Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005

Situaţia extraordinară, prevăzută de art. 115 alin.(4) din Constituţia României, republicată, este impusă de necesitatea reglementării de urgenţă, în mod unitar, a regimului bunurilor mobile şi imobile pe care Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. le poate deţine în concesiune, închiriere sau folosinţă gratuită, bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care să le utilizeze în condiţiile actului prin care i-au fost date şi pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate ale companiei.Având în vedere veniturile proprii realizate de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. din activitatea desfăşurată, se consideră oportună abilitarea companiei de a investi aceste sume în realizarea unor obiective proprii pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în condiţiile legii, fără a afecta desfăşurarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:"(2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează ca societate comercială pe acţiuni care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu actul constitutiv propriu. (3) Actul constitutiv al C.N.I. se întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi ale prezentei ordonanţe şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) C.N.I. poate deţine în proprietate bunuri mobile şi imobile, după caz. (2) C.N.I. poate deţine în concesiune şi/sau în închiriere bunuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului şi obiectului său de activitate în condiţiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri. (3) C.N.I. poate deţine în concesiune, închiriere sau în folosinţă gratuită bunuri proprietate privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului şi obiectului său de activitate în condiţiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - C.N.I. desfăşoară activităţi de interes public sau social în domeniul construcţiilor, pe baza programelor aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi/sau a programelor proprii."4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) C.N.I. realizează programe-pilot de proiectare, execuţie şi de urmărire a comportării în exploatare pentru introducerea de soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi, realizarea de programe privind consolidarea şi/sau reabilitarea termică a construcţiilor existente, prevenirea şi atenuarea efectelor riscurilor naturale, conform art. 3 alin. (8) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003. (2) Programele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se finanţează din venituri proprii ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului constituite în baza prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi alte surse legal constituite.5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(2) Construcţiile executate prin C.N.I. pot fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, în funcţie de sursa de finanţare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Pentru derularea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, C.N.I. va întocmi programe anuale, în colaborare cu beneficiarii investiţiilor care îi pun la dispoziţie terenuri pentru construcţii, viabilizate (cu acces la utilităţile necesare: reţele de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică şi termică şi altele asemenea) şi libere de orice sarcini."7. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru construcţiile de interes public ori social, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare aferente se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii derulate prin C.N.I.(2^2) Pentru construcţiile proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice derulate prin programele C.N.I., utilităţile şi dotările tehnico-edilitare aferente acestora se asigură prin grija beneficiarilor."8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor, a căror finanţare se asigură prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care vor fi derulate prin C.N.I., se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - C.N.I. poate finanţa din venituri proprii credite cu garanţie guvernamentală a căror rambursare nu se va efectua de la bugetul de stat, credite contractate direct de stat sau credite garantate cu bunuri deţinute în proprietate, contractate cu acordul adunării generale a acţionarilor, programe de investiţii proprii, pentru realizarea unor construcţii pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în condiţiile legii, cu condiţia să nu afecteze desfăşurarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor."10. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(2) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în Actul constitutiv al C.N.I."11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Atribuţiile consiliului de administraţie şi cele ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv al C.N.I."12. În tot cuprinsul ordonanţei, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului". Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 106.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 239 din 7 iunie 2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 253 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGE nr. 424 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanţe de reanimare, tip Volkswagen, LT 35 TD, model 1998
 • LEGE nr. 287 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990*) *** Republicată privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 44 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 188 din 1 iulie 1930 pentru înfiinţarea de silozuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 martie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 620 din 7 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 13 martie 2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 318 din 11 decembrie 2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 415 din 18 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 19 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 11 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în procedura urgenta a unor fapte penale
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • LEGE nr. 40 din 12 martie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind recunoaşterea reciprocă a perioadelor de studii şi a actelor de studii eliberate în România şi în Republica Slovaca, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 19 iunie 2000 privind admiterea cu taxa în învăţământul preuniversitar de stat, în licee, şcoli profesionale şi şcoli de ucenici peste cifra de şcolarizare pentru care se asigura finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 54 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 97 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 13 din 26 iulie 1974 LEGEA DRUMURILOR
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 507 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 162 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 139 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 584 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemului de apa potabilă şi a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 304 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 117 din 5 mai 2005 pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 355 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 10 octombrie 2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 120 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 28 din 18 mai 1994 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 57 din 30 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021