Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005

Având în vedere existenţa unor factori de natură obiectivă care determină imposibilitatea introducerii, respectiv eliberării şi utilizării cărţilor electronice de identitate începând cu data de 1 ianuarie 2006, aşa după cum prevede Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, între care se numără:- actuala configuraţie a Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, care nu permite implementarea unor proiecte de natură să asigure suportul tehnic necesar producerii, eliberării şi utilizării cărţii electronice de identitate, în scopul generalizării acestei activităţi la nivel naţional;- necesitatea reconfigurării sistemului informatic în consonanţă cu exigenţele europene, realizării compatibilităţii depline între toate bazele de date privind documentele care conţin date cu caracter personal, eliberate în sistemul ghişeului unic, creşterii gradului de securizare şi siguranţă a emiterii documentelor de identitate, realizării premiselor logistice necesare actualizării on-line a Registrului naţional de evidenţă a persoanelor;- necesitatea realizării unei documentări temeinice privind soluţiile cu aplicabilitate adoptate de statele din Spaţiul Schengen cu experienţă în domeniul de referinţă, care să ţină seama şi de recomandările Uniunii Europene privind emiterea centralizată a documentelor ce conţin date cu caracter personal şi care să aibă ca finalitate crearea unui instrument complex, de natură a simplifica relaţia cetăţeanului cu autorităţile şi de a face mai eficientă activitatea acestora din urmă,- efortul financiar pe care îl implică un asemenea demers, care nu poate fi susţinut decât în contextul organizării unei licitaţii internaţionale şi finanţării operaţiunilor de către câştigătorul licitaţiei, cu recuperarea cheltuielilor pe măsura emiterii documentelor,ţinând seama de importanţa adoptării unor reglementări care să asigure atât cadrul instituţional necesar, cât şi posibilitatea implementării soluţiilor tehnice optime,întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, se introduce cartea electronică de identitate."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Cărţile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2009."3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza eşalonat, astfel: a) în municipiile reşedinţă de judeţ, până la data de 31 iulie 2010; b) în celelalte municipii şi oraşe, până la data de 31 decembrie 2011; c) în comune, până la data de 31 decembrie 2012."4. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 8 şi 9, cu următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Pentru confecţionarea cărţii electronice de identitate se abilitează Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», în calitate de producător, să organizeze în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor procedura de licitaţie, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice. (2) Licitaţia se organizează, în condiţiile legii, în vederea desemnării unui furnizor unic care va asigura: a) confecţionarea centralizată a cărţilor electronice de identitate şi distribuirea lor către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în vederea eliberării acestora către cetăţeni; b) dotarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu tehnica de calcul necesară preluării datelor şi imaginii cetăţenilor, precum şi transmiterii electronice a conţinutului securizat, astfel generat; c) dotarea Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor cu tehnica de calcul necesară administrării bazelor de date privind evidenţa persoanelor, precum şi transmiterii-recepţionării, în mod securizat, a informaţiilor aferente gestionării acestei baze de date. (3) Sumele necesare finanţării proiectului se asigură de către furnizorul declarat câştigător în urma licitaţiei şi se restituie de către beneficiarii interni, pe măsura emiterii cărţilor electronice de identitate.Art. 9. - (1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii cărţii electronice de identitate se face de către producător, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Contravaloarea cărţii electronice de identitate se încasează prin virament către o unitate bancară cu care Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» a încheiat contracte în acest scop. (3) Cota-parte din contravaloarea cărţii electronice de identitate, aferentă eliberării acesteia de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, se virează acestora, în baza contractelor încheiate cu Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2005.Nr. 188.___________

Noutăți

 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 64 din 3 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ljubljana la 24 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 149 din 12 iunie 1930 privitoare la menţinerea pe viaţa a profesorului dr. Mina Minovici ca director al Institutului Medico-Legal "Profesor dr. Mina Minovici" din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 5 mai 1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996
 • LEGE nr. 31 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 17/1971 pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 16/1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • LEGE nr. 615 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării şi acordarea permisului de operare
 • LEGE nr. 65 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 245 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 70 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 175/1974 privind construirea, vînzarea şi repararea de locuinţe şi case de odihnă, cu plata în valută, pentru persoanele care nu au cetăţenia Română, dar care domiciliază sau vor sa-şi stabilească domiciliul în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (*republicat*) (Legea nr. 53/2003)
 • LEGE nr. 34 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 275/2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 541 din 11 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 270 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 546 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
 • LEGE nr. 6 din 8 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 111 din 24 mai 2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 72 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
 • LEGE nr. 90 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 409 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 30 august 2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • LEGE nr. 181 din 12 noiembrie 1997 privind impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 13 octombrie 2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 73 din 16 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1 şi a anexei la aceasta, din 19 mai 1993, privind moderarea creşterii salariilor în anul 1993 prin introducerea unor impozite suplimentare în vederea frânării procesului inflaţionist şi a şomajului, emisă în baza dispoziţiilor art. 107 alin. (3) şi art. 114 alin. (3) din Constituţie şi a Legii nr. 25/1993
 • LEGE nr. 239 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 21 noiembrie 2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020