Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 171 din 4 noiembrie 1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 24 noiembrie 1997 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 171 din 4 noiembrie 1997privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 24 noiembrie 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa, potrivit anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 2Lucrările prevăzute în prezenta lege pentru Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa sunt de interes naţional şi constituie cauza de utilitate publică. Articolul 3 (1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice. (2) În funcţie de cerinţele şi posibilităţile de finanţare prin bugetul de stat anual, aceste lucrări se pot extinde şi diversifica, la propunerile autorităţilor administraţiei publice judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale. (3) Delimitarea terenurilor necesare pentru lucrările privind apa, ce fac obiectul prezentei legi, se stabilesc prin documentaţii de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, studii de specialitate şi studii de fezabilitate, întocmite potrivit legii. (4) Ocuparea terenurilor necesare şi scoaterea acestora din producţia agricolă şi silvică se fac potrivit legii. Articolul 4Autorităţile administraţiei publice vor coopera în aplicarea prevederilor prezentei legi, luând măsuri pentru: a) asigurarea protecţiei resurselor de apă împotriva epuizării, poluării şi degradării lor, printr-o utilizare durabilă; b) corelarea resurselor cu cerinţele de apă pentru populaţie, industrie, irigaţii şi alte folosinţe, precum şi integrarea acestor acţiuni în amenajarea teritoriului, pe termen scurt, mediu şi lung. Articolul 5 (1) Lucrările din Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa se cuprind în listele de investiţii, anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de documentaţii tehnico-economice elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, şi se finanţează, în completare, în limita fondurilor aprobate, cu această destinaţie, prin legile bugetare anuale. (2) Lucrările pot fi finanţate, total sau parţial, şi de către alţi investitori, în condiţiile stabilite de lege. Articolul 6Stabilirea priorităţilor privind apa se face de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în corelare cu programele de interes naţional. Articolul 7Delimitarea zonelor cuprinse în anexele la prezenta lege, cu disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă potabilă şi/sau canalizare a municipiilor şi oraşelor, a zonelor cu localităţi rurale cu resurse reduse de apă, a zonelor cu resurse de apă poluate de industrie, precum şi a zonelor necesare pentru lucrări de irigaţii şi/sau desecări, care necesită măsuri prioritare de reabilitare, se stabileşte prin documentaţii de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii. Articolul 8Încălcarea de către persoane fizice sau juridice a măsurilor privind conservarea şi protejarea apei atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, potrivit legii.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANBucureşti, 4 noiembrie 1997.Nr. 171. Anexa 1 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUINAŢIONAL - SECŢIUNEA a II-a APADefinirea principalilor termeni utilizaţiÎn sensul prezentei legi, se înţelege prin:1. resurse de apă dulce - resursele alcătuite din apele de suprafaţă: râuri, lacuri de apă dulce sau Fluviul Dunărea, precum şi apele subterane, exclusiv apele minerale geotermale şi apa plată;2. apa pentru populaţie - apa dulce necesară vieţii şi ambianţei aşezărilor umane, care susţine funcţiuni şi utilizări variate şi multiple legate de nevoi gospodăreşti, creşterea animalelor, activităţi publice şi industriale ale locuitorilor şi altele;3. apa potabilă - orice apă de suprafaţă sau subterană, care, natural sau după o tratare adecvată fizico-chimică sau/şi microbiologică, poate fi băută fără pericol pentru sănătate;4. apa uzată menajeră - apa uzată provenită din satisfacerea nevoilor de apă gospodăreşti ale centrelor populate, precum şi a nevoilor de apă gospodăreşti, igienico-sanitare şi social-administrative ale diferitelor feluri de unităţi industriale;5. apa pentru industrie - apa dulce brută sau tratată, utilizată de agenţii economici cu activitate industrială;6. ape uzate industrial - ape uzate provenite din satisfacerea nevoilor de apă în procesele tehnologice ale unităţilor industriale şi din alte activităţi asemănătoare (construcţii, transporturi etc.);7. apa pentru irigaţii - apa dulce necesară irigării culturilor agricole, asigurată în principal din sursele de apă de suprafaţă: râurile interioare şi Fluviul Dunărea;8. apă de desecare - drenaj - apa în exces din amenajările de desecare - drenaj, evacuată în reţeaua hidrografică;9. bazin hidrografic - entitate naturală care înglobează reţeaua hidrografică până la cumpăna apelor;10. poluarea apelor - orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, inclusiv depăşirea nivelului natural de radioactivitate, produsă direct sau indirect de activităţi umane, care o fac improprie folosirii în scopurile în care această folosire era posibilă înainte de a interveni alterarea;11. vulnerabilitate - sensibilitatea unui sistem de ape subterane la impactul uman şi/sau natural;12. aducţiune - ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor care servesc la transportul apei sub presiune sau cu nivel liber, de la captare până la reţeaua de distribuţie;13. utilizator de apă - orice persoană fizică sau juridică, care, în activităţile sale, foloseşte apa, luciul de apă sau valorifică fructul acesteia;14. prelevare de debite - captarea apei din surse subterane sau de suprafaţă, în vederea asigurării activităţilor social-economice;15. reţea de distribuţie - partea din lucrările sistemului de alimentare cu apă, alcătuită din conductele şi lucrările accesorii care servesc pentru transportul apei de la construcţiile principale de înmagazinare sau de creare a presiunii de serviciu până la branşamentele consumatorilor;16. staţie de epurare - ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor prin care se realizează reducerea gradului de impurificare a apelor uzate;17. treaptă de epurare - unitate funcţională de epurare, independentă sau făcând parte dintr-un sistem de epurare în care se realizează un anumit grad de epurare;18. epurarea mecanică - separarea din apele uzate, pe cale mecanică, a materiilor plutitoare şi decantabile;19. epurare chimică - epurarea apelor uzate cu mijloace chimice;20. epurare biologică - descompunerea şi mineralizarea substanţelor organice din apele uzate prin activitatea microorganismelor;21. staţie de tratare a apei - ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor necesare pentru îmbunătăţirea calităţilor fizice, chimice sau bacteriologice ale apei brute pentru asigurarea unor folosinţe;22. compensare-înmagazinare - ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor pentru asigurarea distribuţiei raţionale a apei la orele de vârf, în caz de întreruperi la captare-tratare, precum şi în caz de incendiu;23. alimentarea cu apă în sistem zonal - serviciu public zonal de alimentare cu apă, care satisface utilizatorii din mai multe localităţi amplasate la distanţe mari faţă de sursă;24. modernizare sistem de alimentare cu apă - optimizarea exploatării construcţiilor şi instalaţiilor de producere a apei, prin adoptarea unei concepţii noi şi a unor obiective cu randament ridicat;25. modernizare sistem de canalizare - optimizarea exploatării reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate, prin adoptarea unei concepţii noi şi a unor obiective cu randament ridicat;26. priză de apă - punctul de preluare a apei din sursa naturală, prin mijloace mecanice sau gravitaţional;27. reabilitare sisteme de irigaţii - aducerea la parametrii iniţiali a captărilor, staţiilor de pompare, canalelor magistrale, canalelor secundare şi a aripilor de udare;28. reabilitare sisteme de desecare-drenaj - aducerea la parametrii iniţiali a canalelor secundare şi drenajelor, a canalelor principale de desecare şi a staţiilor de pompare pentru desecare;29. reabilitare zone cu resurse de apă poluată de industrie - refacerea calităţilor naturale ale solului, straturilor subterane, precum şi a pânzelor de apă subterane, astfel ca să poată asigura dezvoltarea economico-socială a ţării;30. calitatea cursurilor de apă - totalitatea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă, reflectate prin indicatori organoleptici, fizici, chimici, microbiologici şi prin radioactivitate, aşa cum prevede STAS 4706-88.În funcţie de gradul de asigurare a acestor condiţii, cursurile de apă, în situaţie naturală sau amenajată, se clasifică, din punct de vedere al domeniului de utilizare, în trei categorii de calitate I, II şi III:* categoria I reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate în toate sectoarele de activitate;* categoria a II-a reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate în industrie, irigaţii şi în scopuri urbanistice şi de agrement;* categoria a III-a reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate la irigaţii, răcirea motoarelor, staţii de spălare şi în hidrocentrale.În afara acestor categorii de calitate, exista cursuri de apă degradate, care nu pot fi utilizate în nici un domeniu de activitate.Anexele nr. 2 şi 6 din prezenta lege cuprind, grafic, încadrarea în categoriile de calitate prevăzute în STAS 4706-88 a principalelor râuri din România, considerată ca o situaţie existentă la nivelul anului 1993. Anexa 2 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONALSECŢIUNEA a II-a APA RESURSELE DE APA DULCE RESURSE TOTALE UTILIZATE DE APĂ DULCE mil. m3/an
         
  Nr. crt.Bazinul hidrograficSubteraneDe suprafaţă
  ITisa50250
  IISomeş150631
  IIICrisuri350395
  IVMureş6202.410
  VSpaţiul Banat410609
  VIJiu4302.950
  VIIOlt4002.410
  VIIIVedea15040
  IXArgeş6001.672
  XIalomiţa400608
  XISiret7722.570
  XIIPrut40726
  XIIIDunărea1.12920.075
  XIVLitoral2011.617
  TOTAL:5.70236.963
Anexa 3 LUCRĂRIprevăzute în Planul de amenajare ateritoriului naţional Secţiunea a II-a ApaAPA PENTRU POPULAŢIE1.0. ADUCŢIUNI IMPORTANTE, CU DEBITE PESTE 0,1 mc/s, PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ    1.1. PE TERMEN SCURT (1998-2005)    1. Denumirea aducţiunii    2. Denumirea prizei de apă    3. Lungimea aducţiunii - km    4. Debitul preconizat - mc/s    5. Localităţi importante alimentate cu apă    Judeţul Alba    Nr. poziţie 1    -------------    1. Dezvoltarea alimentării cu apă a localităţilor aferente sistemului zonal sursa Râul Sebeş    2. Săsciori (Râul Sebeş)    3. 40,5 km    4. 1,0 mc/s    5. Sebeş, Galda, Alba Iulia    Nr. poziţie 2    -------------    1. Câmpeni-Abrud    2. Acumularea Mihoieşti (Râul Arieş)    3. 22,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Câmpeni, Abrud    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 62,5 km    Debitul preconizat = 1,2 mc/s    Judeţul Bacău    Nr. poziţie 3    -------------    1. Bâtca Doamnei-Bacău    2. Acumularea Bâtca Doamnei (Râul Bistriţa)    3. 58,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Buhuşi, Bacău    Nr. poziţie 4    -------------    1. Valea Uzului-Moineşti    2. Acumularea Poiana Uzului (Râul Uz)    3. 18,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Moineşti    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 76,0 km    Debitul preconizat = 1,3 mc/s    Judeţul Bihor    Nr. poziţie 5    -------------    1. Crişu Negru-Salonta    2. Culişer (Râul Crişu Negru)    3. 21,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Salonta    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 6    -------------    1. Simileasca - Buzău    2. Râul Buzău    3. 5,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Buzău    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 7    -------------    1. Someşu Cald-Gilău    2. Acumularea Someşu Cald    3. 4,5 km    4. 3,4 mc/s    5. Cluj-Napoca    Nr. poziţie 8    -------------    1. Beclean - Dej    2. Râul Someşu Mare, amonte de Beclean    3. 28,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Beclean, Dej    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 32,5 km    Debitul preconizat = 3,9 mc/s    Judeţul Galaţi    Nr. poziţie 9    -------------    1. Firul 3 Vadu Roşca - Lieşti - Galaţi - Brăila    2. Stratul freatic Vadu Roşca - Lieşti    3. 70,0 km    4. 0,9 mc/s    5. Galaţi, Brăila    Judeţul Hunedoara    Nr. poziţie 10    --------------    1. Polatiştea - Petroşani    2. Râul Izvorul, Râul Polatiştea    3. 11,8 km    4. 0,3 mc/s    5. Aninoasa, Petroşani, Petrila    Nr. poziţie 11    --------------    1. Valea de Peşti    2. Râul Jiul de Vest, Valea de Peşti    3. 22,3 km    4. 0,5 mc/s    5. Uricani, Lupeni, Vulcan    Nr. poziţie 12    --------------    1. Lazărul    2. Pârâul Lazăr    3. 4,8 km    4. 0,3 mc/s    5. Uricani, Lupeni, Vulcan    Nr. poziţie 13    --------------    1. Mihăileni - Brad    2. Acumularea Mihăileni (Râul Crişu Alb)    3. 13,0 km    4. 0,25 mc/s    5. Brad    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 51,9 km    Debitul preconizat = 1,35 mc/s    Judeţul Iaşi    Nr. poziţie 14    --------------    1. Ţuţora - Şorogari    2. Râul Prut    3. 23,0 km    4. 1,5 mc/s    5. Iaşi    Judeţul Mehedinţi    Nr. poziţie 15    --------------    1. Bârza, Topleţ - Drobeta-Turnu Severin    2. Izvoarele Bârza, Topleţ    3. 37,0 km    4. 0,6 mc/s    5. Drobeta-Turnu Severin    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 16    --------------    1. Reghin - Sânmărtinu de Câmpie    2. Uzina de apă Reghin    3. 30,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Crăieşti, Sânmărtinu de Câmpie    Nr. poziţie 17    --------------    1. Sângeorgiu de Pădure - Bălăuşeri    2. Acumularea Bezid    3. 5,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Sângeorgiu de Pădure    Nr. poziţie 18    --------------    1. Târgu Mureş - Band    2. Uzina de apă Târgu Mureş    3. 15,0 km    4. 0,15 mc/s    5. Grebeniş, Nazna, Band    Nr. poziţie 19    --------------    1. Târgu Mureş - Sărmaşu    2. Uzina de apă Târgu Mureş    3. 48,0 km    4. 0,25 mc/s    5. Sântana de Mureş, Voiniceni, Câmpeniţa, Lechincioara, Sânpetru de Câmpie,       Sărmaşu    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 98,0 km    Debitul preconizat = 0,70 mc/s    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 20    --------------    1. Azuga - Sinaia    2. Acumularea Azuga I (Râul Azuga)    3. 20,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Azuga, Buşteni, Sinaia    Nr. poziţie 21    --------------    1. Floreşti - Ploieşti    2. Râul Prahova    3. 20,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Ploieşti    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 40,0 km    Debitul preconizat = 1,4 mc/s    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 22    --------------    1. Călineşti - Satu Mare    2. Acumularea Călineşti - Oaş (Râul Tur)    3. 31,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Satu Mare    Judeţul Sălaj    Nr. poziţie 23    --------------    1. Ciucea - Zalău    2. Râul Crişu Repede    3. 45,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Zalău    Nr. poziţie 24    --------------    1. Zalău - Jibou    2. Uzina Zalău    3. 20,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Jibou    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 65,0 km    Debitul preconizat = 0,6 mc/s    Judeţul Sibiu    Nr. poziţie 25    --------------    1. Zetea - Sighişoara - Mediaş - Copşa Mică    2. Acumularea Zetea (Râul Târnava Mare)    3. 128,0 km    4. 1,2 mc/s    5. Odorheiu Secuiesc, Sighişoara, Mediaş, Dumbrăveni, Copşa Mică şi       localităţi riverane conductei de aducţiune    Judeţul Vaslui    Nr. poziţie 26    --------------    1. Prut - Vaslui    2. Râul Prut    3. 35,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Huşi, Vaslui    Nr. poziţie 27    --------------    1. Soleşti - Vaslui    2. Acumularea Soleşti (Râul Vaslueţ)    3. 25,0 km    4. 0,8 mc/s    5. Vaslui    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 60,0 km    Debitul preconizat = 1,1 mc/s    TOTAL GENERAL:    Lungimea aducţiunii = 800,9 km    Debitul preconizat = 16,65 mc/s    1.2. PE TERMEN MEDIU (2006-2015)    Judeţul Alba    Nr. poziţie 1    --------------    1. Dezvoltarea sistemului zonal al judeţului Alba    2. Uzina Alba Iulia    3. 41,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Teiuş, Blaj, Aiud, Ocna Mureş    Judeţul Botoşani    Nr. poziţie 2    --------------    1. Vârful Câmpului - Dorohoi    2. Acumularea Vârful Câmpului (Râul Siret)    3. 10,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Dorohoi    Judeţul Brăila    Nr. poziţie 3    --------------    1. Firul 2, Aducţiunea Gropeni - Ianca    2. Fluviul Dunărea    3. 40,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Gropeni, Unirea, Ianca, Mircea Vodă    Nr. poziţie 4    --------------    1. Berteşti - Bărăganu - Ciocile    2. Fluviul Dunărea    3. 50,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Berteştii de Jos, Victoria, Bărăganu, Roşiori, Ciocile    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 90,0 km    Debitul preconizat = 0,5 mc/s    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 5    --------------    1. Poiana Mărului - Oţelu Roşu    2. Acumularea Poiana Mărului (Râul Bistra Mărului)    3. 16,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Oţelu Roşu    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 6    --------------    1. Mihoieşti - Turda - Câmpia Turzii    2. Acumularea Mihoieşti (Râul Arieş)    3. 90,0 km    4. 0,8 mc/s    5. Turda, Câmpia Turzii    Judeţul Dolj    Nr. poziţie 7    --------------    1. Firul 2 Izverna - Craiova    2. Izvoarele Izverna    3. 120,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Filiaşi, Craiova    Judeţul Dâmboviţa    Nr. poziţie 8    --------------    1. Brătei - Târgovişte    2. Acumularea Brătei (Râul Brătei)    3. 50,0 km    4. 0,6 mc/s    5. Fieni, Pucioasa, Târgovişte    Judeţul Gorj    Nr. poziţie 9    --------------    1. Orlea - Ciuperceni - Mătăsari - Fărcăşeşti    2. Râul Orlea    3. 40,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Orlea, Ciuperceni, Brădăţel, Mătăsari, Drăgoteşti, Bohorel, Fărcăşeşti    Judeţul Harghita    Nr. poziţie 10    --------------    1. Sândominic - Mădăraş - Miercurea-Ciuc    2. Acumularea Mădăraş (Râul Olt)    3. 30,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Miercurea-Ciuc    Judeţul Mehedinţi    Nr. poziţie 11    --------------    1. Strehaia    2. Puţuri de adâncime    3. 10,0 km    4. 0,25 mc/s    5. Strehaia    Nr. poziţie 12    --------------    1. Oreviţa - Vânju Mare    2. Puţuri Oreviţa    3. 15,0 km    4. 0,20 mc/s    5. Vânju Mare    Nr. poziţie 13    --------------    1. Dârvari, Gemeni - Obârşia de Câmp    2. Puţuri de adâncime    3. 20,0 km    4. 0,10 mc/s    5. Obârşia de Câmp, Izimşa    Nr. poziţie 14    --------------    1. Topleţ - Orşova    2. Izvoare Topleţ    3. 13,7 km    4. 0,22 mc/s    5. Orşova    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 58,7 km    Debitul preconizat = 0,77 mc/s    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 15    --------------    1. Luduş - Şăulia    2. Uzina de apă Luduş    3. 24,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Tăureni, Valea Largă, Şăulia, Zau de Câmpie    Nr. poziţie 16    --------------    1. Sângeorgiu de Pădure - Bălăuşeri    2. Acumularea Bezid    3. 10,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Fântânele, Bălăuşeri    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 34,0 km    Debitul preconizat = 0,2 mc/s    Judeţul Neamţ    Nr. poziţie 17    --------------    1. Boteşti - Roman    2. Acumularea Boteşti (Râul Moldova)    3. 20,0 km    4. 1,0 mc/s    5. Roman    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 18    --------------    1. Trăisteni - Brebu - Proviţa - Talea    2. Acumularea Trăisteni (Râul Doftana)    3. 70,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Brebu, Telega, Câmpina, Proviţa, Adunaţi, Talea    Nr. poziţie 19    --------------    1. Homorâciu - Poseşti - Şoimari    2. Acumularea Homorâciu (Râul Teleajen)    3. 80,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Homorâciu, Poseşti, Ariceştii Zeletin, Şurani, Şoimari, Cărbuneşti    Nr. poziţie 20    --------------    1. Coada Malului - Podenii Noi - Lapoş    2. Acumularea Coada Malului (Râul Teleajen)    3. 70,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Salcia, Lapoş, Călugăreni, Tătaru, Jugureni    Nr. poziţie 21    --------------    1. Boldeşti - Mizil    2. Acumularea Boldeşti (Râul Teleajen)    3. 90,0 km    4. 0,6 mc/s    5. Mizil, Colceag, Baba Ana    Nr. poziţie 22    --------------    1. Coada Malului - Vâlcăneşti - Bertea    2. Acumularea Coada Malului (Râul Teleajen)    3. 70,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Vâlcăneşti, Cosminele, Aluniş, Bertea, Vărbilău    Nr. poziţie 23    --------------    1. Adâncata - Sălciile - Boldeşti - Grădiştea    2. Acumularea Adâncata (Râul Prahova)    3. 80,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Ciorani, Sălciile, Boldeşti - Grădiştea    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 460,0 km    Debitul preconizat = 2,6 mc/s    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 24    --------------    1. Ţalna - Negreşti-Oaş    2. Râul Ţalna    3. 4,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Negreşti-Oaş    Judeţul Teleorman    Nr. poziţie 25    --------------    1. Guruieni - Alexandria    2. Pârâul Clăniţa    3. 16,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Alexandria    Judeţul Timiş    Nr. poziţie 26    --------------    1. Poiana Mărului - Lugoj - Timişoara    2. Acumularea Poiana Mărului (Râul Bistra Mărului)    3. 110,0 km    4. 2,15 mc/s    5. Lugoj, Timişoara şi localităţi din apropierea aducţiunii    Judeţul Vaslui    Nr. poziţie 27    --------------    1. Bădeana - Bârlad    2. Foraje Bădeana Tutova    3. 15,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Bârlad    Judeţul Vâlcea    Nr. poziţie 28    --------------    1. Râmnicu Vâlcea - Drăgăşani    2. Uzina Râmnicu Vâlcea    3. 55,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Drăgăşani şi localităţile din apropierea aducţiunii    Municipiul Bucureşti    Nr. poziţie 29    --------------    1. Potlogi - Bucureşti    2. Freatic zona Potlogi    3. 40,0 km    4. 2,0 mc/s    5. Bucureşti    TOTAL GENERAL:    Lungimea aducţiunii = 1.059,7 km    Debitul preconizat = 10,07 mc/s    1.3. PE TERMEN LUNG (2016-2025)    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 1    --------------    1. Siriu - Berca    2. Acumularea Siriu (Râul Buzău)    3. 56,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Nehoiu, Cislău, Pătârlagele, Vipereşti, Măgura, Pârscov, Berca    Nr. poziţie 2    --------------    1. Verneşti - Râmnicu Sărat    2. Râul Buzău    3. 40,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Râmnicu Sărat    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 96,0 km    Debitul preconizat = 1,0 mc/s    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 3    --------------    1. Zerveşti- Oţelu Roşu    2. Acumularea Zerveşti (Râul Sebeş)    3. 23,0 km    4. 0,4 mc/s    5. Oţelu Roşu    Judeţul Dolj    Nr. poziţie 4    --------------    1. Dunăre - Băileşti - Segarcea    2. Fluviul Dunărea    3. 50,0 km    4. 0,3 mc/s    5. Băileşti, Segarcea    Judeţul Ialomiţa    Nr. poziţie 5    --------------    1. Firul 2 Borcea - Slobozia    2. Fluviul Dunărea (Braţul Borcea)    3. 45,0 km    4. 2,0 mc/s    5. Călăraşi, Slobozia    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 6    --------------    1. Iernut - Sânpaul    2. Uzina de apă Iernut (Cipău)    3. 30,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Sânpaul, Ogra, Cuci    Nr. poziţie 7    --------------    1. Iernut - Sânger    2. Uzina de apă Iernut (Cipău)    3. 27,0 km    4. 0,1 mc/s    5. Lechinţa, Iclănzel, Papiu Ilarian, Sânger    Nr. poziţie 8    --------------    1. Reghin - Ernei    2. Uzina de apă Reghin    3. 28,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Petelea, Periş, Gorneşti, Ernei    Nr. poziţie 9    --------------    1. Vărgata - Gheorghe Doja    2. Acumularea Vărgata (Râul Niraj)    3. 40,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Miercurea Nirajului, Găleşti, Acăţari, Crăciuneşti, Gheorghe Doja    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 125,0 km    Debitul preconizat = 0,6 mc/s    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 10    --------------    1. Sinaia - Breaza    2. Acumularea Azuga II (Pârâul Limbăşel)    3. 25,0 km    4. 0,5 mc/s    5. Sinaia, Comarnic, Breaza    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 11    --------------    1. Remetea - Baia Mare - Satu Mare    2. Acumularea Remetea (Râul Lăpuş)    3. 90,0 km    4. 2,0 mc/s    5. Baia Mare, Seini, Satu Mare    Nr. poziţie 12    --------------    1. Supuru de Jos - Tăşnad    2. Râul Crasna    3. 18,0 km    4. 0,2 mc/s    5. Tăşnad    TOTAL JUDEŢ:    Lungimea aducţiunii = 108,0 km    Debitul preconizat = 2,2 mc/s    Judeţul Teleorman    Nr. poziţie 13    --------------    1. Dunăre - Zimnicea - Alexandria - Roşiori de Vede    2. Fluviul Dunărea    3. 80,0 km    4. 3,0 mc/s    5. Zimnicea, Smârdioasa, Alexandria, Roşiori de Vede    Municipiul Bucureşti    Nr. poziţie 14    --------------    1. Călugăreni - Bucureşti    2. Acvifer de adâncime zona Călugăreni    3. 25,0 km    4. 1,5 mc/s    5. Bucureşti    TOTAL GENERAL:    Lungimea aducţiunii = 577,0 km    Debitul preconizat = 11,5 mc/s2.0. LUCRĂRI HIDROEDILITARE DE REABILITARE ŞI DEZVOLTARE ÎN MUNICIPII ŞI ORAŞE    2.1. PE TERMEN SCURT (1998-2005)    1. Judeţ, municipiu, oraş    2. Populaţia la 1.01.1996    Tipul de intervenţie necesară:    3. Alimentări cu apă    4. Canalizări    Judeţul Arad    Nr. poziţie 1    --------------    1. Municipiul Arad    2. 186.911    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare aducţiuni       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 2    --------------    1. Lipova    2. 11.747    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 3    --------------    1. Nădlac    2. 8.436    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bacău    Nr. poziţie 4    --------------    1. Municipiul Bacău    2. 209.339    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Braşov    Nr. poziţie 5    --------------    1. Municipiul Braşov    2. 321.392    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 6    --------------    1. Predeal    2. 7.118    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Judeţul Brăila    Nr. poziţie 7    --------------    1. Municipiul Brăila    2. 235.909    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea şi colectoare de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 8    --------------    1. Însurăţei    2. 7.456    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - reabilitare şi extindere staţie de epurare    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 9    --------------    1. Municipiul Buzău    2. 150.546    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 10    --------------    1. Anina    2. 11.062    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Călăraşi    Nr. poziţie 11    --------------    1. Municipiul Călăraşi    2. 78.336    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 12    --------------    1. Municipiul Cluj-Napoca    2. 334.079    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Constanţa    Nr. poziţie 13    --------------    1. Municipiul Constanţa    2. 348.136    3. - modernizarea sistemului de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reamplasarea evacuării apelor uzate epurate, cu debuşare în zona de         larg       - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - extindere şi modernizare staţie de epurare    Nr. poziţie 14    --------------    1. Municipiul Mangalia    2. 43.832    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - modernizare şi extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 15    --------------    1. Hârşova    2. 11.032    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - modernizare sursă de apă subterană       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Covasna    Nr. poziţie 16    --------------    1. Municipiul Sfântu Gheorghe    2. 67.565    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 17    --------------    1. Baraolt    2. 10.762    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 18    --------------    1. Covasna    2. 12.411    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 19    --------------    1. Întorsura Buzăului    2. 8.941    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 20    --------------    1. Târgu Secuiesc    2. 23.055    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Dâmboviţa    Nr. poziţie 21    --------------    1. Municipiul Târgovişte    2. 99.489    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Dolj    Nr. poziţie 22    --------------    1. Municipiul Craiova    2. 306.338    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Galaţi    Nr. poziţie 23    --------------    1. Municipiul Galaţi    2. 328.557    3. - modernizare sistem de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Gorj    Nr. poziţie 24    --------------    1. Municipiul Târgu Jiu    2. 98.679    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 25    --------------    1. Bumbeşti-Jiu    2. 11.498    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea staţiei de epurare cu         treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 26    --------------    1. Motru    2. 26.984    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare, inclusiv completarea staţiei de epurare cu         treaptă avansată de epurare (chimică)    Nr. poziţie 27    --------------    1. Novaci    2. 6.467    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare, inclusiv completarea staţiei de epurare cu         trepte avansate de epurare (biologică şi chimică)    Nr. poziţie 28    --------------    1. Rovinari    2. 11.773    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 29    --------------    1. Târgu Cărbuneşti    2. 9.364    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 30    --------------    1. Ţicleni    2. 5.269    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea staţiei de epurare cu         treaptă avansată (chimică)    Judeţul Harghita    Nr. poziţie 31    --------------    1. Municipiul Miercurea-Ciuc    2. 47.452    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere şi retehnologizare staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Hunedoara    Nr. poziţie 32    --------------    1. Municipiul Brad    2. 18.702    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 33    --------------    1. Haţeg    2. 12.567    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - reabilitarea şi completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată         (biologică)    Nr. poziţie 34    --------------    1. Simeria    2. 14.620    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Ialomiţa    Nr. poziţie 35    --------------    1. Municipiul Slobozia    2. 57.193    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Iaşi    Nr. poziţie 36    --------------    1. Municipiul Iaşi    2. 346.913    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 37    --------------    1. Municipiul Paşcani    2. 45.862    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - extindere şi modernizare staţie de epurare    Judeţul Mehedinţi    Nr. poziţie 38    --------------    1. Municipiul Drobeta-Turnu Severin    2. 118.807    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 39    --------------    1. Baia de Aramă    2. 5.849    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 40    --------------    1. Orşova    2. 15.677    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 41    --------------    1. Municipiul Târgu Mureş    2. 166.593    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 42    --------------    1. Municipiul Ploieşti    2. 254.707    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 43    --------------    1. Municipiul Satu Mare    2. 130.729    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 44    --------------    1. Negreşti-Oaş    2. 16.539    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 45    --------------    1. Tăşnad    2. 10.353    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sălaj    Nr. poziţie 46    --------------    1. Municipiul Zalău    2. 71.851    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 47    --------------    1. Cehu Silvaniei    2. 8.816    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 48    --------------    1. Şimleu Silvaniei    2. 17.167    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sibiu    Nr. poziţie 49    --------------    1. Municipiul Sibiu    2. 169.723    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 50    --------------    1. Agnita    2. 12.252    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 51    --------------    1. Tălmaciu    2. 9.257    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Judeţul Suceava    Nr. poziţie 52    --------------    1. Municipiul Suceava    2. 117.924    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 53    --------------    1. Municipiul Câmpulung Moldovenesc    2. 22.267    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 54    --------------    1. Municipiul Fălticeni    2. 35.598    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 55    --------------    1. Municipiul Rădăuţi    2. 31.996    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Timiş    Nr. poziţie 56    --------------    1. Municipiul Timişoara    2. 333.000    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - modernizarea staţiei de epurare (inclusiv treaptă chimică)    Nr. poziţie 57    --------------    1. Municipiul Lugoj    2. 49.840    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 58    --------------    1. Buziaş    2. 8.297    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 59    --------------    1. Deta    2. 7.222    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Judeţul Vaslui    Nr. poziţie 60    --------------    1. Municipiul Bârlad    2. 79.082    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 61    --------------    1. Municipiul Huşi    2. 33.414    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 62    --------------    1. Negreşti    2. 10.168    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Vâlcea    Nr. poziţie 63    --------------    1. Municipiul Râmnicu Vâlcea    2. 118.906    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Vrancea    Nr. poziţie 64    --------------    1. Municipiul Focşani    2. 100.692    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 65    --------------    1. Adjud    2. 21.020    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 66    --------------    1. Mărăşeşti    2. 12.988    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Municipiul Bucureşti    Nr. poziţie 67    --------------    1. Municipiul Bucureşti    2. 2.042.562    3. - modernizarea sistemului de alimentare cu apă       - majorare debite la captare-tratare (finalizarea lucrării)       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - modernizarea sistemului de canalizare       - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - finalizare staţie de epurare    2.2. PE TERMEN MEDIU (2006-2015)    Judeţul Alba    Nr. poziţie 1    --------------    1. Municipiul Alba Iulia    2. 73.154    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 2    --------------    1. Municipiul Blaj    2. 22.339    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 3    --------------    1. Municipiul Aiud    2. 29.171    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 4    --------------    1. Abrud    2. 6.951    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 5    --------------    1. Chişineu-Criş    2. 8.842    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 6    --------------    1. Curtici    2. 9.834    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 7    --------------    1. Ineu    2. 10.424    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 8    --------------    1. Pâncota    2. 7.451    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 9    --------------    1. Sebiş    2. 6.873    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Argeş    Nr. poziţie 10    --------------    1. Municipiul Piteşti    2. 186.053    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 11    --------------    1. Municipiul Câmpulung Muscel    2. 44.428    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 12    --------------    1. Municipiul Curtea de Argeş    2. 35.412    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bacău    Nr. poziţie 13    --------------    1. Municipiul Oneşti    2. 60.652    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bihor    Nr. poziţie 14    --------------    1. Municipiul Oradea    2. 223.913    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 15    --------------    1. Aleşd    2. 10.963    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 16    --------------    1. Beiuş    2. 11.982    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 17    --------------    1. Marghita    2. 18.812    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 18    --------------    1. Nucet    2. 2.787    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 19    --------------    1. Salonta    2. 20.340    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 20    --------------    1. Ştei    2. 9.424    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 21    --------------    1. Valea lui Mihai    2. 10.767    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 22    --------------    1. Vaşcău    2. 3.131    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Bistriţa-Năsăud    Nr. poziţie 23    --------------    1. Municipiul Bistriţa    2. 88.118    3. - reabilitare şi modernizare captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - modernizare şi extindere staţie de epurare    Judeţul Botoşani    Nr. poziţie 24    --------------    1. Municipiul Botoşani    2. 129.834    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 25    --------------    1. Municipiul Dorohoi    2. 35.362    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Braşov    Nr. poziţie 26    --------------    1. Municipiul Făgăraş    2. 45.128    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 27    --------------    1. Codlea    2. 24.393    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 28    --------------    1. Râşnov    2. 16.397    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 29    --------------    1. Zărneşti    2. 26.732    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Brăila    Nr. poziţie 30    --------------    1. Făurei    2. 4.579    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 31    --------------    1. Ianca    2. 12.597    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 32    --------------    1. Municipiul Râmnicu Sărat    2. 41.857    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 33    --------------    1. Municipiul Reşita    2. 94.982    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 34    --------------    1. Municipiul Caransebeş    2. 31.023    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare    Nr. poziţie 35    --------------    1. Bocşa    2. 19.121    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 36    --------------    1. Moldova Nouă    2. 15.962    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată de epurare (chimică)    Nr. poziţie 37    --------------    1. Oraviţa    2. 15.556    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Călăraşi    Nr. poziţie 38    --------------    1. Olteniţa    2. 32.140    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 39    --------------    1. Municipiul Dej    2. 41.460    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere şi modernizare staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 40    --------------    1. Municipiul Turda    2. 61.859    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 41    --------------    1. Câmpia Turzii    2. 29.989    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 42    --------------    1. Gherla    2. 24.488    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Constanţa    Nr. poziţie 43    --------------    1. Municipiul Medgidia    2. 47.606    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Dâmboviţa    Nr. poziţie 44    --------------    1. Moreni    2. 23.249    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Galaţi    Nr. poziţie 45    --------------    1. Municipiul Tecuci    2. 47.081    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Giurgiu    Nr. poziţie 46    --------------    1. Municipiul Giurgiu    2. 74.126    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Harghita    Nr. poziţie 47    --------------    1. Municipiul Odorheiu Secuiesc    2. 39.484    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare    Nr. poziţie 48    --------------    1. Băile Tuşnad    2. 1.850    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - modernizare staţie de pompare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 49    --------------    1. Borsec    2. 3.104    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Judeţul Hunedoara    Nr. poziţie 50    --------------    1. Municipiul Deva    2. 77.125    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 51    --------------    1. Municipiul Hunedoara    2. 80.599    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 52    --------------    1. Municipiul Petroşani    2. 52.989    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare pentru toate localităţile de pe Jiul de Est         şi Jiul de Vest       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 53    --------------    1. Municipiul Orăştie    2. 24.826    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 54    --------------    1. Aninoasa    2. 6.127    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Nr. poziţie 55    --------------    1. Lupeni    2. 32.916    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Nr. poziţie 56    --------------    1. Petrila    2. 30.482    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Nr. poziţie 57    --------------    1. Uricani    2. 12.796    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Nr. poziţie 58    --------------    1. Vulcan    2. 35.827    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare şi transportare ape uzate la staţia de         epurare Petroşani    Judeţul Ialomiţa    Nr. poziţie 59    --------------    1. Municipiul Feteşti    2. 36.312    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 60    --------------    1. Municipiul Urziceni    2. 19.393    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 61    --------------    1. Ţăndărei    2. 14.474    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Iaşi    Nr. poziţie 62    --------------    1. Hârlău    2. 12.059    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 63    --------------    1. Târgu Frumos    2. 14.204    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Maramureş    Nr. poziţie 64    --------------    1. Municipiul Baia Mare    2. 149.567    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 65    --------------    1. Municipiul Sighetu Marmaţiei    2. 44.998    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 66    --------------    1. Baia Sprie    2. 15.687    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 67    --------------    1. Borşa    2. 27.508    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 68    --------------    1. Cavnic    2. 5.639    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 69    --------------    1. Seini    2. 9.265    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 70    --------------    1. Târgu Lăpuş    2. 14.298    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 71    --------------    1. Vişeu de Sus    2. 18.891    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 72    --------------    1. Municipiul Sighişoara    2. 36.393    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 73    --------------    1. Municipiul Reghin    2. 39.562    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 74    --------------    1. Târnăveni    2. 30.133    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Neamţ    Nr. poziţie 75    --------------    1. Municipiul Piatra-Neamţ    2. 126.180    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 76    --------------    1. Municipiul Roman    2. 82.089    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Olt    Nr. poziţie 77    --------------    1. Municipiul Slatina    2. 87.507    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 78    --------------    1. Municipiul Caracal    2. 39.876    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 79    --------------    1. Municipiul Câmpina    2. 41.342    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 80    --------------    1. Azuga    2. 6.411    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţiei nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 81    --------------    1. Băicoi    2. 20.532    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 82    --------------    1. Boldeşti-Scăieni    2. 11.607    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 83    --------------    1. Breaza    2. 19.241    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 84    --------------    1. Buşteni    2. 12.397    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 85    --------------    1. Comarnic    2. 13.545    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 86    --------------    1. Mizil    2. 17.236    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 87    --------------    1. Plopeni    2. 10.415    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare mecano-biologică       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 88    --------------    1. Sinaia    2. 15.397    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 89    --------------    1. Slănic Prahova    2. 7.523    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 90    --------------    1. Urlaţi    2. 11.877    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Satu Mare    Nr. poziţie 91    --------------    1. Municipiul Carei    2. 26.224    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sălaj    Nr. poziţie 92    --------------    1. Jibou    2. 12.386    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sibiu    Nr. poziţie 93    --------------    1. Municipiul Mediaş    2. 63.368    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 94    --------------    1. Copşa Mică    2. 5.151    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 95    --------------    1. Ocna Sibiului    2. 4.299    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare prin pompare la municipiul Sibiu    Judeţul Teleorman    Nr. poziţie 96    --------------    1. Municipiul Alexandria    2. 59.681    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 97    --------------    1. Municipiul Roşiori de Vede    2. 37.148    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 98    --------------    1. Municipiul Turnu Măgurele    2. 36.549    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Timiş    Nr. poziţie 99    --------------    1. Făget    2. 7.680    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 100    ---------------    1. Jimbolia    2. 11.658    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 101    ---------------    1. Sânnicolau Mare    2. 12.973    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Tulcea    Nr. poziţie 102    ---------------    1. Municipiul Tulcea    2. 97.103    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Vaslui    Nr. poziţie 103    ---------------    1. Municipiul Vaslui    2. 80.194    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Vâlcea    Nr. poziţie 104    ---------------    1. Drăgăşani    2. 22.776    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 105    ---------------    1. Băile Govora    2. 3.225    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 106    ---------------    1. Băile Olăneşti    2. 4.827    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 107    --------------    1. Brezoi    2. 7.580    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 108    ---------------    1. Călimăneşti    2. 8.990    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 109    ---------------    1. Horezu    2. 7.386    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 110    ---------------    1. Ocnele Mari    2. 3.611    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    2.3. PE TERMEN LUNG (2016-2025)    Judeţul Alba    Nr. poziţie 1    --------------    1. Câmpeni    2. 8.663    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 2    --------------    1. Cugir    2. 30.976    3. - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 3    --------------    1. Ocna Mureş    2. 15.930    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 4    --------------    1. Sebeş    2. 29.963    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 5    --------------    1. Teiuş    2. 7.290    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 6    --------------    1. Zlatna    2. 9.381    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Argeş    Nr. poziţie 7    --------------    1. Colibaşi    2. 34.268    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 8    --------------    1. Costeşti    2. 12.273    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 9    --------------    1. Topoloveni    2. 10.016    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bacău    Nr. poziţie 10    --------------    1. Buhuşi    2. 21.851    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 11    --------------    1. Comăneşti    2. 26.089    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 12    --------------    1. Dărmăneşti    2. 14.129    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 13    --------------    1. Moineşti    2. 25.482    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 14    --------------    1. Slănic Moldova    2. 5.424    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - reabilitare reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 15    --------------    1. Târgu Ocna    2. 14.461    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - reabilitare reţea de canalizare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Bistriţa-Năsăud    Nr. poziţie 16    --------------    1. Beclean    2. 11.932    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - modernizare şi extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 17    --------------    1. Năsăud    2. 11.645    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 18    --------------    1. Sângeorz-Băi    2. 10.607    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Botoşani    Nr. poziţie 19    --------------    1. Darabani    2. 11.969    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 20    --------------    1. Săveni    2. 8.731    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Braşov    Nr. poziţie 21    --------------    1. Rupea    2. 6.095    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare    Nr. poziţie 22    --------------    1. Săcele    2. 29.757    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 23    --------------    1. Victoria    2. 10.737    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Buzău    Nr. poziţie 24    --------------    1. Nehoiu    2. 12.662    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 25    --------------    1. Pogoanele    2. 7.624    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Caraş-Severin    Nr. poziţie 26    --------------    1. Băile Herculane    2. 6.204    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 27    --------------    1. Oţelu Roşu    2. 13.002    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Călăraşi    Nr. poziţie 28    --------------    1. Budeşti    2. 9.930    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 29    --------------    1. Fundulea    2. 6.340    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată de epurare (chimică)    Nr. poziţie 30    --------------    1. Lehliu-Gară    2. 6.731    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Cluj    Nr. poziţie 31    --------------    1. Huedin    2. 10.294    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Constanţa    Nr. poziţie 32    --------------    1. Basarabi    2. 11.012    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea staţiei cu treaptă         avansată (chimică)    Nr. poziţie 33    --------------    1. Cernavodă    2. 20.734    3. - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 34    --------------    1. Eforie    2. 9.231    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 35    --------------    1. Năvodari    2. 33.702    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 36    --------------    1. Negru Vodă    2. 5.357    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie noua de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 37    --------------    1. Ovidiu    2. 13.009    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 38    --------------    1. Techirghiol    2. 6.949    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare    Judeţul Dâmboviţa    Nr. poziţie 39    --------------    1. Fieni    2. 8.190    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 40    --------------    1. Găeşti    2. 17.027    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 41    --------------    1. Pucioasa    2. 16.755    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 42    --------------    1. Titu    2. 10.923    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Dolj    Nr. poziţie 43    --------------    1. Băileşti    2. 22.725    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie noua de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 44    --------------    1. Calafat    2. 21.493    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 45    --------------    1. Filiaşi    2. 20.142    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 46    --------------    1. Segarcea    2. 8.885    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Galaţi    Nr. poziţie 47    --------------    1. Bereşti    2. 3.947    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 48    --------------    1. Târgu Bujor    2. 8.220    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Giurgiu    Nr. poziţie 49    --------------    1. Bolintin-Vale    2. 11.453    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv trepte avansate de epurare (biologică         şi chimică)    Nr. poziţie 50    --------------    1. Mihăileşti    2. 7.207    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv trepte avansate de epurare (biologică         şi chimică)    Judeţul Harghita    Nr. poziţie 51    --------------    1. Bălan    2. 10.115    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 52    --------------    1. Cristuru Secuiesc    2. 11.185    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 53    --------------    1. Gheorgheni    2. 21.630    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 54    --------------    1. Topliţa    2. 16.992    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 55    --------------    1. Vlăhiţa    2. 7.584    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Hunedoara    Nr. poziţie 56    --------------    1. Călan    2. 14.837    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Ilfov    Nr. poziţie 57    --------------    1. Buftea    2. 19.584    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - reabilitare reţea de canalizare       - extindere reţea de canalizare       - colector Buftea- Bucureşti    Judeţul Mehedinţi    Nr. poziţie 58    --------------    1. Strehaia    2. 12.539    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 59    --------------    1. Vânju Mare    2. 7.397    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă avansată (chimică)    Judeţul Mureş    Nr. poziţie 60    --------------    1. Iernut    2. 9.926    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu trepte avansate (biologică şi         chimică)    Nr. poziţie 61    --------------    1. Luduş    2. 18.851    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 62    --------------    1. Sovata    2. 12.184    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Judeţul Neamţ    Nr. poziţie 63    --------------    1. Bicaz    2. 8.788    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 64    --------------    1. Târgu Neamţ    2. 22.697    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Olt    Nr. poziţie 65    --------------    1. Balş    2. 23.910    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 66    --------------    1. Corabia    2. 22.380    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 67    --------------    1. Dragăneşti-Olt    2. 13.410    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 68    --------------    1. Piatra-Olt    2. 6.654    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 69    --------------    1. Scorniceşti    2. 13.778    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere staţie de epurare    Judeţul Prahova    Nr. poziţie 70    --------------    1. Vălenii de Munte    2. 14.151    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Sibiu    Nr. poziţie 71    --------------    1. Avrig    2. 15.711    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 72    --------------    1. Cisnădie    2. 17.360    3. - majorare debite la captare-tratare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 73    --------------    1. Dumbrăveni    2. 8.784    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Suceava    Nr. poziţie 74    --------------    1. Gura Humorului    2. 16.645    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 75    --------------    1. Siret    2. 9.847    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 76    --------------    1. Solca    2. 4.677    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 77    --------------    1. Vatra Dornei    2. 18.364    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Judeţul Teleorman    Nr. poziţie 78    --------------    1. Videle    2. 12.837    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 79    --------------    1. Zimnicea    2. 16.994    3. - majorare debite la captare-tratare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Judeţul Tulcea    Nr. poziţie 80    --------------    1. Babadag    2. 10.765    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)    Nr. poziţie 81    --------------    1. Isaccea    2. 5.652    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (biologică)    Nr. poziţie 82    --------------    1. Măcin    2. 12.211    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Nr. poziţie 83    --------------    1. Sulina    2. 5.333    3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - staţie nouă de epurare    Judeţul Vrancea    Nr. poziţie 84    --------------    1. Odobeşti    2. 7.928    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare    Nr. poziţie 85    --------------    1. Panciu    2. 10.084    3. - majorare debite la captare-tratare       - majorare capacitate de compensare, înmagazinare       - reabilitare reţea de distribuţie       - extindere reţea de distribuţie    4. - extindere reţea de canalizare       - extindere staţie de epurare       - completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică)3.0 ZONE DE DISFUNCŢIONALITĂŢI MARI ÎN ALIMENTAREA CU APĂ ŞI/SAU CANALIZARE A MUNICIPIILOR ŞI ORAŞELOR, CARE NECESITĂ LUCRĂRI HIDROEDILITARE DE REABILITARE ŞI DEZVOLTARE1. Zona2. Municipii şioraşe3. JudeţulNr. crt. 1-----------1. Zona nr. 12. Reghin3. MureşNr. crt. 2-----------1. Zona nr. 12. Sovata3. MureşNr. crt. 3-----------1. Zona nr. 12. Târnăveni3. MureşNr. crt. 4-----------1. Zona nr. 12. Târgu Mureş3. MureşNr. crt. 5-----------1. Zona nr. 12. Mediaş3. SibiuNr. crt. 6-----------1. Zona nr. 22. Alba Iulia3. AlbaNr. crt. 7-----------1. Zona nr. 22. Blaj3. AlbaNr. crt. 8-----------1. Zona nr. 22. Teiuş3. AlbaNr. crt. 9-----------1. Zona nr. 22. Câmpia Turzii3. ClujNr. crt. 10-----------1. Zona nr. 32. Haţeg3. HunedoaraNr. crt. 11-----------1. Zona nr. 32. Hunedoara3. HunedoaraNr. crt. 12-----------1. Zona nr. 42. Aninoasa3. HunedoaraNr. crt. 13-----------1. Zona nr. 42. Lupeni3. HunedoaraNr. crt. 14-----------1. Zona nr. 42. Petrila3. HunedoaraNr. crt. 15-----------1. Zona nr. 42. Petroşani3. HunedoaraNr. crt. 16-----------1. Zona nr. 42. Vulcan3. HunedoaraNr. crt. 17-----------1. Zona nr. 52. Brezoi3. VâlceaNr. crt. 18-----------1. Zona nr. 52. Râmnicu Vâlcea3. VâlceaNr. crt. 19-----------1. Zona nr. 62. Breaza3. PrahovaNr. crt. 20-----------1. Zona nr. 62. Buşteni3. PrahovaNr. crt. 21-----------1. Zona nr. 62. Comarnic3. PrahovaNr. crt. 22-----------1. Zona nr. 62. Sinaia3. PrahovaNr. crt. 23-----------1. Zona nr. 72. Braşov3. BraşovNr. crt. 24-----------1. Zona nr. 72. Codlea3. BraşovNr. crt. 25-----------1. Zona nr. 72. Săcele3. BraşovNr. crt. 26-----------1. Zona nr. 72. Zărneşti3. BraşovNr. crt. 27-----------1. Zona nr. 82. Baraolt3. CovasnaNr. crt. 28-----------1. Zona nr. 82. Covasna3. CovasnaNr. crt. 29-----------1. Zona nr. 82. Întorsura Buzăului3. CovasnaNr. crt. 30-----------1. Zona nr. 82. Sfântu Gheorghe3. CovasnaNr. crt. 31-----------1. Zona nr. 92. Gheorgheni3. HarghitaNr. crt. 32-----------1. Zona nr. 92. Miercurea-Ciuc3. HarghitaNr. crt. 33-----------1. Zona nr. 92. Topliţa3. HarghitaNr. crt. 34-----------1. Zona nr. 92. Vlăhiţa3. HarghitaNr. crt. 35-----------1. Zona nr. 102. Baia Mare3. MaramureşNr. crt. 36-----------1. Zona nr. 102. Baia Sprie3. MaramureşNr. crt. 37-----------1. Zona nr. 102. Borşa3. MaramureşNr. crt. 38-----------1. Zona nr. 102. Cavnic3. MaramureşNr. crt. 39-----------1. Zona nr. 102. Seini3. MaramureşNr. crt. 40-----------1. Zona nr. 102. Sighetu Marmaţiei3. MaramureşNr. crt. 41-----------1. Zona nr. 102. Târgu Lăpuş3. MaramureşNr. crt. 42-----------1. Zona nr. 102. Vişeu de Sus3. MaramureşNr. crt. 43-----------1. Zona nr. 102. Negreşti-Oaş3. Satu MareNr. crt. 44-----------1. Zona nr. 112. Cluj-Napoca3. ClujNr. crt. 45-----------1. Zona nr. 112. Dej3. ClujNr. crt. 46-----------1. Zona nr. 112. Huedin3. ClujNr. crt. 47-----------1. Zona nr. 122. Aleşd3. BihorNr. crt. 48-----------1. Zona nr. 122. Marghita3. BihorNr. crt. 49-----------1. Zona nr. 122. Valea lui Mihai3. BihorNr. crt. 50-----------1. Zona nr. 122. Carei3. Satu MareNr. crt. 51-----------1. Zona nr. 122. Tăşnad3. Satu MareNr. crt. 52-----------1. Zona nr. 122. Cehu Silvaniei3. SălajNr. crt. 53-----------1. Zona nr. 122. Şimleu Silvaniei3. SălajNr. crt. 54-----------1. Zona nr. 122. Zalău3. SălajNr. crt. 55-----------1. Zona nr. 132. Sebeş3. AradNr. crt. 56-----------1. Zona nr. 132. Beiuş3. BihorNr. crt. 57-----------1. Zona nr. 132. Nucet3. BihorNr. crt. 58-----------1. Zona nr. 132. Ştei3. BihorNr. crt. 59-----------1. Zona nr. 132. Vaşcău3. BihorNr. crt. 60-----------1. Zona nr. 142. Arad3. AradNr. crt. 61-----------1. Zona nr. 142. Lipova3. AradNr. crt. 62-----------1. Zona nr. 142. Nădlac3. AradNr. crt. 63-----------1. Zona nr. 142. Pâncota3. AradNr. crt. 64-----------1. Zona nr. 142. Sânnicolau Mare3. TimişNr. crt. 65-----------1. Zona nr. 152. Buziaş3. TimişNr. crt. 66-----------1. Zona nr. 152. Deta3. TimişNr. crt. 67-----------1. Zona nr. 152. Făget3. TimişNr. crt. 68-----------1. Zona nr. 152. Lugoj3. TimişNr. crt. 69-----------1. Zona nr. 152. Timişoara3. TimişNr. crt. 70-----------1. Zona nr. 162. Anina3. Caraş-SeverinNr. crt. 71-----------1. Zona nr. 162. Oraviţa3. Caraş-SeverinNr. crt. 72-----------1. Zona nr. 162. Reşita3. Caraş-SeverinNr. crt. 73-----------1. Zona nr. 172. Băile Herculane3. Caraş-SeverinNr. crt. 74-----------1. Zona nr. 172. Baia de Aramă3. MehedinţiNr. crt. 75-----------1. Zona nr. 172. Drobeta-Turnu Severin3. MehedinţiNr. crt. 76-----------1. Zona nr. 172. Orşova3. MehedinţiNr. crt. 77-----------1. Zona nr. 182. Craiova3. DoljNr. crt. 78-----------1. Zona nr. 182. Filiaşi3. DoljNr. crt. 79-----------1. Zona nr. 182. Segarcea3. DoljNr. crt. 80-----------1. Zona nr. 182. Balş3. OltNr. crt. 81-----------1. Zona nr. 182. Piatra-Olt3. OltNr. crt. 82-----------1. Zona nr. 182. Drăgăşani3. VâlceaNr. crt. 83-----------1. Zona nr. 192. Topoloveni3. ArgeşNr. crt. 84-----------1. Zona nr. 192. Fieni3. DâmboviţaNr. crt. 85-----------1. Zona nr. 192. Găeşti3. DâmboviţaNr. crt. 86-----------1. Zona nr. 192. Moreni3. DâmboviţaNr. crt. 87-----------1. Zona nr. 192. Pucioasa3. DâmboviţaNr. crt. 88-----------1. Zona nr. 192. Târgovişte3. DâmboviţaNr. crt. 89-----------1. Zona nr. 192. Titu3. DâmboviţaNr. crt. 90-----------1. Zona nr. 202. Budeşti3. CălăraşiNr. crt. 91-----------1. Zona nr. 202. Olteniţa3. CălăraşiNr. crt. 92-----------1. Zona nr. 202. Bucureşti3. Municipiul BucureştiNr. crt. 93-----------1. Zona nr. 202. Buftea3. IlfovNr. crt. 94-----------1. Zona nr. 212. Constanţa3. ConstanţaNr. crt. 95-----------1. Zona nr. 212. Eforie3. ConstanţaNr. crt. 96-----------1. Zona nr. 212. Medgidia3. ConstanţaNr. crt. 97-----------1. Zona nr. 212. Ovidiu3. ConstanţaNr. crt. 98-----------1. Zona nr. 212. Feteşti3. IalomiţaNr. crt. 99-----------1. Zona nr. 222. Brăila3. BrăilaNr. crt. 100------------1. Zona nr. 222. Galaţi3. GalaţiNr. crt. 101------------1. Zona nr. 222. Isaccea3. TulceaNr. crt. 102------------1. Zona nr. 222. Măcin3. TulceaNr. crt. 103------------1. Zona nr. 222. Tulcea3. TulceaNr. crt. 104------------1. Zona nr. 232. Făurei3. BrăilaNr. crt. 105------------1. Zona nr. 232. Ianca3. BrăilaNr. crt. 106------------1. Zona nr. 232. Pogoanele3. BuzăuNr. crt. 107------------1. Zona nr. 242. Mizil3. PrahovaNr. crt. 108------------1. Zona nr. 242. Ploieşti3. PrahovaNr. crt. 109------------1. Zona nr. 242. Urlaţi3. PrahovaNr. crt. 110------------1. Zona nr. 242. Vălenii de Munte3. PrahovaNr. crt. 111------------1. Zona nr. 252. Adjud3. VranceaNr. crt. 112------------1. Zona nr. 252. Mărăşeşti3. VranceaNr. crt. 113------------1. Zona nr. 252. Odobeşti3. VranceaNr. crt. 114------------1. Zona nr. 252. Panciu3. VranceaNr. crt. 115------------1. Zona nr. 262. Bacău3. BacăuNr. crt. 116------------1. Zona nr. 262. Buhuşi3. BacăuNr. crt. 117------------1. Zona nr. 262. Comăneşti3. BacăuNr. crt. 118------------1. Zona nr. 262. Moineşti3. BacăuNr. crt. 119------------1. Zona nr. 262. Oneşti3. BacăuNr. crt. 120------------1. Zona nr. 262. Slănic-Moldova3. BacăuNr. crt. 121------------1. Zona nr. 262. Târgu-Ocna3. BacăuNr. crt. 122------------1. Zona nr. 272. Hârlău3. IaşiNr. crt. 123------------1. Zona nr. 272. Iaşi3. IaşiNr. crt. 124------------1. Zona nr. 272. Paşcani3. IaşiNr. crt. 125------------1. Zona nr. 272. Târgu-Frumos3. IaşiNr. crt. 126------------1. Zona nr. 272. Târgu-Neamţ3. NeamţNr. crt. 127------------1. Zona nr. 282. Darabani3. BotoşaniNr. crt. 128------------1. Zona nr. 282. Dorohoi3. BotoşaniNr. crt. 129------------1. Zona nr. 282. Săveni3. BotoşaniNr. crt. 130------------1. Zona nr. 282. Câmpulung Moldovenesc3. SuceavaNr. crt. 131------------1. Zona nr. 282. Gura Humorului3. SuceavaNr. crt. 132------------1. Zona nr. 282. Rădăuţi3. SuceavaNr. crt. 133------------1. Zona nr. 282. Siret3. SuceavaNr. crt. 134------------1. Zona nr. 282. Solca3. SuceavaNr. crt. 135------------1. Zona nr. 282. Suceava3. Suceava4.0. ZONE CU LOCALITĂŢI RURALE, AVÂND RESURSE REDUSE DE APĂ, CARE NECESITĂ LUCRĂRI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT1. Zona2. Suprafaţa orientativă (ha)3. JudeţulNr. crt. 1-----------1. A2. 291.6003. MureşNr. crt. 2-----------1. B2. 283.7003. DoljNr. crt. 3-----------1. C2. 209.9003. TeleormanNr. crt. 4-----------1. D2. 71.6003. IalomiţaNr. crt. 5-----------1. E2. 111.100176.2003. VasluiBacăuNr. crt. 6-----------1. F2. 30.4008.300169.4003. NeamţVasluiIaşiNr. crt. 7-----------1. G2. 61.0313. AlbaNr. crt. 8-----------1. H2. 6.6593. AlbaNr. crt. 9-----------1. I2. 34.6013. AlbaNr. crt. 10-----------1. J2. 25.0003. AradNr. crt. 11-----------1. K2. 20.0003. AradNr. crt. 12-----------1. L2. 31.2393. BihorNr. crt. 13-----------1. M2. 20.4643. BihorNr. crt. 14-----------1. N2. 22.5233. BihorNr. crt. 15-----------1. O2. 108.7003. Bistriţa-NăsăudNr. crt. 16-----------1. P2. 120.0003. Satu MareNr. crt. 17-----------1. R2. 146.1003. Vrancea4.1. NOMINALIZAREA COMUNELOR PENTRU CARE CONSILIILE JUDEŢENE SOLICITĂ LUCRĂRI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT1. Comuna2. Populaţia la 1.01.1996Judeţul AlbaNr. crt. 1-----------1. Galda de Jos2. 4.392Judeţul AradNr. crt. 2-----------1. Gurahonţ2. 4.926Nr. crt. 3-----------1. Pecica2. 13.191Nr. crt. 4-----------1. Sântana2. 12.851Nr. crt. 5-----------1. Şimand2. 4.120Nr. crt. 6-----------1. Vladimirescu2. 10.370Judeţul BrăilaNr. crt. 7-----------1. Cireşu2. 3.510Nr. crt. 8-----------1. Dudeşti2. 3.935Nr. crt. 9-----------1. Stăncuţa2. 3.684Nr. crt. 10-----------1. Ulmu2. 4.519Nr. crt. 11-----------1. Zăvoaia2. 3.415Judeţul ClujNr. crt. 12-----------1. Gilău2. 7.802Nr. crt. 13-----------1. Moldoveneşti2. 3.558Judeţul GorjNr. crt. 14-----------1. Godineşti2. 2.406Nr. crt. 15-----------1. Mătăsari2. 5.900Nr. crt. 16-----------1. Tismana2. 8.645Nr. crt. 17-----------1. Turceni2. 7.904Judeţul HarghitaNr. crt. 18-----------1. Carta2. 5.622Nr. crt. 19-----------1. Sândominic2. 6.527Judeţul IalomiţaNr. crt. 20-----------1. Cocora2. 3.662Nr. crt. 21-----------1. Făcăeni2. 6.023Nr. crt. 22-----------1. Griviţa2. 7.061Nr. crt. 23-----------1. Scânteia2. 4.315Nr. crt. 24-----------1. Stelnica2. 1.895Judeţul IaşiNr. crt. 25-----------1. Belceşti2. 11.279Nr. crt. 26-----------1. Podu Iloaiei2. 9.273Nr. crt. 27-----------1. Răducăneni2. 7.752Nr. crt. 28-----------1. Ţibăneşti2. 7.256Nr. crt. 29-----------1. Vlădeni2. 4.525Judeţul MaramureşNr. crt. 30-----------1. Dragomireşti2. 3.444Nr. crt. 31-----------1. Ocna Şugatag2. 4.578Nr. crt. 32-----------1. Şomcuţa Mare2. 8.005Nr. crt. 33-----------1. Ulmeni2. 7.361Judeţul MureşNr. crt. 34-----------1. Acăţari2. 4.713Nr. crt. 35-----------1. Band2. 7.549Nr. crt. 36-----------1. Batoş2. 4.050Nr. crt. 37-----------1. Bălăuşeri2. 5.093Nr. crt. 38-----------1. Breaza2. 2.534Nr. crt. 39-----------1. Crăciuneşti2. 4.342Nr. crt. 40-----------1. Crăieşti2. 1.102Nr. crt. 41-----------1. Cuci2. 2.061Nr. crt. 42-----------1. Ernei2. 4.876Nr. crt. 43-----------1. Fărăgău2. 1.703Nr. crt. 44-----------1. Fântânele2. 5.259Nr. crt. 45-----------1. Găleşti2. 3.047Nr. crt. 46-----------1. Gheorghe Doja2. 2.542Nr. crt. 47-----------1. Gorneşti2. 5.618Nr. crt. 48-----------1. Grebenişu de Câmpie2. 1.391Nr. crt. 49-----------1. Iclănzel2. 2.082Nr. crt. 50-----------1. Lunca2. 3.059Nr. crt. 51-----------1. Miercurea Nirajului2. 5.848Nr. crt. 52-----------1. Ogra2. 2.401Nr. crt. 53-----------1. Papiu Ilarian2. 929Nr. crt. 54-----------1. Petelea2. 2.711Nr. crt. 55-----------1. Sângeorgiu de Pădure2. 5.607Nr. crt. 56-----------1. Sânger2. 2.365Nr. crt. 57-----------1. Sânpaul2. 3.657Nr. crt. 58-----------1. Sânpetru de Câmpie2. 2.960Nr. crt. 59-----------1. Sântana de Mureş2. 3.579Nr. crt. 60-----------1. Sărmaşu2. 7.179Nr. crt. 61-----------1. Şăulia2. 1.886Nr. crt. 62-----------1. Tăureni2. 1.012Nr. crt. 63-----------1. Valea Largă2. 3.484Nr. crt. 64-----------1. Zau de Câmpie2. 3.578Judeţul NeamţNr. crt. 65-----------1. Bălţăteşti2. 6.879Nr. crt. 66-----------1. Roznov2. 9.276Nr. crt. 67-----------1. Săbăoani2. 11.299Nr. crt. 68-----------1. Săvineşti2. 6.682Judeţul PrahovaNr. crt. 69-----------1. Adunaţi2. 2.481Nr. crt. 70-----------1. Aluniş2. 3.958Nr. crt. 71-----------1. Apostolache2. 2.444Nr. crt. 72-----------1. Ariceştii Zeletin2. 1.533Nr. crt. 73-----------1. Baba Ana2. 4.220Nr. crt. 74-----------1. Bărcăneşti2. 9.217Nr. crt. 75-----------1. Bertea2. 3.511Nr. crt. 76-----------1. Boldeşti-Grădiştea2. 2.139Nr. crt. 77-----------1. Brazi2. 8.090Nr. crt. 78-----------1. Călugăreni2. 1.468Nr. crt. 79-----------1. Cărbuneşti2. 1.991Nr. crt. 80-----------1. Ceraşu2. 5.333Nr. crt. 81-----------1. Ciorani2. 7.270Nr. crt. 82-----------1. Chiojdeanca2. 1.957Nr. crt. 83-----------1. Colceag2. 5.779Nr. crt. 84-----------1. Cornu2. 4.437Nr. crt. 85-----------1. Cosminele2. 1.336Nr. crt. 86-----------1. Drajna2. 5.894Nr. crt. 87-----------1. Filipeştii de Pădure2. 10.654Nr. crt. 88-----------1. Filipeştii de Târg2. 8.058Nr. crt. 89-----------1. Fântânele2. 4.216Nr. crt. 90-----------1. Floreşti2. 7.597Nr. crt. 91-----------1. Gorgota2. 5.690Nr. crt. 92-----------1. Gornetu-Cricov2. 2.821Nr. crt. 93-----------1. Gura Vitioarei2. 6.069Nr. crt. 94-----------1. Jugureni2. 851Nr. crt. 95-----------1. Lapoş2. 1.596Nr. crt. 96-----------1. Păuleşti2. 5.122Nr. crt. 97-----------1. Poiana Câmpina2. 5.287Nr. crt. 98-----------1. Poseşti2. 4.532Nr. crt. 99-----------1. Proviţa de Jos2. 2.702Nr. crt. 100------------1. Proviţa de Sus2. 2.506Nr. crt. 101------------1. Puchenii Mari2. 9.146Nr. crt. 102------------1. Salcia2. 1.368Nr. crt. 103------------1. Sălciile2. 2.454Nr. crt. 104------------1. Sângeru2. 5.488Nr. crt. 105------------1. Şoimari2. 3.174Nr. crt. 106------------1. Starchiojd2. 6.954Nr. crt. 107------------1. Surani2. 1.855Nr. crt. 108------------1. Talea2. 1.262Nr. crt. 109------------1. Tătaru2. 1.321Nr. crt. 110------------1. Valea Călugărească2. 10.682Nr. crt. 111------------1. Vărbilău2. 7.195Nr. crt. 112------------1. Vâlcăneşti2. 4.106Judeţul SălajNr. crt. 113------------1. Crasna2. 6.355Nr. crt. 114------------1. Gâlgău2. 2.757Nr. crt. 115------------1. Hida2. 3.339Nr. crt. 116------------1. Ileanda2. 2.621Nr. crt. 117------------1. Ip2. 4.048Nr. crt. 118------------1. Nuşfalău2. 5.546Nr. crt. 119------------1. Românaşi2. 2.962Nr. crt. 120------------1. Şărmăşag2. 6.846Nr. crt. 121------------1. Treznea2. 956Nr. crt. 122------------1. Valcău de Jos2. 3.560Judeţul TimişNr. crt. 123------------1. Belinţ2. 2.957Nr. crt. 124------------1. Costeiu2. 3.759Nr. crt. 125------------1. Gavojdia2. 3.005Nr. crt. 126------------1. Ghiroda2. 4.651Nr. crt. 127------------1. Remetea Mare2. 3.196Nr. crt. 128------------1. Secaş2. 301Nr. crt. 129------------1. Topolovăţu Mare2. 3.027Judeţul VâlceaNr. crt. 130------------1. Budeşti2. 4.995Nr. crt. 131------------1. Bujoreni2. 3.465Nr. crt. 132------------1. Dăeşti2. 2.542Nr. crt. 133------------1. Drăgoeşti2. 2.411Nr. crt. 134------------1. Galicea2. 4.300Nr. crt. 135------------1. Ioneşti2. 4.563Nr. crt. 136------------1. Olanu2. 2.549Nr. crt. 137------------1. Orleşti2. 3.856Nr. crt. 138------------1. Prundeni2. 4.968Nr. crt. 139------------1. Scundu2. 2.512Nr. crt. 140------------1. Şirineasa2. 2.701Judeţul VranceaNr. crt. 141------------1. Andreiaşu de Jos2. 2.015Nr. crt. 142------------1. Bogheşti2. 1.760Nr. crt. 143------------1. Chiojdeni2. 2.348Nr. crt. 144------------1. Corbiţa2. 2.002Nr. crt. 145------------1. Dumitreşti2. 5.268Nr. crt. 146------------1. Fitioneşti2. 3.234Nr. crt. 147------------1. Garoafa2. 4.386Nr. crt. 148------------1. Goleşti2. 3.002Nr. crt. 149------------1. Gura Caliţei2. 3.123Nr. crt. 150------------1. Mera2. 3.960Nr. crt. 151------------1. Milcovul2. 9.634Nr. crt. 152------------1. Moviliţa2. 4.334Nr. crt. 153------------1. Năruja2. 1.947Nr. crt. 154------------1. Nereju2. 4.105Nr. crt. 155------------1. Nistoreşti2. 2.381Nr. crt. 156------------1. Poiana Cristei2. 2.951Nr. crt. 157------------1. Pufeşti2. 3.965Nr. crt. 158------------1. Sihlea2. 5.281Nr. crt. 159------------1. Slobozia Bradului2. 4.642Nr. crt. 160------------1. Tănăsoaia2. 2.320Nr. crt. 161------------1. Tâmboieşti2. 4.313Nr. crt. 162------------1. Urecheşti2. 5.769Nr. crt. 163------------1. Valea Sării2. 2.251Nr. crt. 164------------1. Vânători2. 5.445Nr. crt. 165------------1. Vidra2. 7.351Nr. crt. 166------------1. Vintileasca2. 2.260Nr. crt. 167------------1. Vizantea-Livezi2. 4.315Nr. crt. 168------------1. Vulturu2. 8.714 Anexa 4 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONALSECŢIUNEA a II-a APAAPA PENTRU POPULAŢIE PROGNOZA PRELEVĂRILOR PENTRU POPULAŢIE
     
  LIMITE MAXIMEmil. m3/an
       
  Nr. crt.Bazinul hidrograficValoare prognozată pe termen lung
  ITisa21
  IISomeş526
  IIICrişuri157
  IVMureş572
  VSpaţiul Banat335
  VIJiu244
  VIIOlt528
  VIIIVedea27
  IXArgeş1.550
  XIalomiţa400
  XISiret770
  XIIPrut180
  XIIIDunărea472
  XIVLitoral218
  TOTAL:6.000
   
  Prognoza prelevărilor pentru populaţie pe termen scurt şi mediu se stabileşte prin Strategia gospodăririi apelor, întocmită de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
Anexa 5 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL- SECŢIUNEA a II-a APA -APA PENTRU INDUSTRIE1. ZONE CU RESURSE DE APĂ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITĂ MĂSURI DE REABILITARE PE TERMEN SCURT
       
  Nr. crt.Delimitarea orientativă a zoneiSuprafaţa (ha)
  1.01Judeţul Alba  
    Nord30.000
    TOTAL JUDEŢ:30.000
  1.02Judeţul Argeş  
    Centru7.700
    TOTAL JUDEŢ:7.700
  1.03Judeţul Bacău  
    Nord52.200
    TOTAL JUDEŢ:52.200
  1.04Judeţul Bihor  
    Vest28.700
    Nord-Est15.500
    TOTAL JUDEŢ:44.200
  1.05Judeţul Bistriţa-Năsăud  
    Vest70.500
    TOTAL JUDEŢ:70.500
  1.06Judeţul Botoşani  
    Centru60.000
    Sud-Vest12.500
    TOTAL JUDEŢ:72.500
  1.07Judeţul Buzău  
    Nord-Est49.000
    TOTAL JUDEŢ:49.000
  1.08Judeţul Călăraşi  
    Vest46.000
    TOTAL JUDEŢ:46.000
  1.09Judeţul Cluj  
    Nord11.000
    Sud42.000
    TOTAL JUDEŢ:53.000
  1.10Judeţul Dâmboviţa  
    Sud58.000
    TOTAL JUDEŢ:58.000
  1.11Judeţul Giurgiu  
    Centru93.500
    TOTAL JUDEŢ:93.500
  1.12Judeţul Harghita  
    Sud22.500
    TOTAL JUDEŢ:22.500
  1.13Judeţul Iaşi  
    Nord-Vest19.500
    Vest2.000
    TOTAL JUDEŢ:21.500
  1.14Judeţul Maramureş  
    Sud8.800
    TOTAL JUDEŢ:8.800
  1.15Judeţul Mureş  
    Centru72.000
    TOTAL JUDEŢ:72.000
  1.16Judeţul Neamţ  
    Nord-Est12.300
    Sud51.700
    TOTAL JUDEŢ:64.000
  1.17Judeţul Satu Mare  
    Nord20.000
    Sud-Vest3.600
    TOTAL JUDEŢ:23.600
  1.18Judeţul Suceava  
    Est21.000
    Sud1.600
    Sud-Vest12.200
    TOTAL JUDEŢ:34.800
  1.19Judeţul Teleorman  
    Nord-Est36.500
    TOTAL JUDEŢ:36.500
  1.20Municipiul Bucureşti  
    Centru109.000
    TOTAL MUNICIPIU:109.000
  1.21Judeţul Arad  
    Centru-Vest40.000
    TOTAL JUDEŢ:40.000
    TOTAL GENERAL:1.009.300
2. ZONE CU RESURSE DE APĂ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITĂ MĂSURI DE REABILITARE PE TERMEN MEDIU
       
  Nr. crt.Delimitarea orientativă a zoneiSuprafaţa (ha)
  2.01Judeţul Alba  
    Nord19.500
    Est42.000
    Vest3.800
    TOTAL JUDEŢ:65.300
  2.02Judeţul Arad  
    Sud-Vest18.500
    TOTAL JUDEŢ:18.500
  2.03Judeţul Bacău  
    Centru135.500
    TOTAL JUDEŢ:135.500
  2.04Judeţul Bihor  
    Vest27.000
    TOTAL JUDEŢ:27.000
  2.05Judeţul Botoşani  
    Sud8.500
    TOTAL JUDEŢ:8.500
  2.06Judeţul Braşov  
    Centru58.000
    Sud62.000
    TOTAL JUDEŢ:120.000
  2.07Judeţul Brăila  
    Sud20.000
    Centru116.000
    TOTAL JUDEŢ:136.000
  2.08Judeţul Caraş-Severin  
    Centru17.000
    TOTAL JUDEŢ:17.000
  2.09Judeţul Călăraşi  
    Sud39.500
    TOTAL JUDEŢ:39.500
  2.10Judeţul Cluj  
    Centru65.000
    TOTAL JUDEŢ:65.000
  2.11Judeţul Constanţa  
    Est59.500
    TOTAL JUDEŢ:59.500
  2.12Judeţul Covasna  
    Vest28.500
    TOTAL JUDEŢ:28.500
  2.13Judeţul Dolj  
    Centru63.000
    TOTAL JUDEŢ:63.000
  2.14Judeţul Giurgiu  
    Sud26.500
    TOTAL JUDEŢ:26.500
  2.15Judeţul Gorj  
    Sud-Vest58.500
    TOTAL JUDEŢ:58.500
  2.16Judeţul Hunedoara  
    Centru61.200
    TOTAL JUDEŢ:61.200
  2.17Judeţul Iaşi  
    Est59.000
    TOTAL JUDEŢ:59.000
  2.18Judeţul Maramureş  
    Vest150.000
    TOTAL JUDEŢ:150.000
  2.19Judeţul Mehedinţi  
    Centru şi Sud30.000
    TOTAL JUDEŢ:30.000
  2.20Judeţul Mureş  
    Sud42.500
    TOTAL JUDEŢ:42.500
  2.21Judeţul Sălaj  
    Nord-Est57.000
    TOTAL JUDEŢ:57.000
  2.22Judeţul Sibiu  
    Nord43.000
    TOTAL JUDEŢ:43.000
  2.23Judeţul Teleorman  
    Sud26.500
    Centru6.800
    TOTAL JUDEŢ:33.300
  2.24Judeţul Timiş  
    Est14.600
    TOTAL JUDEŢ:14.600
  2.25Judeţul Vaslui  
    Centru59.500
    TOTAL JUDEŢ:59.500
  2.26Judeţul Vrancea  
    Nord9.800
    TOTAL JUDEŢ:9.800
    TOTAL GENERAL:1.408.200
3. ZONE CU RESURSE DE APĂ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITĂ MĂSURI DE REABILITARE PE TERMEN LUNG
       
  Nr. crt.Delimitarea orientativă a zoneiSuprafaţa (ha)
  3.01Judeţul Arad  
    Nord10.700
    Nord-Est9.500
    Sud35.000
    TOTAL JUDEŢ:55.200
  3.02Judeţul Bihor  
    Sud-Est18.000
    Sud2.100
    TOTAL JUDEŢ:20.100
  3.03Judeţul Braşov  
    Vest34.800
    TOTAL JUDEŢ:34.800
  3.04Judeţul Brăila  
    Nord14.800
    TOTAL JUDEŢ:14.800
  3.05Judeţul Caraş-Severin  
    Nord-Vest30.500
    TOTAL JUDEŢ:30.500
  3.06Judeţul Dâmboviţa  
    Centru102.000
    TOTAL JUDEŢ:102.000
  3.07Judeţul Galaţi  
    Centru50.200
    Sud23.800
    TOTAL JUDEŢ:74.000
  3.08Judeţul Gorj  
    Nord13.800
    TOTAL JUDEŢ:13.800
  3.09Judeţul Hunedoara  
    Sud81.000
    TOTAL JUDEŢ:81.000
  3.10Judeţul Ialomiţa  
    Sud-Est69.500
    Centru123.500
    TOTAL JUDEŢ:193.000
  3.11Judeţul Iaşi  
    Est53.000
    TOTAL JUDEŢ:53.000
  3.12Judeţul Maramureş  
    Vest28.500
    TOTAL JUDEŢ:28.500
  3.13Judeţul Olt  
    Centru83.900
    TOTAL JUDEŢ:83.900
  3.14Judeţul Prahova  
    Sud187.500
    TOTAL JUDEŢ:187.500
  3.15Judeţul Satu Mare  
    Centru41.500
    TOTAL JUDEŢ:41.500
  3.16Judeţul Sibiu  
    Sud-Est58.500
    TOTAL JUDEŢ:58.500
  3.17Judeţul Teleorman  
    Sud-Vest15.000
    TOTAL JUDEŢ:15.000
  3.18Judeţul Timiş  
    Nord10.800
    Vest40.000
    Sud-Vest32.800
    TOTAL JUDEŢ:83.600
  3.19Judeţul Tulcea  
    Nord15.500
    TOTAL JUDEŢ:15.500
  3.20Judeţul Vaslui  
    Est23.500
    Sud14.500
    TOTAL JUDEŢ:38.000
  3.21Judeţul Vâlcea  
    Est108.800
    TOTAL JUDEŢ:108.800
  3.22Municipiul Bucureşti  
    Nord-Est4.000
    TOTAL MUNICIPIU:4.000
    TOTAL GENERAL:1.337.000
Anexa 6 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUINAŢIONAL - SECŢIUNEA a II-a APAAPA PENTRU INDUSTRIE PROGNOZA PRELEVĂRILOR PENTRU INDUSTRIE
     
  LIMITE MAXIMEmil. m3/an
       
  Nr. crt.Bazinul hidrograficValoare prognozată pe termen lung
  ITisa3
  IISomeş120
  IIICrişuri200
  IVMureş1.740
  VSpaţiul Banat140
  VIJiu2.700
  VIIOlt520
  VIIIVedea12
  IXArgeş195
  XIalomiţa230
  XISiret600
  XIIPrut10
  XIIIDunărea2.800
  XIVLitoral30
  TOTAL:9.300
   
  Prognoza prelevărilor pentru industrie pe termen scurt şi mediu se stabileşte prin Strategia Gospodăririi Apelor, întocmită de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Me
Anexa 7 LUCRĂRIprevăzute în Planul de amenajare ateritoriului naţional - Secţiunea a II-a ApaAPA PENTRU IRIGAŢII1. SUPRAFEŢE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE IRIGAŢII, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE PRIORITARĂ PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU
       
  Nr. crt.Denumirea amenajăriiSuprafaţa (ha)
  1.01Judeţul Arad  
    Fântânele-Şag7.206
    TOTAL JUDEŢ:7.206
  1.02Judeţul Argeş  
    Căteasca-Teiu22.938
    Ştefăneşti-Leordeni6.940
    TOTAL JUDEŢ:29.878
  1.03Judeţul Brăila  
    Călmăţui-Gropeni-Chiscani17.148
    Terasa Viziru33.302
    Terasa Brăilei71.500
    Insula Mare a Brăilei69.760
    Brăila-Dunăre-Siret5.346
    Latinu-Vădeni7.083
    TOTAL JUDEŢ:204.139
  1.04Judeţul Buzău  
    Câmpia Buzăului31.694
    TOTAL JUDEŢ:31.694
  1.05Judeţul Călăraşi  
    Mostiştea105.204
    Terasa Călăraşi10.692
    Berceni-Vidra-Frumuşani1.033
    Boianu-Sticleanu20.150
    Olteniţa-Surlari-Dorobanţu6.469
    Borcea de Sus7.170
    TOTAL JUDEŢ:150.718
  1.06Judeţul Cluj  
    Mihai Viteazu5.880
    TOTAL JUDEŢ:5.880
  1.07Judeţul Constanţa  
    Carasu149.269
    Terasa Hârşova13.616
    TOTAL JUDEŢ:162.885
  1.08Judeţul Dâmboviţa  
    Titu-Ogrezeni24.071
    TOTAL JUDEŢ:24.071
  1.09Judeţul Dolj  
    Izvoarele-Cujmir5.470
    Cetate-Galicea41.486
    Calafat-Băileşti49.640
    Calafat-Ciuperceni5.697
    Nedeia-Măceşu38.103
    Sadova-Corabia55.344
    Ghidici-Rast-Bistreţ8.412
    Bistreţ-Nedeia-Jiu11.876
    TOTAL JUDEŢ:216.028
  1.10Judeţul Galaţi  
    Terasa Nicoreşti-Tecuci16.596
    Brateşu de Sus7.690
    TOTAL JUDEŢ:24.286
  1.11Judeţul Giurgiu  
    Giurgiu-Răzmireşti B15.253
    Giurgiu-Răzmireşti A-C81.295
    Berceni-Vidra-Frumuşani832
    Ilfovăţ4.337
    Titu-Ogrezeni18.022
    Pietroşani-Vedea4.960
    Vedea-Slobozia Mare4.217
    Malu Roşu-Gostinu7.732
    Gostinu-Greaca-Argeş20.830
    TOTAL JUDEŢ:157.478
  1.12Judeţul Ialomiţa  
    Mostiştea4.500
    Terasa Borduşani22.972
    Borcea de Jos6.663
    Luciu-Giurgeni (orezărie)1.497
    TOTAL JUDEŢ:35.632
  1.13Judeţul Mehedinţi  
    Izvoarele Cujmir39.139
    TOTAL JUDEŢ:39.139
  1.14Judeţul Olt  
    Sadova-Corabia20.370
    Terasa Corabia34.876
    Stoeneşti-Vişina28.504
    Bucşani-Cioroiu29.119
    Dăbuleni-Potelu-Corabia11.433
    TOTAL JUDEŢ:124.302
  1.15Judeţul Prahova  
    Câmpia Buzăului10.914
    TOTAL JUDEŢ:10.914
  1.16Judeţul Teleorman  
    Terasa Corabia2.666
    Olt-Călmăţui31.277
    Viişoara98.645
    Giurgiu-Răzmireşti B24.137
    Giurgiu-Răzmireşti A + C29.423
    Terasa Zimnicea1.540
    Lita-Olt4.935
    TOTAL JUDEŢ:192.623
  1.17Judeţul Timiş  
    Şag-Topolovăţ-aval Topolovăţ3.351
    Şag-Topolovăţ-amonte Timişoara5.396
    TOTAL JUDEŢ:8.747
  1.18Judeţul Tulcea  
    Dunavăţ2.753
    Pecineaga-Turcoaia-Măcin18.994
    Sud Razelm13.459
    Sarichioi7.011
    Beibuceac-Sarinasuf14.703
    Babadag13.268
    Măcin-23 August (Zaclau)4.369
    TOTAL JUDEŢ:74.557
  1.19Judeţul Vrancea  
    Ciorăşti-Măicăneşti10.883
    Bilieşti-Slobozia Ciorăşti18.799
    TOTAL JUDEŢ:29.682
  1.20Judeţul Vâlcea  
    Bucşani-Cioroiu7.001
    TOTAL JUDEŢ:7.001
  1.21Judeţul Ilfov  
    Bragadiru-Jilava5.338
    Titu-Ogrezeni722
    Buftea-Căciulaţi10.208
    Otopeni Căldăruşani3.531
    Berceni-Vidra-Frumuşani9.260
    TOTAL JUDEŢ:29.059
    TOTAL GENERAL:1.565.919
2. SUPRAFEŢE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE DESECARE-DRENAJ, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE PRIORITARĂ PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU
       
  Nr. crt.Denumirea amenajăriiSuprafaţa (ha)
  2.01Judeţul Argeş  
    Căteasca-Teiu7.983
    Ştefăneşti-Leordeni7.132
    TOTAL JUDEŢ:15.115
  2.02Judeţul Brăila  
    Terasa Viziru14.713
    Călmăţui-Gropeni comp. I+II9.737
    Terasa Brăilei34.274
    TOTAL JUDEŢ:58.724
  2.03Judeţul Buzău  
    Câmpia Buzăului5.878
    TOTAL JUDEŢ:5.878
  2.04Judeţul Călăraşi  
    Mostiştea44.206
    Terasa Călăraşi4.010
    TOTAL JUDEŢ:48.216
  2.05Judeţul Constanţa  
    Carasu3.693
    TOTAL JUDEŢ:3.693
  2.06Judeţul Dâmboviţa  
    Titu-Ogrezeni12.444
    Căteasca-Teiu491
    TOTAL JUDEŢ:12.935
  2.07Judeţul Dolj  
    Cetate-Galicea4.669
    Nedeia-Măceşu4.500
    Sadova-Corabia21.850
    TOTAL JUDEŢ:31.019
  2.08Judeţul Galaţi  
    Brateşu de Sus12.097
    TOTAL JUDEŢ:12.097
  2.09Judeţul Giurgiu  
    Giurgiu-Răzmireşti B3.092
    Giurgiu-Răzmireşti A C26.971
    Berceni-Vidra-Frumuşani1.618
    Ilfovăţ3.875
    Titu-Ogrezeni10.261
    TOTAL JUDEŢ:45.817
  2.10Judeţul Ialomiţa  
    Mostiştea11.652
    TOTAL JUDEŢ:11.652
  2.11Judeţul Mehedinţi  
    Izvoarele Cujmir13.370
    TOTAL JUDEŢ:13.370
  2.12Judeţul Olt  
    Terasa Corabia1.648
    Bucşani-Cioroiu19.308
    TOTAL JUDEŢ:20.956
  2.13Judeţul Prahova  
    Câmpia Buzăului13.245
    TOTAL JUDEŢ:13.245
  2.14Judeţul Ilfov  
    Berceni-Vidra-Frumuşani2.011
    Bragadiru-Jilava4.530
    Mostiştea5.681
    TOTAL JUDEŢ:12.222
  2.15Judeţul Teleorman  
    Viişoara45.673
    Giurgiu-Răzmireşti B2.209
    Giurgiu-Răzmireşti A + C8.899
    TOTAL JUDEŢ:56.781
  2.16Judeţul Timiş  
    Şag-Topolovăţ27.653
    TOTAL JUDEŢ:27.653
  2.17Judeţul Tulcea  
    Pecineaga-Turcoaia3.433
    Sarinasuf1.256
    Dunavăţ1.322
    TOTAL JUDEŢ:6.011
  2.18Judeţul Vaslui  
    Albiţa-Fălciu7.423
    TOTAL JUDEŢ:7.423
  2.19Judeţul Vâlcea  
    Bucşani-Cioroiu8.012
    TOTAL JUDEŢ:8.012
  2.20Judeţul Vrancea  
    Măicăneşti18.846
    TOTAL JUDEŢ:18.846
    TOTAL GENERAL:429.665
3. SUPRAFEŢE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE IRIGAŢII, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE ULTERIOARĂ PE TERMEN LUNG
       
  Nr. crt.Denumirea amenajăriiSuprafaţa (ha)
  3.01Judeţul Arad  
    Semlac-Pereg8.648
    TOTAL JUDEŢ:8.648
  3.02Judeţul Călăraşi  
    Gălăţui-Călăraşi79.815
    Jegălia22.737
    Pietroiu-Ştefan cel Mare23.848
    TOTAL JUDEŢ:126.400
  3.03Judeţul Ialomiţa  
    Gălăţui-Călăraşi3.845
    Pietroiu-Ştefan cel Mare31.557
    TOTAL JUDEŢ:35.402
  3.04Judeţul Tulcea  
    Sud Tulcea1.745
    TOTAL JUDEŢ:1.745
    TOTAL GENERAL:172.195
4. SUPRAFEŢE AMENAJATE CU LUCRĂRI DE DESECARE-DRENAJ, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU REABILITARE ULTERIOARĂ PE TERMEN LUNG
       
  Nr. crt.Denumirea amenajăriiSuprafaţa (ha)
  4.01Judeţul Arad  
    Hanios-Vărşand23.055
    Pilu-Vărşand3.402
    Chiser-Poganier17.008
    Budier20.316
    Ier-Arad-Frontiera33.249
    Crac-Nădlac6.200
    TOTAL JUDEŢ:103.230
  4.02Judeţul Bihor  
    Barcău mal drept aval Sălard3.162
    Barcău mal stâng aval Sălard7.541
    Crişu Repede mal drept aval Oradea9.860
    Canal colector mal drept43.696
    Valea Ierului26.674
    TOTAL JUDEŢ:90.933
  4.03Judeţul Botoşani  
    Corni-Tudora2.206
    TOTAL JUDEŢ:2.206
  4.04Judeţul Braşov  
    Sebeş-Mândra5.964
    Şercaia-Mândra4.182
    Apaţa1.651
    Viştea-Ucea2.640
    Sâmbăta-Viştea5.190
    Vlădeni-Dumbrăviţa3.480
    Breaza-Sâmbăta2.547
    Veneţia-Şercaia3.947
    TOTAL JUDEŢ:29.601
  4.05Judeţul Caraş-Severin  
    Vrani-Mercina4.330
    Vicinic1.817
    Bocşa-Biniş-Doclin1.477
    Vărădia-Secăşeni2.100
    Cadar-Remetea1.782
    TOTAL JUDEŢ:11.506
  4.06Judeţul Covasna  
    Brateş-Ghelinţa10.171
    TOTAL JUDEŢ:10.171
  4.07Judeţul Gorj  
    Budieni3.775
    TOTAL JUDEŢ:3.775
  4.08Judeţul Harghita  
    Suseni-Borzonţ2.585
    Belcina-Remetea4.449
    Racu-Jigodin3.000
    TOTAL JUDEŢ:10.034
  4.09Judeţul Iaşi  
    Sculeni-Ţuţora25.419
    TOTAL JUDEŢ:25.419
  4.10Judeţul Maramureş  
    Ţicău-Lăpuş5.651
    Vişeu-Petrova1.586
    TOTAL JUDEŢ:7.237
  4.11Judeţul Neamţ  
    Onişcani-Secuieni1.087
    Brusturi-Răuceşti1.686
    TOTAL JUDEŢ:2.773
  4.12Judeţul Prahova  
    Ghighiu5.000
    TOTAL JUDEŢ:5.000
  4.13Judeţul Satu Mare  
    Tur mal stâng9.638
    Someş mal drept27.417
    Someş-Crasna38.317
    Crasna mal stâng27.502
    Valea Ierului48.780
    TOTAL JUDEŢ:151.654
  4.14Judeţul Ilfov  
    Nord Bucureşti38.600
    TOTAL JUDEŢ:38.600
  4.15Judeţul Sibiu  
    Cristian-Şura Mare2.970
    Scorei-Arpaş3.286
    TOTAL JUDEŢ:6.256
  4.16Judeţul Suceava  
    Grigoreşti-Vereşti-Rocşani1.870
    TOTAL JUDEŢ:1.870
  4.17Judeţul Timiş  
    Aranca comp. IV55.582
    Mureşan6.040
    Sânnicolau-Saravale19.998
    Galatca8.280
    Ghecea-Jimbolia54.451
    Uivar-Pustiniş5.403
    Teba-Timişaţi28.063
    Rudna-Ghiulvăz5.643
    Sud Lanca-Birda9.984
    Livezile5.462
    Banloc10.196
    Partoş-Glogani2.876
    TOTAL JUDEŢ:211.978
    TOTAL GENERAL:712.243
5. SUPRAFEŢE NOI, PROPUSE PENTRU A FI AMENAJATE CU LUCRĂRI DE IRIGAŢII ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA
           
  Nr. crt.Denumirea amenajăriiSuprafaţa (ha)Sursa de apăVolumul de apă necesar pentru irigaţii (mil. m3)
  5.01Judeţul Brăila      
    Gologanu-Năneşti17.400Canal Siret-Bărăgan (prov. Râul Siret)176,45
    Bogza-Balta Albă7.600Canal Siret-Bărăgan22,80
    TOTAL JUDEŢ:25.000   199,25
  5.02Judeţul Buzău      
    Coteşti-Râmnicu      
    Sărat Nord5.500Canal Siret-Bărăgan18,15
    Râmnicu Sărat Nord33.700Canal Siret-Bărăgan91,83
    Buzău-Sărata60.200Canal Siret-Bărăgan168,56
    Bogza-Balta Albă25.500Canal Siret-Bărăgan76,50
    Pogoanele-Fundata69.400Canal Siret-Bărăgan194,32
    TOTAL JUDEŢ:194.300   549,36
  5.03Judeţul Călăraşi      
    Borcea de Sus14.700Dunăre30,88
    TOTAL JUDEŢ:14.700   30,88
  5.04Judeţul Galaţi      
    Gologanu-Năneşti5.600Canal Siret-Bărăgan (prov. Râul Siret)16,50
    TOTAL JUDEŢ:5.600   16,50
  5.05Judeţul Giurgiu      
    Ipoteşti IV12.800Derivaţia Olt-Vedea39,68
    Nord Câlniştea21.700Derivaţia Olt-Vedea67,27
    Naipu14.600Derivaţia Olt-Vedea45,26
    TOTAL JUDEŢ:49.100   152,21
  5.06Judeţul Ialomiţa      
    Buzău-Sărata9.600Canal Siret-Bărăgan21,12
    Pogoanele-Fundata51.500Canal Siret-Bărăgan123,60
    Borcea de Jos23.100Dunăre48,51
    TOTAL JUDEŢ84.200   193,23
  5.07Judeţul Olt      
    Ipoteşti I Nord24.900Derivaţia Olt-Vedea77,19
    Ipoteşti I Sud14.400Derivaţia Olt-Vedea44,64
    Ipoteşti II51.000Derivaţia Olt-Vedea158,10
    Ipoteşti III2.200Derivaţia Olt-Vedea6,82
    TOTAL JUDEŢ:92.500   286,75
  5.08Judeţul Prahova      
    Buzău-Sărata18.100Canal-Siret-Bărăgan39,82
    TOTAL JUDEŢ:18.100   39,82
  5.09Judeţul Teleorman      
    Ipoteşti II7.600Derivaţia Olt-Vedea23,56
    Ipoteşti III76.500Derivaţia Olt-Vedea237,15
    Ipoteşti IV27.500Derivaţia Olt-Vedea85,25
    Nord Câlniştea32.500Derivaţia Olt-Vedea100,75
    TOTAL JUDEŢ:144.100   446,71
  5.10Judeţul Vrancea      
    Rugineşti      
    Coteşti-Râmnicu23.300Canal Siret-Bărăgan68,73
    Sărat Nord16.700Canal Siret-Bărăgan55,11
    Bilieşti-Slobozia      
    Ciorăşti25.000Canal Siret-Bărăgan (prov. Râul Siret)77,50
    Gologanu-Năneşti28.000Canal Siret-Bărăgan (prov. Râul Putna/Siret)92,40
    Bogza-Balta Albă27.900Canal Siret-Bărăgan83,70
    TOTAL JUDEŢ:120.900   377,44
    TOTAL GENERAL:748.500   2.292,15
Anexa 8 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUINAŢIONAL - SECŢIUNEA a II-a APAAPA PENTRU IRIGAŢII PROGNOZA PRELEVĂRILOR PENTRU IRIGAŢII
     
  LIMITE MAXIMEmil. m3/an
       
  Nr. crt.Bazinul hidrograficValoare prognozată pe termen lung
  ITisa2
  IISomeş10
  IIICrişuri16
  IVMureş95
  VSpaţiul Banat29
  VIJiu45
  VIIOlt1.456
  VIIIVedea5
  IXArgeş219
  XIalomiţa137
  XISiret1.570
  XIIPrut160
  XIIIDunărea5.746
  XIVLitoral143
  TOTAL:9.633
   
  Prognoza prelevărilor pentru irigaţii pe termen scurt şi mediu se stabileşte prin Strategia Gospodăririi Apelor, întocmită de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Me
----------

Noutăți

 • LEGE nr. 48 din 30 martie 2016 privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România
 • LEGE nr. 82 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 28 decembrie 2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • LEGE nr. 1.216 din 4 aprilie 1931 privind ratificarea Convenţiunii privitoare la înlesnirea traficului de frontieră local Româno-Polon, semnată în Varşovia la 7 Decemvrie 1929
 • LEGE nr. 12 din 19 decembrie 1980 privind întărirea autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţionala
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 9 februarie 2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 13 martie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 15 iunie 2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială "LUKoil Black Sea România" - S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotel LUKoil" - S.A. Ploieşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 privind securitatea generală a produselor
 • LEGE nr. 246 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 245 din 10 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 72 din 16 iulie 1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 14 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 110 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 iunie 1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plata, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 5 mai 2000 privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activităţii Băncii Agricole - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 223 din 20 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
 • LEGE nr. 114 din 27 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 170 din 16 mai 2006 privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 154 din 3 decembrie 2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) şi (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 24 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Azerbaidjana, semnat la Baku la 27 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 71 din 16 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanenta de Probaţiune
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 16 aprilie 2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti
 • LEGE nr. 304 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 18 septembrie 2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
 • LEGE nr. 84 din 18 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • LEGE nr. 285 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 735 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2001 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 mai 2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 133 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 180 din 13 octombrie 2008 pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 135 din 29 decembrie 1995 pentru completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020