Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006

În contextul situaţiei epidemiologice naţionale şi internaţionale a gripei aviare, se impun asigurarea imediată a echilibrului sexelor în populaţiile de fazan, asigurarea echilibrului pradă-prădător, diminuarea parţială a cauzelor care au dus la imposibilitatea gestionărilor fondurilor de vânătoare de a-şi recupera cheltuielile efectuate în fondurile de vânătoare în condiţiile în care şi-au achitat tarifele de gestionare, au efectuat populări în fondurile de vânătoare şi s-au implicat în ameliorarea condiţiilor de viaţă ale speciilor sălbatice de interes vânătoresc, în perioada în care, în conformitate cu prevederile legale, mai poate fi practicată vânătoarea, prin permiterea vânătorii în anumite condiţii, la anumite specii. Aceasta reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Acţiunile de supraveghere a păsărilor sălbatice şi domestice pe teritoriul României, prin examene clinice, anatomopatologice şi de laborator, se menţin. Articolul 2 (1) Ministerele reprezentate în Comandamentul antiepizootic central au obligaţia să întreprindă acţiunile specifice cu privire la măsurile de prevenire şi combatere a virusului gripei aviare. (2) Ministerul Sănătăţii are obligaţia să asigure stocurile de medicamente necesare eventualelor tratamente curative şi vaccinul necesar vaccinării antigripale umane. (3) Consiliile locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu. Articolul 3În scopul diminuării riscului contactului direct al omului cu sursele de infecţie ale gripei aviare: a) se interzice vânarea speciilor de păsări migratoare şi sedentare cuprinse în anexa nr. 1, pe întregul teritoriu al ţării; b) se împuterniceşte preşedintele Comandamentului antiepizootic central să emită decizii pentru interzicerea vânării speciilor de păsări sedentare prevăzute în anexa nr. 2 şi a mamiferelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în fondurile de vânătoare care se suprapun total sau parţial pe zonele de protecţie şi de supraveghere a focarelor de gripă aviară, în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", precum şi în zona lacurilor şi bălţilor cu caracter permanent din fondul cinegetic naţional. Articolul 4Zona de protecţie şi zona de supraveghere a focarelor de gripă aviară se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 5Delimitarea perimetrelor din jurul lacurilor şi bălţilor cu caracter permanent se realizează de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu gestionarii fondurilor de vânătoare. Articolul 6 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3, în scopul asigurării monitorizării stării de sănătate a populaţiei de vânat, organele sanitare veterinare stabilesc şi solicită, în scris, gestionarilor fondurilor de vânătoare recoltarea de exemplare din speciile de animale sălbatice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Autorizarea recoltării în condiţiile alin. (1) se face de către gestionarii fondurilor de vânătoare, la solicitarea organelor sanitare veterinare, recoltarea realizându-se exclusiv de personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare, în afara cotei de recoltă, după caz, şi în afara perioadei legale de vânare. Articolul 7 (1) În cazul stingerii focarelor de gripă aviară se ridică interdicţia impusă în situaţia prevăzută la art. 3 lit. b), pentru fiecare caz în parte, prin decizie a preşedintelui Comandamentului antiepizootic central. (2) După stingerea ultimului focar în care a evoluat gripa aviară, în conformitate cu prevederile alin. (1), preşedintele Comandamentului antiepizootic central emite decizie pentru ridicarea interdicţiei prevăzute la art. 3 lit. a). Articolul 8Deciziile prevăzute la art. 3 lit. b) şi la art. 7 se emit în baza hotărârilor adoptate de Comandamentul antiepizootic central. Articolul 9 (1) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 3 lit. a) constituie infracţiune de braconaj la vânătoare şi se pedepseşte conform art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Nerespectarea obligaţiilor impuse prin deciziile emise de preşedintele Comandamentului antiepizootic central în temeiul art. 3 lit. b) constituie infracţiune de braconaj la vânătoare şi se pedepseşte conform art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10Sumele necesare asigurării derulării acţiunilor de monitorizare, prevenire şi combatere a bolii, precum şi cele necesare pentru acordarea de despăgubiri se asigură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, la solicitarea fundamentată a fiecărui minister implicat, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 11 octombrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Ion AgafiţeiMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 11. Anexa 1 A. Specii de păsări migratoarea căror vânare este interzisă pe întregul teritoriu al ţării până înmomentul stingerii focarelor de gripă aviară
     
  Nr. crt.Denumirea speciei
  1.Bătăuşul (Philomachus pugnax)
  2.Becaţina comună (Gallinago gallinago)
  3.Cioara de semănătură (Corvus frugilegus)
  4.Ciocârlia (Alauda arvensis)
  5.Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)
  6.Eiderul (Somateria mollissima)
  7.Ferestraşul mare (Mergus merganser)
  8.Ferestraşul moţat (Mergus serrator)
  9.Găinuşa de baltă (Gallinula chloropus)
  10.Gâsca de semănătură (Anser fabalis fabalis)
  11.Gâsca mică de semănătură (Anser fabalis rossicus)
  12.Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus)
  13.Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris)
  14.Gâsca neagră (Branta bernicla)
  15.Gârliţa mare (Anser albifrons)
  16.Graurul (Sturnus sp.)
  17.Lişiţa (Fulica atra)
  18.Nagâţul (Vanellus vanellus)
  19.Porumbelul gulerat (Columba palumbus)
  20.Porumbelul de scorbură (Columba oenas)
  21.Prepeliţa (Coturnix coturnix)
  22.Raţa mare (Anas platyrhynchos)
  23.Raţa mică (Anas crecca)
  24.Raţa pestriţă (Anas strepera)
  25.Raţa fluierătoare (Anas penelope)
  26.Raţa suliţar (Anas acuta)
  27.Raţa cârâitoare (Anas querquedula)
  28.Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina)
  29.Raţa moţată (Aythya fuligula)
  30.Raţa cu cap negru (Aythya marila)
  31.Raţa sunătoare (Bucephala clangula)
  32.Raţa cu ciuf (Netta rufina)
  33.Raţa de gheţuri (Clangula hyemalis)
  34.Raţa lingurar (Anas clypeata)
  35.Raţa catifelată (Melanitta fusca)
  36.Raţa neagră (Melanitta nigra)
  37.Sitarul de pădure (Scolapax rusticola)
  38Sitarul de mal (Limosa limosa)
  39.Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus)
  40.Sturzul cântător (Turdus philomelos)
  41.Sturzul de vii (Turdus iliacus)
  42.Sturzul de iarnă (Turdus pilaris)
  43.Stârcul cenuşiu (Ardea cinerea)
  44.Turturica (Streptopelia turtur)
B. Specii de păsări sedentare a căror vânare este înterzisă pe întregulteritoriu al tarii până în momentul stingerii focarelor de gripă aviară
     
  Nr. crt.Denumirea speciei
  1.Cioara grivă (Corvus corone cornix)
  2.Coţofana (Pica pica)
  3.Stăncuţa (Corvus monedula)
Anexa 2 Specii de păsări sedentare admise la vânătoare
     
  1.Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus)
  2.Fazanul (Phasianus colchicus)
  3.Gaiţa (Garrulus glandarius)
  4.Guguştiucul (Streptopelia decaocto)
  5.Ierunca (Tetrastes bonasia)
  6.Potârnichea (Perdix perdix)
-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 22 din 28 noiembrie 1981 privind obligaţia activistilor de partid, de stat şi ai organizaţiilor de masa şi obşteşti, a cadrelor din conducerea unităţilor socialiste, a specialiştilor din agricultura şi din alte domenii de activitate de a locui în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea
 • LEGE nr. 421 din 25 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului şi în administrarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 355 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 261 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 9 februarie 2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 11 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
 • LEGE nr. 91 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997
 • LEGE nr. 246 din 26 octombrie 2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 16 aprilie 2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 165 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • LEGE nr. 324 din 28 noiembrie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 10 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 71 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Cai de comunicaţie
 • LEGE nr. 320 din 13 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • LEGE nr. 300 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 22 din 12 martie 1992 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la 06.03.1945, precum şi celor deportate în străinătate, prizonieri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 14 iulie 2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 23 din 4 aprilie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 18 mai 1994
 • LEGE nr. 148 din 14 iulie 1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 12 din 14 mai 1968 cu privire la apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 90 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 260 din 29 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • LEGE nr. 24 din 21 martie 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
 • LEGE nr. 299 din 11 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 195 din 20 iulie 2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • LEGE nr. 254 din 8 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2017
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 250 din 7 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 269 din 28 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 524 din 9 septembrie 1940 pentru blocarea titlurilor şi acţiunilor, proprietatea M. S. Regelui Carol al II-lea
 • LEGE nr. 105 din 4 iulie 2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 91 din 12 iulie 1996 *** Republicat cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de Preşedinţia României, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern, ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Paza, Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de alte unităţi din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 56 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 30 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române
 • LEGE nr. 85 din 29 aprilie 2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020