Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006

În contextul situaţiei epidemiologice naţionale şi internaţionale a gripei aviare, se impun asigurarea imediată a echilibrului sexelor în populaţiile de fazan, asigurarea echilibrului pradă-prădător, diminuarea parţială a cauzelor care au dus la imposibilitatea gestionărilor fondurilor de vânătoare de a-şi recupera cheltuielile efectuate în fondurile de vânătoare în condiţiile în care şi-au achitat tarifele de gestionare, au efectuat populări în fondurile de vânătoare şi s-au implicat în ameliorarea condiţiilor de viaţă ale speciilor sălbatice de interes vânătoresc, în perioada în care, în conformitate cu prevederile legale, mai poate fi practicată vânătoarea, prin permiterea vânătorii în anumite condiţii, la anumite specii. Aceasta reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Acţiunile de supraveghere a păsărilor sălbatice şi domestice pe teritoriul României, prin examene clinice, anatomopatologice şi de laborator, se menţin. Articolul 2 (1) Ministerele reprezentate în Comandamentul antiepizootic central au obligaţia să întreprindă acţiunile specifice cu privire la măsurile de prevenire şi combatere a virusului gripei aviare. (2) Ministerul Sănătăţii are obligaţia să asigure stocurile de medicamente necesare eventualelor tratamente curative şi vaccinul necesar vaccinării antigripale umane. (3) Consiliile locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu. Articolul 3În scopul diminuării riscului contactului direct al omului cu sursele de infecţie ale gripei aviare: a) se interzice vânarea speciilor de păsări migratoare şi sedentare cuprinse în anexa nr. 1, pe întregul teritoriu al ţării; b) se împuterniceşte preşedintele Comandamentului antiepizootic central să emită decizii pentru interzicerea vânării speciilor de păsări sedentare prevăzute în anexa nr. 2 şi a mamiferelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în fondurile de vânătoare care se suprapun total sau parţial pe zonele de protecţie şi de supraveghere a focarelor de gripă aviară, în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", precum şi în zona lacurilor şi bălţilor cu caracter permanent din fondul cinegetic naţional. Articolul 4Zona de protecţie şi zona de supraveghere a focarelor de gripă aviară se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 5Delimitarea perimetrelor din jurul lacurilor şi bălţilor cu caracter permanent se realizează de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu gestionarii fondurilor de vânătoare. Articolul 6 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3, în scopul asigurării monitorizării stării de sănătate a populaţiei de vânat, organele sanitare veterinare stabilesc şi solicită, în scris, gestionarilor fondurilor de vânătoare recoltarea de exemplare din speciile de animale sălbatice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Autorizarea recoltării în condiţiile alin. (1) se face de către gestionarii fondurilor de vânătoare, la solicitarea organelor sanitare veterinare, recoltarea realizându-se exclusiv de personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare, în afara cotei de recoltă, după caz, şi în afara perioadei legale de vânare. Articolul 7 (1) În cazul stingerii focarelor de gripă aviară se ridică interdicţia impusă în situaţia prevăzută la art. 3 lit. b), pentru fiecare caz în parte, prin decizie a preşedintelui Comandamentului antiepizootic central. (2) După stingerea ultimului focar în care a evoluat gripa aviară, în conformitate cu prevederile alin. (1), preşedintele Comandamentului antiepizootic central emite decizie pentru ridicarea interdicţiei prevăzute la art. 3 lit. a). Articolul 8Deciziile prevăzute la art. 3 lit. b) şi la art. 7 se emit în baza hotărârilor adoptate de Comandamentul antiepizootic central. Articolul 9 (1) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 3 lit. a) constituie infracţiune de braconaj la vânătoare şi se pedepseşte conform art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Nerespectarea obligaţiilor impuse prin deciziile emise de preşedintele Comandamentului antiepizootic central în temeiul art. 3 lit. b) constituie infracţiune de braconaj la vânătoare şi se pedepseşte conform art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10Sumele necesare asigurării derulării acţiunilor de monitorizare, prevenire şi combatere a bolii, precum şi cele necesare pentru acordarea de despăgubiri se asigură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, la solicitarea fundamentată a fiecărui minister implicat, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 11 octombrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Ion AgafiţeiMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 11. Anexa 1 A. Specii de păsări migratoarea căror vânare este interzisă pe întregul teritoriu al ţării până înmomentul stingerii focarelor de gripă aviară
     
  Nr. crt.Denumirea speciei
  1.Bătăuşul (Philomachus pugnax)
  2.Becaţina comună (Gallinago gallinago)
  3.Cioara de semănătură (Corvus frugilegus)
  4.Ciocârlia (Alauda arvensis)
  5.Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)
  6.Eiderul (Somateria mollissima)
  7.Ferestraşul mare (Mergus merganser)
  8.Ferestraşul moţat (Mergus serrator)
  9.Găinuşa de baltă (Gallinula chloropus)
  10.Gâsca de semănătură (Anser fabalis fabalis)
  11.Gâsca mică de semănătură (Anser fabalis rossicus)
  12.Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus)
  13.Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris)
  14.Gâsca neagră (Branta bernicla)
  15.Gârliţa mare (Anser albifrons)
  16.Graurul (Sturnus sp.)
  17.Lişiţa (Fulica atra)
  18.Nagâţul (Vanellus vanellus)
  19.Porumbelul gulerat (Columba palumbus)
  20.Porumbelul de scorbură (Columba oenas)
  21.Prepeliţa (Coturnix coturnix)
  22.Raţa mare (Anas platyrhynchos)
  23.Raţa mică (Anas crecca)
  24.Raţa pestriţă (Anas strepera)
  25.Raţa fluierătoare (Anas penelope)
  26.Raţa suliţar (Anas acuta)
  27.Raţa cârâitoare (Anas querquedula)
  28.Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina)
  29.Raţa moţată (Aythya fuligula)
  30.Raţa cu cap negru (Aythya marila)
  31.Raţa sunătoare (Bucephala clangula)
  32.Raţa cu ciuf (Netta rufina)
  33.Raţa de gheţuri (Clangula hyemalis)
  34.Raţa lingurar (Anas clypeata)
  35.Raţa catifelată (Melanitta fusca)
  36.Raţa neagră (Melanitta nigra)
  37.Sitarul de pădure (Scolapax rusticola)
  38Sitarul de mal (Limosa limosa)
  39.Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus)
  40.Sturzul cântător (Turdus philomelos)
  41.Sturzul de vii (Turdus iliacus)
  42.Sturzul de iarnă (Turdus pilaris)
  43.Stârcul cenuşiu (Ardea cinerea)
  44.Turturica (Streptopelia turtur)
B. Specii de păsări sedentare a căror vânare este înterzisă pe întregulteritoriu al tarii până în momentul stingerii focarelor de gripă aviară
     
  Nr. crt.Denumirea speciei
  1.Cioara grivă (Corvus corone cornix)
  2.Coţofana (Pica pica)
  3.Stăncuţa (Corvus monedula)
Anexa 2 Specii de păsări sedentare admise la vânătoare
     
  1.Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus)
  2.Fazanul (Phasianus colchicus)
  3.Gaiţa (Garrulus glandarius)
  4.Guguştiucul (Streptopelia decaocto)
  5.Ierunca (Tetrastes bonasia)
  6.Potârnichea (Perdix perdix)
-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 22 decembrie 2011 privind prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
 • LEGE nr. 496 din 20 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2003 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 31 iulie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 61 din 5 martie 1998 Legea minelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 182 din 12 iunie 2007 privind aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, prin Secţia de contencios administrativ şi fiscal, la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 227 din 28 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 184 din 25 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 iunie 2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană“, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 396 din 30 octombrie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
 • LEGE nr. 112 din 2 aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat şi interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 20 noiembrie 2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 62 din 22 martie 2006 privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 322 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 27 noiembrie 2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 15 noiembrie 2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
 • LEGE nr. 236 din 7 iunie 2004 pentru înfiinţarea satelor Başeu şi Vatra prin reorganizarea comunei Hudeşti, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 186 din 28 iunie 1930 prin care Ministerul Agriculturii şi Domeniilor cedează în deplina proprietate tovaraşiei ţărăneşti "Iascinschi" din satul Romanca, judeţul Bălţi, suprafaţa de 200 ha
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 iulie 2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adiţional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
 • LEGE nr. 165 din 22 octombrie 1997 privind declararea oraşului Olteniţa municipiu
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 2 din 17 februarie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 188 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, în suma de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Tokyo la 14 iulie 1997
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 538 din 25 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 138 din 30 decembrie 1994 pentru declararea municipiilor Arad, Brăila, Buzău şi Tîrgovişte "oraşe-martir"
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 22 din 4 martie 2016 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea art. 13^1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 196 din 29 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 48 din 8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 310 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Stirin, Republica Cehă, la aceeaşi dată
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 424 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
 • LEGE nr. 4 din 30 mai 1950 pentru ratificarea decretelor emise de Prezidiul Marii Adunări Naţionale în perioada dela 23 Decemvrie 1949 pînă la 27 Mai 1950
 • LEGE nr. 292 din 20 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 301 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • LEGEA nr. 17 din 7 august 1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale şi al zonei contigue ale României
 • LEGE nr. 448 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 noiembrie 2003
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021