Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 22 februarie 2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 28 februarie 2006 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 22 februarie 2006cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 28 februarie 2006

Acordul semnat la 28 noiembrie 2005 între Comisia de negociere a Guvernului României şi preşedinţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ prevede printre altele şi reparaţia prejudiciilor salariale produse în perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 personalului didactic din învăţământul de stat.Această reparaţie necesită adoptarea unei reglementări unitare care să împiedice apariţia de discriminări între salariaţii aflaţi în aceeaşi situaţie şi prin care să se stabilească plata eşalonată a diferenţelor salariale pe o perioadă de maximum 35 de luni, începând cu luna februarie 2006.Având în vedere cele prezentate mai sus şi faptul că plata diferenţelor salariale va începe cu luna februarie 2006, potrivit angajamentului asumat prin acord, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ prin care să se reglementeze plata diferenţelor salariale aferente perioadei octombrie 2001 - septembrie 2004, elemente ce vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Plata diferenţelor salariale cuvenite pentru perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 personalului didactic din învăţământul de stat, rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, se face conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2Diferenţele de drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se plătesc într-o singură tranşă, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitare de stat, precum şi din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru personalul didactic din inspectoratele şcolare şi din unităţile aflate în subordinea acestora. Articolul 3 (1) Personalul didactic din învăţământul de stat, care are dreptul la plata diferenţelor salariale pentru perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 şi care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu a solicitat în instanţă plata acestor diferenţe, primeşte aceste drepturi eşalonat lunar, pe o perioadă de 35 de luni, începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii februarie 2006. (2) Eşalonarea plăţilor aferente diferenţelor salariale prevăzute la alin. (1) se face astfel încât fiecare lună în care se efectuează plata să corespundă în ordine cronologică lunilor din perioada octombrie 2001 -septembrie 2004, urmând ca plăţile pentru lunile august şi septembrie 2004 să se facă în a 35-a lună. (3) Diferenţele de drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se plătesc într-o singură tranşă. Articolul 4Pentru personalul didactic care a obţinut hotărâri judecătoreşti definitive privind acordarea diferenţelor salariale pentru perioade mai scurte decât cea prevăzută la art. 1, plata diferenţelor salariale pentru perioada necuprinsă în aceste hotărâri se face eşalonat, conform art. 3 alin. (1) şi (2), în funcţie de numărul de luni aferente acestei perioade. Articolul 5Pentru personalul didactic pensionat, care este îndreptăţit să primească diferenţe salariale pentru perioada prevăzută la art. 1, plata acestora se face în maximum 3 tranşe lunare, iar pentru personalul didactic care se pensionează după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în intervalul celor 35 de luni prevăzute la art. 3 alin. (1), plata se face eşalonat, lunar, astfel încât să fie încheiată cel mai târziu la data pensionării. Articolul 6 (1) Calculul diferenţelor salariale pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat, din inspectoratele şcolare şi din unităţile aflate în subordinea acestora se face lunar. Diferenţele salariale se determină prin scăderea din salariul brut lunar al funcţiei didactice pe care era încadrată persoana în perioada octombrie 2001 - septembrie 2004, stabilit potrivit normelor metodologice, a salariului brut al aceleiaşi luni, prevăzut în statul de plată. (2) Diferenţele salariale a căror plată se face eşalonat conform prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata faţă de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică. Articolul 7Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi personalului didactic din învăţământul universitar de stat pentru funcţia de bază. În acest caz, diferenţele se plătesc numai atunci când, pentru perioada octombrie 2001 -septembrie 2004, salariul brut lunar calculat potrivit normelor metodologice, pentru limita minimă a funcţiei didactice, depăşeşte salariul brut al aceleiaşi luni prevăzut în statul de plată, calculat pentru funcţia de bază. Articolul 8Calculul impozitelor şi contribuţiilor datorate de angajat şi angajator, aferente diferenţelor salariale, se face în baza reglementărilor legale în vigoare la data efectuării plăţilor. Articolul 9La rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi cheltuielile de personal din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se suplimentează cu influenţele financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 10În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Educaţiei şi Cercetării va emite norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul educaţiei şi cercetării,Cecilia Paloma Rodica Petrescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 17._________

Noutăți

 • LEGE nr. 128 din 21 iunie 2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2011, şi modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 226 din 23 mai 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la graniţa ungara până la Şimeria şi studiile adiacente, România", semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 17 aprilie 2002
 • LEGE nr. 7 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 191 din 19 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 3 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 30 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2007 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploataţiile agricole
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 30 septembrie 2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 (*republicată*) privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic*)
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • LEGE nr. 179 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 38 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
 • LEGE nr. 388 din 23 decembrie 2009 privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă şi Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învăţământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al miniştrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croaţia
 • LEGE nr. 49 din 14 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • LEGE nr. 53 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
 • LEGE nr. 28 din 7 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
 • LEGE nr. 417 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 27 mai 2004 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 februarie 2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belg
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 332 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGEA nr. 21 din 15 octombrie 1990 pentru trecerea Direcţiei generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Justiţiei
 • LEGE nr. 163 din 15 mai 2006 pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 24 octombrie 2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti
 • LEGE nr. 81 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
 • LEGE nr. 146 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
 • LEGE nr. 27 din 28 decembrie 1966 (*republicată*) privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 9 mai 2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 263 din 7 decembrie 2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 117 din 4 decembrie 1995 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, creştin de rit vechi şi musulman în sistemul asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 septembrie 2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 154 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 234/2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 18 aprilie 2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 iulie 2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul "Sala Palatului" şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 196 din 7 noiembrie 2011 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 21 septembrie 2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGEA nr. 7 din 31 iulie 1990 pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT"
 • LEGE nr. 588 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2002 privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. Bucureşti de la Agenţia Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021