Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 14 iulie 2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 26 iulie 2005 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 14 iulie 2005privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 26 iulie 2005

Având în vedere situaţia extraordinară determinata de perioada scurta de timp până la începerea campaniei agricole de toamna şi necesitatea achiziţionării de inputuri pentru realizarea de producţii agricole eficiente, cu respectarea tehnologiilor de cultura de către producătorii agricoli, se impune acordarea unui sprijin în valoare de 135 lei (RON)/ha, constând în bonuri valorice pentru procurarea de seminţe, îngrăşăminte chimice şi pesticide, şi a unui sprijin în valoare de 40 lei (RON)/ha, constând în bonuri valorice, pentru procurarea motorinei necesare efectuării lucrărilor agricole mecanizate, cu finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.Aceasta situaţie extraordinară este determinata şi de fenomenele meteorologice nefavorabile din ultima perioadă, care au afectat însemnate suprafeţe agricole cu importante pierderi financiare pentru producătorii agricoli.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005 statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea sumei de 175 lei (RON)/ha, din care 135 lei (RON)/ha pentru achiziţionarea de seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide şi 40 lei (RON)/ha în vederea achiziţionării de motorina necesară efectuării lucrărilor agricole mecanizate, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. (2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se face prin atribuirea gratuita de bonuri valorice [conform modelelor prezentate în anexele nr. 1a) şi 1b)] pentru procurarea de seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide şi, respectiv, motorina. (3) Beneficiarii sprijinului prevăzut la alin. (1) sunt: a) producătorii agricoli, persoane fizice, care au în proprietate teren arabil pe care îl exploatează direct; b) persoanele fizice care au în proprietate teren arabil, organizate în exploataţii agricole fără personalitate juridică sau în societăţi agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura; c) persoanele fizice care au în proprietate teren arabil dat în arenda conform prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Beneficiarii sprijinului prevăzuţi la alin. (3), care au în proprietate peste 5 ha, primesc sprijin numai în limita a 5 ha inclusiv. (5) În condiţiile în care arendatorii nu pot completa cererile privind sprijinul direct al statului, în valoare de 175 lei (RON)/ha, arendaşii pot completa cererea în numele acestora. Articolul 2 (1) Sprijinul direct al statului în valoare de 175 lei (RON)/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 hectare inclusiv se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3), pe baza cererii scrise, al carei model este prevăzut în anexele nr. 2 a) şi 2 b). (2) Cererile solicitanţilor sprijinului, însoţite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafaţa de până la 5 ha inclusiv sau în baza înscrisurilor asupra terenului din registrul agricol, se depun până la data de 31 octombrie 2005 la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti pe a căror rază teritorială se afla amplasat terenul, se verifica de către reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura ori al sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura, Industrie Alimentara şi Dezvoltare Rurală şi se aproba de primar. (3) Cererile solicitanţilor sprijinului sunt înregistrate de către reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura ori al sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura, Industrie Alimentara şi Dezvoltare Rurală într-un registru de înregistrare a cererilor pentru acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli în vederea infiintarii culturilor în toamna anului 2005. (4) Reprezentanţii centrului agricol sau ai centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura ori ai sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura, Industrie Alimentara şi Dezvoltare Rurală întocmesc lista producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 175 lei (RON)/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (5) În situaţia în care un producător agricol are în proprietate suprafeţe de teren arabil aflat în mai multe localităţi, acesta formulează cerere şi primeşte sprijinul direct al statului de la primăria din localitatea unde este situat terenul, fără a depăşi suma totală corespunzătoare suprafeţei de până la 5 ha inclusiv. (6) Sprijinul în valoare de 175 lei (RON) pe hectarul de teren arabil se acordă producătorilor agricoli proporţional cu suprafaţa aflată în proprietate şi potrivit solicitării cuprinse în cerere, în limita suprafeţei de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. (7) Lista producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 175 lei (RON)/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv se afişează la sediul primăriilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar. (8) Producătorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omisi din lista producătorilor care au solicitat sprijinul direct al statului în valoare de 175 lei (RON)/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv sau cărora li s-a stabilit o sumă în lei mai mica decât cea cuvenită, pot depune contestaţii la sediul primăriilor în termen de 5 zile de la data afişării listei. (9) Primării, împreună cu reprezentanţii direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti sau reprezentanţii sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura, Industrie Alimentara şi Dezvoltare Rurală soluţionează contestaţiile în termen de maximum 5 zile de la data depunerii acestora şi dispun, după caz, întocmirea listelor suplimentare. Articolul 3În termen de 5 zile de la data afişării, listele cuprinzând producătorii agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 175 lei (RON)/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv se înaintează direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru validare în vederea acordării sprijinului. Articolul 4 (1) Sprijinul în valoare de 175 lei (RON)/ha se acordă producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005, pe măsura depunerii cererilor, aprobării acestora şi întocmirii listelor. (2) Sprijinul alocat se va distribui beneficiarilor o singură dată, prin 1-5 bonuri, a căror valoare însumată nu poate depăşi 175 lei (RON)/ha. (3) Direcţia pentru agricultura şi dezvoltare rurală, prin reprezentantul desemnat pentru localitatea respectiva, eliberează bonurile valorice pe baza listelor întocmite de reprezentanţii centrului agricol sau ai centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura ori ai sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura, Industrie Alimentara şi Dezvoltare Rurală. (4) Beneficiarii sprijinului direct al statului în valoare de 175 lei (RON)/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv au obligaţia să respecte verigile tehnologice specifice fiecărei culturi, după cum urmează: a) executarea lucrărilor pentru înfiinţarea culturilor în perioadele optime impuse de tehnologia fiecărei culturi; b) utilizarea seminţelor certificate, care să asigure o densitate optima la rasarire. Articolul 5Sumele necesare acordării sprijinului direct al statului în valoare de 175 lei (RON)/ha producătorilor agricoli se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Articolul 6 (1) Reprezentanţii sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura, Industrie Alimentara şi Dezvoltare Rurală sau ai direcţiei pentru agricultura şi dezvoltare rurală ori ai centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura verifica suprafeţele insamantate pentru care s-a acordat producătorilor agricoli sprijinul direct al statului în valoare de 175 lei (RON)/ha, conform celor declarate în cererea întocmită de beneficiarul sprijinului, şi întocmesc procesele-verbale de recepţie, regularizare şi restituire, până la data de 20 decembrie 2005, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) Procesele-verbale de recepţie, regularizare şi restituire se înregistrează într-un registru special. Articolul 7 (1) Tipărirea bonurilor valorice se realizează pe bază de contract încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A., în condiţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pe hârtie care să asigure bonului valoric elemente de siguranţă, conform modelului prezentat în anexele nr. 1a) şi 1b). (2) Fondurile necesare tipăririi bonurilor valorice se asigura din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va imputernici direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală sa ridice bonurile valorice pe bază de proces-verbal de la Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. (4) Direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti vor repartiza bonurile valorice primăriilor locale, pe bază de proces-verbal, pentru a fi distribuite producătorilor agricoli, conform listelor întocmite de reprezentanţii prevăzuţi la art. 2 alin. (4). (5) Bonurile valorice se acordă astfel: a) beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. a), pe baza actului de identitate; b) celor care exploatează terenurile beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. b) şi c), care fac dovada folosirii terenurilor şi prezintă împuternicirea proprietarilor. (6) În cazul moştenitorilor care deţin terenuri agricole în indiviziune, bonurile valorice se pot ridica de moştenitorul care va prezenta împuternicirea celorlalţi comostenitori, în limita a 5 ha. (7) Furnizorii de inputuri care primesc bonuri valorice vor emite facturi cu menţiunea "Cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli", incluzând şi taxa pe valoarea adăugată, şi vor fi completate cu datele de identificare ale bonului valoric. (8) În cazul în care valoarea facturii este mai mare decât valoarea bonului valoric, diferenţa va fi suportată de producătorii agricoli, iar pe factura furnizorii de inputuri vor face menţiunea "Suma de ....... lei (RON), cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli şi diferenţa cu plata în ..... lei (RON)." (9) Furnizorii de inputuri vor depune "Centralizatorul facturilor emise în baza bonurilor valorice" la direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti pe a căror rază teritorială sunt înregistraţi beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu copia exemplarului 3 al facturilor emise şi bonurile valorice originale prevăzute în facturile emise. (10) Direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti şi sucursalele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura, Industrie Alimentara şi Dezvoltare Rurală au obligaţia de a verifica autenticitatea bonurilor valorice aferente facturilor. (11) Pe baza documentaţiei depuse de furnizori, direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc următoarele situaţii: a) centralizatorul sumelor solicitate de furnizori, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; b) situaţia centralizatoare a sumelor necesare decontării bonurilor valorice, pe care o transmit Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. (12) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în baza "Situaţiei centralizatoare a sumelor necesare decontării bonurilor valorice", solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8. (13) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale alimentează conturile direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru a dispune operativ de sumele de plată necesare decontării facturilor emise de furnizorii de inputuri. (14) Direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele solicitate de furnizorii de inputuri conform "Centralizatorului sumelor solicitate de furnizori", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6. (15) Direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti primesc spre decontare bonuri valorice, după cum urmează: a) pentru achizitionare de motorina până la data de 10 decembrie 2005, după care vor solicita, până la data de 15 decembrie 2005, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ultima transa de plati; b) pentru achizitionare de seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide până la data de 15 martie 2006, după care vor solicita, până la data de 31 martie 2006, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ultima transa de plati. (16) Direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia sa păstreze timp de cel puţin 5 ani facturile decontate şi bonurile valorice depuse de furnizori, precum şi matca rămasă după distribuirea bonurilor valorice. (17) Bonurile valorice pentru achiziţionarea de motorina neutilizate până la data de 1 decembrie 2005, precum şi bonurile valorice pentru achizitionare de seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide, neutilizate până la data de 1 martie 2006 de către beneficiari, îşi pierd valabilitatea, devenind nule. (18) Beneficiarii bonurilor valorice şi furnizorii de inputuri, care primesc bonuri valorice pentru plata acestora, au obligaţia de a le păstra în stare perfecta, bonurile valorice deteriorate, a căror autenticitate nu poate fi dovedită, nefiind valabile şi neputând fi plătite. Articolul 8 (1) Înstrăinarea, deteriorarea sau pierderea registrului de înregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului producătorilor agricoli în valoare de 175 lei (RON)/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv şi/sau a proceselor-verbale de recepţie, regularizare şi restituire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON). (2) Încasarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare prevăzute în anexele nr. 2a), 2b) şi 4, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), precum şi cu obligarea la restituirea sprijinului încasat nejustificat şi a plăţii penalitatilor prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare. Articolul 9 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către împuterniciţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 8, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. Articolul 10Prevederile art. 8 şi 9 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 117. Anexa 1a) Anexa 1b) Anexa 2 a)-----------Comuna (oraşul, municipiul) ......Judeţul .........................Nr. de înregistrare ..... din .... VizatPrimarSemnatura şi ştampilaCEREREpentru acordarea unui sprijin financiar pentru producătoriiagricoli, persoane fizice, care au în proprietate teren arabilpe care îl exploatează direct/în exploataţiiagricole fără personalitate juridică/în societăţi agricole,conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricoleşi alte forme de asociere, sau au dat terenul în arenda,în suprafaţa de până la 5 ha inclusivDomnul/doamna ........., domiciliat/domiciliata în localitatea ......., str. ...... nr. ....., judeţul ....., B.I./C.I. seria .... nr. ..., eliberat/eliberata la data de ... de ...., CNP .... .În baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez individual .... ha, în exploatatie agricolă fără personalitate juridică .... ha, în societăţi agricole, conform Legii nr. 36/1991, ... ha, am dat în arenda ... ha teren arabil şi solicit sprijin pentru:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Specificaţie Suprafaţa Sprijinul Total sprijin Obs.                            - ha - acordat -mii lei (RON)-                                    - lei (RON)/ha -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Înfiinţarea culturilorîn toamna anului 2005 135Motorina 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Declar pe propria răspundere ca suprafeţele corespund documentelor legale şi le exploatez conform tehnologiilor de cultura specifice, de care am luat cunoştinţa.Pe baza celor prezentate, solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 117/2005.Mentionez ca am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea ... pentru suprafaţa de ..... ha.Ma oblig sa particip la receptionarea lucrărilor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 117/2005, şi sa restitui sumele primite în condiţiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.Solicitant,.................(Semnatura) Anexa 2 b)Comuna (oraşul, municipiul) ........Judeţul ............................Nr. de înregistrare ..... din ......AprobatPrimarSemnatura şi ştampilaCEREREprivind acordarea unui sprijin financiar pentrupersoane fizice, proprietari de terenuri arabile,pentru suprafeţe de până la 5 ha inclusiv, careau încheiat contracte de arenda sau care deţin terenîn exploataţii agricole fără personalitate juridică oriîn societăţi agricole, constituite conform Legii nr. 36/1991privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agriculturaDomnul/doamna ......, domiciliat/domiciliata în localitatea ......, str. ..... nr. ..., judeţul ....., B.I./C.I. seria ... nr. ..., eliberat/eliberata la data de ...., de ...., CNP ....., în calitate de arendaş al terenului arabil al domnului/domnilor*) ........., proprietar/proprietari al/ai terenului arabil în suprafaţa de .... ha, sau ca împuternicit al domnului/domnilor ....., proprietar/proprietari al/ai terenului arabil în suprafaţa de .... ha, din cadrul societăţii/asociaţiei ....., potrivit actelor doveditoare, solicit sprijin financiar pentru:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Specificaţie Suprafaţa Sprijinul Total sprijin Obs.                            - ha - acordat -mii lei (RON)-                                    - lei (RON)/ha -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Înfiinţarea culturilorîn toamna anului 2005 135Motorina 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Declar pe propria răspundere ca suprafeţele corespund documentelor legale şi le exploatez conform tehnologiilor de cultura specifice, de care am luat cunoştinţa.Pe baza celor prezentate, solicit atribuirea sprijinului financiar direct, acordat în conformitate cu Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 117/2005.Mentionez ca am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea ..... pentru suprafaţa de .... ha.Ma oblig sa particip la receptionarea lucrărilor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 117/2005, şi sa restitui sumele primite în condiţiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.Solicitant,...................(Semnatura)----------- Notă *) În cazul în care exista mai mulţi arendatori, se anexează lista cu numele şi prenumele acestora, adresa, suprafaţa de teren arendată şi numărul contractului de arendare. Anexa 3Comuna (oraşul, municipiul) ........Judeţul ............................Nr. ........ din ................VizatDirecţia pentru agriculturaşi dezvoltare ruralăLISTAproducătorilor agricoli care solicită sprijinuldirect al statului în valoare de 175 lei (RON)/ha,atribuit sub forma de bonuri valorice, pentrusuprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Infiintari de culturi de toamna Total suma solicitatăNr. Numele 135 lei (RON)/ha + motorina 40 lei (RON)/ha - mii lei (RON) -crt. şi ─────────────────────────────────────────── ────────────────────    prenumele Suprafaţa Total sprijin Total sprijin                    - ha - - lei (RON) - - lei (RON) -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────...───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reprezentantul sucursalei Agenţiei de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura, Industrie Alimentara şi Dezvoltare Rurală sau reprezentantul centrului agricol ori reprezentantul centrului comunitar pentru cadastru Anexa 4Comuna ...................Judeţul ..................Nr. ........ din .........PROCES-VERBALde recepţie, regularizare şi restituireBeneficiarul sprijinului de 175 lei (RON)/ha constând în bonuri valorice pentru suprafeţele cultivate de până la 5 hectare de teren arabil inclusiv, domnul/doamna ......., cu domiciliul în localitatea ....., str. .... nr. ..., judeţul ...., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. ...., CNP ......, împreună cu domnul/doamna ...., reprezentând Centrul agricol sau Centrul comunitar pentru cadastru şi agricultura ...., judeţul ...., am constatat următoarele:Beneficiarul sprijinului s-a angajat prin Cererea nr. .... din ... 2005                            Proces-verbal de recepţie                                                         20 decembrie 2005───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Suprafaţa din anexa nr. 2a) Realizată Diferenţe Observaţii Cultura şi nr. 2b) - ha - - ha - (Calitatea                      - ha - (+/-) lucrărilor)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Înfiinţarea culturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Beneficiarul sprijinului,.........................(Semnatura)Reprezentant al sucursalei Agenţiei de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura, Industrie Alimentara şi Dezvoltare Rurală/reprezentant al centrului agricol/reprezentant al centrului comunitar pentru cadastru Anexa 5    Agentul economic (denumirea, adresa, sediul, codul fiscal)    Banca Comercială .................    Nr. ....... data (ziua, luna, anul)                          CENTRALIZATORUL               facturilor emise în baza bonurilor valorice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numărul Valoarea facturii din care:crt. şi data conform bonurilor ───────────────────────────────────────────      facturii valorice Îngrăşăminte Pesticide Seminţe Motorina                  - mii lei RON -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 2. 3. . .───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Conducătorul unităţii,...................... Anexa 6DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂCENTRALIZATORULsumelor solicitate de furnizori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Suma solicitată din care:crt. Furnizor conform bonurilor ───────────────────────────────────────────                     valorice Îngrăşăminte Pesticide Seminţe Motorina                  - mii lei RON -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 2. 3. . .───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Director executiv, Director economic,.................. .................. Anexa 7DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ .............SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa sumelor necesare decontării bonurilor valorice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Furnizorul Suma solicitată conform bonurilor valoricecrt. - mii lei (RON) -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 2. 3.  .  .───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL: x───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Director executiv, Director economic,................. .................. Anexa 8MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALESe aprobă---------Ordonator principalde crediteSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa sumelor necesare decontării bonurilor valorice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Judeţul Suma solicitată conform bonurilor valoricecrt. - mii lei (RON) -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 2. 3.  .  .───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL: x───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Direcţia buget finanţeDirector,............----------

Noutăți

 • LEGE nr. 546 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • LEGE nr. 64 din 31 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 17 noiembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru
 • LEGE nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 160 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timişoara
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 953 din 11 martie 1925 privitoare la înstrăinarea loturilor dobândite prin împroprietărire
 • LEGE nr. 178 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 556 din 7 decembrie 2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 220 din 27 iulie 2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 51 din 18 martie 2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019
 • LEGE nr. 602 din 6 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
 • LEGE nr. 644 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato"
 • LEGE nr. 130 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 253 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 293 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 223 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 6 septembrie 2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizării Complexului Sportiv Dinamo Bucureşti
 • LEGE nr. 38 din 16 iunie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Moscova la 27 septembrie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 22 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 237 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 18 din 7 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 46 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 23 din 4 aprilie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 18 mai 1994
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 44 din 4 aprilie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 507 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 40 din 11 martie 2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 106 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 75 din 6 iulie 1995 *** Republicată privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 134 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 martie 2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 54 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craio
 • LEGE nr. 93 din 3 iunie 1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeş
 • LEGE nr. 229 din 4 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/1998 privind desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizaţiilor internaţionale de telecomunicaţii prin sateliţi "INTELSAT", "EUTELSAT" şi "INMARSAT"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 21 octombrie 2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020