Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005

În vederea accelerarii transpunerii reglementărilor europene în legislaţia interna şi redefinirii atribuţiilor autorităţilor publice, în scopul adaptării la noile forme de colaborare cu structurile Uniunii Europene, se impune modificarea şi completarea în regim de urgenta a Legii gazelor nr. 351/2004, în scopul transpunerii în legislaţia interna a unor prevederi ale Directivei 2003/55/CE privind reglementările comune pentru piaţa interna în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE.în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera f) a articolului 8 va avea următorul cuprins:"f) participa la elaborarea şi aplicarea regulamentelor pentru atestarea verificatorilor de proiecte;".2. Alineatul (6) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(6) Ordinele şi deciziile emise de preşedintele ANRGN pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."3. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri numiţi prin decizie a primului-ministru, pe baza propunerilor preşedintelui ANRGN primite din partea: a) organismelor de specialitate ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor; b) asociaţiilor consumatorilor de energie; c) asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor; d) asociaţiilor patronale din domeniul gazelor naturale; e) asociaţiilor profesionale ale inginerilor din domeniul petrolului şi al gazelor naturale; f) societăţii de transport al gazelor naturale; g) societăţilor de producţie a gazelor naturale; h) societăţilor de inmagazinare a gazelor naturale; i) societăţilor de distribuţie a gazelor naturale; j) organizaţiilor sindicale ale utilizatorilor de gaze naturale, cu reprezentativitate la nivel naţional; k) organizaţiilor sindicale ale operatorilor din sectorul gazelor naturale, cu reprezentativitate la nivel de ramura."4. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile băneşti pentru perioada delegării şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasarii în cadrul localităţii, în interesul serviciului, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivelul ANRGN."5. Alineatul (3) al articolului 65 va avea următorul cuprins:"(3) Evaluarea condiţiilor tehnice şi economice privind asigurarea accesului solicitanţilor la sistem, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), se determina în baza unui studiu de fezabilitate pe care operatorul licenţiat are obligaţia de a-l realiza cu respectarea următoarelor termene: a) 30 de zile de la data emiterii refuzului accesului, în cazul solicitării accesului la sistemele de distribuţie a gazelor naturale; b) 60 de zile de la data emiterii refuzului accesului, în cazul solicitării accesului la Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale sau la conductele din amonte."6. După alineatul (3) al articolului 65 se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (3) rezultatele studiului vor fi comunicate solicitanţilor, cu titlu gratuit. (5) Operatorul licenţiat are obligaţia de a realiza lucrările respective în termen de un an de la finalizarea studiului, dacă realizarea obiectivelor/conductelor este economic justificată, în condiţiile prevăzute la alin. (1). (6) În caz contrar, exclusiv în situaţia prevăzută la alin. (2), operatorul licenţiat este obligat sa realizeze obiectivele/sistemele în termenul prevăzut la alin. (5). (7) Solicitantul va participa la finanţarea lucrării cu o cota-parte reprezentând acea valoare a lucrării care, potrivit studiului de fezabilitate, nu este economic justificată pentru operatorul licenţiat."7. După capitolul VII "Acces şi refuz de acces" se introduce un nou capitol, capitolul VII^1 "Noua infrastructura", cuprinzând articolele 69^1-69^9, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VII^1Noua infrastructuraArt. 69^1. - (1) Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale, respectiv interconectarile dintre statele membre, instalaţiile GNL şi instalaţiile de depozitare, pot fi scutite, la cerere, de prevederile legislaţiei în vigoare, referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport, distribuţie, depozitare şi la conductele din amonte, precum şi de metodologiile de tarifare, în următoarele condiţii: a) investiţia trebuie să întărească concurenta în furnizarea de gaze naturale şi sa sporeasca siguranţa furnizarii; b) nivelul de risc legat de investiţie este de asa natura încât investiţia sa nu se realizeze decât dacă se acordă o scutire; c) infrastructura trebuie să fie în proprietatea unei persoane juridice care este separată cel puţin în privinta formei sale juridice de operatorii de sistem în ale căror sisteme se va construi infrastructura; d) se percep tarife pentru utilizatorii infrastructurii respective; e) scutirea nu influenţează negativ concurenta, funcţionarea eficienta a pieţei interne a gazelor naturale sau funcţionarea eficienta a sistemului reglementat la care este conectata infrastructura. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cresterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente, precum şi modificărilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale.Art. 69^2. - ANRGN hotărăşte asupra scutirilor prevăzute la art. 69^1, adoptând o decizie motivată corespunzător. Decizia ANRGN se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 69^3. - Scutirea poate acoperi în întregime sau parţial noua infrastructura, infrastructura existenta cu capacitate semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente.Art. 69^4. - La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia în considerare, după caz, necesitatea de a impune condiţii referitoare la durata scutirii şi accesul nediscriminator la conducta de interconectare.Art. 69^5. - La luarea deciziei privind condiţiile prevăzute la art. 69^4 se vor avea în vedere, în principal, durata contractelor, capacitatea suplimentară ce va fi construită sau modificarea capacităţii existente, orizontul de timp al proiectului şi condiţiile naţionale.Art. 69^6.- La acordarea unei scutiri, ANRGN poate decide asupra regulilor şi mecanismelor pentru gestionarea şi alocarea capacităţii, în cazul în care acestea nu împiedica punerea în aplicare a contractelor pe termen lung.Art. 69^7. - în cazul unei conducte de interconectare, orice decizie de scutire se ia după consultări cu celelalte state membre sau, după caz, cu autorităţile de reglementare.Art. 69^8. - Decizia de scutire se comunică fără întârziere de ANRGN Comisiei Europene, împreună cu toate informaţiile relevante.Art. 69^9. - Informaţiile prevăzute la art. 69^8 trebuie să cuprindă, în principal: a) motivele detaliate pe baza cărora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat scutirea, inclusiv informaţiile financiare care justifica necesitatea scutirii; b) analiza efectuată în privinta efectului asupra concurentei şi funcţionarii eficiente a pieţei interne a gazelor naturale rezultând din acordarea scutirii; c) motivele pentru perioada de timp şi partea din capacitatea totală a infrastructurii gazelor naturale respective pentru care s-a acordat scutirea; d) în cazul în care scutirea se referă la o conducta de interconectare, rezultatul consultării cu statele membre respective sau cu autorităţile de reglementare; e) contribuţia infrastructurii la diversificarea furnizarii de gaze naturale."8. Litera a) a articolului 96 va avea următorul cuprins:"a) sa realizeze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasata reţeaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o construcţie, beneficiarul acesteia şi/sau proprietarul va/vor suporta toate cheltuielile de modificare a traseului reţelei, în următoarele condiţii:1. obţinerea acordurilor proprietarilor sau ale deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasata noua conducta, precum şi a avizelor autorităţilor competente şi a autorizaţiei de construire;2. includerea în patrimoniul operatorului licenţiat a obiectivelor rezultate în urma modificării."9. Punctul 3 al articolului 109 va avea următorul cuprins:"3. proiectarea, executarea, recepţia şi/sau punerea în funcţiune de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea reglementărilor tehnice emise în domeniu;".10. Punctul 4 al articolului 109 va avea următorul cuprins:"4. executarea de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea prevederilor art. 65, 80 şi 81;".11. După punctul 36 al articolului 109 se introduce un nou punct, punctul 37, cu următorul cuprins:"37. desfăşurarea oricăror activităţi comerciale şi/sau prestări de servicii fără a deţine licenta necesară, emisă conform prevederilor prezentei legi şi reglementărilor elaborate în temeiul acesteia."12. Articolul 110 va avea următorul cuprins:"Art. 110. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârşite de persoane fizice, se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 4.500 lei (RON), cele de la pct. 2, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 31 şi 32; b) cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), cele de la pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 33, 34 şi 35; c) cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cele de la pct. 13, 18 şi 26. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârşite de persoane juridice, se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), cele de la pct. 8 şi 11; b) cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cele de la pct. 7; c) cu amendă de la 6.000 lei (RON) la 12.000 lei (RON), cele de la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 şi 36; d) cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), cele de la pct. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 şi 26; e) cu amendă de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), cele de la pct. 24 şi 37."13. După alineatul (2) al articolului 119 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile cap. VII^1 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007." Articolul IIPrezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 22 "Noua infrastructura" din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/55/CE din 26 iunie 2003 privind reglementările comune pentru piaţa interna în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 176 din 15 iulie 2003. Articolul IIILegea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrancuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 116.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 31 din 5 martie 2008 pentru ratificarea Acordului prin schimb de note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 şi, respectiv, la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 96 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia în domeniul transporturilor internaţionale rutiere şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind serviciile aeriene, semnate la Erevan la 25 martie 1996
 • LEGE nr. 175 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor şi tehnologiei destinate apărării, semnat la Bucureşti la 27 martie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 42 din 11 aprilie 2014 privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008
 • LEGE nr. 79 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 346 din 3 decembrie 2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale
 • LEGE nr. 72 din 22 aprilie 2019 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 201 din 4 noiembrie 1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 215 din 14 noiembrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017
 • LEGE nr. 2 din 24 martie 1978 privind apărarea civilă în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 587 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2003
 • LEGE nr. 5 din 29 iunie 1989 privind gospodărirea raţională, protecţia şi asigurarea calităţii apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 31 din 27 martie 2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013
 • LEGE nr. 482 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 157 din 11 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 6 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2007 pentru stabilirea orei de începere şi de închidere a votării la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 340 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 21 din 18 noiembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea miliţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2002 privind abrogarea art. 7^1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase
 • LEGE nr. 80 din 30 septembrie 1994 privind ratificarea Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi a protocoalelor nr. 1 şi 2 la convenţie
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 245 din 17 iulie 2013 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată la Sofia la 29 iunie 1994
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 15 februarie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 127 din 21 iulie 2000 pentru modificarea şi completarea art. 156 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploataţiile agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 28 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 332 din 17 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 240 din 7 decembrie 2010 privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi a României
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021