Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006

Având în vedere necesitatea reglementării de urgenţă a aspectelor privind plaja cu destinaţie turistică, dat fiind faptul că sezonul turistic pe litoralul românesc începe la data de 1 mai a fiecărui an, aşa cum prevede art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrală a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003,luând în considerare necesitatea reglementării modului de utilizare a plajelor de către operatorii care încheie contracte de închiriere a plajei cu Administraţia Naţională "Apele Române",ţinând cont de necesitatea organizării ca servicii publice în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale a posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor până la începutul sezonului turistic 2006,ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice sezonului estival şi la imposibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de turism pe plajele Mării Negre, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea modului de utilizare a plajelor Mării Negre, în scopul conservării corespunzătoare a acestora şi al asigurării unei protecţii adecvate pentru turişti. Articolul 2 (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, în condiţiile legii, denumiţi în continuare operatori de plajă, şi care deţin autorizaţii turistice emise de către autoritatea publică centrală pentru turism. (2) Procedura de emitere şi de retragere a autorizaţiei turistice se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru turism. (3) Criteriile minime privind utilizarea plajelor în scop turistic sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Întreţinerea şi exploatarea plajelor neînchiriate şi neutilizate în scop turistic se fac de către Administraţia Naţională "Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral. Articolul 3 (1) Sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data de 1 mai şi se încheie la data de 30 septembrie ale fiecărui an. (2) Operatorii plajelor cu destinaţie turistică au obligaţia ca la începerea sezonului turistic estival să amenajeze plaja cu destinaţie turistică şi să asigure serviciile turistice necesare, în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Administraţia Naţională "Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, realizează lucrările de amenajare a plajelor până la începerea sezonului turistic. Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află plaje cu destinaţie turistică au următoarele obligaţii: a) să organizeze şi să asigure servicii publice de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor; b) să asigure lucrările de canalizare şi alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinaţie turistică; c) să asigure ordinea publică prin intermediul poliţiei, jandarmeriei şi al poliţiei comunitare. (2) Sursele de finanţare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt veniturile obţinute din taxa hotelieră. (3) Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plajă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru turism şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 5Operatorii de plajă au următoarele obligaţii: a) să solicite şi să obţină autorizaţia turistică pentru plaja care face obiectul contractului de închiriere; b) să întreţină şi să igienizeze zilnic suprafaţa de plajă închiriată; c) să menţină în bună stare de funcţionare dotările de pe plajă, inclusiv cele de agrement; d) să asigure condiţiile sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă; e) să sesizeze autorităţile de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului şi autorităţile de sănătate publică în cazul prezenţei în apa mării a substanţelor poluante; f) să îndepărteze de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere obiectele periculoase; g) să nu realizeze pe plajă construcţii şi dotări cu alte destinaţii decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; h) să permită accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei; i) să monteze panouri cu instrucţiuni de utilizare a plajei şi a zonei de îmbăiere; j) să nu permită desfăşurarea activităţilor de comerţ ambulant pe plajă; k) să nu permită camparea pe plajă. Articolul 6 (1) Construcţiile şi dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinaţie turistică sunt următoarele: a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă; b) dotări pentru agrement specific plajei; c) posturi de prim ajutor şi de salvare; d) construcţii şi amenajări cu caracter provizoriu, demontabile; e) instalaţii de captare a energiei solare în zona bateriilor de duşuri. (2) Caracteristicile şi modalitatea de amplasare a construcţiilor şi dotărilor sunt prevăzute în Planul de amenajare a plajei, anexă la contractul de închiriere încheiat între Administraţia Naţională "Apele Române" şi operatorul de plajă. Articolul 7În vederea protecţiei turiştilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzic: a) accesul persoanelor însoţite de animale, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi; b) circulaţia sau staţionarea vehiculelor, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor. Articolul 8 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei (RON) şi 20.000 lei (RON) săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte: a) desfăşurarea de activităţi turistice pe plajă fără a deţine autorizaţie turistică; b) nerespectarea obligaţiei privind accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei; c) nerespectarea prevederilor privind întreţinerea şi igienizarea zilnică a suprafeţei de plajă închiriate; d) nerespectarea prevederilor privind menţinerea în bună stare de funcţionare a dotărilor de pe plajă, inclusiv a celor de agrement; e) neasigurarea condiţiilor sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă; f) neamenajarea plajei cu destinaţie turistică la începutul sezonului turistic estival; g) neasigurarea lucrărilor de canalizare şi alimentare cu apă până la zona limitrofă plajei; h) amplasarea pe plajă a altor construcţii sau dotări decât cele admise; i) permiterea campării pe plaja cu destinaţie turistică; j) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare şi a posturilor de prim ajutor; k) circulaţia sau staţionarea autovehiculelor pe plajă, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor; l) permiterea realizării de activităţi de comerţ ambulant pe plajă; m) permiterea accesului cu animale pe plajă, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi; n) nerespectarea obligaţiei privind îndepărtarea obiectelor periculoase de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere; o) neafişarea instrucţiunilor de utilizare a plajei şi a zonei de îmbăiere. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de persoane anume desemnate din cadrul: a) Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţiei Naţionale "Apele Române", Administraţiei Naţionale "Apele Române - Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, Gărzii Naţionale de Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h) şi k); b) Autorităţii Naţionale pentru Turism, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h), i), j), l), m)-o); c) Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. i), k)-m). Articolul 9Dispoziţiile art. 8 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) alin. (3) al art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 107/1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002; d) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 455/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea şi controlul activităţilor de turism în zona costieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 19. Anexa CRITERII MINIME privind utilizarea plajelor în scop turistic
       
    CriteriiValori minime ale criteriilor
  1.Calităţi naturale ale plajei:  
    - calitatea nisipuluiNisipul să nu conţină corpuri străine periculoase
    - zona de îmbăiere să nu prezinte vegetaţie acvatică sau alte corpuri plutitoareCurăţarea ori de câte ori este necesar
    - calitatea plajei submerseFără corpuri submerse nenaturale
  2.Suprafaţa minimă de plajă asigurată pentru o persoană1)8 m2
  3.Dotarea plajei:  
  a)echiparea sanitarăConform normativelor sanitare în vigoare
  b)cabine pentru schimbat vestimentaţia (număr/persoane)1/100
  c)post de prim ajutorx
  d)post de salvare (salvamar)x
  e)centru de închiriere a dotărilor pentru plajă (umbrele, şezlonguri, saltele pneumatice, prosoape), construcţie uşoară, demontabilă, provizorie, cu suprafaţa maximă de 9 m2, amplasată la limita dinspre uscat a plajeiFacultativ
  f)şezlonguri şi umbrele în suport fix, la aproximativ 5 m de la limita ţărmuluiFacultativ
  g)instalaţie pentru sonorizare automatăFacultativ
  h)sistem de semnalizare a condiţiilor de îmbăierex
  i)recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilorCel puţin o bucată la 250 m2
  j)dotări de agrement pentru copii Facultativ  
  k)construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru desfăşurarea activităţii de agrement nautic, cu suprafaţa maximă de 9 m2Facultativ
  l)construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru servit băuturi şi produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei şi la o distanţă de minimum 50 m faţă de construcţiile definitive existente cu profil de alimentaţie publică, iar distanţa dintre două construcţii va fi de minimum 150 m; suprafaţa maximă construită este de 20 m2Facultativ
  m)alte construcţii şi instalaţii demontabile realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportiveFacultativ
  n)rampă de acces pentru persoane cu dizabilităţi, cu lăţimea cuprinsă între 2-2,5 mx
  o)terenuri de sportFacultativ
  4.Alte criterii:  
    - marcarea zonei de îmbăiere şi a celei de interdicţie a îmbăierii potrivit reglementărilor în vigoarex
    - întreţinerea plajeiNivelare şi curăţare zilnică
    - colectarea reziduurilor de orice felPermanent
-----------    1) Exclusiv spaţiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, aleilor de circulaţie şi locurilor de joacă şi agrement.    x = necesar.-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 173 din 31 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului
 • LEGE nr. 297 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGE nr. 2 din 17 februarie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 92 din 4 august 1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 69 din 26 noiembrie 1991 LEGEA administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 2 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 6 din 8 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 15 noiembrie 2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 150 din 30 aprilie 2013 pentru completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet" ca ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 240 din 15 iulie 2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"
 • LEGE nr. 314 din 28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative
 • LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 105 din 18 aprilie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 184 din 29 decembrie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 305 din 12 iulie 2006 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986, şi a Protocolului de amendare a Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006
 • LEGE nr. 202 din 7 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 172 din 25 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/1999 pentru modificarea anexei nr. 9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 758 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 26 februarie 2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 273 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României
 • LEGE nr. 39 din 11 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 57 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004
 • LEGE nr. 99 din 21 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 285 din 6 iulie 2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 68 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • LEGE nr. 156 din 28 iulie 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 238 din 10 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 267 din 21 septembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021