Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 iulie 2005

Situaţia extraordinară, prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă a eliminării facilităţilor exclusiviste pentru Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.) şi/sau pentru clienţii acesteia, dar şi necesitatea orientării obiectului de activitate al A.N.L. către toate programele guvernamentale de construcţii de locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau de intervenţii la fondul construit, pentru care se acordă sprijin material şi/sau financiar de către stat.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d) şi e) vor avea următorul cuprins:"c) promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale şi sursele de finanţare ale acestora se aprobă de Guvern la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; d) dobândirea de terenuri destinate construirii de locuinţe şi, după caz, monitorizarea unor programe pentru realizarea lucrărilor de viabilizare a acestora; e) iniţierea şi/sau dezvoltarea, în condiţiile pieţei, a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar;".2. La articolul 2 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) realizarea unor studii de specialitate privind piaţa imobiliară (cererea şi oferta de locuinţe, terenuri de construcţii, costuri etc.)."3. Alineatul (1^1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(1^1) Investiţiile privind construcţiile de locuinţe prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt finanţate de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale, precum şi din credite interne/externe şi alte surse legal constituite."4. După alineatul (1^1) al articolului 2 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^2), (1^3) şi (1^4), cu următorul cuprins:"(1^2) În structura cheltuielilor de investiţii prevăzute la alin. (1^1) va fi cuprinsă o cotă de 3% care se constituie venituri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea şi urmărirea lucrărilor de execuţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(1^3) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1^1) se face în condiţiile legii.(1^4) În aplicarea prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţierea şi dezvoltarea programelor de construcţii de locuinţe de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe se fac cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."5. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Dezvoltarea construcţiilor de locuinţe în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) se face pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează corelat cu termenele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor."6. Alineatul (3) al articolului 2 se abrogă.7. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(4) Pentru atragerea resurselor de finanţare în construcţia de locuinţe, Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie convenţii speciale cu instituţii autorizate potrivit legii să acorde credite ipotecare."8. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 2 se abrogă.9. Alineatul (7) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(7) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum şi pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuinţe, persoanele juridice cu activităţi în construirea de locuinţe, de drumuri, în domeniul investiţiilor imobiliare, în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, precum şi al celor de alimentare cu gaze şi energie electrică pot participa alături de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi/sau de autorităţile publice locale la finanţarea şi derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit, pe bază de contracte încheiate potrivit legii."10. După alineatul (7) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) În aplicarea prevederilor alin. (7), tipurile de contracte-cadru, forma şi conţinutul studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate şi criteriile de analiză a eligibilităţii investitorilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi."11. După articolului 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Terenurile destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se preiau de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, pe perioada realizării investiţiilor. (2) Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, scoase din circuitul agricol, sunt exceptate de la prevederile art. 92 alin. (4) şi (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul în care terenurile prevăzute la alin. (1) sunt în proprietatea publică ori privată a statului, acestea se transmit fără plată în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau, după caz, în administrarea consiliilor judeţene, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Agenţia Naţională pentru Locuinţe îşi păstrează folosinţa gratuită a terenurilor pe perioada realizării investiţiilor. (4) Pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de către consiliile locale potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe. (5) Pentru asigurarea corelării programelor de investiţii în viabilizarea terenurilor cu programele de investiţii în construcţia de locuinţe, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia contracte cu autorităţile administraţiei publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investiţii publice pentru realizarea de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare, în condiţiile art. 2 alin. (7) şi (7^1). (6) Pentru terenurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate realizării de locuinţe prin credite ipotecare, se vor stabili, prin hotărâre a consiliului local, modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor, precum şi cuantumul redevenţei sau al taxei stabilite potrivit legii. Concesionarea sau, după caz, darea în folosinţă a terenurilor se face pentru toată durata de existenţă a construcţiilor. (7) Stabilirea şi/sau clarificarea regimului juridic al terenurilor conform prevederilor alin. (6) se realizează înainte de promovarea programelor de dezvoltare a construcţiilor de locuinţe conform art. 2 alin. (2)."12. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de construcţie de locuinţe proprietate personală prin credit ipotecar. În acest scop va stabili şi va da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare. (2) Finanţarea construcţiilor de locuinţe care se realizează prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) se asigură din sursele proprii ale beneficiarilor şi/sau din credite ipotecare acordate acestora de către bănci şi alte instituţii financiare autorizate potrivit legii. (3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi partenerii acesteia în dezvoltarea programelor de construcţii de locuinţe prin credit ipotecar pot avansa din surse proprii sumele necesare proiectării, autorizării şi contractării lucrărilor de construcţii, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuinţe."13. Articolele 4 şi 5 se abrogă.14. Litera b) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"b) venituri rezultate din activităţi şi servicii prestate pentru promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe de investiţii publice în construcţia de locuinţe, precum şi venituri rezultate din activităţi şi servicii prestate pentru promovarea şi dezvoltarea unor programe private în construcţia de locuinţe;".15. Alineatul (2) al articolului 6 se abrogă.16. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pot fi avansate şi pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conform art. 2 alin. (1^1)."17. Alineatul (4) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:"(4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va dezvolta anual programe de investiţii publice în construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, pe baza programelor de investiţii aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în colaborare cu organele administraţiei publice locale şi centrale interesate, pe terenurile prevăzute la art. 2^1 alin. (1), a căror viabilizare se asigură în condiţiile legii."18. Alineatul (5) al articolului 6^1 se abrogă.19. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 6^2 vor avea următorul cuprins:"Art. 6^2. - (1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore, în vârstă de până la 35 de ani la data repartizării unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi destinate închirierii. (2) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, realizate în condiţiile prezentei legi, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice. Pentru celelalte locuinţe care se realizează prin programele de investiţii prevăzute la art. 6^1 alin. (4), regimul juridic şi modul de repartizare sunt prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."20. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Pentru atragerea de resurse suplimentare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate emite periodic titluri de valoare, în condiţiile legislaţiei în vigoare."21. Articolele 8-16 se abrogă.22. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(3) Consiliul de administraţie este compus din 5-7 membri desemnaţi şi numiţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."23. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Consiliul naţional de coordonare este format din 13 membri desemnaţi după cum urmează:    a) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor       şi Turismului - 2 membri;    b) Ministerul Economiei şi Comerţului - 1 membru;    c) Ministerul Finanţelor Publice - 1 membru;    d) Asociaţia Română a Băncilor - 1 membru;    e) Ministerul Administraţiei şi Internelor - 1 membru;    f) Ministerul Apărării Naţionale - 1 membru;    g) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 1 membru;    h) Uniunea Naţională a Consiliilor       Judeţene - 1 membru;    i) Consiliul General al Municipiului       Bucureşti - 1 membru;    j) Federaţia Municipiilor din România - 1 membru;    k) Federaţia Oraşelor din România - 1 membru;    l) Federaţia Primarilor de Comune - 1 membru."24. Literele b), h), l) şi m) ale articolului 20 se abrogă.25. Litera i) a articolului 20 va avea următorul cuprins:"i) aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de valoare ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;".26. Alineatul (2) al articolului 21 se abrogă.27. Articolul 23 se abrogă.28. Alineatul (1) al articolului 24^1 va avea următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Pentru construcţia de locuinţe din lemn pentru tineri, destinate închirierii, masa lemnoasă necesară se poate asigura de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe."29. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului elaborează norme metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."30. În tot cuprinsul legii, denumirile "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" sau "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se vor înlocui cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului". Articolul II (1) Creditele ipotecare, acordate din sursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se derulează conform prevederilor din contractele încheiate, până la data rambursării integrale a împrumuturilor. (2) Aprobarea ratei dobânzii aferente creditelor prevăzute la alin. (1) este în atribuţia Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (3) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se reîntregesc cu ratele rambursate şi dobânzile aferente creditelor acordate. (4) Contractanţii de credite ipotecare, care au încheiate contracte de mandat cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau contracte de construire a unei locuinţe prin programele agenţiei aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pot beneficia în continuare de o subvenţie în cuantum de 20% din valoarea locuinţei, dacă întrunesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) titularul contractului, respectiv membrii familiei acestuia (soţ/soţie şi/sau copii în întreţinere), nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru o altă locuinţă; b) este prima locuinţă pe care o construiesc cu finanţare prin credit ipotecar. (5) Subvenţia prevăzută la alin. (4) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Articolul III (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor modifica în mod corespunzător Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul IVPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2001;2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 537/2003;3. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.049/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 105.____________

Noutăți

 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*) privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 102 din 9 februarie 1945 pentru epurarea presei
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • LEGE nr. 36 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 545/1969 pentru modificarea Decretului nr. 60/1951 privitor la organizarea Casei de asigurări a avocaţilor
 • LEGE nr. 665 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 219 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere
 • LEGE nr. 194 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2008 pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 181 din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 80 din 26 martie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Flămânzi, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • LEGE nr. 216 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2006
 • LEGE nr. 305 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 24 din 16 decembrie 1983 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 339/1983 pentru modificarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 147 din 22 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 204 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 31 august 2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 135 din 4 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 92 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 93 din 3 iunie 1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeş
 • LEGE nr. 22 din 1 martie 1991 a bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 405 din 9 noiembrie 2006 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 19 octombrie 1999 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 351 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Împrumutat), şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Frankfurt pe Main (KfW) (Împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2008 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a)"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 50 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 414/1970 privind trecerea Direcţiei Centrale de Statistica ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 116 din 8 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 10 octombrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 137 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 211 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 288 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 132 din 21 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi*)
 • LEGE nr. 92 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 (*republicată*) privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare*)
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 366 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021