Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 8 septembrie 2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 septembrie 2005 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 8 septembrie 2005privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 septembrie 2005

Având în vedere situaţia deosebit de grea a patrimoniului viticol ca urmare a acţiunii factorilor naturali negativi din ultimii 4 ani, dar mai ales a condiţiilor meteorologice din ultima perioadă a acestui an, cu repercusiuni asupra producţiei anului în curs şi a anului viitor, şi chiar a dispariţiei butucilor de viţă nobilă, se impune acordarea unui sprijin financiar pe anul 2005, constând în bonuri valorice pentru achiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru, cu finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.Pentru salvarea plantaţiilor viticole se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri speciale pentru asigurarea viabilităţii plantaţiilor viticole şi stoparea dispariţiei în masă a butucilor de viţă-de-vie, cu consecinţe negative de ordin socioeconomic, şi evitarea diminuării patrimoniului viticol, ceea ce ar însemna ca România să nu poată beneficia de rezultatele obţinute la negocierile cu Comisia Uniunii Europene la capitolul VII "Agricultură", subcapitolul "Vie-vin".În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Pentru protejarea şi maturarea elementelor anuale de creştere a butucilor de viţă-de-vie din soiuri nobile în toamna anului 2005, statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea sumei de 150 lei (RON)/ha, pentru suprafeţele cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, pentru achiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru. (2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă prin atribuirea gratuită de bonuri valorice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pentru achiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru. (3) Beneficiarii sprijinului prevăzut la alin. (1) sunt: a) producătorii agricoli, persoane fizice, care au în proprietate suprafeţe de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile pe care le exploatează; b) societăţile agricole sau formele asociative fără personalitate juridică, constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, care exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile; c) societăţile comerciale înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, care exploatează direct terenuri cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile; d) arendaşii care exploatează teren cultivat cu viţă-de-vie din soiuri nobile conform prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, care au prevăzută în contract o clauză prin care pot prelua subvenţia acordată de stat sub diferite forme proprietarilor; în lipsa clauzei menţionate anterior, subvenţia se acordă proprietarului; e) unităţile de cercetare şi dezvoltare şi din învăţământul agricol care deţin şi exploatează suprafeţe viticole. (4) Beneficiarii sprijinului prevăzuţi la alin. (3) primesc bonuri valorice gratuite pentru suprafeţele cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, declarate şi înscrise în Registrul plantaţiilor viticole. Articolul 2 (1) Sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, se acordă beneficiarilor prevederilor art. 1 alin. (3), pe baza cererii scrise al cărei model este prevăzut în anexele nr. 2 a) şi 2 b). (2) Pot beneficia de acest sprijin numai cultivatorii de plantaţii viticole cu soiuri nobile, care au efectuat lucrările de întreţinere a plantaţiilor, cum sunt dirijarea şi legatul lăstarilor, cârnitul, combaterea buruienilor, care permit aplicarea eficientă a tratamentelor anticriptogamice cu o substanţă pe bază de cupru, ce favorizează maturarea lemnului anual şi scăderea rezervei de boli. (3) Cererile solicitanţilor sprijinului, însoţite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului sau de contractul de arendare a suprafeţelor cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, şi de înscrisurile din Registrul plantaţiilor viticole, se depun în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, pe raza cărora se află amplasat terenul. (4) Cererea se verifică de către reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură ori al sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, se vizează de către primar şi se aprobă de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti. (5) Cererile solicitanţilor sprijinului sunt înregistrate de către reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură ori al sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, într-un registru de evidenţă a cererilor pentru acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli prevăzuţi la art. 1 alin. (3), pentru achiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru, pentru anul 2005. (6) Reprezentanţii centrului agricol sau ai centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură ori ai sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală întocmesc lista producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (7) În situaţia în care un beneficiar al sprijinului prevăzut la art. 1 alin. (3) are teren cultivat cu viţă-de-vie din soiuri nobile, în suprafaţă de peste 0,1 ha, aflat în mai multe localităţi, acesta formulează cerere şi primeşte sprijinul direct al statului de la primăria din localitatea în care este situat terenul. (8) Lista producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile se afişează la sediul primăriilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar. (9) Producătorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omişi în lista producătorilor care au solicitat sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, sau cărora li s-a stabilit o sumă în lei mai mică decât cea cuvenită pot depune contestaţii la sediul primăriilor în termen de 5 zile de la data afişării listei. (10) Primarii, împreună cu reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti sau reprezentanţii sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, soluţionează contestaţiile în termen de 5 zile de la data depunerii acestora şi dispun, după caz, întocmirea listelor suplimentare. Articolul 3În termen de 5 zile de la data afişării, listele producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivat cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, se înaintează direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru validare, centralizare şi decontare a cererilor aprobate în vederea acordării sprijinului. Articolul 4 (1) Sprijinul în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, se acordă producătorilor agricoli pe măsura depunerii cererilor, aprobării acestora şi întocmirii listelor. (2) Sprijinul alocat se va distribui beneficiarilor o singură dată, sub formă de bonuri valorice a căror valoare însumată nu poate depăşi 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile. (3) Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, prin reprezentantul desemnat pentru localitatea respectivă, eliberează bonurile valorice pe baza listelor întocmite de reprezentanţii centrului agricol sau ai centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură ori ai sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală. (4) Sprijinul alocat se acordă numai în situaţia în care beneficiarii acestui sprijin au executat până la data depunerii cererii de solicitare a sprijinului lucrările agrotehnice care să permită aplicarea eficientă a tratamentelor anticriptogamice, în special întreţinerea corespunzătoare a solului şi executarea lucrărilor şi operaţiilor în verde obligatorii, cum sunt legarea, dirijarea şi cârnitul lăstarilor, combaterea buruienilor. Articolul 5 (1) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti vor emite decizii de constituire a unor comisii de verificare a respectării prevederilor art. 4 alin. (4). (2) Comisiile sunt formate din cel puţin 3 membri, reprezentanţi ai Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, ai unităţii fitosanitare judeţene şi ai centrelor agricole de la nivelul localităţilor. (3) Comisiile constituite conform alin. (2) răspund de alocarea sprijinului cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4). Articolul 6Sumele necesare acordării sprijinului direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha producătorilor agricoli se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Articolul 7 (1) Reprezentanţii sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, ai direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală sau ai centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură verifică suprafeţele cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile pentru care s-a acordat producătorilor agricoli sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha, conform celor declarate în cererea întocmită de beneficiarul sprijinului, şi întocmesc procesele-verbale de recepţie, regularizare şi restituire, până la data de 15 noiembrie 2005, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) Procesele-verbale de recepţie, regularizare şi restituire se înregistrează într-un registru special. Articolul 8 (1) Tipărirea bonurilor valorice se realizează pe bază de contract încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pe hârtie care să asigure bonului valoric elemente de siguranţă, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. (2) Fondurile necesare tipăririi bonurilor valorice se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va împuternici direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală să ridice bonurile valorice, pe bază de proces-verbal, de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. (4) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti vor repartiza bonurile valorice primăriilor, pe bază de proces-verbal, pentru a fi păstrate până în momentul distribuirii acestora de persoanele desemnate prin decizie emisă de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform listelor întocmite. (5) Bonurile valorice se acordă astfel: a) beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. a), precum şi celor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. d), în situaţia în care sunt persoane fizice şi au prevăzută în contractul de arendare o clauză prin care pot prelua subvenţia acordată de stat sub diferite forme proprietarilor, pe baza actului de identitate; b) beneficiarilor, persoane juridice, prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. b), c), d) şi e), pe bază de împuternicire eliberată în acest sens de conducerea persoanei juridice. (6) În cazul moştenitorilor care deţin terenuri agricole în indiviziune, bonurile valorice se pot ridica de moştenitorul care va prezenta împuternicirea celorlalţi comoştenitori. (7) Furnizorii de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru, care primesc bonuri valorice, vor emite facturi cu menţiunea "Cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli", incluzând şi taxa pe valoarea adăugată, pe care le vor completa cu datele de identificare ale bonului valoric. (8) În cazul în care valoarea facturii este mai mare decât valoarea bonului valoric, diferenţa va fi suportată de producătorii agricoli, iar pe factură furnizorii de inputuri vor face menţiunea "Suma de ... lei (RON), cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli şi diferenţa cu plata în .... lei (RON)". (9) Furnizorii de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru vor depune centralizatorul facturilor emise în baza bonurilor valorice la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază sunt înregistraţi beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu exemplarul nr. 3 al facturilor emise, şi bonurile valorice originale prevăzute în facturile emise. (10) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti şi sucursalele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală au obligaţia de a verifica documentaţia prezentată din punctul de vedere al încadrării în prevederile legale şi autenticitatea bonurilor valorice. (11) Pe baza documentaţiei depuse de furnizori, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc următoarele situaţii: a) centralizatorul sumelor solicitate de furnizori, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; b) situaţia centralizatoare a sumelor necesare decontării bonurilor valorice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, pe care o transmit Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (12) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în baza situaţiei centralizatoare a sumelor necesare decontării bonurilor valorice, solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8. (13) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru a dispune operativ de sumele de plată necesare decontării facturilor emise de furnizorii de inputuri. (14) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele solicitate de furnizorii de inputuri conform centralizatorului sumelor solicitate de furnizori, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6. (15) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti primesc spre decontare bonuri valorice pentru achiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru până la data de 10 decembrie 2005. (16) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia să păstreze timp de cel puţin 5 ani facturile decontate şi bonurile valorice depuse de furnizori, precum şi matca rămasă după distribuirea bonurilor valorice. (17) Bonurile valorice pentru achiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru, neutilizate până la data de 1 decembrie 2005, îşi pierd valabilitatea, devenind nule. (18) Beneficiarii bonurilor valorice şi furnizorii de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru, care primesc bonuri valorice pentru plata acestora, au obligaţia de a le păstra în stare perfectă. Bonurile valorice deteriorate, a căror autenticitate nu poate fi dovedită, nu sunt valabile şi nu pot fi plătite. Articolul 9 (1) Înstrăinarea, deteriorarea sau pierderea registrului de înregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului producătorilor agricoli în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, şi/sau a proceselor-verbale de recepţie, regularizare şi restituire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON). (2) Încasarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare prevăzute în anexele nr. 2a) şi 2b), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), precum şi cu obligarea la restituirea sprijinului încasat nejustificat şi la plata penalităţilor prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare. Articolul 10 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 se fac de către împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 9, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Articolul 11Prevederile art. 9 şi 10 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 8 septembrie 2005.Nr. 125. Anexa 1  ┌──────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────┐ │ │ │ │ │ │ [SIGLA] │ │ [SIGLA] │ │ │ │ │ │ │ │ GUVERNUL ROMÂNIEI │ │ GUVERNUL ROMÂNIEI │ │ │ Ministerul Agriculturii, │ │ Ministerul Agriculturii, │ │ │ Pădurilor şi Dezvoltării │ │ Pădurilor şi Dezvoltării │ │ │ Rurale │ │ Rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │ELEMENT DE│ │ELEMENT DE│ │ │SECURIZARE│ │SECURIZARE│ │ │ │ │ │ │ BON VALORIC │ │ BON VALORIC │ │ │pentru achizitionarea de │ │pentru achizitionarea de │ │ │substante anticriptogamice│ │substante anticriptogamice,│ │ │pe bază de cupru pentru │ │pe bază de cupru pentru │ │ │ viticultura │ │ viticultura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (Valoarea în │ │ (Valoarea în │ │ │ cifre)............... │ │ cifre) ............... │ │ │ (Valoarea în │ │ (Valoarea în │ │ │ litere) ............. │ │ litere) .............. │ │ │ Seria .... nr. ....... │ │ Seria .... nr. ....... │ │ │ Data ................. │ │ Data ................. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VALABIL PANA LA 1 dec 2005│ │VALABIL PANA LA 1 dec 2005 │ │ └──────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Beneficiar: Beneficiar: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Semnatura şi stampila Semnatura şi stampila │ │ directiei agricole directiei agricole │ │ │ │ │ │ │ │ ESTE INTERZISA VANZAREA/CUMPARAREA │ │ ACESTUI BON VALORIC SUB SANCTIUNEA │ │ NULITATII │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Anexa 2 a) Comuna (oraşul, municipiul) ..........................Nr. de înregistrare ............. din ................ Se aprobă --------- Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Vizat ------- Primar, (semnătura şi ştampila) CERERE pentru acordarea unui sprijin financiar persoanelor fizice ce deţin sau/şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile pe suprafeţe mai mari de 0,1 ha şi înscrise în Registrul plantaţiilor viticole Domnul/Doamna ................., domiciliat/domiciliată în localitatea ....................,str. ................. nr. ..., judeţul ................, B.I./C.I. seria ........... nr. ....,eliberat/eliberată la data de .................. de ..............., CNP .................... . În baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez individual ... ha/înexploataţie agricolă fără personalitate juridică ... ha/am în arendă ... ha vie nobilă şisolicit sprijin pentru:---------------------------------------------------------------------------------------------- Registrul Suprafaţa Sprijinul Total sprijin plantaţiilor Specificaţie - ha - acordat - lei (RON) - viticole - lei (RON)/ha - Nr. fişei de calculator----------------------------------------------------------------------------------------------Achiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru---------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: x x---------------------------------------------------------------------------------------------- Declar pe propria răspundere că suprafeţele corespund documentelor legale şi că le exploatezconform tehnologiilor de cultură specifice, de care am luat cunoştinţă. Pe baza celor prezentate, solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat înconformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005. Menţionez că am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea ....................pentru suprafaţa de .......................... ha. Mă oblig să particip la recepţionarea lucrărilor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr. 125/2005 şi să restitui sumele primite în condiţiile în care nu realizezlucrările pentru care am solicitat sprijin financiar. Beneficiarul sprijinului, ................................ (semnătura) AVIZ Comisia de verificare numită prin Decizia nr. ..................... Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ............... ................................. ................................. ................................. Anexa 2 b)  Comuna (oraşul, municipiul) .......................Judeţul ...........................................Nr. de înregistrare ............ din .............. Se aprobă --------- Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Vizat ----- Primar, (semnătura şi ştampila) CERERE pentru acordarea unui sprijin financiar pentru societăţi comerciale înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, societăţi agricole sau forme asociative fără personalitate juridică constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, unităţi de cercetare şi dezvoltare şi din învăţământul agricol care deţin şi exploatează suprafeţe viticole Domnul/Doamna ..................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..................,str. ..................... nr. ...., judeţul .............., B.I./C.I. seria ........ nr. ....,eliberat/eliberată la data de ........... de ........................., CNP ..................,în calitate de împuternicit al unităţii .................. care deţine şi exploatează suprafaţaviticolă de ....................... ha----------------------------------------------------------------------------------------------- Registrul Suprafaţa Sprijinul Total sprijin plantaţiilor Specificaţie - ha - acordat - lei (RON) - viticole - lei (RON)/ha - Nr. fişei ........-----------------------------------------------------------------------------------------------Achiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: x x----------------------------------------------------------------------------------------------- Declar pe propria răspundere că suprafeţele corespund documentelor legale şi că le exploatezconform tehnologiilor de cultură specifice, de care am luat cunoştinţă. Pe baza celor prezentate, solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat înconformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005. Menţionez că am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea ....................pentru suprafaţa de .......................... ha. Mă oblig să particip la recepţionarea lucrărilor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr. 125/2005 şi să restitui sumele primite în condiţiile în care nu achiziţionezsubstanţele anticriptogamice pe bază de cupru. Beneficiarul sprijinului, ........................... (semnătura şi ştampila) AVIZ Comisia de verificare numită prin Decizia nr. ...................... Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ................ .................................. ................................. Anexa 3 Comuna (oraşul, municipiul) ......................Judeţul ..........................................Nr. ................... din ...................... Vizat ------ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală LISTA producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha, atribuit sub formă de bonuri valorice, pentru achiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru----------------------------------------------------------------------------------------------- Achiziţionarea de substanţe Total sumaNr. Persoane fizice/ anticriptogamice pe bază de cupru solicitată lei (RON)crt. persoane juridice ---------------------------------------------------------------- Suprafaţa Total sprijin Total sprijin - ha - - lei (RON)/ha - - lei (RON) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 150-----------------------------------------------------------------------------------------------...----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: x----------------------------------------------------------------------------------------------- Primar, .......................... (semnătura şi ştampila) Centrul agricol ....................... (semnătura) Reprezentant al sucursalei Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, IndustrieAlimentară şi Dezvoltare Rurală/reprezentant al centrului agricol/reprezentant al centruluicomunitar pentru cadastru ................................. (semnătura şi ştampila Anexa 4 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Nr. .............. din ......................... PROCES-VERBAL de recepţie, regularizare şi restituire Beneficiarul sprijinului de 150 lei (RON)/ha constând în bonuri valorice pentruachiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru, domnul/doamna ........................, cu domiciliul în localitatea ......................,str. ............... nr. .........., judeţul ................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I.seria .... nr. ..........., CNP .............., împreună cu domnul/doamna ....................,reprezentând centrul agricol sau centrul comunitar pentru cadastru şi agricultură ............,judeţul ..................., am constatat următoarele: Beneficiarul sprijinului s-a angajat prin Cererea nr. .......... din ................ 2005                           PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        Suprafaţa                       din anexele Observaţii                         nr. 2a) Realizată Diferenţe (calitatea                      şi nr. 2b) - ha - - ha - lucrărilor)                        - ha - + -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Achiziţionareade substanţeanticriptogamicepe bază de cupru──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Beneficiarul sprijinului, ................................ (semnătura) Reprezentant al sucursalei Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, IndustrieAlimentară şi Dezvoltare Rurală/reprezentant al centrului agricol/reprezentant al centruluicomunitar pentru cadastru .................................... (semnătura şi ştampila Anexa 5 Agentul economic (denumirea, adresa, sediul, codul fiscal)Banca Comercială ..........................................Nr. ............................... data (ziua, luna, anul) CENTRALIZATORUL facturilor emise în baza bonurilor valorice pentru livrarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru pentru viticultură─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Valoarea facturii Substanţe anticriptogamiceNr. Numărul şi conform bonurilor pe bază de cuprucrt. data facturii valorice --------------------------------- - mii lei (RON) - Cantitatea Valoarea (kg) - lei (RON) -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 2. 3....─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Conducătorul unităţii, .................................... (semnătura şi ştampila Anexa 6 Direcţia pentru Agriculturăşi Dezvoltare Rurală ..................Nr. ................../................ CENTRALIZATORUL sumelor solicitate de furnizori pentru livrarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru pentru viticultură─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suma solicitată Substanţe anticriptogamice conform bonurilor pe bază de cupruNr. Furnizor valorice ──────────────────────────crt. - mii lei (RON) - Cantitate Valoare (kg) - lei (RON) -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 2. 3....─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Director executiv, ............................ (semnătura şi ştampila) Director economic, ............................ (semnătura şi ştampila Anexa 7 Direcţia pentru Agriculturăşi Dezvoltare Rurală ..................Nr. ............/...................... SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a sumelor necesare decontării bonurilor valorice pentru livrarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru pentru viticultură───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Furnizorul Suma solicitată conform bonurilor valoricecrt. - mii lei (RON) -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 2. 3....─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: x─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Director executiv, Director economic, ............................ ........................... (semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila Anexa 8  Ministerul Agriculturii, Pădurilorşi Dezvoltării Rurale Se aprobă --------- Ordonator principal de credite, ................................ SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a sumelor necesare decontării bonurilor valorice pentru achiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru pentru viticultură───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Judeţul Suma solicitată conform bonurilor valoricecrt. - mii lei (RON) -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 2. 3....─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: X─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Direcţia buget-finanţe Director, .................................-------

Noutăți

 • LEGE nr. 25 din 10 ianuarie 2002 privind trecerea satului Custelnic din componenta comunei Găneşti, judeţul Mureş, în componenta municipiului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 17 din 12 februarie 1948 pentru modificarea legii pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 119 din 15 decembrie 1992 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 14 septembrie 1992 la Londra
 • LEGE nr. 47 din 17 decembrie 1971 pentru abrogarea articolului 53 alineatul 1 litera d din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, astfel cum a fost republicată în Buletin Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • LEGE nr. 194 din 20 decembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 298 din 25 noiembrie 2015 privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 176 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 508 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 76 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
 • LEGE nr. 13 din 8 februarie 1991 LEGE privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 28 din 13 ianuarie 2003 pentru înfiinţarea comunei Paleu, judeţul Bihor, prin reorganizarea comunei Cetariu
 • LEGE nr. 4.256 din 13 decembrie 1938 pentru interpretarea art. 63, punctul 3 din legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane din 7 Aprilie 1934
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 27 februarie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 526 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 108 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 18 mai 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 22 din 12 martie 1992 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la 06.03.1945, precum şi celor deportate în străinătate, prizonieri
 • LEGE nr. 319 din 18 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex- S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 47 din 4 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 55 din 2 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 343 din 6 iulie 2001 privind declararea ca municipiu a oraşului Băileşti, judeţul Dolj
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 83 din 25 mai 1999 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi Bucureşti la 30 iunie 1998
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 151 din 24 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 305 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013
 • LEGE nr. 95 din 12 aprilie 2013 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 2 octombrie 2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company
 • LEGE nr. 108 din 9 aprilie 1931 privind ratificarea Convenţiei de unificare a unor reguli relative la transportul aerian internaţional, semnată la Varşovia la 31 ianuarie 1930
 • LEGE nr. 403 din 9 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 93 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 84 din 21 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta şi de a garanta, prin Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligaţiuni în valută de pe pieţele externe de capital
 • LEGE nr. 145 din 23 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 25 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 114 din 16 iunie 2010 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operaţiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 254 din 14 decembrie 2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • LEGE nr. 619 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 55 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 254/1971 pentru modificarea articolului 4 din Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021