Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 15 noiembrie 2005 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 11 noiembrie 2005cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 15 noiembrie 2005

Având în vedere:● revizuirea indicatorilor macroeconomici estimaţi pentru anul 2005, în funcţie de realizările pe anii 2003 şi 2004, precum şi de datele statistice provizorii pe primul semestru al anului 2005;● aprobarea unor acte normative care produc influenţe asupra cheltuielilor bugetare;● analiza execuţiei bugetare, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;● prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,ţinând seama de dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 şi nr. 1.121 bis din 29 noiembrie 2004, rectificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 şi nr. 577 bis, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2005, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*).--------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", şos. Panduri nr. 1. Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare Articolul 3La veniturile bugetului de stat pe anul 2005 se aprobă următoarele influenţe:
     
  - milioane lei -
  VENITURI - TOTAL din care:70,8
  Venituri curente din acestea:77,5
  a) venituri fiscale:41,8
  - impozite directe din care:-365,1
  - impozitul pe profit-633,3
  - impozitul pe venit470,7
  - cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-285,8
  - alte impozite directe73,3
  - contribuţii10,0
  - impozite indirecte din care:406,9
  - taxa pe valoarea adăugată1.080,7
  - taxa pe valoarea adăugată încasată1.689,5
  - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad)-608,8
  - accize-411,9
  - taxe vamale118,3
  - alte impozite indirecte-380,2
  b) venituri nefiscale35,7
  Venituri din capital-5,3
  Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate-1,4
Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare Articolul 4În structură economică influenţele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005 se prezintă astfel:
       
  - milioane lei -
  CHELTUIELI - TOTAL din care:781,4
  1.Cheltuieli curente din acestea:880,7
    a) cheltuieli de personal63,0
    b) cheltuieli materiale şi servicii329,9
    c) subvenţii225,8
    d) prime23,5
    e) transferuri309,1
    f) dobânzi-170,6
    g) rezerve100,0
  2.Cheltuieli de capital59,6
  3.Împrumuturi0,1
  4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite din acestea:-159,0
    a) Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite:-158,2
    - rambursări de credite externe-29,9
    - plăţi de dobânzi şi comisioane-128,3
    b) Rambursări de credite interne, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite interne contractate de ordonatorii de credite:-0,8
    - plăţi de dobânzi şi comisioane-0,8
Articolul 5 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 44,0 milioane lei, din care: 67,2 milioane lei la cheltuieli de personal şi 11,7 milioane lei la cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 19,1 milioane lei la cheltuieli materiale şi servicii, 0,6 milioane lei la subvenţii, 4,1 milioane lei la transferuri, 11,1 milioane lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite. (2) În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Curtea de Conturi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat acesteia, privind cheltuielile cu salariile, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi cu încadrarea în cheltuielile cu salariile. (3) Până la data de 31 decembrie 2005 cele 52 de posturi şi cheltuielile curente şi de capital ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se finanţează din bugetul Avocatului Poporului aprobat pe anul 2005. (4) Bugetul Avocatului Poporului se suplimentează cu suma de 500 mii lei, din care 351 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. (5) Numărul maxim de posturi în anul 2005 pentru Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este de 52, inclusiv demnitarii. (6) Se autorizează Avocatul Poporului să modifice în mod corespunzător anexa nr. 3/09/09. (7) Anexa nr. 3/14/10 la bugetul Ministerului Afacerilor Externe, referitoare la bugetul Centrului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni, se majorează pe anul 2005 la venituri proprii şi cheltuieli cu suma de 33,1 mii lei. (8) Anexa nr. 3/01/10 la bugetul Administraţiei Prezidenţiale, referitoare la bugetul "Muzeului Naţional Cotroceni", se majorează la venituri şi la cheltuieli cu suma de 200 mii lei. (9) În bugetul Ministerului Public, la capitolul "Autorităţi publice", titlul "Transferuri", este prevăzută şi suma de 600 mii lei la alineatul "Onorarii pentru expertize contabile dispuse în cadrul procesului penal". Articolul 6 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 47,8 milioane lei, din care: 110,3 milioane lei cheltuieli materiale şi servicii, 34,2 milioane lei subvenţii, 41,1 milioane lei cheltuieli de capital, şi se diminuează cu 18,4 milioane lei la cheltuieli de personal, 16,8 milioane lei la transferuri şi 102,6 milioane lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite. (2) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 121,1 milioane lei la ordine publică şi siguranţă naţională şi se diminuează cu suma de 73,3 milioane lei la apărare naţională. Articolul 7 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 709,2 milioane lei, din care: 122,1 milioane lei la cheltuieli materiale şi servicii, 22,4 milioane lei la subvenţii, 597,6 milioane lei la transferuri, şi se diminuează cu suma de 0,3 milioane lei la cheltuieli de personal, 14,3 milioane lei la cheltuieli de capital şi 18,3 milioane lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 31,3 milioane lei pentru învăţământ, 78,7 milioane lei pentru sănătate, 34,2 milioane lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret şi cu 565,0 milioane lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. (3) În anexa nr. 3/12/07a la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, referitoare la "Sume pentru Comitetul Olimpic Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea", se diminuează cu suma de 137 mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" şi se majorează cu aceeaşi sumă la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (4) Anexa nr. 3/12/10 la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, referitoare la "Bugetul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor" se majorează la venituri şi la cheltuieli cu suma de 6 mii lei. (5) Anexa nr. 3/20/7b la bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei "Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap" se înlocuieşte cu anexa nr. 3/20a la prezenta ordonanţă de urgenţă. (6) Anexa nr. 3/27/07a la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, referitoare la sprijinul acordat de stat unor unităţi de cult, se înlocuieşte cu anexa nr. 3/27a la prezenta ordonanţă de urgenţă. (7) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii, reprezentând "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", se majorează cu suma de 86,9 milioane lei. (8) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul "Sănătate", titlul "Transferuri", suma de 500 mii lei se alocă la alineatul "Programe cu finanţare rambursabilă". (9) Din bugetul Ministerului Sănătăţii se alocă suma de 34 mii lei pentru obiectivul nou de investiţii "Sisteme de conducte pentru alimentare cu gaze speciale" la Laboratorul de evaluare a riscului comunitar-ape din Institutul de Sănătate Publică Timişoara. (10) În anexa nr. 3/44/10 la bugetul Agenţiei Naţionale de Presă "Rompres" privind "Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2005", titlul "Cheltuieli de personal" se diminuează cu suma de 140 mii lei şi în mod corespunzător se majorează titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (11) Din sumele cuprinse în bugetul Societăţii Române de Radiodifuziune la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" se suportă şi cheltuieli de reparaţii la sala de concerte "Mihail Jora", în sumă de 2,5 milioane lei. Articolul 8 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 3,9 milioane lei, din care: 3,0 milioane lei la cheltuieli materiale şi servicii, 6,4 milioane lei la cheltuieli de capital şi 9,3 milioane lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite, şi se diminuează cu 3,0 milioane lei la cheltuieli de personal, 0,4 milioane lei la subvenţii şi 11,4 milioane lei la transferuri. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 16,4 milioane lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi se diminuează cu suma de 12,5 milioane lei pentru mediu şi ape. Articolul 9 (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice, care se finanţează din bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 189,9 milioane lei, din care: 14,9 milioane lei la cheltuieli de personal, 114,1 milioane lei la cheltuieli materiale şi servicii, 169,1 milioane lei la subvenţii, 23,5 milioane lei la prime şi 16,5 milioane lei la cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 112,2 milioane lei la transferuri şi 36,0 milioane lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 75,1 milioane lei pentru industrie, 54,2 milioane lei pentru agricultură şi silvicultură, 31,8 milioane lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 28,8 milioane lei pentru alte acţiuni economice. (3) Se autorizează Cancelaria Primului-Ministru să introducă modificări între programele privind întreprinderile mici şi mijlocii cuprinse în anexa nr. 3/12/23 la bugetul său pe anul 2005. (4) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului suma de 25,5 milioane lei se utilizează pentru achiziţionarea de vagoane noi tip AVA 200 CFR, iar cu suma de 2,4 milioane lei se suplimentează subvenţiile pentru Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare şi cheltuielile aferente acestei agenţii. (5) Transferurile aferente Fondului Naţional de Preaderare pe anul 2005 se diminuează cu suma de 20,2 milioane lei. (6) În anul 2005 se alocă suma de 70,0 milioane lei pentru recapitalizarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. Articolul 10 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se diminuează cu suma de 45,8 milioane lei, din care: 0,5 milioane lei la cheltuieli materiale şi servicii, 46,9 milioane lei la transferuri, 1,7 milioane lei la cheltuieli de capital şi 0,3 milioane lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite, şi se majorează cu suma de 2,5 milioane lei la cheltuieli de personal şi 1,1 milioane lei la subvenţii. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 25,2 milioane lei pentru cercetare ştiinţifică şi cu suma de 20,6 milioane lei pentru alte acţiuni. Articolul 11Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, reprezentând contribuţii pentru biletele de odihnă destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, se stabilesc în sumă de 10,9 milioane lei. Articolul 12Împrumuturile acordate se majorează cu suma de 0,1 milioane lei. Articolul 13Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se majorează cu suma de 100,0 milioane lei.
Capitolul IV Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental Articolul 14 (1) Deficitul bugetului de stat se stabileşte în sumă de 3.280,7 milioane lei. (2) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice şi alte cheltuieli se diminuează cu suma de 170,6 milioane lei, din care: 72,3 milioane lei la dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe şi 98,3 milioane lei la cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat. Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetele locale Articolul 15Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 se suplimentează cu 355,1 milioane lei, potrivit anexei nr. 4, din care: a) 155,1 milioane lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap pentru plata drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, care se repartizează pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie, în funcţie de numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; b) 200,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 16Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului pe anul 2005 se majorează cu suma de 86,7 milioane lei, potrivit anexei nr. 5. Articolul 17Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor de personal ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 167,3 milioane lei, potrivit anexei nr. 6, şi se repartizează pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz. Articolul 18Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice se diminuează cu suma de 0,3 milioane lei. Articolul 19Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe pe anul 2005 se diminuează cu suma de 81,0 milioane lei. Capitolul VI Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Articolul 20 (1) Anexa nr. 10 privind bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 este prevăzut cu un deficit de 880,6 milioane lei. (3) Deficitul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate înregistrat la sfârşitul anului bugetar 2005 se acoperă din disponibilităţile înregistrate de bugetul acestui fond în anii anteriori şi din fondul de rezervă constituit în anii precedenţi în condiţiile legii. (4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în structura bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 şi să efectueze modificările în anexele la acest buget. (5) În scopul prevenirii înregistrării de noi datorii, arieratele recunoscute se vor plăti după analiza, evaluarea şi restructurarea unităţilor sanitare cu paturi, care au acumulat datorii până la 31 mai 2005, de către Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Restructurarea conducerii unităţilor sanitare cu paturi, respectiv a consiliilor de administraţie şi a comitetelor directoare, se va face prin ordin al ministrului sănătăţii şi, respectiv, al miniştrilor care au în subordine unităţi sanitare cu paturi. Capitolul VII Dispoziţii finale Articolul 21 (1) La alineatul (2) al articolului 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu completările ulterioare, după litera d) se introduc şapte noi litere, literele e)-k), cu următorul cuprins:"e) Ministerul Afacerilor Externe, prin achiziţii de mobilier necesar misiunilor diplomatice şi consulare nou-înfiinţate, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2005; f) creşele; g) obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune în anul 2005, cu condiţia ca în devizul general al lucrării să fi fost prevăzută, ca primă dotare, achiziţionarea de autoturisme şi/sau de mobilier; h) Avocatul Poporului, Curtea de Conturi şi Ministerul Finanţelor Publice, pentru achiziţii de mobilier destinate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; i) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, precum şi instituţiile publice din subordinea sa, numai mobilierul necesar pentru personalul angajat în scopul îndeplinirii sarcinilor asumate în vederea integrării în Uniunea Europeană; j) Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru achiziţii de mobilier necesar obiectivului «Biblioteca Naţională»; k) achiziţii de autoturisme şi mobilier din fonduri provenind din donaţii şi sponsorizări." (2) Alineatul (5) al articolului 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În cazuri temeinic justificate ministrul administraţiei şi internelor poate aproba achiziţii de mobilier necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii instituţiilor publice de învăţământ din subordine şi centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2005." Articolul 22Articolul 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Obligaţiile fiscale accesorii ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 18 alin. (1), datorate de la 1 ianuarie 2005 până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol, nestinse prin modalităţile prevăzute de lege, se scutesc la plată. (2) Pentru sectorul minier, facilităţile prevăzute la art. 18 şi fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordă în condiţiile respectării strategiei aprobate de Guvern în acest domeniu şi a legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. (3) Facilităţile prevăzute la art. 18 şi la alin. (1), precum şi fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordă cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei." Articolul 23Litera d) a articolului 41 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) achiziţionarea de echipamente, tehnică de calcul şi software specializat aferent, de birotică şi consumabile necesare pentru evidenţa formularelor tipizate şi acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum şi pentru buna funcţionare a activităţii proprii şi unităţilor subordonate;". Articolul 24 (1) Se mandatează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acţionar majoritar al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare Banca, să propună Adunării generale extraordinare a acţionarilor Băncii majorarea capitalului social prin modalitatea prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă, cu derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. (2) După aprobarea propunerii prevăzute la alin. (1) capitalul social al Băncii se va majoră prin emiterea de noi acţiuni cu o valoare egală cu valoarea nominală actuală, respectiv 5 lei/acţiune. (3) Participarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului la majorarea capitalului social al Băncii se va realiza în sumă de 70,0 milioane lei, prevăzută cu această destinaţie în bugetul de stat. (4) Suma prevăzută la alin. (3) va fi plătită până la data de 31 decembrie 2005 în contul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, la solicitarea acesteia, în calitatea sa de acţionar majoritar care reprezintă statul în Adunarea generală a acţionarilor, deschis la EXIMBANK - Centrala în acest scop. (5) În temeiul regimului de drept public care guvernează activitatea Băncii de susţinere a comerţului exterior în numele şi în contul statului, sursa de majorare a capitalului social prevăzută la alin. (3) va fi utilizată exclusiv pentru majorarea participării Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului la capitalul social al Băncii. (6) Se mandatează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acţionar majoritar al Băncii care reprezintă statul în Adunarea generală a acţionarilor, să propună Adunării generale extraordinare a acţionarilor ca ceilalţi acţionari - S.I.F. Banat-Crişana, S.I.F. Moldova, S.I.F. Transilvania, S.I.F. Muntenia şi S.I.F. Oltenia - să îşi exprime dreptul de preferinţă în vederea participării la recapitalizarea Băncii, pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 25 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în structura bugetului de stat şi să efectueze modificările în anexele la bugetele lor şi în bugetele ordonatorilor de credite din subordine, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările aprobate la titlul "Cheltuieli de capital" pe obiectivele de investiţii prevăzute la poziţiile A şi B, precum şi pe categoriile de investiţii prevăzute la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii". (3) Se autorizează Curtea de Conturi să majoreze poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii" în cadrul influenţelor aprobate la titlul "Cheltuieli de capital", în vederea dotării corespunzătoare a autorităţii de audit. (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, inclusiv la şi de la titlul "Cheltuieli de personal", în bugetele instituţiilor publice şi ale activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii. Articolul 26Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 11 noiembrie 2005.Nr. 154. Anexa 1 BUGETUL DE STATpe anul 2005- SINTEZA -
   
  - mii lei -
                 
  Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ Arti- colAli- neatDenumire indicatorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      A   B123 = 1 + 2
  0001       VENITURI - TOTAL36.134.077,4270.766,6536.204.844,07
  0002       1. VENITURI CURENTE36.065.763,1877.476,6536.143.239,83
  0003       A. VENITURI FISCALE34.044.463,1841.826,6534.086.289,83
  0004       A1. IMPOZITE DIRECTE9.053.910,00-365.110,008.688.800,00
  0101       IMPOZITUL PE PROFIT7.243.300,00-633.300,006.610.000,00
    01     Impozit pe profit de la agenţi economici6.833.000,00-651.000,006.182.000,00
    02     Impozit pe profit de la băncile comerciale410.300,0017.700,00428.000,00
  0201       IMPOZITUL PE SALARII80.000,00   80.000,00
    01     Impozitul pe salarii -total-80.000,00   80.000,00
  0601       IMPOZITUL PE VENIT5.852.300,00470.700,006.323.000,00
    01     Impozit pe venituri din activităţi independente150.000,0024.300,00174.300,00
    02     Impozit pe venituri din salarii4.667.500,00900.500,005.568.000,00
    03     Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor91.600,00   91.600,00
    04     Impozit pe venituri din dividende640.000,00-190.000,00450.000,00
    05     Impozit pe venituri din dobânzi74.800,00-44.800,0030.000,00
    06     Impozit pe alte venituri19.000,00   19.000,00
    07     Impozit pe venit din pensii60.000,0015.000,0075.000,00
    08     Impozitul pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură85.000,00   85.000,00
    09     Impozitul pe veniturile obţinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi vânzarea părţilor sociale30.000,00   30.000,00
    10     Regularizări-100.000,00-254.700,00-354.700,00
    11     Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală30.000,00   30.000,00
    12     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente55.900,00-15.900,0040.000,00
    13     Impozit pe veniturile din activităţi agricole500,00-200,00300,00
    14     Impozitul pe veniturile obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial25.000,00   25.000,00
    15     Impozitul pe veniturile încasate din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară3.000,00   3.000,00
    16     Impozit pe veniturile realizate în baza unor convenţii/contracte civile de prestări servicii, încheiate în condiţiile codului civil20.000,005.000,0025.000,00
    17     Impozitul pe veniturile din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi orice alte operaţiuni similare   1.500,001.500,00
    18     Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal   50.000,0050.000,00
    19     Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit   -20.000,00-20.000,00
  0701       COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)-4.798.890,00-285.810,00-5.084.700,00
    01     Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-4.798.890,00-285.810,00-5.084.700,00
  0801       ALTE IMPOZITE DIRECTE562.200,0073.300,00635.500,00
    01     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente365.000,0055.000,00420.000,00
    02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor500,00-200,00300,00
    03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale182.000,0018.000,00200.000,00
    07     Contribuţia agenţilor economici pentru învăţământul de stat10.000,00   10.000,00
    09     Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România al societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine4.500,00500,005.000,00
    30     Alte încasări din impozite directe200,00   200,00
  0901       CONTRIBUŢII115.000,0010.000,00125.000,00
    04     Contribuţia individuală de asigurări sociale100.000,00   100.000,00
    09     Contribuţia agenţilor economici pentru persoanele cu handicap15.000,0010.000,0025.000,00
  1300       A2. IMPOZITE INDIRECTE24.990.553,18406.936,6525.397.489,83
  1301       TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ11.877.753,181.080.686,4512.958.439,63
    01     TVA încasată20.542.730,001.689.470,0022.232.200,00
    04     Sume defalcate din TVA pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, creşele, centrele judeţene şi locale de consultanţă agricolă precum şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului (se scad)-5.515.323,33-254.000,00-5.769.323,33
    05     Sume defalcate din TVA pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)-496.664,60   -496.664,60
    08     Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale (se scad)-232.860,00   -232.860,00
    09     Sume defalcate din TVA pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice (se scad)-245.040,75316,45-244.724,30
    10     Sume defalcate din TVA pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură, culte şi echilibrarea bugetelor locale (se scad)-1.590.071,18-355.100,00-1.945.171,18
    11     Sume defalcate din TVA pentru ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri (se scad)-567.920,03   -567.920,03
    12     Sume defalcate din TVA pentru finanţarea serviciilor comunitare de evidenţă a persoanelor (se scad)-17.096,93   -17.096,93
  1401       ACCIZE9.435.400,00-411.889,809.023.510,20
  1601       TAXE VAMALE1.863.000,00118.360,001.981.360,00
    01     Taxe vamale de la persoane juridice1.854.500,00118.360,001.972.860,00
    02     Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale8.500,00   8.500,00
  1701       ALTE IMPOZITE INDIRECTE1.814.400,00-380.220,001.434.180,00
    01     Taxe pentru jocurile de noroc65.000,00   65.000,00
    02     Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen100,00   100,00
    03     Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare105.000,0035.000,00140.000,00
    04     Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale2.000,00-700,001.300,00
    07     Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern de producători precum şi pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor auto importaţi   300,00300,00
    11     Venituri din timbrul judiciar3.000,00800,003.800,00
    12     Taxe de timbru pentru activitatea notarială1.000,00-746,00254,00
    13     Taxe extrajudiciare de timbru   6,006,00
    15     Amenzi judiciare2.500,00-200,002.300,00
    16     Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat6.500,00-400,006.100,00
    18     Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor60.000,00-8.000,0052.000,00
    19     Venituri cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice145.000,00-15.000,00130.000,00
    21     Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc50.000,00-2.000,0048.000,00
    22     Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import5.000,001.000,006.000,00
    23     Contribuţia agenţilor economici din turism1.500,00   1.500,00
    24     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale341.200,00-54.800,00286.400,00
    26     Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale140.000,00   140.000,00
    27     Venituri cu destinaţie specială din cotele aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile50.000,00   50.000,00
    28     Impozit pe veniturile microîntreprinderilor835.900,00-335.200,00500.700,00
    30     Alte încasări din impozite indirecte700,00-280,00420,00
  1900       B. VENITURI NEFISCALE2.021.300,0035.650,002.056.950,00
  2001       VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME100.000,00-30.000,0070.000,00
  2101       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE248.800,0040.100,00288.900,00
    01     Taxe de metrologie   0,150,15
    02     Venituri din taxe pentru prestaţii vamale600,0045,70645,70
    03     Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional1.800,00-278,001.522,00
    04     Taxe consulare120.000,0051.550,00171.550,00
    05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii600,00-410,00190,00
    10     Taxe şi alte venituri din protecţia      
          mediului1.400,00-200,001.200,00
    12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate1.200,00-650,00550,00
    13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate600,00-129,00471,00
    17     Taxe pentru învăţământ80,00-19,8560,15
    18     Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară1.920,00-20,001.900,00
    19     Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale100,00-90,0010,00
    20     Venituri din prestări de servicii48.500,001.500,0050.000,00
    21     Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal5.500,00-400,005.100,00
    22     Venituri din producerea riscurilor asigurate500,00-499,001,00
    30     Alte venituri de la instituţiile publice52.000,00-12.000,0040.000,00
    34     Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate14.000,001.700,0015.700,00
  2201       DIVERSE VENITURI1.672.500,0025.550,001.698.050,00
    01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive4.000,00-500,003.500,00
    03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale296.500,00103.500,00400.000,00
    04     Încasări din cota reţinută, conform Codului Penal100,00   100,00
    05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi195.800,00-75.800,00120.000,00
    07     Venituri din concesiuni şi închirieri800.000,00   800.000,00
    08     Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe3.500,00-1.000,002.500,00
    09     Venituri din dobânzi92.000,00   92.000,00
    11     Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate135.000,0025.000,00160.000,00
    12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit Legii20.000,00-5.000,0015.000,00
    19     Venituri din dividende25.000,0014.000,0039.000,00
    20     Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii şi asigurări sociale militare100,00-50,0050,00
    21     Venituri din despăgubiri500,00400,00900,00
    30     Încasări din alte surse100.000,00-35.000,0065.000,00
  3000       II. VENITURI DIN CAPITAL60.300,00-5.300,0055.000,00
  3001       VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI60.300,00-5.300,0055.000,00
    01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice45.500,00-10.500,0035.000,00
    02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele de stat şi de mobilizare4.300,00-1.300,003.000,00
    03     Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului5.500,0010.500,0016.000,00
    08     Venituri obţinute în procesul de stingerea creanţelor bugetare5.000,00-4.000,001.000,00
  4000       VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI1.714,24   1.714,24
  4001       DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI1.714,24   1.714,24
    01     Donaţii şi sponsorizări1.714,24   1.714,24
  4200       VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE6.300,00-1.410,004.890,00
  4201       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate6.300,00-1.410,004.890,00
    07     Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru finanţarea lucrărilor agricole   1.300,001.300,00
    09     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ4.000,00-1.700,002.300,00
    10     Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară2.000,00-800,001.200,00
    11     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism100,00-50,0050,00
    15     Încasări din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale100,00-80,0020,00
    17     Încasări din rambursarea microcreditelor, acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit100,00-80,0020,00
  5001       BUGET DE STAT38.704.144,98781.424,6339.485.569,61
      01   CHELTUIELI CURENTE33.157.672,28880.684,9634.038.357,24
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL6.484.548,4362.949,776.547.498,20
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.205.053,08329.896,515.534.949,59
      34   SUBVENŢII2.732.785,45225.779,642.958.565,09
      36   PRIME180.000,0023.500,00203.500,00
      38   TRANSFERURI15.309.479,89309.139,0415.618.618,93
      39   Transferuri consolidabile1.444.968,8040.996,871.485.965,67
      40   Transferuri neconsolidabile13.864.511,09268.142,1714.132.653,26
      49   DOBÂNZI3.026.046,36-170.580,002.855.466,36
      60   REZERVE219.759,07100.000,00319.759,07
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.655.886,5359.634,172.715.520,70
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE3.716,0999,343.815,43
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.886.870,08-158.993,842.727.876,24
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.857.299,00-158.159,842.699.139,16
      8501Rambursări de credite externe1.924.644,72-29.861,371.894.783,35
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane932.654,28-128.298,47804.355,81
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora29.571,08-834,0028.737,08
      8801Rambursări de credite interne10.197,60   10.197,60
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane19.373,48-834,0018.539,48
  5100       Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE2.968.922,0344.020,153.012.942,18
  5101       AUTORITĂŢI PUBLICE2.968.922,0344.020,153.012.942,18
      01   CHELTUIELI CURENTE2.697.118,5043.438,022.740.556,52
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.801.653,2367.252,751.868.905,98
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII751.073,12-19.128,50731.944,62
      34   SUBVENŢII8.934,29-600,008.334,29
      38   TRANSFERURI135.457,86-4.086,23131.371,63
      40   Transferuri neconsolidabile135.457,86-4.086,23131.371,63
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL220.765,1211.682,13232.447,25
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE51.038,41-11.100,0039.938,41
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite51.038,41-11.100,0039.938,41
      8501Rambursări de credite externe36.184,51-9.600,0026.584,51
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane14.853,90-1.500,0013.353,90
  5400       Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ8.929.991,8047.806,528.977.798,32
      01   CHELTUIELI CURENTE7.218.693,98109.328,887.328.022,86
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL3.699.357,44-18.380,553.680.976,89
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.796.416,58110.266,852.906.683,43
      34   SUBVENŢII412.049,3234.200,00446.249,32
      38   TRANSFERURI310.870,64-16.757,42294.113,22
      39   Transferuri consolidabile46.564,22   46.564,22
      40   Transferuri neconsolidabile264.306,42-16.757,42247.549,00
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL937.990,7741.065,60979.056,37
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE773.307,05-102.587,96670.719,09
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite761.081,68-101.753,96659.327,72
      8501Rambursări de credite externe647.006,05-79.735,09567.270,96
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane114.075,63-22.018,8792.056,76
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora12.225,37-834,0011.391,37
      8801Rambursări de credite interne2.250,00   2.250,00
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane9.975,37-834,009.141,37
  5401       APĂRARE NAŢIONALĂ3.898.211,18-73.307,533.824.903,65
      01   CHELTUIELI CURENTE2.899.106,24-30.859,222.868.247,02
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.374.457,75-17.191,801.357.265,95
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.329.186,92   1.329.186,92
      38   TRANSFERURI195.461,57-13.667,42181.794,15
      39   Transferuri consolidabile9.830,02   9.830,02
      40   Transferuri neconsolidabile185.631,55-13.667,42171.964,13
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL649.670,13-42.448,31607.221,82
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE349.434,81   349.434,81
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite349.434,81   349.434,81
      8501Rambursări de credite externe299.392,31   299.392,31
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane50.042,50   50.042,50
  5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ5.031.780,62121.114,055.152.894,67
      01   CHELTUIELI CURENTE4.319.587,74140.188,104.459.775,84
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.324.899,69-1.188,752.323.710,94
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.467.229,66110.266,851.577.496,51
      34   SUBVENŢII412.049,3234.200,00446.249,32
      38   TRANSFERURI115.409,07-3.090,00112.319,07
      39   Transferuri consolidabile36.734,20   36.734,20
      40   Transferuri neconsolidabile78.674,87-3.090,0075.584,87
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL288.320,6483.513,91371.834,55
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE423.872,24-102.587,96321.284,28
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite411.646,87-101.753,96309.892,91
      8501Rambursări de credite externe347.613,74-79.735,09267.878,65
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane64.033,13-22.018,8742.014,26
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora12.225,37-834,0011.391,37
      8801Rambursări de credite interne2.250,00   2.250,00
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane9.975,37-834,009.141,37
  5700       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE11.664.999,54709.191,2312.374.190,77
      01   CHELTUIELI CURENTE10.778.222,32741.814,1711.520.036,49
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL553.326,49-323,58553.002,91
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII958.627,75122.119,421.080.747,17
      34   SUBVENŢII496.853,7322.443,45519.297,18
      38   TRANSFERURI8.769.414,35597.574,889.366.989,23
      39   Transferuri consolidabile660.028,13137.980,87798.009,00
      40   Transferuri neconsolidabile8.109.386,22459.594,018.568.980,23
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL325.270,06-14.294,86310.975,20
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE561.507,16-18.328,08543.179,08
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite553.320,39-18.328,08534.992,31
      8501Rambursări de credite externe454.855,69-11.288,28443.567,41
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane98.464,70-7.039,8091.424,90
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora8.186,77   8.186,77
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane8.186,77   8.186,77
  5701       ÎNVĂŢĂMÂNT2.341.245,6031.310,552.372.556,15
      01   CHELTUIELI CURENTE2.093.989,0634.484,822.128.473,88
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL350.583,53-7.759,07342.824,46
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII279.953,376.317,22286.270,59
      34   SUBVENŢII132.243,207.750,00139.993,20
      38   TRANSFERURI1.331.208,9628.176,671.359.385,63
      39   Transferuri consolidabile109,94   109,94
      40   Transferuri neconsolidabile1.331.099,0228.176,671.359.275,69
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL180.557,77-3.174,27177.383,50
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE66.698,77   66.698,77
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite58.512,00   58.512,00
      8501Rambursări de credite externe24.886,203.000,0027.886,20
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane33.625,80-3.000,0030.625,80
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora8.186,77   8.186,77
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane8.186,77   8.186,77
  5801       SĂNĂTATE1.455.489,7778.748,101.534.237,87
      01   CHELTUIELI CURENTE847.684,54106.974,77954.659,31
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL138.837,845.703,26144.541,10
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII227.542,747.426,92234.969,66
      34   SUBVENŢII24.498,64650,0025.148,64
      38   TRANSFERURI456.805,3293.194,59549.999,91
      39   Transferuri consolidabile227.870,0086.883,87314.753,87
      40   Transferuri neconsolidabile228.935,326.310,72235.246,04
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL121.216,84-10.220,59110.996,25
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE486.588,39-18.006,08468.582,31
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite486.588,39-18.006,08468.582,31
      8501Rambursări de credite externe426.413,49-14.864,28411.549,21
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane60.174,90-3.141,8057.033,10
  5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET924.660,0634.143,10958.803,16
      01   CHELTUIELI CURENTE906.519,3835.465,10941.984,48
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL30.000,18932,2330.932,41
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII235.986,0724.002,75259.988,82
      34   SUBVENŢII338.317,3213.873,45352.190,77
      38   TRANSFERURI302.215,81-3.343,33298.872,48
      40   Transferuri neconsolidabile302.215,81-3.343,33298.872,48
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL16.421,68-1.000,0015.421,68
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.719,00-322,001.397,00
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.719,00-322,001.397,00
      8501Rambursări de credite externe653,0028,00681,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.066,00-350,00716,00
  6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII6.943.604,11564.989,487.508.593,59
      01   CHELTUIELI CURENTE6.930.029,34564.889,487.494.918,82
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL33.904,94800,0034.704,94
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII215.145,5784.372,53299.518,10
      34   SUBVENŢII1.794,57170,001.964,57
      38   TRANSFERURI6.679.184,26479.546,957.158.731,21
      39   Transferuri consolidabile432.048,1951.097,00483.145,19
      40   Transferuri neconsolidabile6.247.136,07428.449,956.675.586,02
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL7.073,77100,007.173,77
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.501,00   6.501,00
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite6.501,00   6.501,00
      8501Rambursări de credite externe2.903,00548,003.451,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane3.598,00-548,003.050,00
  6300       Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE1.012.060,443.856,001.015.916,44
      01   CHELTUIELI CURENTE332.894,48-11.836,00321.058,48
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL54.713,32-3.000,0051.713,32
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII34.810,923.000,0037.810,92
      34   SUBVENŢII1.128,10-412,00716,10
      38   TRANSFERURI242.242,14-11.424,00230.818,14
      39   Transferuri consolidabile63.525,72   63.525,72
      40   Transferuri neconsolidabile178.716,42-11.424,00167.292,42
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL418.277,746.367,00424.644,74
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE260.888,229.325,00270.213,22
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite260.888,229.325,00270.213,22
      8501Rambursări de credite externe118.908,6227.781,00146.689,62
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane141.979,60-18.456,00123.523,60
  6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE618.371,6016.356,00634.727,60
      01   CHELTUIELI CURENTE188.887,54-6.836,00182.051,54
      34   SUBVENŢII1.128,10-412,00716,10
      38   TRANSFERURI187.759,44-6.424,00181.335,44
      39   Transferuri consolidabile63.525,72   63.525,72
      40   Transferuri neconsolidabile124.233,72-6.424,00117.809,72
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL205.386,066.367,00211.753,06
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE224.098,0016.825,00240.923,00
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite224.098,0016.825,00240.923,00
      8501Rambursări de credite externe113.295,0027.781,00141.076,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane110.803,00-10.956,0099.847,00
  6401       MEDIU ŞI APE393.688,84-12.500,00381.188,84
      01   CHELTUIELI CURENTE144.006,94-5.000,00139.006,94
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL54.713,32-3.000,0051.713,32
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII34.810,923.000,0037.810,92
      38   TRANSFERURI54.482,70-5.000,0049.482,70
      40   Transferuri neconsolidabile54.482,70-5.000,0049.482,70
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL212.891,68   212.891,68
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE36.790,22-7.500,0029.290,22
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite36.790,22-7.500,0029.290,22
      8501Rambursări de credite externe5.613,62   5.613,62
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane31.176,60-7.500,0023.676,60
  6600       Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE9.083.700,65189.857,509.273.558,15
      01   CHELTUIELI CURENTE7.155.878,00209.328,327.365.206,32
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL197.556,2514.865,00212.421,25
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII563.731,23114.119,48677.850,71
      34   SUBVENŢII1.793.550,67169.083,191.962.633,86
      36   PRIME180.000,0023.500,00203.500,00
      38   TRANSFERURI4.421.039,85-112.239,354.308.800,50
      39   Transferuri consolidabile49.804,60   49.804,60
      40   Transferuri neconsolidabile4.371.235,25-112.239,354.258.995,90
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL702.190,9116.480,18718.671,09
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.225.631,74-35.951,001.189.680,74
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.216.472,80-35.951,001.180.521,80
      8501Rambursări de credite externe665.728,8542.981,00708.709,85
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane550.743,95-78.932,00471.811,95
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora9.158,94   9.158,94
      8801Rambursări de credite interne7.947,60   7.947,60
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane1.211,34   1.211,34
  6601       INDUSTRIE973.382,5675.100,001.048.482,56
      01   CHELTUIELI CURENTE783.923,9698.130,00882.053,96
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL28.027,08100,0028.127,08
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII26.427,97-420,0026.007,97
      34   SUBVENŢII506.211,83113.800,00620.011,83
      38   TRANSFERURI223.257,08-15.350,00207.907,08
      40   Transferuri neconsolidabile223.257,08-15.350,00207.907,08
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL143.152,60-1.330,00141.822,60
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE46.306,00-21.700,0024.606,00
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite46.306,00-21.700,0024.606,00
      8501Rambursări de credite externe37.185,00-21.300,0015.885,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane9.121,00-400,008.721,00
  6701       AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA2.954.035,6154.188,963.008.224,57
      01   CHELTUIELI CURENTE2.801.837,3451.138,962.852.976,30
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL124.717,5915.500,00140.217,59
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII89.075,043.000,0092.075,04
      34   SUBVENŢII584.825,6452.883,19637.708,83
      36   PRIME180.000,0023.500,00203.500,00
      38   TRANSFERURI1.823.219,07-43.744,231.779.474,84
      40   Transferuri neconsolidabile1.823.219,07-43.744,231.779.474,84
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL129.423,023.050,00132.473,02
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE22.775,25   22.775,25
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite22.775,25   22.775,25
      8501Rambursări de credite externe12.537,18   12.537,18
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane10.238,07   10.238,07
  6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII3.558.879,8031.777,063.590.656,86
      01   CHELTUIELI CURENTE2.097.156,1524.367,882.121.524,03
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL21.587,67-1.380,0020.207,67
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII387.699,94111.800,00499.499,94
      34   SUBVENŢII700.513,202.400,00702.913,20
      38   TRANSFERURI987.355,34-88.452,12898.903,22
      39   Transferuri consolidabile43.330,00   43.330,00
      40   Transferuri neconsolidabile944.025,34-88.452,12855.573,22
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL367.105,7114.760,18381.865,89
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.094.617,94-7.351,001.087.266,94
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.085.459,00-7.351,001.078.108,00
      8501Rambursări de credite externe575.296,0064.281,00639.577,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane510.163,00-71.632,00438.531,00
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora9.158,94   9.158,94
      8801Rambursări de credite interne7.947,60   7.947,60
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane1.211,34   1.211,34
  6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE1.597.402,6828.791,481.626.194,16
      0]   CHELTUIELI CURENTE1.472.960,5535.691,481.508.652,03
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL23.223,91645,0023.868,91
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII60.528,28-260,5260.267,76
      34   SUBVENŢII2.000,00   2.000,00
      38   TRANSFERURI1.387.208,3635.307,001.422.515,36
      39   Transferuri consolidabile6.474,60   6.474,60
      40   Transferuri neconsolidabile1.380.733,7635.307,001.416.040,76
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL62.509,58   62.509,58
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE61.932,55-6.900,0055.032,55
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite61.932,55-6.900,0055.032,55
      8501Rambursări de credite externe40.710,67   40.710,67
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane21.221,88-6.900,0014.321,88
  7100       Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI1.170.137,50-45.842,111.124.295,39
      01   CHELTUIELI CURENTE1.104.248,07-43.824,431.060.423,64
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL177.941,702.536,15180.477,85
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII100.393,48-480,7499.912,74
      34   SUBVENŢII20.269,341.065,0021.334,34
      38   TRANSFERURI805.643,55-46.944,84758.698,71
      39   Transferuri consolidabile234,63   234,63
      40   Transferuri neconsolidabile805.408,92-46.944,84758.464,08
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL51.391,93-1.665,8849.726,05
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE14.497,50-351,8014.145,70
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite14.497,50-351,8014.145,70
      8501Rambursări de credite externe1.961,00   1.961,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane12.536,50-351,8012.184,70
  7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ727.482,23-25.203,80702.278,43
      01   CHELTUIELI CURENTE705.788,47-25.532,92680.255,55
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL82.188,172.599,2884.787,45
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII46.895,583.080,7649.976,34
      34   SUBVENŢII2.669,341.065,003.734,34
      38   TRANSFERURI574.035,38-32.277,96541.757,42
      39   Transferuri consolidabile7,49   7,49
      40   Transferuri neconsolidabile574.027,89-32.277,96541.749,93
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL21.693,76329,1222.022,88
  7201       ALTE ACŢIUNI442.655,27-20.638,31422.016,96
      01   CHELTUIELI CURENTE398.459,60-18.291,51380.168,09
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL95.753,53-63,1395.690,40
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII53.497,90-3.561,5049.936,40
      34   SUBVENŢII17.600,00   17.600,00
      38   TRANSFERURI231.608,17-14.666,88216.941,29
      39   Transferuri consolidabile227,14   227,14
      40   Transferuri neconsolidabile231.381,03-14.666,88216.714,15
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL29.698,17-1.995,0027.703,17
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE14.497,50-351,8014.145,70
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite14.497,50-351,8014.145,70
      8501Rambursări de credite externe1.961,00   1.961,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane12.536,50-351,8012.184,70
  8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT624.811,50-96.984,00527.827,50
      01   CHELTUIELI CURENTE624.811,50-96.984,00527.827,50
      38   TRANSFERURI624.811,50-96.984,00527.827,50
      39   Transferuri consolidabile624.811,50-96.984,00527.827,50
    03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe160.000,00-81.000,0079.000,00
    04     Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat15.984,00-15.984,00  
    05     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de intervenţie448.827,50   448.827,50
  8600       Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE3.716,0999,343.815,43
  8601       ÎMPRUMUTURI3.716,0999,343.815,43
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE3.716,0999,343.815,43
  8800       Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI3.026.046,36-170.580,002.855.466,36
  8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI3.026.046,36-170.580,002.855.466,36
      01   CHELTUIELI CURENTE3.026.046,36-170.580,002.855.466,36
      49   DOBÂNZI3.026.046,36-170.580,002.855.466,36
    01     Dobânzi aferente datoriei publice interne1.167.300,00   1.167.300,00
    02     Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe996.926,36-72.260,00924.666,36
    03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul împrumuturilor167.890,00-98.320,0069.570,00
    04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe682.500,00   682.500,00
    05     Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne11.430,00   11.430,00
  9500       Partea a XV-a FONDURI DE REZERVĂ219.759,07100.000,00319.759,07
  9501       FONDURI DE REZERVĂ219.759,07100.000,00319.759,07
      60   REZERVE219.759,07100.000,00319.759,07
    01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului216.704,07100.000,00316.704,07
    02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului3.055,00   3.055,00
  9901       DEFICIT-2.570.067,56-710.657,98-3.280.725,54
Anexa 2 SINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,titluri de cheltuieli, articole şi alineate,după caz, pe anul 2005
   
  - mii lei -
                 
  Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ Arti- colAli- neatDenumire indicatorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
  AB123 = 1 + 2
  5000       TOTAL GENERAL48.458.873,09397.594,0848.856.467,17
          -------------      
      01   CHELTUIELI CURENTE40.446.717,86671.461,8841.118.179,74
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL6.893.198,6061.655,656.954.854,25
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.380.674,18294.251,366.674.925,54
      34   SUBVENŢII2.747.692,25225.779,642.973.471,89
      36   PRIME180.000,0023.500,00203.500,00
      38   TRANSFERURI20.999.347,40136.855,2321.136.202,63
      39   Transferuri consolidabile1.444.968,8040.996,871.485.965,67
      40   Transferuri neconsolidabile19.554.378,6095.858,3619.650.236,96
      49   DOBÂNZI3.026.046,36-170.580,002.855.466,36
      60   REZERVE219.759,07100.000,00319.759,07
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL5.109.287,29-114.973,304.994.313,99
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE9.554,7499,349.654,08
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.893.313,20-158.993,842.734.319,36
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.861.242,12-158.159,842.703.082,28
      8501Rambursări de credite externe1.924.644,72-29.861,371.894.783,35
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane936.597,40-128.298,47808.298,93
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora29.571,08-834,0028.737,08
      8801Rambursări de credite interne10.197,60   10.197,60
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane19.373,48-834,0018.539,48
  5001       BUGET DE STAT38.704.144,98781.424,6339.485.569,61
          -------------      
      01   CHELTUIELI CURENTE33.157.672,28880.684,9634.038.357,24
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL6.484.548,4362.949,776.547.498,20
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.205.053,08329.896,515.534.949,59
      34   SUBVENŢII2.732.785,45225.779,642.958.565,09
      36   PRIME180.000,0023.500,00203.500,00
      38   TRANSFERURI15.309.479,89309.139,0415.618.618,93
      39   Transferuri consolidabile1.444.968,8040.996,871.485.965,67
      40   Transferuri neconsolidabile13.864.511,09268.142,1714.132.653,26
      49   DOBÂNZI3.026.046,36-170.580,002.855.466,36
      60   REZERVE219.759,07100.000,00319.759,07
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.655.886,5359.634,172.715.520,70
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE3.716,0999,343.815,43
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.886.870,08-158.993,842.727.876,24
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.857.299,00-158.159,842.699.139,16
      8501Rambursări de credite externe1.924.644,72-29.861,371.894.783,35
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane932.654,28-128.298,47804.355,81
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora29.571,08-834,0028.737,08
      8801Rambursări de credite interne10.197,60   10.197,60
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane19.373,48-834,0018.539,48
  5101       AUTORITĂŢI PUBLICE2.968.922,0344.020,153.012.942,18
      01   CHELTUIELI CURENTE2.697.118,5043.438,022.740.556,52
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.801.653,2367.252,751.868.905,98
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII751.073,12-19.128,50731.944,62
      34   SUBVENŢII8.934,29-600,008.334,29
      38   TRANSFERURI135.457,86-4.086,23131.371,63
      40   Transferuri neconsolidabile135.457,86-4.086,23131.371,63
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL220.765,1211.682,13232.447,25
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI      
          COMISIOANE LA CREDITE51.038,41-11.100,0039.938,41
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite51.038,41-11.100,0039.938,41
      8501Rambursări de credite externe36.184,51-9.600,0026.584,51
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane14.853,90-1.500,0013.353,90
  5401       APĂRARE NAŢIONALĂ3.898.211,18-73.307,533.824.903,65
      01   CHELTUIELI CURENTE2.899.106,24-30.859,222.868.247,02
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.374.457,75-17.191,801.357.265,95
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.329.186,92   1.329.186,92
      38   TRANSFERURI195.461,57-13.667,42181.794,15
      39   Transferuri consolidabile9.830,02   9.830,02
      40   Transferuri neconsolidabile185.631,55-13.667,42171.964,13
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL649.670,13-42.448,31607.221,82
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE349.434,81   349.434,81
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite349.434,81   349.434,81
      8501Rambursări de credite externe299.392,31   299.392,31
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane50.042,50   50.042,50
  5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ5.031.780,62121.114,055.152.894,67
      01   CHELTUIELI CURENTE4.319.587,74140.188,104.459.775,84
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.324.899,69-1.188,752.323.710,94
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.467.229,66110.266,851.577.496,51
      34   SUBVENŢII412.049,3234.200,00446.249,32
      38   TRANSFERURI115.409,07-3.090,00112.319,07
      39   Transferuri consolidabile36.734,20   36.734,20
      40   Transferuri neconsolidabile78.674,87-3.090,0075.584,87
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL288.320,6483.513,91371.834,55
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE423.872,24-102.587,96321.284,28
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de      
          dobânzi şi comisioane la credite externe      
          contractate de ordonatorii de credite411.646,87-101.753,96309.892,91
      8501Rambursări de credite externe347.613,74-79.735,09267.878,65
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane64.033,13-22.018,8742.014,26
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora12.225,37-834,0011.391,37
      8801Rambursări de credite interne2.250,00   2.250,00
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane9.975,37-834,009.141,37
  5701       ÎNVĂŢĂMÂNT2.341.245,6031.310,552.372.556,15
      01   CHELTUIELI CURENTE2.093.989,0634.484,822.128.473,88
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL350.583,53-7.759,07342.824,46
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII279.953,376.317,22286.270,59
      34   SUBVENŢII132.243,207.750,00139.993,20
      38   TRANSFERURI1.331.208,9628.176,671.359.385,63
      39   Transferuri consolidabile109,94   109,94
      40   Transferuri neconsolidabile1.331.099,0228.176,671.359.275,69
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL180.557,77-3.174,27177.383,50
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE66.698,77   66.698,77
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite58.512,00   58.512,00
      8501Rambursări de credite externe24.886,203.000,0027.886,20
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane33.625,80-3.000,0030.625,80
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora8.186,77   8.186,77
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane8.186,77   8.186,77
  5801       SĂNĂTATE1.455.489,7778.748,101.534.237,87
      01   CHELTUIELI CURENTE847.684,54106.974,77954.659,31
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL138.837,845.703,26144.541,10
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII227.542,747.426,92234.969,66
      34   SUBVENŢII24.498,64650,0025.148,64
      38   TRANSFERURI456.805,3293.194,59549.999,91
      39   Transferuri consolidabile227.870,0086.883,87314.753,87
      40   Transferuri neconsolidabile228.935,326.310,72235.246,04
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL121.216,84-10.220,59110.996,25
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE486.588,39-18.006,08468.582,31
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite486.588,39-18.006,08468.582,31
      8501Rambursări de credite externe426.413,49-14.864,28411.549,21
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane60.174,90-3.141,8057.033,10
  5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND      
          ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET924.660,0634.143,10958.803,16
      01   CHELTUIELI CURENTE906.519,3835.465,10941.984,48
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL30.000,18932,2330.932,41
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII235.986,0724.002,75259.988,82
      34   SUBVENŢII338.317,3213.873,45352.190,77
      38   TRANSFERURI302.215,81-3.343,33298.872,48
      40   Transferuri neconsolidabile302.215,81-3.343,33298.872,48
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL16.421,68-1.000,0015.421,68
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.719,00-322,001.397,00
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.719,00-322,001.397,00
      8501Rambursări de credite externe653,0028,00681,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.066,00-350,00716,00
  6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII6.943.604,11564.989,487.508.593,59
      01   CHELTUIELI CURENTE6.930.029,34564.889,487.494.918,82
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL33.904,94800,0034.704,94
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII215.145,5784.372,53299.518,10
      34   SUBVENŢII1.794,57170,001.964,57
      38   TRANSFERURI6.679.184,26479.546,957.158.731,21
      39   Transferuri consolidabile432.048,1951.097,00483.145,19
      40   Transferuri neconsolidabile6.247.136,07428.449,956.675.586,02
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL7.073,77100,007.173,77
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.501,00   6.501,00
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite6.501,00   6.501,00
      8501Rambursări de credite externe2.903,00548,003.451,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane3.598,00-548,003.050,00
  6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE618.371,6016.356,00634.727,60
      01   CHELTUIELI CURENTE188.887,54-6.836,00182.051,54
      34   SUBVENŢII1.128,10-412,00716,10
      38   TRANSFERURI187.759,44-6.424,00181.335,44
      39   Transferuri consolidabile63.525,72   63.525,72
      40   Transferuri neconsolidabile124.233,72-6.424,00117.809,72
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL205.386,066.367,00211.753,06
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE224.098,0016.825,00240.923,00
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite224.098,0016.825,00240.923,00
      8501Rambursări de credite externe113.295,0027.781,00141.076,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane110.803,00-10.956,0099.847,00
  6401       MEDIU ŞI APE393.688,84-12.500,00381.188,84
      01   CHELTUIELI CURENTE144.006,94-5.000,00139.006,94
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL54.713,32-3.000,0051.713,32
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII34.810,923.000,0037.810,92
      38   TRANSFERURI54.482,70-5.000,0049.482,70
      40   Transferuri neconsolidabile54.482,70-5.000,0049.482,70
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL212.891,68   212.891,68
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE36.790,22-7.500,0029.290,22
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite36.790,22-7.500,0029.290,22
      8501Rambursări de credite externe5.613,62   5.613,62
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane31.176,60-7.500,0023.676,60
  6601       INDUSTRIE973.382,5675.100,001.048.482,56
      01   CHELTUIELI CURENTE783.923,9698.130,00882.053,96
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL28.027,08100,0028.127,08
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII26.427,97-420,0026.007,97
      34   SUBVENŢII506.211,83113.800,00620.011,83
      38   TRANSFERURI223.257,08-15.350,00207.907,08
      40   Transferuri neconsolidabile223.257,08-15.350,00207.907,08
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL143.152,60-1.330,00141.822,60
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE46.306,00-21.700,0024.606,00
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite46.306,00-21.700,0024.606,00
      8501Rambursări de credite externe37.185,00-21.300,0015.885,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane9.121,00-400,008.721,00
  6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ2.954.035,6154.188,963.008.224,57
      01   CHELTUIELI CURENTE2.801.837,3451.138,962.852.976,30
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL124.717,5915.500,00140.217,59
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII89.075,043.000,0092.075,04
      34   SUBVENŢII584.825,6452.883,19637.708,83
      36   PRIME180.000,0023.500,00203.500,00
      38   TRANSFERURI1.823.219,07-43.744,231.779.474,84
      40   Transferuri neconsolidabile1.823.219,07-43.744,231.779.474,84
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL129.423,023.050,00132.473,02
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE22.775,25   22.775,25
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite22.775,25   22.775,25
      8501Rambursări de credite externe12.537,18   12.537,18
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane10.238,07   10.238,07
  6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII3.558.879,8031.777,063.590.656,86
      01   CHELTUIELI CURENTE2.097.156,1524.367,882.121.524,03
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL21.587,67-1.380,0020.207,67
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII387.699,94111.800,00499.499,94
      34   SUBVENŢII700.513,202.400,00702.913,20
      38   TRANSFERURI987.355,34-88.452,12898.903,22
      39   Transferuri consolidabile43.330,00   43.330,00
      40   Transferuri neconsolidabile944.025,34-88.452,12855.573,22
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL367.105,7114.760,18381.865,89
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.094.617,94-7.351,001.087.266,94
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.085.459,00-7.351,001.078.108,00
      8501Rambursări de credite externe575.296,0064.281,00639.577,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane510.163,00-71.632,00438.531,00
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora9.158,94   9.158,94
      8801Rambursări de credite interne7.947,60   7.947,60
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane1.211,34   1.211,34
  6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE1.597.402,6828.791,481.626.194,16
      01   CHELTUIELI CURENTE1.472.960,5535.691,481.508.652,03
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL23.223,91645,0023.868,91
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII60.528,28-260,5260.267,76
      34   SUBVENŢII2.000,00   2.000,00
      38   TRANSFERURI1.387.208,3635.307,001.422.515,36
      39   Transferuri consolidabile6.474,60   6.474,60
      40   Transferuri neconsolidabile1.380.733,7635.307,001.416.040,76
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL62.509,58   62.509,58
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE61.932,55-6.900,0055.032,55
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite61.932,55-6.900,0055.032,55
      8501Rambursări de credite externe40.710,67   40.710,67
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane21.221,88-6.900,0014.321,88
  7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ727.482,23-25.203,80702.278,43
      01   CHELTUIELI CURENTE705.788,47-25.532,92680.255,55
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL82.188,172.599,2884.787,45
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII46.895,583.080,7649.976,34
      34   SUBVENŢII2.669,341.065,003.734,34
      38   TRANSFERURI574.035,38-32.277,96541.757,42
      39   Transferuri consolidabile7,49   7,49
      40   Transferuri neconsolidabile574.027,89-32.277,96541.749,93
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL21.693,76329,1222.022,88
  7201       ALTE ACŢIUNI442.655,27-20.638,31422.016,96
      01   CHELTUIELI CURENTE398.459,60-18.291,51380.168,09
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL95.753,53-63,1395.690,40
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII53.497,90-3.561,5049.936,40
      34   SUBVENŢII17.600,00   17.600,00
      38   TRANSFERURI231.608,17-14.666,88216.941,29
      39   Transferuri consolidabile227,14   227,14
      40   Transferuri neconsolidabile231.381,03-14.666,88216.714,15
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL29.698,17-1.995,0027.703,17
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE14.497,50-351,8014.145,70
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite14.497,50-351,8014.145,70
      8501Rambursări de credite externe1.961,00   1.961,00
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane12.536,50-351,8012.184,70
  8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT624.811,50-96.984,00527.827,50
      01   CHELTUIELI CURENTE624.811,50-96.984,00527.827,50
      38   TRANSFERURI624.811,50-96.984,00527.827,50
      39   Transferuri consolidabile624.811,50-96.984,00527.827,50
    03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe160.000,00-81.000,0079.000,00
    04     Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat15.984,00-15.984,00  
    05     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de intervenţie448.827,50   448.827,50
  8601       ÎMPRUMUTURI3.716,0999,343.815,43
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE3.716,0999,343.815,43
  8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI3.026.046,36-170.580,002.855.466,36
      01   CHELTUIELI CURENTE3.026.046,36-170.580,002.855.466,36
      49   DOBÂNZI3.026.046,36-170.580,002.855.466,36
    01     Dobânzi aferente datoriei publice interne1.167.300,00   1.167.300,00
    02     Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe996.926,36-72.260,00924.666,36
    03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul împrumuturilor167.890,00-98.320,0069.570,00
    04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe682.500,00   682.500,00
    05     Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne11.430,00   11.430,00
  9501       FONDURI DE REZERVĂ219.759,07100.000,00319.759,07
      60   REZERVE219.759,07100.000,00319.759,07
    01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului216.704,07100.000,00316.704,07
    02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului3.055,00   3.055,00
  5003       SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII1.728.712,296.919,001.735.631,29
          ---------------------------------      
      01   CHELTUIELI CURENTE1.162.681,242.215,081.164.896,32
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL393.403,601.450,63394.854,23
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII731.895,94-7.235,55724.660,39
      38   TRANSFERURI37.381,708.000,0045.381,70
      40   Transferuri neconsolidabile37.381,708.000,0045.381,70
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL559.587,934.703,92564.291,85
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.443,12   6.443,12
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite3.943,12   3.943,12
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane3.943,12   3.943,12
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora2.500,00   2.500,00
  5103       AUTORITĂŢI PUBLICE20.227,501.086,0021.313,50
      01   CHELTUIELI CURENTE17.067,31880,0017.947,31
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL8.932,66550,009.482,66
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII8.134,65330,008.464,65
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.160,19206,003.366,19
  5403       APĂRARE NAŢIONALĂ124.998,96   124.998,96
      01   CHELTUIELI CURENTE59.679,92-4.111,9255.568,00
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.400,12-149,3711.250,75
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII48.279,80-3.962,5544.317,25
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL65.319,044.111,9269.430,96
  5503       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ161.632,615.285,00166.917,61
      01   CHELTUIELI CURENTE112.137,225.113,00117.250,22
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL41.364,10890,0042.254,10
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII70.673,124.223,0074.896,12
      38   TRANSFERURI100,00   100,00
      40   Transferuri neconsolidabile100,00   100,00
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL45.552,27172,0045.724,27
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI      
          COMISIOANE LA CREDITE3.943,12   3.943,12
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite3.943,12   3.943,12
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane3.943,12   3.943,12
  5703       ÎNVĂŢĂMÂNT997.080,57548,00997.628,57
      01   CHELTUIELI CURENTE788.229,97334,00788.563,97
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL313.797,65160,00313.957,65
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII471.650,62174,00471.824,62
      38   TRANSFERURI2.781,70   2.781,70
      40   Transferuri neconsolidabile2.781,70   2.781,70
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL206.350,60214,00206.564,60
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.500,00   2.500,00
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora2.500,00   2.500,00
  5803       SĂNĂTATE42.768,00   42.768,00
      01   CHELTUIELI CURENTE37.768,00   37.768,00
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII37.768,00   37.768,00
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL5.000,00   5.000,00
  5903       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND      
          ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET45.222,36   45.222,36
      01   CHELTUIELI CURENTE32.066,26   32.066,26
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL541,43   541,43
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII16.524,83   16.524,83
      38   TRANSFERURI15.000,00   15.000,00
      40   Transferuri neconsolidabile15.000,00   15.000,00
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL13.156,10   13.156,10
  6303       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE67.732,22   67.732,22
      01   CHELTUIELI CURENTE49.178,21   49.178,21
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.320,46   1.320,46
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII28.357,75-8.000,0020.357,75
      38   TRANSFERURI19.500,008.000,0027.500,00
      40   Transferuri neconsolidabile19.500,008.000,0027.500,00
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL18.554,01   18.554,01
  6703       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ100.800,00   100.800,00
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL100.800,00   100.800,00
  6903       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE131.539,17   131.539,17
      01   CHELTUIELI CURENTE35.535,07   35.535,07
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.838,19   2.838,19
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII32.696,88   32.696,88
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL96.004,10   96.004,10
  7103       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ36.560,90   36.560,90
      01   CHELTUIELI CURENTE30.869,28   30.869,28
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL13.208,99   13.208,99
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII17.660,29   17.660,29
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL5.691,62   5.691,62
  7203       ALTE ACŢIUNI150,00   150,00
      01   CHELTUIELI CURENTE150,00   150,00
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII150,00   150,00
  5014       CREDITE EXTERNE3.385.585,92-305.203,123.080.382,80
      01   CHELTUIELI CURENTE1.837.038,21-242.929,891.594.108,32
          ------------------      
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL3.892,93-1.858,752.034,18
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII101.300,60-37.433,0863.867,52
      34   SUBVENŢII14.906,80   14.906,80
      38   TRANSFERURI1.716.937,88-203.638,061.513.299,82
      40   Transferuri neconsolidabile1.716.937,88-203.638,061.513.299,82
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.542.709,06-62.273,231.480.435,83
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE5.838,65   5.838,65
  5114       AUTORITĂŢI PUBLICE112.358,20-12.582,0099.776,20
      01   CHELTUIELI CURENTE84.608,20-18.292,0066.316,20
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL51,00   51,00
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII38.616,20-28.946,009.670,20
      38   TRANSFERURI45.941,0010.654,0056.595,00
      40   Transferuri neconsolidabile45.941,0010.654,0056.595,00
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL27.750,005.710,0033.460,00
  414       APĂRARE NAŢIONALĂ253.540,6039.108,00292.648,60
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL253.540,6039.108,00292.648,60
  514       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ462.337,78-125.387,00336.950,78
      01   CHELTUIELI CURENTE8.000,00   8.000,00
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII8.000,00   8.000,00
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL454.337,78-125.387,00328.950,78
  5714       ÎNVĂŢĂMÂNT209.820,50-23.558,75186.261,75
      01   CHELTUIELI CURENTE47.340,43-9.558,7537.781,68
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.183,75-1.758,75425,00
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII43.097,55-7.800,0035.297,55
      38   TRANSFERURI2.059,13   2.059,13
      40   Transferuri neconsolidabile2.059,13   2.059,13
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL162.480,07-14.000,00148.480,07
  5814       SĂNĂTATE260.912,520,01260.912,53
      01   CHELTUIELI CURENTE8.200,00   8.200,00
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.400,00   1.400,00
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.400,00   6.400,00
      38   TRANSFERURI400,00   400,00
      40   Transferuri neconsolidabile400,00   400,00
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL252.712,520,01252.712,53
  5914       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND      
          ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET1.987,50   1.987,50
      01   CHELTUIELI CURENTE1.760,50227,001.987,50
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL5,55   5,55
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.669,70238,421.908,12
      38   TRANSFERURI85,25-11,4273,83
      40   Transferuri neconsolidabile85,25-11,4273,83
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL227,00-227,00  
  6014       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,      
          AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII16.871,93-2.425,5014.446,43
      01   CHELTUIELI CURENTE15.642,43-1.625,5014.016,93
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL252,63-100,00152,63
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.139,95-925,501.214,45
      38   TRANSFERURI13.249,85-600,0012.649,85
      40   Transferuri neconsolidabile13.249,85-600,0012.649,85
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.229,50-800,00429,50
  6314       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE214.513,5361.052,43275.565,96
      01   CHELTUIELI CURENTE159.289,2773.822,43233.111,70
      38   TRANSFERURI159.289,2773.822,43233.111,70
      40   Transferuri neconsolidabile159.289,2773.822,43233.111,70
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL55.224,26-12.770,0042.454,26
  6414       MEDIU ŞI APE111.448,00-6.118.90105.329,10
      01   CHELTUIELI CURENTE15.910,00-10.468,905.441,10
      38   TRANSFERURI15.910,00-10.468,905.441,10
      40   Transferuri neconsolidabile15.910,00-10.468,905.441,10
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL95.538,004.350,0099.888,00
  6614       INDUSTRIE98.941,9444.442,25143.384,19
      01   CHELTUIELI CURENTE39.616,44-4.277,9235.338,52
      38   TRANSFERURI39.616,44-4.277,9235.338,52
      40   Transferuri neconsolidabile39.616,44-4.277,9235.338,52
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL59.325,5048.720,17108.045,67
  6714       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ42.926,00-12.837,1330.088,87
      01   CHELTUIELI CURENTE42.926,00-12.837,1330.088,87
      38   TRANSFERURI42,926,00-12.837,1330.088,87
      40   Transferuri neconsolidabile42.926,00-12.837,1330.088,87
  6814       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII1.530.503,77-274.515,431.255.988,34
      01   CHELTUIELI CURENTE1.350.159,94-267.538,021.082.621,92
      38   TRANSFERURI1.350.159,94-267.538,021.082.621,92
      40   Transferuri neconsolidabile1.350.159,94-267.538,021.082.621,92
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL180.343,83-6.977,41173.366,42
  6914       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE41.895,806.118,9048.014,70
      01   CHELTUIELI CURENTE41.895,806.118,9048.014,70
      34   SUBVENŢII14.906,80   14.906,80
      38   TRANSFERURI26.989,006.118,9033.107,90
      40   Transferuri neconsolidabile26.989,006.118,9033.107,90
  7214       ALTE ACŢIUNI21.689,201.500,0023.189,20
      01   CHELTUIELI CURENTE21.689,201.500,0023.189,20
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.377,20   1.377,20
      38   TRANSFERURI20.312,001.500,0021.812,00
      40   Transferuri neconsolidabile20.312,001.500,0021.812,00
  8614       ÎMPRUMUTURI ACORDATE5.838,65   5.838,65
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE5.838,65   5.838,65
  5015       ÎMPRUMUTURI INTERNE35.000,00-21.178,2313.821,77
          ------------------      
      01   CHELTUIELI CURENTE10.000,00-5.718,274.281,73
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII10.000,00-5.718,274.281,73
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL25.000,00-15.459,969.540,04
  5515       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ35.000,00-21.178,2313.821,77
      01   CHELTUIELI CURENTE10.000,00-5.718,274.281,73
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII10.000,00-5.718,274.281,73
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL25.000,00-15.459,969.540,04
  5030       FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE4.605.429,90-64.368,204.541.061,70
          ------------------------------      
      01   CHELTUIELI CURENTE4.279.326,1337.210,004.316.536,13
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.353,64-886,0010.467,64
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII332.424,5614.741,75347.166,31
      38   TRANSFERURI3.935.547,9323.354,253.958.902,18
      40   Transferuri neconsolidabile3.935.547,9323.354,253.958.902,18
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL326.103,77-101.578,20224.525,57
  5130       AUTORITĂŢI PUBLICE218.183,14-1.011,00217.172,14
      01   CHELTUIELI CURENTE172.927,59-1.011,00171.916,59
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL8.723,64-600,008.123,64
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII123.689,98600,00124.289,98
      38   TRANSFERURI40.513,97-1.011,0039.502,97
      40   Transferuri neconsolidabile40.513,97-1.011,0039.502,97
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL45.255,55   45.255,55
  5530       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ193.574,76-101.578,2091.996,56
      01   CHELTUIELI CURENTE25.810,00   25.810,00
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL250,00   250,00
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII25.560,00   25.560,00
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL167.764,76-101.578,2066.186,56
  5730       ÎNVĂŢĂMÂNT68.238,0821,0068.259,08
      01   CHELTUIELI CURENTE68.238,0821,0068.259,08
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL   14,0014,00
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII   7,007,00
      38   TRANSFERURI68.238,08   68.238,08
      40   Transferuri neconsolidabile68.238,08   68.238,08
  5830       SĂNĂTATE52.017,5040.000,0092.017,50
      01   CHELTUIELI CURENTE37.487,5040.000,0077.487,50
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.380,00-300,002.080,00
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII16.890,004.300,0021.190,00
      38   TRANSFERURI18.217,5036.000,0054.217,50
      40   Transferuri neconsolidabile18.217,5036.000,0054.217,50
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL14.530,00   14.530,00
  5930       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND      
          ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET24.295,05   24.295,05
      01   CHELTUIELI CURENTE24.295,05   24.295,05
      38   TRANSFERURI24.295,05   24.295,05
      40   Transferuri neconsolidabile24.295,05   24.295,05
  6030       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,      
          AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII234.536,29   234.536,29
      01   CHELTUIELI CURENTE203.973,79   203.973,79
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII145.565,8311.634,75157.200,58
      38   TRANSFERURI58.407,96-11.634,7546.773,21
      40   Transferuri neconsolidabile58.407,96-11.634,7546.773,21
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL30.562,50   30.562,50
  6430       MEDIU ŞI APE211.684,12   211.684,12
      01   CHELTUIELI CURENTE186.784,12   186.784,12
      38   TRANSFERURI186.784,12   186.784,12
      40   Transferuri neconsolidabile186.784,12   186.784,12
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL24.900,00   24.900,00
  6630       INDUSTRIE13.250,00   13.250,00
      01   CHELTUIELI CURENTE13.250,00   13.250,00
      38   TRANSFERURI13.250,00   13.250,00
      40   Transferuri neconsolidabile13.250,00   13.250,00
  6730       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ1.862.395,49   1.862.395,49
      01   CHELTUIELI CURENTE1.862.395,49   1.862.395,49
      38   TRANSFERURI1.862.395,49   1.862.395,49
      40   Transferuri neconsolidabile1.862.395,49   1.862.395,49
  6830       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢIE1.140.736,22   1.140.736,22
      01   CHELTUIELI CURENTE1.106.570,26   1.106.570,26
      38   TRANSFERURI1.106.570,26   1.106.570,26
      40   Transferuri neconsolidabile1.106.570,26   1.106.570,26
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL34.165,96   34.165,96
  6930       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE504.373,50-1.800,00502.573,50
      01   CHELTUIELI CURENTE504.373,50-1.800,00502.573,50
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.800,00-1.800,00  
      38   TRANSFERURI502.573,50   502.573,50
      40   Transferuri neconsolidabile502.573,50   502.573,50
  7130       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ54.080,75   54.080,75
      01   CHELTUIELI CURENTE54.080,75   54.080,75
      38   TRANSFERURI54.080,75   54.080,75
      40   Transferuri neconsolidabile54.080,75   54.080,75
  7230       ALTE ACŢIUNI28.065,00   28.065,00
      01   CHELTUIELI CURENTE19.140,00   19.140,00
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII18.918,75   18.918,75
      38   TRANSFERURI221,25   221,25
      40   Transferuri neconsolidabile221,25   221,25
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL8.925,00   8.925,00
Anexa 4 I Program actualizatII InfluenteIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap,cultura şi culte şi echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005
                   
  - mii lei -
  Nr. crt.JudeţulTOTALdin care, pentru:
  Susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicapCultură şi cultedin care:Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare
  Contribuţii pentru personalul neclericalInstituţii de cultură preluate de autorităţile locale
    TOTALI1.590.071,18374.678,8897.608,6087.977,809.630,801.117.783,70
  II355.100,00155.100,000,000,000,00200.000,00
  III1.945.171,18529.778,8897.608,6087.977,809.630,801.317.783,70
  1ALBAI37.013,5710.593,674.154,403.608,00546,4022.265,50
  II6.500,002.476,000,000,000,004.024,00
  III43.513,5713.069,674.154,403.608,00546,4026.289,50
  2ARADI29.319,405.020,001.907,501.907,500,0022.391,90
  II7.028,002.825,000,000,000,004.203,00
  III36.347,407.845,001.907,501.907,500,0026.594,90
  3ARGEŞI40.873,0010.983,002.790,702.676,50114,2027.099,30
  II8.986,003.982,000,000,000,005.004,00
  III49.859,0014.965,002.790,702.676,50114,2032.103,30
  4BACĂUI53.688,4019.330,902.183,602.183,600,0032.173,90
  II10.857,004.882,000,000,000,005.975,00
  III64.545,4024.212,902.183,602.183,600,0038.148,90
  5BIHORI41.808,109.397,904.165,004.165,000,0028.245,20
  II11.635,006.379,000,000,000,005.256,00
  III53.443,1015.776,904.165,004.165,000,0033.501,20
  6BISTRIŢA-NĂSĂUDI28.603,303.862,001.325,901.325,900,0023.415,40
  II6.056,001.756,000,000,000,004.300,00
  III34.659,305.618,001.325,901.325,900,0027.715,40
  7BOTOŞANII53.660,008.867,402.844,401.261,801.582,6041.948,20
  II10.467,002.810,000,000,000,007.657,00
  III64.127,0011.677,402.844,401.261,801.582,6049.605,20
  8BRAŞOVI27.679,906.460,502.129,302.129,300,0019.090,10
  II7.733,004.121,000,000,000,003.612,00
  III35.412,9010.581,502.129,302.129,300,0022.702,10
  9BRĂILAI30.092,186.334,38921,70921,700,0022.836,10
  II6.659,002.698,000,000,000,003.961,00
  III36.751,189.032,38921,70921,700,0026.797,10
  10BUZĂUI42.924,709.900,301.232,301.232,300,0031.792,10
  II10.186,004.281,000,000,000,005.905,00
  III53.110,7014.181,301.232,301.232,300,0037.697,10
  11CARAŞ-SEVERINI39.908,008.717,402.582,802.582,800,0028.607,80
  II8.162,002.850,000,000,000,005.312,00
  III48.070,0011.567,402.582,802.582,800,0033.919,80
  12CĂLĂRAŞII34.995,505.257,60557,00557,000,0029.180,90
  II7.500,002.280,000,000,000,005.220,00
  III42,495,507.537,60557,00557,000,0034.400,90
  13CLUJI32.327,305.463,203.824,903.824,900,0023.039,20
  II6.948,002.721,000,000,000,004.227,00
  III39.275,308.184,203.824,903.824,900,0027.266,20
  14CONSTANŢAI36.608,7012.433,901.296,401.296,400,0022.878,40
  II8.706,004.605,000,000,000,004.101,00
  III45.314,7017.038,901.296,401.296,400,0026.979,40
  15COVASNAI17.805,103.218,80739,40739,400,0013.846,90
  II3.930,001.365,000,000,000,002.565,00
  III21.735,104.583,80739,40739,400,0016.411,90
  16DÂMBOVIŢAI41.594,0010.965,40*)2.409,501.892,80516,7028.219,10
  II10.501,005.399,000,000,000,005.102,00
  III52.095,0016.364,40*)2.409,501.892,80516,7033.321,10
  17DOLJI45.256,508.320,801.961,801.961,800,0034.973,90
  II9.999,003.550,000,000,000,006.449,00
  III55.255,5011.870,801.961,801.961,800,0041.422,90
  18GALAŢII32.795,454.184,352.257,502.257,500,0026.353,60
  II7.345,002.627,000,000,000,004.718,00
  III40.140,456.811,352.257,502.257,500,0031.071,60
  19GIURGIUI29.773,406.382,90458,50458,500,0022.932,00
  II8.081,003.849,000,000,000,004.232,00
  III37.854,4010.231,90458,50458,500,0027.164,00
  20GORJI22.719,005.605,801.503,301.503,300,0015.609,90
  II6.663,003.765,000,000,000,002.898,00
  III29.382,009.370,801503,301.503,300,0018.507,90
  21HARGHITAI28.485,113.960,711.375,201.375,200,0023.149,20
  II5.411,001.382,000,000,000,004.029,00
  III33.896,115.342,711.375,201.375,200,0027.178,20
  22HUNEDOARAI34.434,304.715,601.493,501.493,500,0028.225,20
  II7.712,003.280,000,000,000,004.432,00
  III42.146,307.995,601.493,501.493,500,0032.657,20
  23IALOMIŢAI27.935,204.926,50739,40739,400,0022.269,30
  II6.696,002.552,000,000,000,004.144,00
  III34.631,207.478,50739,40739,400,0026.413,30
  24IAŞII50.025,4110.994,413.356,603.356,600,0035.674,40
  II11.467,004.649,000,000,000,006.818,00
  III61.492,4115.643,413.356,603.356,600,0042.492,40
  25ILFOVI11.819,005.232,20990,70990,700,005.596,10
  II5.733,004.680,000,000,000,001.053,00
  III17.552,009.912,20990,70990,700,006.649,10
  26MARAMUREŞI47.065,1010.427,503.445,403.445,400,0033.192,20
  II9.859,003.868,000,000,000,005.991,00
  III56.924,1014.295,503.445,403.445,400,0039.183,20
  27MEHEDINŢII26.025,133.939,131.276,601.276,600,0020.809,40
  II5.494,001.645,000,000,000,003.849,00
  III31.519,135.584,131.276,601.276,600,0024.658,40
  28MUREŞI52.739,8922.892,893.484,803.484,800,0026.362,20
  II7.563,002.706,000,000,000,004.857,00
  III60.302,8925.598,893.484,803.484,800,0031.219,20
  29NEAMŢI57.342,5513.319,254.519,804.519,800,0039.503,50
  II11.440,004.113,000,000,000,007.327,00
  III68.782,5517.432,254.519,804.519,800,0046.830,50
  30OLTI37.763,406.103,601.582,201.582,200,0030.077,60
  II8.622,003.049,000,000,000,005.573,00
  III46.385,409.152,601.582,201.582,200,0035.650,60
  31PRAHOVAI44.266,0015.175,701.158,301.158,300,0027.932,00
  II11.456,006.270,000,000,000,005.186,00
  III55.722,0021.445,701.158,301.158,300,0033.118,00
  32SATU MAREI30.585,717.429,812.020,902.020,900,0021.135,00
  II6.508,002.575,000,000,000,003.933,00
  III37.093,7110.004,812.020,902.020,900,0025.068,00
  33SĂLAJI24.771,705.652,702.370,802.370,800,0016.748,20
      II5.080,002.025,000,000,000,003.055,00
      III29.851,707.677,702.370,802.370,800,0019.803,20
  34SIBIUI34.306,5011.771,104.374,702.587,701.787,0018.160,70
  II8.406,005.026,000,000,000,003.380,00
  III42.712,5016.797,104.374,702.587,701.787,0021.540,70
  35SUCEAVAI79.029,6013.958,905.791,902.972,202.819,7059.278,80
  II15.681,005.720,000,000,00   9.961,00
  III94.710,6019.678,905.791,902.972,202.819,7069.239,80
  36TELEORMANI38.408,855.719,251.508,201.508,200,0031.181,40
  II8.017,002.453,000,000,000,005.564,00
  III46.425,858.172,251.508,201.508,200,0036.745,40
  37TIMIŞI39.610,8612.309,863.376,403.376,400,0023.924,60
  II9.208,004.756,000,000,000,004.452,00
  III48.818,8617.065,863.376,403.376,400,0028.376,60
  38TULCEAI26.816,803.873,801.252,001.252,000,0021.691,00
  II4.942,00992,000,000,000,003.950,00
  III31.758,804.865,801.252,001.252,000,0025.641,00
  39VASLUII58.458,2013.222,701.528,001.528,000,0043.707,50
  II11.282,003.136,000,000,000,008.146,00
  III69.740,2016.358,701.528,001.528,000,0051.853,50
  40VÂLCEAI36.765,3011.208,902.469,402.469,400,0023.087,00
  II8.357,004.061,000,000,000,004.296,00
  III45.122,3015.269,902.469,402.469,400,0027.383,00
  41VRANCEAI39.307,979.590,271.168,101.168,100,0028.549,60
  II12.386,007.103,000,000,000,005.283,00
  III51.693,9716.693,271.168,101.168,100,0033.832,60
  42MUN. BUCUREŞTII24.033,7016.953,907.079,804.815,602.264,20**)0,00
  II9.838,009.838,000,000,000,000,00
  III33.871,7026.791,907.079,804.815,602.264,20**)0,00
  Sume ce se repartizează  în baza unor acte normativeI***) 20.629,400,000,000,000,0020.629,40
  II0,000,000,000,000,000,00
  III***) 20.629,400,000,000,000,0020.629,40
------------ Notă *) În baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999,aprobata prin Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se alocă Consiliuluilocal al comunei Gura Ocniţei suma de 567,2 mii lei; Notă **) Din care, 500,0 mii lei pentru lucrări în continuare şi dotări lasediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii, nr. 70-72. Notă ***) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 253/2000, aprobată prin Legea nr. 163/2001 se aloca Consiliului judeţeanIaşi suma de 6.066,9 mii lei, în baza prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, aprobata prin Legea nr. 643/2002,se aloca Consiliului local al municipiului Iaşi suma de 7.261,3 mii lei şiConsiliului local al municipiului Suceava suma de 7.301,2 mii lei; NOTĂ:La stabilirea criteriilor pentru repartizarea în proporţie de 15% a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a cotei defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, Consiliul Judeţean Iaşi va avea în vedere şi asigurarea sumelor necesare finanţării obiectivului de investitii "Sală multifuncţională, cu anexele aferente, ca sediu pentru autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Paşcani".
Anexa 5 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentrususţinerea sistemului de protecţie a copilului, pe anul 2005
           
  - mii lei -
  Nr. crt.JudeţulProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
    TOTAL361.610,0086.700,00448.310,00
  1ALBA7.369,402.000,009.369,40
  2ARAD9.954,401.750,0011.704,40
  3ARGEŞ8.907,701.760,0010.667,70
  4BACĂU10.433,801.740,0012.173,80
  5BIHOR10.640,701.020,0011.660,70
  6BISTRIŢA-NĂSĂUD7.411,80600,008.011,80
  7BOTOŞANI8.146,501.058,009.204,50
  8BRAŞOV9.390,301.050,0010.440,30
  9BRĂILA8.843,602.100,0010.943,60
  10BUZĂU10.989,001.090,0012.079,00
  11CARAŞ-SEVERIN5.333,802.850,008.183,80
  12CĂLĂRAŞI5.482,803.150,008.632,80
  13CLUJ10.034,802.570,0012.604,80
  14CONSTANŢA9.495,304.000,0013.495,30
  15COVASNA4.485,10800,005.285,10
  16DÂMBOVIŢA7.621,70850,008.471,70
  17DOLJ10.200,201.140,0011.340,20
  18GALAŢI10.604,30950,0011.554,30
  19GIURGIU3.173,90950,004.123,90
  20GORJ5.350,301.500,006.850,30
  21HARGHITA5.590,002.250,007.840,00
  22HUNEDOARA8.714,401.570,0010.284,40
  23IALOMIŢA5.224,30620,005.844,30
  24IAŞI22.117,906.217,0028.334,90
  25ILFOV4.891,301.785,006.676,30
  26MARAMUREŞ9.052,102.850,0011.902,10
  27MEHEDINŢI5.585,201.800,007.385,20
  28MUREŞ9.225,001.980,0011.205,00
  29NEAMŢ9.028,701.440,0010.468,70
  30OLT8.062,604.000,0012.062,60
  31PRAHOVA10.868,402.860,0013.728,40
  32SATU MARE7.899,701.280,009.179,70
  33SĂLAJ4.164,901.650,005.814,90
  34SIBIU5.934,50950,006.884,50
  35SUCEAVA11.369,302.420,0013.789,30
  36TELEORMAN8.728,70650,009.378,70
  37TIMIŞ12.655,10900,0013.555,10
  38TULCEA4.873,502.850,007.723,50
  39VASLUI9.039,602.990,0012.029,60
  40VÂLCEA10.656,902.250,0012.906,90
  41VRANCEA7.636,602.590,0010.226,60
  42Municipiul BUCUREŞTI16.421,907.870,0024.291,90
NOTĂ:Cu influenţele respective se modifică în mod corespunzător şi anexa nr. 8 la Legea nr. 511/2004
Anexa 6 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţareacheltuielilor de personal ale instituţiilor de învăţământpreuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor,oraşelor şi municipiilor, pe anul 2005
           
  - mii lei -
  Nr. crt.JudeţulProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
    TOTAL4.628.805,56167.300,004.796.105,56
  1ALBA95.093,602.796,0097.889,60
  2ARAD90.889,702.400,0093.289,70
  3ARGEŞ151.672,802.852,00154.524,80
  4BACĂU158.947,207.300,00166.247,20
  5BIHOR134.820,408.008,00142.828,40
  6BISTRIŢA-NĂSĂUD78.105,902.612,0080.717,90
  7BOTOŞANI101.657,101.172,00102.829,10
  8BRAŞOV120.264,104.912,00125.176,10
  9BRĂILA76.388,50767,0077.155,50
  10BUZĂU106.614,803.281,00109.895,80
  11CARAŞ-SEVERIN69.595,201.045,0070.640,20
  12CĂLĂRAŞI60.890,201.126,0062.016,20
  13CLUJ149.576,201.847,00151.423,20
  14CONSTANŢA141.645,201.862,00143.507,20
  15COVASNA58.097,201.554,0059.651,20
  16DÂMBOVIŢA114.080,603.500,00117.580,60
  17DOLJ153.578,202.463,00156.041,20
  18GALAŢI120.382,902.350,00122.732,90
  19GIURGIU45.367,401.533,0046.900,40
  20GORJ92.194,602.464,0094.658,60
  21HARGHITA91.312,202.496,0093.808,20
  22HUNEDOARA106.514,403.384,00109.898,40
  23IALOMIŢA54.980,002.016,0056.996,00
  24IAŞI184.159,103.859,00188.018,10
  25ILFOV41.663,501.000,0042.663,50
  26MARAMUREŞ121.540,205.105,00126.645,20
  27MEHEDINŢI68.170,10430,0068.600,10
  28MUREŞ137.095,203.075,00140.170,20
  29NEAMŢ123.246,600,00123.246,60
  30OLT106.252,103.591,00109.843,10
  31PRAHOVA156.029,603.614,00159.643,60
  32SATU MARE91.850,503.660,0095.510,50
  33SĂLAJ67.712,101.210,0068.922,10
  34SIBIU95.956,502.177,0098.133,50
  35SUCEAVA158.195,603.562,00161.757,60
  36TELEORMAN87.801,901.655,0089.456,90
  37TIMIŞ137.544,905.992,00143.536,90
  38TULCEA55.289,701.788,0057.077,70
  39VASLUI102.173,004.280,00106.453,00
  40VÂLCEA99.946,601.227,00101.173,60
  41VRANCEA79.128,603.666,0082.794,60
  42Municipiul BUCUREŞTI342.381,363.669,00346.050,36
  43Sume care se repartizează prin hotărâri ale Guvernului în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv pentru învăţământ special   50.000,0050.000,00
NOTĂ:Cu influenţele respective se modifică în mod corespunzător şi anexa nr. 9 la Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 66/2005 şi anexele nr. 8, 8a şi 8b la Legea nr. 511/2004.
Anexa 7     CASA NAŢIONALA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE                                    BUGETUL          Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005
   
  - mii lei -
                 
  Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ Arti- colAli- neatDenumire indicatorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
  AB123
    16     VENITURI - TOTAL8.037.647,25340.164,848.377.812,09
          I. VENITURI CURENTE7.708.709,82253.280,977.961.990,79
          A. VENITURI FISCALE7.635.209,82253.280,977.888.490,79
          A1. IMPOZITE DIRECTE7.635.209,82253.280.977.888.490,79
  1216       CONTRIBUŢII LA FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE7.635.209,82253.280,977.888.490,79
    01     Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat3.764.833,50142.123,323.906.956,82
    02     Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat3.586.712,15111.157,653.697.869,80
    03     Contribuţia datorată de alte persoane asigurate85.000,17   85.000,17
    04     Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj53.664,00   53.664,00
    05     Venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către Autoritatea pentru      
          Valorificarea Activelor Statului145.000,00   145.000,00
    16     B. VENITURI NEFISCALE73.500,00