei la combustibili şi energie, cu suma de 118,1 milioane lei la industria extractivă, cu suma de 500,1 milioane lei la agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare, cu suma de 837,0 milioane lei la transporturi, cu suma de 1,2 milioane lei la comunicaţii, cu suma de 5,1 milioane lei la cercetare şi dezvoltare în domeniul economic şi cu suma de 64,8 milioane lei la alte acţiuni economice. Articolul 10Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006 se majorează cu suma de 157,1 milioane lei.
Capitolul IV Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental Articolul 11Deficitul bugetului de stat pe anul 2006 se stabileşte în sumă de 7.047,3 milioane lei. Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetele locale Articolul 12 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, aferente finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, se majorează cu 142,1 milioane lei, potrivit anexei nr. 4. (2) Din sumele alocate potrivit alin. (1) se vor suporta diferenţele salariale rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001-septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat, aprobată prin Legea nr. 219/2006. (3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1), destinate finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, pe comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, se face de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti. Articolul 13 (1) Din taxa pe valoarea adăugată se alocă sume defalcate pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural în valoare de 150,0 milioane lei, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2006, pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, prevăzute la art. 13 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, se diminuează cu 1,0 milioane lei. Capitolul VI Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Articolul 14Anexa nr. 6 privind bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul VII Dispoziţii finale Articolul 15Alineatul (4) al articolului 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pe anul 2006, suma de 89,55 milioane lei se va utiliza pentru achiziţionarea de vagoane noi tip AVA 200 CFR." Articolul 16După alineatul (10) al articolului 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:"(10^1) În suma de 389,7 milioane lei este cuprinsă şi suma cu care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» - S.A. achită Companiei Naţionale de Căi Ferate «CFR» - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care, la rândul său, îşi achită obligaţiile către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru exerciţiul financiar al anului 2006, inclusiv accesoriile acestora." Articolul 17Alineatul (3) al articolului 26 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 se completează şi va avea următorul cuprins:"(3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, respectiv a Cancelariei Primului-Ministru, fondurile necesare în vederea suportării despăgubirilor, cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte şi, respectiv, aplicării Legii nr. 9/1998, republicată. Pe măsura necesităţilor de finanţare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor trei ordonatori principali de credite în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile." Articolul 18 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru perioada rămasă până la finele anului 2006, instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, li se interzice achiziţionarea de autoturisme şi mobilier. (2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) achiziţionarea de autoturisme şi mobilier pentru: a) instituţiile publice nou-înfiinţate prin lege, numai dacă acestea nu provin din restructurarea altor instituţii publice, deja existente; b) activităţile specifice desfăşurate de ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care, potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului; c) proiectele finanţate din împrumuturi externe şi/sau fonduri nerambursabile; d) dotarea cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; e) dotarea cu mobilier a căminelor şi cantinelor pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; f) dotarea cu mobilier a spaţiilor de învăţământ, precum şi a căminelor şi cantinelor instituţiilor de învăţământ superior, din venituri proprii; g) creşe şi grădiniţe; h) obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune în anul 2006, cu condiţia ca în devizul general al lucrării să fi fost prevăzută, ca primă dotare, achiziţionarea de autoturisme şi/sau de mobilier; i) autorităţile şi instituţiile publice, numai pentru mobilierul necesar pentru personalul angajat în scopul îndeplinirii sarcinilor asumate în vederea integrării în Uniunea Europeană; j) achiziţiile de autoturisme şi mobilier din fonduri provenind din donaţii şi sponsorizări; k) achiziţionarea de autoturisme în regim de leasing financiar, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2006. (3) Achiziţiile publice de mobilier şi autoturisme aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor definitivă pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja până la acea dată comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică. (4) În cazuri temeinic justificate, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la solicitarea ordonatorului principal de credite, ministrul finanţelor publice poate aproba achiziţii de mobilier necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii autorităţilor sau instituţiilor publice, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2006. Articolul 19Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.--------- Notă *) Anexele nr. 1-5 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona şi de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 52.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 576 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • COD PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*) (Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003*)
 • LEGE nr. 216 din 11 noiembrie 2010 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, judeţul Neamţ"
 • LEGE nr. 78 din 12 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaţionale rutiere, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigaţia maritima comercială, semnate la Baku la 27 martie 1996
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 228 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 277 din 23 iunie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării
 • LEGE nr. 250 din 22 iunie 2006 pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 123 din 8 octombrie 2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului
 • LEGE nr. 297 din 25 noiembrie 2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 220 din 27 mai 2004 privind Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 72 din 22 aprilie 2019 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 213 din 10 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
 • LEGE nr. 561 din 19 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 65 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 111 din 24 mai 2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 317 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 29 mai 2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii "Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş"
 • LEGE nr. 38 din 20 aprilie 1992 privind autorizarea garantării unor credite externe contractate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Bucureşti
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 126 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 205 din 11 noiembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 139 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 108 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 1930 privind ratificarea Tratatului de Conciliatiune între România şi Statele Unite ale Americii
 • LEGE nr. 147 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 7 aprilie 1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 203 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 84 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 5 septembrie 2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 29 septembrie 1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croaţia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, şi a Protocolului adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 643 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 13 septembrie 2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional
 • LEGE nr. 91 din 19 aprilie 2018 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri
 • LEGE nr. 745 din 7 decembrie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun şi Constanţa, semnat la Ankara la 15 iulie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 4 noiembrie 2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 25 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 86 din 13 mai 2010 pentru înfiinţarea comunei Racşa, judeţul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Oraşu Nou
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 70 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010
 • LEGE nr. 62 din 30 iunie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020