Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006

Urgenţa adoptării prezentului act normativ este determinată de necesitatea finalizării acţiunii de identificare şi înregistrare a tuturor ecvinelor din România până la sfârşitul anului 2006, conform cerinţelor Uniunii Europene, în vederea finalizării procesului de aderare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6^2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;".2. La articolul 9, litera i) va avea următorul cuprins:"i) identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;".3. La articolul 10, litera i) va avea următorul cuprins:"i) organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea privind identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;".4. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti pot angaja personal sanitar veterinar propriu sau pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii."5. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Autoritatea pune în aplicare la nivel naţional un sistem de identificare şi înregistrare a animalelor, cu excepţia ecvinelor, care să facă posibilă trasabilitatea animalelor şi a materialului germinativ de origine animală, în corelaţie directă cu sistemul de etichetare şi marcare utilizat pentru produsele şi subprodusele obţinute de la acestea. (2) Cu excepţia ecvinelor, Autoritatea este coordonatorul activităţilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor şi proprietarul sistemului informatic pentru identificarea şi înregistrarea acestora." Articolul IILa articolul 4 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) coordonarea identificării şi înregistrării animalelor, cu excepţia ecvinelor;". Articolul IIILegea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 29^1 şi 29^2, cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) Coordonarea şi organizarea identificării şi înregistrării ecvinelor, precum şi constituirea bazei de date pentru acestea se fac de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu». (2) Realizarea acţiunilor pentru identificarea şi înregistrarea ecvinelor se face de către unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi cu asigurarea asistenţei tehnice sanitare veterinare de către specialiştii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Procedura şi modul de identificare şi înregistrare a ecvinelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.Art. 29^2. - (1) Achiziţionarea softului pentru realizarea bazei de date aferente identificării şi înregistrării ecvinelor se face, în condiţiile legii, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu». (2) Baza de date prevăzută la alin. (1) este proprietate publică a statului administrată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu». (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate folosi baza de date prevăzută la alin. (2). (4) Achiziţionarea microcipurilor, cititoarelor de microcipuri, formularelor şi a paşapoartelor pentru ecvine se face, în condiţiile legii, de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu». (5) Finanţarea acţiunilor necesare realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (4), precum şi a celor prevăzute la art. 29^1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."2. La articolul 42, litera e) va avea următorul cuprins:"e) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor;". Articolul IVAutoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va preda Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. G.K. Constantinescu" informaţiile privind identificarea şi înregistrarea ecvinelor existente, deţinute de aceasta la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul VLegea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, litera c) va avea următorul cuprins:"c) herghelii de stat;".2. La articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) herghelii private, persoane juridice."3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Pentru monitorizarea şi pentru implementarea Programului naţional de ameliorare a cabalinelor se reorganizează Autoritatea Hipică Naţională."4. La articolul 6, literele d) şi l) se abrogă.5. La articolul 15, punctele 3, 10, 19, 25 şi 26 se abrogă.6. La articolul 15, punctul 29 va avea următorul cuprins:"29. repartizează cheltuielile de întreţinere a cabalinelor, aprobate prin bugetul de stat, după efectuarea lucrărilor de calificare şi clasare pentru cabalinele care constituie Herghelia Naţională;".7. La articolul 32, litera c) se abrogă.8. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - (1) Până la efectuarea lucrărilor de calificare şi clasare organizate de Autoritatea Hipică Naţională, cabalinele de rasă, proprietate publică a statului, constituite în turma de bază, aflate în patrimoniul genetic naţional şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, sunt incluse în categoria Herghelia Naţională. (2) Preţurile pentru cabalinele trecute în categoria Herghelia Naţională se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Cheltuielile pentru trecerea cabalinelor în categoria Herghelia Naţională şi pentru întreţinerea acestora se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (4) Cheltuielile finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională reprezintă norme de cheltuieli şi cuprind cheltuielile pentru producerea, menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii fondului genetic, respectiv salariile îngrijitorilor de bază şi auxiliari şi contribuţiile aferente acestora, datorate de angajator potrivit legii, cheltuielile pentru furaje, materiale şi obiecte de inventar, serviciile prestate de terţi şi cheltuielile indirecte. (5) Normele de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (6) Normele de cheltuieli se reactualizează anual în funcţie de rata inflaţiei din anul precedent şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (7) Cheltuielile pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională, care rămân în proprietatea deţinătorilor se decontează în condiţiile respectării obligaţiilor prevăzute în contractele încheiate în acest sens între Autoritatea Hipică Naţională şi deţinători. (8) În sensul prezentei legi, prin deţinători se înţelege persoanele fizice sau juridice, proprietari de cabaline de rasă, precum şi persoanele juridice care au calitatea de crescător sau de administrator al cabalinelor de rasă din domeniul public al statului."9. La anexa nr. 1 articolul 1 alineatul (5), litera c) se abrogă.10. La anexa nr. 1, anexa nr. 1C se abrogă.11. La anexa nr. 2, articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Autoritatea este înfiinţată în vederea monitorizării şi ameliorării raselor de cabaline."12. La anexa nr. 2 articolul 4, litera i) va avea următorul cuprins:"i) coordonarea activităţii de monitorizare şi ameliorare a raselor de cabaline;".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe Fluturp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 49.------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 671 din 19 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 76 din 9 mai 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 64 din 20 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială aL Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997
 • LEGE nr. 3 din 30 mai 1950 cuprinzînd Codul Muncii
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 24 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 512 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • LEGE nr. 88 din 22 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
 • LEGE nr. 55 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
 • LEGE nr. 263 din 22 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 22 septembrie 1997 privind contractarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru achiziţionarea de hardware, software, elemente de comunicaţie şi asistenţa tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finanţelor publice
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 201 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 127 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 187 din 14 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural
 • LEGE nr. 107 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
 • LEGE nr. 149 din 20 mai 2005 privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale
 • LEGE nr. 424 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 5 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 17 aprilie 2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor
 • LEGE nr. 347 din 27 decembrie 2018 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României
 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 16 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 9 din 21 martie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1996 privind calificarea noţiunii de producţie proprie în aplicarea regimului vamal aferent investiţiilor străine
 • LEGE nr. 69 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
 • LEGE nr. 53 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 72 din 29 aprilie 1997 a bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 227 din 10 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 138 din 24 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 309 din 3 decembrie 2015 pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 257 din 13 iunie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind transportul maritim, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 81 din 24 iunie 2014 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii
 • LEGE nr. 462 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 9 noiembrie 2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 209 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021