Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 20 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 20 iulie 2005

Având în vedere majorările preţului la gaze naturale şi ţinând cont de necesitatea eficientizării consumului individual de gaze naturale pentru persoanele care utilizează la încălzirea locuinţei acest combustibil, în vederea creşterii calităţii vieţii de familie, se impune iniţierea unui program de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune de centrale termice individuale sau, după caz, de arzătoare automatizate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Începând cu anul 2005 se instituie Programul de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, în vederea eficientizării consumului de gaze naturale utilizate la încălzirea locuinţei. Articolul 21) În perioada 2005-2008 se acordă un ajutor bănesc pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a unui arzător automatizat, denumit în continuare ajutor bănesc. (2) De ajutorul bănesc beneficiază familiile şi persoanele singure care îndeplinesc următoarele condiţii: a) utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale şi sunt consumatori individuali, titulari de contracte de furnizare a gazelor naturale; b) au venitul net lunar pe membru de familie de până la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; c) nu deţin centrale termice individuale; d) deţin sobe de teracotă. (3) Ajutorul bănesc se acordă sub formă de bonuri valorice, în cuantum diferenţiat, după cum urmează: a) în sumă de 1.000 lei, în cazul achiziţionării, instalării şi punerii în funcţiune a unei centrale termice individuale; b) în sumă de 200 lei, în cazul achiziţionării şi montării unui arzător automatizat. Articolul 3 (1) Bonurile valorice sunt documente cu regim special care se emit de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Tipărirea bonurilor valorice se va face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Bonurile valorice sunt de culoare violet, sunt prevăzute cu elemente de securizare şi au tipărit cuantumul ajutorului bănesc prevăzut la art. 2 alin. (3). (4) Modelele bonurilor valorice sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă dn prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 4 (1) Ajutorul bănesc se acordă numai în cazul în care achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice sau, după caz, a arzătoarelor automatizate se realizează prin firme autorizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumite în continuare firme autorizate. (2) Firmele autorizate care participă la Programul de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale au obligaţia să încheie un protocol de colaborare cu direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie teritorială, în a cărei rază îşi are domiciliul sau reşedinţa familia ori persoana singură. (3) Modelul protocolului de colaborare prevăzut la alin. (2) este stabilit prin norme metodologice. Articolul 5 (1) Ajutorul bănesc se acordă o singură dată, fie pentru achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice, fie pentru achiziţionarea şi montarea arzătoarelor automatizate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa şi veniturile familiei, semnată de reprezentantul familiei, care este şi titularul ajutorului bănesc. (2) În cazul achiziţionării, instalării şi punerii în funcţiune a unei centrale termice, cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente: a) avizul de soluţie tehnică eliberat de furnizorul de gaze naturale la care este înregistrat ca titular de contract de furnizare a gazelor naturale; b) proiectul de execuţie a instalării centralei termice, eliberat de firma autorizată. (3) În cazul achiziţionării şi montării arzătoarelor automatizate, ajutorul bănesc se acordă pentru un număr maxim de trei sobe. (4) Cererea de acordare a ajutorului bănesc se înregistrează la direcţia teritorială în a cărei rază se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă a titularului. (5) Cererea se completează potrivit modelului stabilit prin norme metodologice. Articolul 6 (1) Stabilirea dreptului la ajutorul bănesc se realizează pe bază de anchetă socială efectuată de personalul de specialitate din cadrul direcţiei teritoriale. (2) Ancheta socială certifică componenţa familiei şi nivelul veniturilor acesteia, precum şi modalităţile de încălzire a locuinţei. (3) Modelul anchetei sociale este stabilit prin norme metodologice. Articolul 7 (1) Cererea prevăzută la art. 5 alin. (1) se aprobă sau se respinge prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale. (2) Decizia directorului executiv al direcţiei teritoriale privind acordarea dreptului la ajutorul bănesc se comunică titularului în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii şi se transmite însoţită de bonul valoric reprezentând ajutorul bănesc. (3) În termenul prevăzut la alin. (2) direcţiile teritoriale vor comunică familiilor şi persoanelor singure care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului bănesc decizia motivată a directorului executiv al direcţiei teritoriale privind respingerea cererii. Articolul 8 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege soţul, soţia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă. (2) Prin persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură. Articolul 9Ajutorul bănesc se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora. Articolul 10 (1) Suma reprezentând acoperirea unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a arzătoarelor automatizate, datorată firmei autorizate, se achită de către titular cu bonul valoric. (2) Firmele autorizate care au încheiat protocolul prevăzut la art. 4 alin. (3) au obligaţia să accepte plata unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a arzătoarelor automatizate, sub formă de bonuri valorice. Articolul 11 (1) Lunar, firmele autorizate transmit direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind titularii şi sumele reprezentând ajutoarele băneşti, însoţită de bonurile valorice. (2) În cazul ajutorului bănesc acordat pentru achiziţionarea şi montarea arzătoarelor automatizate, documentele prevăzute la alin. (1) sunt însoţite de procesul-verbal de constatare a montării arzătoarelor automatizate. Modelul procesului-verbal este stabilit prin norme metodologice. (3) Situaţia prevăzută la alin. (1) reprezintă document de plată pe baza căruia direcţiile teritoriale achită sumele solicitate de firmele autorizate. (4) Direcţiile teritoriale au obligaţia de a verifica periodic lista firmelor autorizate. (5) Direcţiile teritoriale au obligaţia de a reţine bonurile valorice şi de a nu efectua decontarea acestora în cazul în care constată că la data solicitării decontării firma nu mai este autorizată. Articolul 12 (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului bănesc, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie. (2) Cheltuielile privind tipărirea bonurilor valorice şi orice alte cheltuieli ocazionate de acordarea ajutoarelor băneşti, precum şi cheltuielile legate de informarea populaţiei cu privire la drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Articolul 13Ajutoarele băneşti acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se impozitează şi nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. Articolul 14Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la acordarea ajutorului bănesc. Articolul 15În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 91. Anexă---------

Noutăți

 • LEGE nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 116 din 19 mai 2008 pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 104 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2004 privind transferul pachetului de acţiuni şi al terenurilor deţinute de stat la Societatea Comercială "SERPLO" - S.A. în proprietatea privată a judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 259 din 28 septembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale ”Siderurgica” - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 796 din 29 decembrie 2001 privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman, în Deparaţi
 • LEGE nr. 1 din 1991 *** Republicată privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 101 din 2 iunie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, controlul, investigarea şi combaterea consumului neregulamentar şi traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi a delictelor conexe, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
 • LEGE nr. 93 din 1 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 177 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 4 noiembrie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 86 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 158 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • LEGE nr. 251 din 23 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 62 din 12 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 209 din 31 decembrie 1999 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1998 privind stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 30 noiembrie 1998
 • LEGE nr. 135 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 456 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 227 din 25 noiembrie 2010 pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei părţilor, care a avut loc la Geneva, 4-8 mai 2009
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 238 din 14 decembrie 1998 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 319 din 10 noiembrie 2005 pentru abrogarea alin. (5) al art. 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 17 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 16 iunie 2000 privind stingerea unei părţi din datoria Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova
 • LEGE nr. 84 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 16 din 21 iunie 1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior
 • LEGE nr. 77 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 219 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 604 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 25 octombrie 2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • LEGE nr. 164 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 502 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020